چرا سواد مالی مهم است؟


سواد مالی چیست

سواد مالی و مشارکت در بازار سهام

یکی از مباحث مهم در اقتصاد ایران موضوع سرمایه گذاری و اثرگذاری آن در نیل به اهداف توسعه پایدار است سرمایه گذاری در ایران موضوع اصلی و کلی برنامه های توسعه کشور است از دلایل مهم آن می توان به معضل بیکاری در کشور اشاره کرد که بحران بزرگی در اقتصاد کشور محسوب می شود و با توسعه سرمایه گذاری می توان امیدوار بود که با این معضل بزرگ مقابله کرد. چرا که سرمایه گذاری باعث افزایش تولید ملی می گردد و در نهایت افزایش نیاز جامعه به نیروی کار را سبب می گردد. مساله مهم دیگری که قابل تامل است میزان سواد مالی سرمایه گذاران است، افرادی که درک مالی بالاتری دارند امور مالی روزانه و طرح های بلند مدت چرا سواد مالی مهم است؟ چرا سواد مالی مهم است؟ خود را بهتر مدیریت می کنند. بازار سرمایه بسیار پیچیده است و اساس آن مبتنی بر تصمیم گیری های سخت و مهم می باشد طبیعتا افراد تصمیم گیرنده باید از اطلاعات خوبی برخوردار باشند. سرمایه داران که تصمیم گیرندگان حوزه اقتصادند باید در سطح معقول اطلاعات مالی و توانایی تجزیه تحلیل بازار مالی را داشته باشند که اهمیت جایگاه سواد مالی را نشان می دهد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سواد مالی سهامداران حقیقی بورس و اوراق بهادار بر نوع و تنوع سرمایه گذاری آنها و تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر سطح سواد مالی و بررسی ارتباط سواد مالی با تجارب دوران کودکی آنها مطرح و اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش سهامداران حقیقی بورس و اوراق بهادار استان یزد و روش نمونه گیری این پژوهش روش تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران بوده و نمونه مورد نظر شامل 170 نفر سهامدار حقیقی شد که پس از توزیع پرسشنامه ها و مراجعات و پیگیری های مکرر محقق، تعداد 138 عدد از پرسشنامه قابل قبول جمع آوری شد. پژوهش متشکل از شش فرضیه اصلی است که با استفاده از آزمون t برای دو نمونه مستقل و برای بررسی تفاوت بین سه گروه یا بیشتر برای متغیر ها از آنالیز واریانس یک طرفه (anova)، همچنین برای مقایسه زوجی بین میانگین گروه ها آزمون زوجی شفه و برای بررسی رابطه بین دو متغیر غیر نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در بررسی فرضیه های مختلف نتایج بیانگر آن است که سهامداران حقیقی از نظر مالی باسواد هستند، سواد مالی سهامداران تحت تاثیر مولفه های سطح تحصیلات، دانشکده تحصیلی و رشته تحصیلی مقطع متوسطه می باشد، تجارب دوران کودکی بر سواد مالی رابطه داشته است، سواد مالی بر تنوع سرمایه گذاری رابطه دارد، سواد مالی بر تنوع پرتفوی سهام رابطه دارد، سواد مالی بر زمینه سرمایه گذاری رابطه داشته است. واژگان کلیدی: سواد مالی، سهامداران حقیقی، ویژگی جمعیت شناختی، تجارب دوران کودکی

منابع مشابه

حساسیت بازار سهام نسبت به نوسانات مالی و پولی

تاثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران

In recent decades the development of capital markets in developing countries, economic growth is desirable to have. Developed countries owe much of its development direction of financial markets, especially the stock market knows. The stock market is precisely the collection of savings and private capital to finance investment projects and on the other hand, an official and is confident that th.

بازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی

دستیابی به مدلی بهینه برای قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همواره موضوعی محوری در مطالعات حوزة مالی به‌شمار آمده‌ است. در پژوهش حاضر، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به‌علاوه معیار ریسک نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا (2003) را بررسی می‌کنیم. برخلاف عمدة مطالعات گذشته، در این مدل بتای سهم متغیر و عاملی از اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است. به‌منظور بررسی مدل مذکور، بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، .

بررسی عوامل مؤثر بر ریسک بازار سهام با تأکید بر جهانی‌شدن مالی در قالب رفتار پویای بازار سهام

جهانی شدن مالی با ویژگی‌هایی همچون افزایش تحرک سرمایه در سطح بین­المللی، کاهش موانع در مسیر سرمایه‌گذاری­های مشترک و افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و تأثیری که بر بازار اوراق بهادار دارد، توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به خود جلب نموده است. از اینرو، در این پژوهش با مطالعه پویایی رفتار بازارهای اوراق بهادار کشورهای تولید کننده نفت منطقه خاورمیانه شامل ایران، بحرین، امارات متحده عربی، .

اثر مخارج دولت، نقدینگی و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام

چکیده هدف از این مطالعه بررسی اثر نقدینگی، مخارج دولت و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل روی داده­های فصلی سال­های 1380 تا فصل سوم 1390، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) صورت گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی‌بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکس­العمل ضربه­ای مبتنی‌بر اثر مثبت و معنادار.

آیا بحران مالی جهانی به بازار سهام تهران سرایت کرد؟

بحران مالی 2008 آمریکا، در نیمه‌ی دوم سال 2008 موجب کاهش بازده و افزایش تلاطم‌های شاخص‌های بازارهای بین‌المللی سهام شده است، ولی اثر سرایت آن در بازار سهام ایران همواره مورد بحث و مناقشه بوده است. تحریم­ها و محدود بودن جریان گردش سرمایه‌ی بین­المللی به بازار سهام ایران، شرایط منحصر به فردی را در این بازار به وجود آورده است. در این پژوهش اثر سرایت بحران جهانی از مسیر شاخص‌های بین­المللی S&P500 و.

دوره مدیریت مالی فردی (PFM)

همه افراد نیازمند این هستند که بدانند چگونه باید در خرید کردن و خرج کردن پولهایشان درست تر عمل کنند. باید بدانند که پولهایشان را با هر حجمی که هست (چه خیلی کم و چه خیلی زیاد) چگونه و در قالب کدام دارایی ها سرمایه گذاری کنند. مدیریت مالی شخصی (PFM) به طور خلاصه عبارت است از اصول و تکنیک های درست خرج کردن، درست پس انداز کردن، درست سرمایه گذاری کردن و مدیریت اقتصاد زندگی. به طور کلی و به عبارت ساده تر مدیریت مالی شخصی عبارت است از هنر مدیریت پول.

چرا مدیریت مالی شخصی (PFM) مهم است؟

پول نقش مهمی در زندگی همه انسانها بازی می کند و اهمیت زیادی در سطح رفاه، شادمانی و آرامش افراد دارد. دنیای امروز دنیای پیچیدگی هاست و از جمله مهمترین آنها مسائل مالی و پولی است. تحلیلگران مالی، کارشناسان بازاریابی و متخصصان رفتاری، به طور مداوم در حال تحلیل و آنالیز ما هستند و هر روزه ابزارهای جدید مالی، پیشنهادات، تخفیف ها، تسهیلات و وامها و … را پیش چشم ما قرار می دهند و ما را با انتخاب های متفاوتی مواجه می کنند. از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی کلان نظیر تورم، نابسامانی های ارزی و … نیز به سهم خود می تواند کیفیت زندگی هر یک از ما را به چالش بکشد. بنابراین آمادگی برای مواجهه با هر یک از این پدیده ها، نیاز به دانش مالی (سواد مالی) دارد؛ دانشی که علاوه بر آموزش مفاهیم اقتصادی مهم و حیاتی، با اصلاح رفتارها و عادتهای غلط مالی متداول، بتواند منجر به درست خرج کردن، درست پس انداز کردن و در نهایت درست سرمایه گذاری کردن شود.

مدیریت مالی شخصی برای چه کسانی مناسب است؟

افراد مختلف چه در سنین میانسالی باشند و چه در سنین جوانی، چه خانم باشند و چه آقا، چه مجرد باشند و و چه متاهل، تفاوتی نمی کند. مخاطبان پی اف ام همه کسانی هستند که چه در زندگی شخصی و چه در زندگی خانوادگی خود به دنبال مدیریت بهینه تر پول خود هستند. اینکه پول ها را چطور خرج کنند؟ چطور پس انداز کنند؟ چگونه یک برنامه مالی استاندارد و دقیق برای خود یا خانواده خود تنظیم کنند، که در آن اهداف، بودجه، وضعیت مالی و همه آن چیزهایی که یک فرد به آنها نیاز دارد، در آن گنجانده شده باشد و از همه مهمتر اینکه چگونه پولهایشان را درست سرمایه گذاری کنند؛ بدون آنکه درگیر اخبار روزمره قیمت دلار و مسکن و هر چیز دیگری بشوند.

افراد مختلف با توجه به شرایط درآمدی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و … در مواجهه با پول و مسائل مالی نیازها و دغدغه های متفاوتی دارند. برخی افراد در بخش مدیریت هزینه هایشان دچار مشکل هستند؛ ممکن از است که بیش از حد نیاز خرید کنند و یا برای کالاها و خدماتی هزینه کنند که چرا سواد مالی مهم است؟ در اولویت هایشان نبوده است و دچار تصمیمات لحظه ای شوند. هزینه هایی می کنند که بعد از آن دچار عذاب وجدان می شوند و یا به بیان دقیق تر روی خروجی های پولهایشان کنترل درستی ندارند و علی رغم اینکه می دانند پس انداز خوب و مهم است، اما موفق به این کار نمی شوند. گروهی دیگر در مدیریت سرمایه گذاری دچار مشکل هستند. پولهایی در اختیار دارند که نمی دانند در اقتصاد پرنوسان ایران، آن را چطور و کجا سرمایه گذاری کنند که از تندبادهای تورمی و نوسانات ارزی در امان بمانند. مدیریت مالی شخصی پاسخی است برای همه این افراد و همه این دغدغه ها.

پرسش هایی که در این دوره پاسخ داده می شود:

  • تیپ شخصیت پولی ما چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
  • چرا سواد مالی مهم است و آموختنش در دنیای امروز اجتناب ناپذیر؟
  • خطاهای رفتاری و عادتهای نادرست پولی و مالی ما کدامند؟
  • چطور با اصلاحات کوچک رفتاری، موفقیت های بزرگ مالی بیافرینیم؟
  • چگونه در نابسامانیهای اقتصادی، ناترازیهای دخل و خرج را به تراز و یا حداقل برسانیم؟
  • چطور برای خود (خانواده) هدفگذار کنیم، بودجه ریزی کنیم و خلاصه یک برنامه مالی کامل داشته باشیم؟
  • چگونه می توان بازارهای بازارهای طلا، ارز، مسکن، بورس، صندوق های سرمایه گذاری و … را تحلیل کرد؟
  • پولهایمان را با چه درصدی و در قالب کدام یک از انواع دارایی ها، سرمایه گذاری کنیم؟
  • چگونه می توان با کمترین میزان ریسک، اقدام به سرمایه گذاری کرد و البته بازدهی چشمگیری داشت؟
  • چگونه می توان در اوراق خزانه دولتی و صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری کرد؟

محل و زمان برگزاری:

این دوره در شهرهای مختلف و در قالب آموزشگاه ها و دانشگاه های مختلف برگزار می شود. برای اطلاع از آخرین دوره برگزاری و شرکت در این دوره می توانید در بخش تماس با ما از نحوه و زمان برگزاری این دوره ها اطلاع حاصل فرمایید.

سواد مالی سرمایه‌گذاران حلقه گم‌شده بازار سرمایه

به گزارش صبح تازه : نداشتن سواد مالی کافی در بین سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای بازار سرمایه نه تنها سبب زیان آنها در این بخش شده است، بلکه این کمبود سواد مالی در سطح مدیران شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز قابل لمس است که مدیرعامل مرکز مالی ایران تاکید دارد تصمیم‌گیری با علم سبب می‌شود طول

سواد مالی سرمایه‌گذاران حلقه گم‌شده بازار سرمایه

به گزارش صبح تازه :

نداشتن سواد مالی کافی در بین سرمایه‌گذاران غیر حرفه‌ای بازار سرمایه نه تنها سبب زیان آنها در این بخش شده است، بلکه این کمبود سواد مالی در سطح مدیران شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز قابل لمس است که مدیرعامل مرکز مالی ایران تاکید دارد تصمیم‌گیری با علم سبب می‌شود طول دوره‌ای که شخص منابع مالی خود را در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌کند بیشتر شود و در غیر این صورت این دوره کوتاه و همراه با ضرر خواهد بود.

به گزارش ایسنا، دانش مالی حلقه مفقوده‌ای است که نبود آن سبب شده بسیاری از افراد غیر حرفه‌ای که برای سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه می‌آیند در نهایت زیان بالایی را متحمل شوند.

کمبود دانش مالی نه تنها در بین افراد عادی و غیر حرفه‌ای بلکه در بین مدیران شرکت‌هایی که سهام‌شان در بورس و فرابورس ایران عرضه شده‌اند نیز قابل مشاهده است؛ به طوری که دیده می‌شود برخی از آن‌ها هنوز با ابزارهای تأمین مالی چرا سواد مالی مهم است؟ بلند مدت در بازار سرمایه آشنایی کافی ندارند.

این عدم آشنایی حتی در سطح مدیران مالی و برخی از حسابداران این شرکت‌ها نیز دیده می‌شود؛ به طوری که بعد از گذشت بیش از یک سال از درخواست سازمان بورس از شرکت‌ها برای انتشار و افشای گزارش‌های تفسیری مدیریت، بسیاری از این ناشران با این گزارش‌ها به طور کامل آشنایی ندارند؛ هر چند که در مورد نحوه نگارش و نظارت بر این گزارش‌ها نیز ابهاماتی مطرح است.

این موضوع سبب شده برخی از مدیران شرکت‌های عرضه شده در بورس و فرابورس ایران به طور ناخواسته مرتکب تخلف شوند و این تخلف نه تنها سهامداران را متضرر کرده بلکه برای خود مدیران و شرکت هم عواقبی را در پی داشته است.

در این زمینه ناصر امیدواری - مدیرعامل مرکز مالی ایران - در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنا توضیحاتی ارائه کرده که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

- بسیاری از افراد در این روزها که می‌شنوند شاخص‌های بازار سرمایه در حال رکوردشکنی است تمایل پیدا می‌کنند که در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. اما اطلاعات آنها برای سرمایه‌گذاری در بورس کم است و کمبود سواد مالی در بین فعالان بازار سهام موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت؛ اینک برای حل این موضوع چه راهکارهایی وجود دارد؟

توجه به بازار سرمایه در زمان‌هایی که نرخ تورم رشد می‌کند، بیشتر می‌شود، چراکه افراد بیشتری به فکر می‌افتند که وجه نقد خود را به کالا تبدیل کنند یا به گونه‌ای در مقابل افزایش قیمت‌ها، خود را بیمه کنند.

از بهترین نوع سرمایه‌گذاری‌ها که هم نرخ تورم را کنترل و هم قدرت خرید را حفظ می‌کند بازار سرمایه به ویژه اوراق سهام است. اگر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با دانش، مطالعه و بررسی دقیق رخ ندهد، دوره حضور اشخاص که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، کوتاه مدت می‌شود، چراکه ممکن است ضرر کنند.

داشتن دانش نسبت به بازار سرمایه نیز بسیار مهم است و نقش بسیار برجسته‌ای برای سرمایه‌گذاران دارد، چرا که مهم است که سرمایه‌گذاران با علم وارد بازار سرمایه شوند. تصمیم‌گیری با علم سبب می‌شود طول دوره‌ای که شخص منابع مالی خود را در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌کند بیشتر شود.

ارکان بازار سرمایه در کنار توجه به ورود سهامداران خرد و افراد حقیقی به بازار سرمایه به موضوع آموزش و تقویت علمی این افراد توجه دارند و در کنار آموزش‌هایی که سایر ارکان بازار سرمایه انجام می‌دهند، یکی از اهداف مرکز مالی راهم موضوع افزایش سواد مالی و توسعه آن در کل کشور و به شکلی گسترده قرار داده‌اند.

مرکز مالی به دلیل ترکیب سهامداری‌اش تفاوتی با دیگر ارکان بازار سرمایه دارد. دانش و تمرکزی که در اینجا به وجود آمده سبب شده از اساتید و افرادی برای برگزاری دوره‌ها استفاده شود که این افراد خود از افراد شاخص و صاحب نظر در بازار سرمایه هستند.

- در سال گذشته ابزارهای جدیدی از جمله آتی سبد سهام و اختیار معاملات خرید و فروش در بورس تهران رونمایی شد. حتی گفته شده در همین هفته‌ها و ماه‌ها از وارانت و فروش استقراضی رونمایی خواهد شد. بسیاری از افراد با این ابزارها آشنایی نداشتند و در راستای افزایش سواد مالی و بکارگیری این ابزارها هم باید به مدیران و سرمایه‌گذاران آموزش داده می‌شد. در این راستا چه برنامه‌هایی دارید؟

در سال گذشته وقتی که از ابزارهای آپشن و آتی سبد سهام رونمایی شد، از افرادی که در واحد تحقیق و توسعه تئوریسین این ابزار بودند درخواست کردیم که به ارائه مطالب، تئوری‌ها، مبانی فقهی، انواع و چگونگی این ابزار در سایر کشورها و در نهایت چگونگی انجام عملیات اجرایی آن در بازار سرمایه ایران بپردازند. این ارائه‌ها و کلاس‌ها این امکان را فراهم می‌سازد که این علم از طریق افرادی به سهامداران خرد انتقال یابد که خبره این کار هستند.

برای آموزش‌های علمی درباره ابزارهای جدید مالی هم برنامه‌ریزی کردیم که مردم با این ابزارها آشنا شوند و منتظریم که این ابزارها رونمایی شود. از زمان رونمایی از این ابزارها وارد فاز اجرایی خواهیم شد. این کلاس‌ها بیشتر به صورت تخصصی انجام می‌شود و بیشتر برای فعالان بازار سرمایه برگزار خواهد شد.

- در سال‌های گذشته در مقاطعی سعی شد که با برگزاری دوره‌های آموزش CFA ( تحلیلگر خبره مالی) علم افرادی که می‌خواهند سواد مالی‌شان در سطح بین‌الملل هم تقویت شود رشد یابد. در آن زمان که تحریم‌ها اعمال نشده بود توانستید با با یکی از انتشارات آمریکایی وایلی قرار داد ببندید و این موضوع پژوهشگران این حوزه را تا حدی امیداوارتر کرد در حال حاضر این روند چطور پیگیری می‌شود؟

در آن سال نماینده شرکت وایلی به ایران آمد و مرکز مالی برای اساتید دانشگاه، دانشجویان، مدیران شرکت‌ها و فعالان بازار سرمایه که تمایل داشتند در آزمون‌های بین المللی شرکت کنند نیز دوره‌هایی را برگزار کرد؛ هرچند افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها روی این موضوع تأثیرگذار بود ولیکن کماکان ارائه خدمت در این حوزه همچنان ادامه دارد.

کاری که امسال شروع کرده‌ایم قرار است دوره‌های این آزمون را با همکاری سایر نهادها کلاس‌های حضوری برگزار کنیم. در سال گذشته برای مدیران برخی سازمان‌ها این دوره‌ها را برگزار کردیم.

اما با همه این توضیحات بسیاری از افراد غیر حرفه‌ای که بورس را به عنوان یک گزینه برای سرمایه گذاری می‌بینند به طور مستقیم وارد می‌شوند و معمولاً به دلیل نداشتن تجربه و علم سرمایه گذاری در بازار سرمایه شکست می‌خورند آنها هیچ دیدی نسبت به سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در بورس ندارند فکر می‌کنید چه اقداماتی باید در این راستا انجام شود که فرهنگ سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری بیشتر شود؟

ما به عنوان بخشی از بازار سرمایه به نوبه خود تلاش می‌کنیم فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه را در جامعه افزایش دهیم. قرار است دوره‌هایی تحت عنوان مدرسه بورس در سه سطح برگزار کنیم تا سرمایه گذاران با توجه به سطح سواد مالی شأن در این دوره‌ها شرکت کنند. این دوره‌ها بلند مدت خواهد بود. چرا که از دید ما، افراد باید نسبت به ارکان و ابزارهایی که در بازار سرمایه آگاهی داشته باشند و همچنین قوانین و مقررات این بازار را بدانند.

حقوق ناشران نسبت به مدیران بسیار مهم است. متأسفانه هنوز برخی از فعالان بازار سرمایه از حقوق خود به عنوان یک سهامدار آگاهی ندارند. امیدواریم دوره‌های بورسی که برگزار می‌شود سبب شود که سهامداران خرد بیش از گذشته به حقوق خود آگاه باشند و بتوانند بیش از گذشته و با آگاهی به حقوق حقه خود برسند، چرا که این دوره‌ها متناسب و در راستای رعایت دستورالعمل راهبری شرکتی مصوب سازمان بورس طراحی و برگزار می‌شود.

شاهد این هستیم که حتی مدیران شرکت‌هایی که برای تأمین مالی به بورس و فرابورس رجوع می‌کنند چه آن‌هایی که از طریق انتشار اوراق می‌خواهند تأمین مالی کنند چه آن‌هایی که چه از طریق عرضه اولیه از بورس و فرابورس تأمین مالی می‌کنند از قوانین و مقررات بازار سرمایه آشنایی کافی و لازم ندارد و سواد مالی این افراد نیز باید رشد یابد.

حتی برخی از این مدیران با روش‌های تأمین مالی آشنا نیستند. بسیاری از مدیران و مدیران مالی آن‌ها با اینکه بخشی از سهامشان را در بورس یا فرابورس عرضه کرده‌اند دقیق نمی‌دانند که چه اطلاعاتی باید افشا شود و چه اطلاعاتی قابل افشا نیست و به همین دلیل به مشکلات حقوقی برخورد می‌کنند. برای افزایش سواد مالی این مدیران چه راهکارهایی دارید؟

در مجموعه بازار سرمایه در این راستا اقداماتی صورت گرفت که به نظر من بسیار خوب بود. از سال گذشته ما در مرکز مالی دوره‌هایی داشتیم که تحت عنوان کارگاه‌های دانش افزایی مدیران بازار سرمایه شروع شد. فرابورس وظیفه اجرایی این کلاس‌ها را به مرکز مالی منتقل کرده است. ما این آموزش‌ها در دو مرحله برگزار کردیم و ثبت نام برای مرحله بعدی آن هم اکنون شروع شده است.

این دوره برای مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس است که شامل دوره‌های راهبری شرکتی، قوانین و مقررات بازار سرمایه، روش‌های تأمین مالی از طریق اوراق بدهی، برنامه‌ریزی استراتژیک و انواع معاملات در بازار فرابورس برای شرکت‌ها است. این سرفصل‌ها نتیجه چندین جلسه کارشناسی در فرابورس ایران بود که مطابق نیازسنجی آموزشی صورت گرفته برای مدیران شکل گرفته بود این دوره‌ها تعریف شد و تاکنون استقبال خوبی هم از سوی مدیران ناشر فرابورسی شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که چرا سواد مالی مهم است؟ کدام یک از شرکت‌ها و مدیران از ظرفیت‌های موجود برای افزایش ثروت سهامداران خود تلاش بیشتری می‌کنند. از مزایای این دوره‌ها آن است که مدیر ناشر فرابورسی به واسطه ناآگاهی در قوانین و مقررات به مشکل بر نخورد و از طرفی افزایش آگاهی مدیران نسبت به بازار سرمایه می‌تواند سبب رشد شفافیت، پاسخ گویی به موقع به سهامداران بالقوه و بالفعل و درنهایت تأثیر بر قیمت سهم در تابلو معاملاتی شود.

مدرسان این دوره‌ها مدیران ارشد و میانی فرابورس ایران هستند که در این دوره‌ها آخرین دستورالعمل‌ها را به اطلاع مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران می‌رسانند. این کلاس‌ها سبب می‌شود که مدیران شرکت‌های فرابورسی به صورت رو در رو با مدیران فرابورس آشنا شوند که این موضوع هم می‌تواند سبب حل مشکلات احتمالی در فرایند اجرایی کارها شود.

برخی دستورالعمل‌های مربوط به ناشران بورسی اخیراً تغییراتی داشته و اگر چه مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس ایران در کلاس‌هایی در این مورد در سال گذشته شرکت کردند ولی با توجه به این تغییرات لازم است، مدیران برای به روز شدن دانش خود و آگاهی از این تغییرات در کلاس‌های این مرحله نیز شرکت کند.

- مسئولانی همچون وزیر اقتصاد چه حمایت‌هایی می‌توانند در راستای افزایش سواد مالی افراد داشته باشند؟

مسئولان از بازار سرمایه و مدیران نظام به اندازه کافی حمایت لازم را از افزایش دانش سهامداران و انجام فرهنگ سازی در راستای افزایش سواد مالی دارند، نقش اصلی وظیفه ما است تا از این حمایت‌ها با پیگیری‌های خود و اجرایی نمودن به موقع کارها از این امکانات بهره مند شویم.

- به نظر می‌رسد حتی مدیران ارکان بازار سرمایه و مخصوصاً مدیران میانی هم برای به روز شدن باید در دوره‌های آموزشی حضور داشته باشند. تعدادی از این مدیران با بازارهای کالایی و ابزارهای نوین مالی در این بازارها آشنایی آن‌چنانی ندارد.

در زمینه افزایش دانش درباره بورس کالا نه تنها فعالان بازار و عامه مردم بلکه کسانی که در ارکان هم هستند این ظرفیت وجود دارد که دانش خود را در حوزه بورس کالا افزایش دهند. مدیرعامل بورس کالا، معاونین و مدیران در بورس کالا ابراز علاقه کردند که کلاس‌هایی در این موارد برگزار شود. به عنوان مثال اتاق بازرگانی یکی از استان‌ها هم درخواست دادند که به فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ابزارهای مالی تدریس شود در سال رونق تولید هم این ظرفیت وجود دارد.

وظیفه ماست تا صنعتگران را با ظرفیت‌های بسیار بالا در بورس کالا آشنا کنیم تا آنها بتوانند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا تأمین کنند و یا اینکه برای فروش کالای خود، قبل از تولید از طریق بورس کالا تأمین مالی کنند امسال به نظرم فعالیت بورس کالا مصداق بارز شعاری که برای رونق تولید داریم است. جزو برنامه‌های سال جاری ما است که کلاس‌هایی را برای تالارهای منطقه‌ای در کل کشور محقق کنیم.

- در مورد افزایش سواد مالی ابزارهای بورس انرژی چه اقداماتی راهکارهایی دارید؟

مشابه دوره‌هایی که برای ناشران فرابورس برگزار کردیم در چارچوب وظیفه‌ای که در قبال بورس انرژی هم داریم، این کار انجام خواهد شد، چرا که بورس انرژی از ما خواسته که دوره‌هایی را برای فعالان اقتصادی داشته باشیم.

موضوع فین تک‌ها و دانش مالی هم بحثی است که برای این روزها بسیار مهم است. تعدادی چرا سواد مالی مهم است؟ از دارندگان استارتاپ‌ها از اصول حاکمیت شرکتی و صورت‌های مالی حسابرسی شده بی اطلاع هستند و دانش درباره ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها نیز موضوعی است که باید به آن پرداخت.

در بحث فین تک‌ها هم ما وارد شدیم تا افراد خلاق و جوانانی که می‌خواهند در این حوزه وارد شوند از قوانین و مقررات آگاه باشند خیلی از اینها نمی‌دانند که چطور صورت مالی تهیه کنند که این موضوع می‌تواند در ارزش گذاری شرکت‌های دانش بنیان مؤثر باشد. برای حل این مشکل چند دوره کلاس ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها در سال گذشته داشتیم. ایده‌ای که مطرح می‌شود در ارزش‌گذاری‌ها مؤثر است.

حرف آخر…

در سال جاری منابع آبی خوبی به کشور و پشت سدها وارد شد، تنوع اقلیمی، گستردگی کشور و تنوع جغرافیایی موقعیت بسیار خوبی را برای ما فراهم ساخته است. ما باید در این فضا روحیه امید به آینده و ضرورت تلاش را از طرق مختلف به مردم منتقل کنیم و آحاد جامعه را از امکانات بسیار گسترده‌ای که در کشور وجود دارد مطلع سازیم.

افزایش سواد مالی و سرمایه گذاری آگاهانه (مهندس امین رشیدی)

افزایش سواد مالی و سرمایه گذاری آگاهانه (مهندس امین رشیدی)

افزایش سواد مالی و سرمایه گذاری آگاهانه از مباحث مهمی که باید در اقتصاد ایران قویعا مورد توجه قرار گیرد، موضوع سرمایه گذاری و اثرگذاری آن در نیل به اهداف توسعه ی پایدار است. یکی از راه های مشارکت عمومی افراد در توسعه ی اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادارمی باشد […]

افزایش سواد مالی و سرمایه گذاری آگاهانه

از مباحث مهمی که باید در اقتصاد ایران قویعا مورد توجه قرار گیرد، موضوع سرمایه گذاری و اثرگذاری آن در نیل به اهداف توسعه ی پایدار است. یکی از راه های مشارکت عمومی افراد در توسعه ی اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادارمی باشد که از این طریق، پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد کشور به حرکت دراید. رشد اقتصادی در ایران به تجهیز منابع فردی آحاد جامعه و سوق دادن مردم به بازارهای زود بازده تر نیاز دارد، تا توسعه ی اقتصادی کشور با سرعت افزایش پیدا کند. بازار سرمایه می تواند به عنوان پایه های اصلی اقتصاد مقاومتی عمل می کند و اقتصاد مقاومتی، الگوی تدوین نقشه استراتژی بازار سرمایه است. توسعه ی سرمایه گذاری به عنوان شاهراه اصلی برای مقابله با معضل بیکاری که یکی از بزرگترین چالش های اقتصادی کشوربوده، از اهمیت وافری برخوردار است. زیرا افزایش تولید ملی محصول مستقیم تقویت سرمایه گذاری در کشور بوده که در نهایت نیاز جامعه به نیروی کار را مرتفع می گرداند.

اما آنچه باعث تحقق این مهم می گردد، میزان سواد مالی سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد. متاسفانه یک حقیقت تلخ وجود درد که تعداد کثیری از معامله گرانی که وارد بازار می شوند ضرر می کنند و در مقابل عده ای موفق خواهند شد که با علم و دانش کافی وارد پا به عرصه این بازار می گذارند و این داش هیچ حد و مرزی برای آن وجود ندارد. به همین علت عموم مردم جامعه و حتی در بین افراد با درامد و تحصیلات بالا نیز از سرمایه گذاری در بازارهای مالی گریزانند و یا برای رسیدن به موفقیت در این بازارها هزینه های بالایی صرف کرده اند و یا اغلب با ضرر مواجه شده اند. هر چند سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس با خرید یک ورقه ی بهادار آغاز می شود، اما خرید این دارایی مالی بدون تحلیل و بررسی و تنها با حدس و گمان، در خوش بینانه ترین حالت منفعت کمی از آن سرمایه گذار می کند و یا ضرر را به کامشان می چشاند.

عدم آگاهی از چگونگی فعالیت در بازارهای مالی و بطور کلی دانش عمومی اندک در بازار سرمایه و یا همان کم سوادی یا بی سوادی مالی از جمله مهمترین عوامل رخداد وقایع مذکور محسوب می شود، زیرا بسیاری از محصولات پیچیده ی مالی ، برای درک سرمایه گذاران، بویژه سرمایه گذاران مالی تازه کار مشکل است. در طی هفته ها و ماه های گذشته گاها تبلیغات ناصحیحی برای جذب نقدینگی به بازار سرمایه صورت می پذیرد و این تبلیغات سبب شده عده ای ناآشنا بصورت هیجانی و بدون علم کافی با این بازار سرمایه خود را درمعرض انواع ریسک ها قرار دهند و با ضررهای شدیدی مواجه شوند. چرا که تا به حال در بازار سهام داد و ستدی نگرده اند و تنها تحت اخبار مثبتی که از آن یاد شد به سمت این بازار آمدند و در نتیجه تعداد سرمایه گذارانی که به دلیل عدم آگاهی و کم بودن تجربه زیان دیده اند بسیار افزایش یافت. از طرف دیگر بسیاری از نوسان گیران و حرفه ای های بازار سرمایه سهام توانستند سرمایه خود را در این مدت جندین برابر کنند.

از ویژگی های بالا بردن سواد مالی جامعه کسب دارایی های ارزشمند است که از طریق شناسایی فرصت های اقتصادی و همچنین تهدیدها و ریسک های مالی بدست می آید. زیرا موفقیت نصیب کسانی می شود که با هوش مال و اطلاعات کافی و بهنگام وارد داد و ستدها می شوند و در این میان نقش رسانه در گسترش و ترویج آن بسیار مهم و حائز اهمیت است، که تا حد زیادی مورد غفلت قرار گرفته است که توجه به این موضوع می تواند رهاوردهای مطلوبی را در فضای کلی اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

معامله گران باید یاد بگیرند که چگونه یک موقعیت را پیدا کرده و دست به معامله بزنند. فقدان دانش در این حوزه برابر است با فقدان سود و حتی از دست دادن سرمایه. در این میان عده ای براین باورند که شانس می تواند نقش اصلی را در موفقیت بازار سرمایه و دستیابی به سود بازی کند و بر این عقیده اند که معامله در بازار بورس یک بازی شانسی است و نیازی به آموزش ندارد. در تمام دنیا، برنامه های مختلف آموزش سواد مالی در سطوح مختلف، از جمله مدارس، شرکت ها، سازمان ها و بازارهای بورس اوراق بهادار برای افزایش توانایی مدیریت و سرمایه گذاری به صورت یک فوریت، امری ضروری و تاثیر گذار به حساب می آید.

از اینرو افزایش سواد مالی عموم جامعه باعث اخذ تصمیم گیری های موثر مالی و نحوه ی مدیریت پول و آینده ی امن مالی برای سرمایه گذاران خواهد شد. سواد مالی منتج به سرمایه گذاری آگاهانه خواهد شد که اقتصاد خود کفا برای یک جامعه متصور خواهد شد. اقتصادی خود کفا که در آن حتی خانواده های کم درآمد با مدیریت صحیح پول، بتوانند به جریان اقتصادی پیوسته و آینده چرا سواد مالی مهم است؟ ی امن مالی برای خود ایجاد کنند.

سواد مالی چیست

سواد مالی چیست

سواد مالی چیست

سواد مالی یکی از مفاهیم نوین اقتصادی است که بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی روی آن تمرکز کرده و درباره اهمیت آن بحث می‌کنند. این مفهوم به فرد کمک می‌کند تا انتخاب‌های مالی صحیحی انجام دهد و بتوانید با اطمینان سرمایه خود را مدیریت کرده و رشد دهد. وقتی در زمینه مالی باسواد هستید، می‌توانید درآمد خود را همزمان به اهداف مختلف از جمله هزینه‌های جاری، بلکه برای پس انداز، بازپرداخت بدهی و.. اختصاص دهید.

با داشتن سواد در این زمینه شما می‌توانید با اطمینان خاطر در بازار مالی گشت بزنید و ابزار لازم را برای تحقیق دقیق در مورد مواردی مانند وام، کارت های اعتباری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشید. در ادامه برای روشن‌تر این مفهوم به بررسی چیستی و ارائه تعریف دقیق آن پرداخته و اصول مهم آن را هم بررسی کرده‌ایم.

تعریف دقیق این مفهوم عبارت است از آموزش و درک دانش در مورد نحوه کسب درآمد، هزینه و پس انداز پول و همچنین به مهارت‌ها و توانایی استفاده از منابع مالی برای تصمیم‌گیری هم اشاره دارد. این تصمیمات شامل نحوه تولید پول، سرمایه گذاری، هزینه و صرفه جویی در هزینه است.

سواد مالی شخصی توانایی درک و استفاده موثر از مهارت های مالی است. این مهارت های مالی به سادگی بودجه‌بندی، سرمایه‌گذاری، مدیریت اعتبار و مدیریت مالی است. به عبارت دیگر، این دانش، توانایی و مهارت مدیریت پول است. پایه قوی این مهارت های مالی به دستیابی به اهداف مختلف زندگی مانند بازنشستگی، تحصیلات و حتی تعطیلات کمک می کند. این مفهوم شامل مهارت های بسیاری است. با این حال، محبوب‌ترین این مهارت‌ها شامل بودجه بندی، مدیریت هزینه‌ها، پرداخت بدهی و درک بازده ریسک در سرمایه‌گذاری است. دستیابی به این مهارت ها نیاز به درک مفاهیم اساسی مالی مانند ارزش زمانی پول، سود مرکب، بازده سالانه و هزینه فرصت دارد.سواد مالی چیست

با این تفاسیر در پاسخ به این سوال که تعریف سواد مالی چیست؟ می‌توان گفت که توانایی مدیریت پول است. هدف از این کار کمک به درک مفاهیم مالی است که به فرد کمک می‌کند تا پول خود را بهتر مدیریت کند. این نوع سواد و دانش یک مهارت زندگی است که فرد باید برای رفاه اقتصادی خوب آن را درک کند. این مفهوم شامل بخش‌هایی چون بودجه بندی، سرمایه گذاری، بیمه و وام و سود است.

مدیریت مالی به معنای استفاده از مفاهیم و اصول اقتصادی برای تصمیم‌گیری صحیح در امور مالی است. برای ارائه تعریف مدیریت مالی به زبان ساده باید بگوییم که مدیریت مالی، در واقع همان اقتصاد کاربردی است. مدیریت مالی با استفاده از اصول مدیریت مالی به برنامه‌ریزی، کنترل و هدایت منابع مالی سازمان خواهد پرداخت.

داشتن دانش اولیه مالی به افراد کمک می‌کند تا با مسئولیت‌پذیری راجع به درآمد و دخل و خرج خود تصمیم بگیرند. دانش مالی اغلب به افراد می‌آموزد که چگونه تصمیمات عمده مالی بگیرند. علاوه بر این، انضباط مالی و توانایی مالی را افزایش می دهد. این امر منجر به تغییرات عمده ای در سبک زندگی مانند پس انداز و سرمایه‌گذاری منظم، مدیریت بدهی‌ها و تحقق اهداف زندگی خواهد شد.

علاوه بر این، اهمیت دانش مالی در وهله بعد خود را آنجایی نشان می‌دهد که سلامت مالی فرد را تضمین می‌کند و همچنین از افراد در برابر تقلب‌های مالی محافظت می کند. فقدان این مهارت‌ها منجر به بی‌سوادی مالی می‌شود. بیسوادی مالی منجر به عدم تطابق بودجه، هزینه کردن بیشتر از درآمد، انباشت بدهی‌ها، کاهش اعتبار فرد، قربانی تقلب‌های مالی شدن و سایر عواقب منفی می‌شود.

علاوه بر موارد فوق اهمیت سواد مالی شخصی از این جهت نیز قابل توجه است که فرد را به دانش و مهارت مدیریت موثر پول مجهز می‌کند. بدون این مهارت، اقدامات و تصمیماتی که شخص در رابطه با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌کند، پایه و اساس محکمی ندارند. دانش مالی به درک بهتر مفاهیم مالی کمک می‌کند و فرد را قادر می‌سازد تا امور مالی خود را به طور کارآمد مدیریت کند. علاوه بر این، به مدیریت موثر پول، تصمیم‌گیری مالی و دستیابی به ثبات مالی کمک می‌کند. علاوه بر این استراتژی‌های مختلف را فراهم می‌کند که برای رشد و موفقیت مالی ضروری است.

برای دستیابی به دانش مالی 4 مولفه مهم و اساسی وجود دارد که درک آنها به درک بهتر اهمیت و مفهوم سواد یا همان دانش مالی نیز کمک خواهد کرد. این چهار مولفه مهم عبارتند از:

بودجه بندی یک مهارت اساسی در زندگی است که به کسب دانش مالی برای برنامه‌ریزی و مدیریت پول کمک می‌کند. این مورد یکی از مهمترین مولفه‌های سواد مالی به شمار می‌رود. لازم است هزینه‌های جاری خود را به صورت روزانه برای این کار یادداشت کنید تا از میزان دقیق بودجه باقی مانده باخبر شوید. مدیریت بهینه پول به ایجاد یک برنامه عملی مالی کمک خواهد کرد. این طرح عملی در رهگیری هزینه‌ها، تفکیک هزینه‌های غیرضروری و کمک به صرف هزینه‌ به صورت عاقلانه کمک خواهد کرد. با این روش می‌توان بیشتر پس‌انداز کرد.

قانون اصلی در بودجه بندی این است که درآمد باید بیشتر از هزینه‌ها باشد. تفاوت این دو (درآمد و هزینه) چیزی است که به شما کمک می‌کند تا پس‌انداز کنید. بودجه در برنامه‌ریزی برای هزینه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کمک می‌کند. این امر افراد را قادر می‌سازد تا بر این اساس، مقدار ثابتی پول پس‌انداز کنند. ازاین‌رو، بودجه‌بندی برای امنیت و استقلال مالی حیاتی است.

بدهی چیزی نیست جز وام گرفتن از یک شخص یا یک موسسه مالی. در واقع خرج کردن پولی است که مال خود فرد نیست و باید اقساط آن را بپردازد. به عنوان مثال، اگر فردی از بانک وام بگیرد یا از کارت اعتباری استفاده کند یا وام کوتاه مدت بگیرد، همه اینها بخشی از بدهی می شوند. عمدتاً، بدهی دارای بار منفی است. در صورتی که همیشه اینگونه نیست. اگر قرض و وام نباشد همه نمی‌توانند خانه یا اتومبیل بخرند یا شهریه تحصیل را با پول نقد بپردازند. در چنین حالاتی تنها راه نجات، گرفتن وام یا قرض کردن پول است. اما همین امر باعث می‌شود تا درک بدهی به معنای واقعی برای داشتن سواد مالی مهم باشد.

مهمترین نکته این است که بین بدهی خوب و بدهی بد تفاوت قائل شوید. همچنین، همیشه باید هدف خود را این مورد قرار دهید که تا آنجا که ممکن است از بدهی بد جلوگیری شود. این موارد مهمترین اصول مدیریت بدهی است.

بدهی خوب، قرض گرفتن پول یا وام گرفتن برای چیزهایی است که در جهت امرار معاش ضروری است. به عنوان مثال، خرید خانه یا پرداخت هزینه‌های تحصیل جز این موارد است. از طرف دیگر، بدهی بد، قرض گرفتن پول برای هزینه‌های غیر ضروری است. به عنوان مثال، برای خرید لباس‌های گران قیمت یا ابزارهای الکترونیکی و … که ضروری نیستند. بنابراین، تفاوت بین هزینه‌های ضروری و غیرضروری به فرد کمک می‌کند تا در بدهی‌های سنگین غرق نشود.

سلامت مالی به پس انداز کمک می‌کند. پس انداز یکی از مفاهیم و مولفه‌های مهم در رابطه با سواد مالی که زندگی حال حاضر و آینده مالی امن را تضمین می‌کند. از طریق برنامه‌ریزی صحیح مالی می‌توان در بلند مدت ثروت ایجاد کرد.

نگه داشتن برگه‌ای در مورد عادت‌های هزینه‌های شخصی به پس انداز شما هم کمک می‌کند. بنابراین، از طریق پس انداز، می‌توان به راحتی به موارد زیر دست یافت:

سرمایه‌گذاری یکی دیگر از مفاهیم مهم در رابطه با سواد مالی به شمار می‌رود. به جای بیکار نگه داشتن پول در حساب بانکی، می‌توان آن را به سمت ابزارهای پول ساز سوق داد. سرمایه گذاری در واقع امری برای تولید و رشد ثروت برای داشتن آینده‌ای امن و شاد است.

سرمایه گذاری‌ها به داشتن درآمد اضافی ماهانه و بازده قابل توجه پول کمک می‌کند. همچنین می‌توان به اهداف مالی مختلف با کمک آن دست یافت و همزمان بودجه‌ای را برای پس انداز ایام بازنشستگی اختصاص داد. برخی از گزینه‌های سرمایه گذاری که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: خرید سهام، صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک، خرید املاک و مستغلات و طلا .

آموزش سواد مالی و توسعه مهارت‌های فردی در این زمینه با توجه به مواردی که گفته شد، ضروری است. این امر به بهبود استراتژی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مهم برای مدیریت مالی شخصی کمک می‌کند. این کار در واقع فرآیندی است که شامل یادگیری، تمرین و بکارگیری مهارت های مالی مختلف می‌شود. موارد زیر به بهبود مهارت‌های دانش مالی کمک می‌کند:

یکی از مهمترین تکنیک‌ها که در افزایش سواد مالی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که باید شرایط غیرعادی و اضطراری را در بودجه‌بندی خود مدنظر داشته باشید. برای این کار بخشی از درآمد خود در وهله اول برای این صندوق در نظر بگیرید. این کار برای جلوگیری از این است که وقتی حوادث مالی ناگزیر و سختی برای شما پیش می‌آید، از مدار زندگی عادی خارج شوید.

یک دفترچه یا نرم افزار حسابداری شرکتی و شخصی داشته باشید که بتوانید در طول روز کلیه درآمد و هزینه‌های خود را ردیابی کند. این امر به تفکیک هزینه‌های ضروری و غیرضروری کمک می‌کند. این روند شامل موارد زیر است:

برای آموزش سواد مالی و داشتن مهارت در این زمینه شخص باید اطمینان حاصل کند که قبض‌ها را به سرعت پرداخت می‌کند. پرداخت قبوض و سررسیدهای وام نباید به تعویق افتد و یا مورد غفلت قرار گیرد. ازاین‌رو لازم است که آن را به عنوان یک اولویت در بودجه‌بندی خود قرار دهند. پرداخت به موقع قبض‌ها و سررسید وام باعث می‌شود که اعتبار خود را حفظ کنید.

خودتان دیده‌اید که چقدر بدهی باعث کند شدن پیشرفت مالی می‌شود. برای خلاص شدن از شر بدهی‌های مزاحم، فقط لازم است که آنها را از کوچکترین تا بزرگترین آنها لیست کنید. سپس از روش گلوله برفی بدهی برای بازپرداخت آنها استفاده کنید. همانطور که کوچکترین بدهی را پرداخت می‌کنید، کاغذ خود را رول کنید تا به بزرگترین بدهی برسید. این روند را تکرار کنید تا همه بدهی‌های شما پاک شود!

همانطور که تحقیقات نشان داده، برنامه‌ریزی برای بازنشستگی باید از دوران جوانی باشد. طبق از این تحقیقات هشتاد و هفت درصد دانشجویانی که در کلاس‌های آموزش سواد مالی شرکت می‌کنند، موافقند که باید هرچه سریع‌تر برای دوران بازنشستگی سرمایه‌گذاری کرد. با سرمایه گذاری 15% از درآمد خود می‌توانید اطمینان حاصل کنید که تورم را در طولانی مدت هزینه لازم برای دوران بازنشستگی خواهید داشت.

هدف از سواد مالی و اقتصادی فقط دانش سروکار داشتن با اعداد نیست. هدف واقعی این است که بتوانید از پول خود برای انجام کارهایی که واقعاً می‌خواهید انجام دهید، استفاده کنید، مانند داشتن بازنشستگی با وقار، گذراندن اوقات فراغت در کنار خانواده و صرف آن برای امور خیریه و مواردی از این قبیل.

خرید یک نرم افزار حسابداری شخصی و یا شرکتی به شما در آسان کردن روند بودجه‌بندی و داشتن سواد مالی شخصی کمک بسیاری خواهد کرد. همچنین این کار را راحت‌تر از حساب و کتاب به صورت دستی می‌کند. در همین راستا مجموعه نرم افزاری محک، پکیج‌های مناسبی در این زمینه دارد.

فراموش نکنید که دانش، همواره حس قدرت به همراه دارد. افزایش سواد مالی و اقتصادی یک نیاز لوکس نیست، بلکه یک ضرورت است. درک مدیریت پول به شما کمک می‌کند تا کنترل امور مالی خود را در دست بگیرید. در حالت ایده‌آل، با داشتن دانش مالی قوی، وقتی که به مدیریت پول اطمینان دارید، می‌توانید انرژی خود را در جاهای دیگر زندگی متمرکز کنید؛ بخش هایی از زندگی که پول نمی‌تواند آنها را بخرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.