محاسبه جریان نقدینگی


www.bamdadgharn.ir - ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR III Expert

شاخص های مالی طرح عمدتا از جدول جریانات نقدینگی پیش بینی شده برای طرح که در طی سالهای احداث و بهره برداری تنظیم می گردد بدست می آید. جدول جریانات نقدینگی جمع جبری ورودی ها و خروجی های طرح است. طرح مشابه یک مرکز درنظر گرفته می شود که یک سری درآمدها وارد آن و یک سری هزینه ها از آن خارج می گردد. ارقام ورودی به طرح مانند درآمدهای حاصل از عرضه محصولات و خدمات بصورت مثبت و خروجی های طرح نظیر هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های بهره برداری بصورت منفی برای هرسال جداگانه محاسبه بایکدیگر جمع جبری و در جدول قرار داده می شود. جدول حاصل تحت عنوان جدول جریانات نقدینگی طرح مشابه ادامه می باشد.

نمونه جدول جریانات نقدینگی یک طرح

در جدول جریانات نقدی فوق مشاهده می گردد که در سالهای اولیه هیچ ورودی برای طرح درنظر گرفته نشده و این مسئله نشان دهنده آن است که در این سالها که قاعدتا بعنوان دوران احداث طرح می باشد از آنجاییکه محصولی تولید نشده و یا خدماتی ارائه نگردیده درآمدی نیز برای طرح نمی توان در نظر گرفت و صرفا هزینه های سرمایه گذاری تحت عنوان خروجی در ردیف مربوط قرار می گیرد و جریانات نقدینگی را در سال های نخست منفی می نماید. این در حالی است که در سالهای بعدی و با تولید محصول و یا ارائه خدمات شرکت درآمد کسب می نماید و ارقام ردیف ورودی در واقع پیش بینی ارقام فروش محصول و عرضه خدمات طرح خواهد بود. همچنین دیده می شود که رقم مربوط به خروجی کاهش قابل توجهی می یابد و این بدان جهت است که هزینه های سرمایه گذاری برای دوران بهره برداری وجود ندارد و صرفا هزینه های عملیاتی است که بخشی از جریانات ورودی را کاهش و در نهایت جریانات نقدینگی بصورت مثبت در سال های آتی پیش بینی می گردد.

این جدول صرفا بصورت نمونه است و ارقام ورودی و خروجی می توانند براساس گوناگونی طرح ها و زمانبندی اجرا و بهره برداری به حالت های مختلف درج شوند. ولی بطور معمول جریانات نقدینگی در سال های اولیه به جهت سنگینی هزینه های سرمایه گذاری منفی و با شروع دوران بهره برداری بصورت مثبت خواهند بود.

جریان نقدینگی پروژه و اهمیت آن

جریان نقدینگی از مهمترین ابزارهایی است که پیمانکاران و کارفرمایان در طول پروژه با آن سر و کار دارند، با این ابزار می توان نقدینگی پروژه را کنترل و بهبود داد. با تهیه جریان نقدینگی دقیق می توان سودآوری پروژه را در راستای اهداف تدوین شده نزدیک تر نمود.
جریان نقدینگی پروژه یعنی برآورد مقدار پول در دسترس پروژه مطابق با مقادیر دریافتی یعنی درآمدها و پرداختی یعنی هزینه های پروژه در زمان های مختلف پروژه. به طور کلی نقدینگی در واحد زمان مساوی است با مقدار باقیمانده دریافت در واحد زمان (منهای) مقدار پرداخت در واحد زمان.نقدینگی را می توان در حد روز نیز محاسبه نمود ولی چون در این حد جزئی دارای خطای زیاد بوده و مورد استفاده پروژه ها نمی باشد معمولا جریان نقدینگی را در دوره های ماهیانه یا فصلی مورد تخمین قرار می دهند. به نظر من محاسبات ماهیانه مناسب تر است. شما به عنوان مدیر پروژه باید بدانید که بخش برنامه ریزی شما می بایست بر اساس برنامه ریزی اجرایی پروژه برنامه ریزی نقدی پروژه را محاسبه کرده و در اختیار شما قرار دهد. نکته مهمتری که باید بدانید این است که بخش برنامه ریزی بر اساس سیاستهای اجرایی که شما مشخص می کنید می تواند این اطلاعات را محاسبه کند پس یک طرف قضیه شما هستید و باید این اطلاعات را به عنوان ورودی برای محاسبات Cash Flow ارائه نمایید. نکته دیگر اینکه جریان پرداخت از روی نحوه هزینه کردن فعالیتها به دست آمده و نیازمند آن است که کلیه مفروضاتی که بر اساس آن این تخمین بدست آمده است توسط شما به عنوان مدیر پروژه تعیین شده و یا اینکه مورد تایید قرار گیرد. این اطلاعات باید در طول پروژه حداقل ماهی یکبار مورد بازبینی قرار گرفته و بر اساس این اطلاعات پروژه راهبری نقدی گردد.
تیم مهندسی زمانی می تواند جریان نقدینگی را دقیق تر برآورد کند که کلیه فعالیت های پروژه، نحوه انجام آن ها و زمان انجام آن کارها به همراه مشخصات فنی مشخص شده باشد. به عبارتی کانسپت پروژه به همراه ساختار شکست کار (WBS) تدوین شده باشد.
جریان نقدینگی(Cash Flow) در سود و زیان پروژه اثر گذار است زیرا بر اساس آن سیاست های تامین نقدینگی تدوین می شود و این سیاست ها بر حاشیه سود پروژه تاثیر مستقیم دارد. به عنوان مثال پیش فروش محصول پروژه، فروش سهام، شراکت، تامین وام های بانکی جهت تامین هزینه های اجرایی پروژه با توجه به شرایط هرکدام در قیمت تمام شده پروژه و تاثیر بر سود و زیان پروژه می باشد.
این اطلاعات باید در طول پروژه حداقل ماهی یکبار مورد بازبینی قرار گرفته و بر اساس این اطلاعات پروژه راهبری نقدی گردد.
به طور کلی می توان فواید زیر را برای مدیریت جریان نقدینگی پروژه ها مشاهده نمود:
1. استفاده مناسب از شناوری فعالیت ها (مدت زمانی است که یک فعالیت در زمانبندی پروژه می تواند با تاخیر شروع شود)، بطوری که در طول پروژه از منابع مالی به صورت بهینه استفاده شود.
2. کمک به کارفرما و پیمانکار برای ارزیابی سرمایه اولیه برای تأمین مالی و برنامـه ریـزی تـوان مـالی برای انجام پروژه
3. پیمانکار محاسبه جریان نقدینگی می تواند هزینه های ناشی از تأمین مالی را در قیمت پیشنهادی خود در نظر بگیرد. این مسأله به ویژه در ایران به دلیل اینکه بهره بانکی بیش از سود پروژه ها است اهمیت بیشتری می یابد.
4. با استفاده از یک جریان نقدینگی مناسب، پیمانکار می تواند تاثیر تصمیمات مختلـف از جمله زمان تامین مصالح، مدت اجرای فعالیت ها را بـر حاشـیه سـود پـروژه ببیند.
5. مدیریت پروژه می تواند قبل از بوجود آمدن بحران نقدینگی، اقدام بـه گـرفتن وام بـا بهـره مناسب کند.

جریان آزاد نقدی چیست؟

جریان آزاد نقدی یا free cash flow از دو بخش تشکیل می‌شود.

1- جریان نقدی ورودی.
2- جریان نقدی خروجی.

جریان نقدی ورودی تمام وجوه نقدی است که به یک شرکت وارد می‌شود. برای مثال پولی که از فروش محصول به دست آمده، سود سپرده‌گذاری و پول حاصل از فروش یک دارایی، از عناصر جریان ورودی هستند.

در مقابل، تمام وجوه نقدی که از شرکت خارج می‌شوند، جریان نقدی خروجی هستند. پولی که برای خرید مواد اولیه پرداخت شده، دستمزد کارکنان، قبوض آب و برق و سود وام، مثال‌هایی از جریان خروجی هستند.

اگر تمام پول‌های خارج شده را از پول‌های وارد شده کم کنیم، به جریان آزاد نقدی می‌رسیم.

فرمول محاسبه جریان آزاد نقدی

یکی از فرمول‌هایی که برای جریان آزاد نقدی پذیرفته شده است، به این صورت تعریف می‌شود:

هزینه‌های سرمایه‌ای – جریان نقدی حاصل از عملیات = جریان آزاد نقدی

این فرمول، تا حدی ساده‌سازی شده است.

جریان آزاد نقدی

برای مثال اگر شما یک آبمیوه فروشی دارید، تمام پولی که از فروش آبمیوه حاصل شده، منهای پول‌هایی که برای خریدهای سرمایه‌ای مثل صندلی، آبمیوه‌گیری و دیگر نهاده‌های تولید پرداخت کرده‌اید، برابر می‌شود با جریان آزاد نقدی.

فرق جریان آزاد نقدی با سود خالص

شاید فکر کنید که این، همان سود خالص یک شرکت است. اما جریان نقدی با سود و زیان تفاوت دارد. در جریان آزاد نقدی، دریافت‌ها و پرداخت‌های غیرنقدی محاسبه نمی‌شوند.

مثلا ممکن است شما یک ملک 100 میلیون تومانی را با یک دستگاه 200 میلیون تومانی تاخت بزنید. در این حالت شما سود کرده‌اید. اما هیچ جریان نقدی‌ای به وجود نیامده است.

در جریان آزاد نقدی، دریافت‌ها و پرداخت‌های غیرنقدی محاسبه نمی‌شوند.

این اتفاق در کسب‌وکارهای کوچک بسیار رایج است. مثلا ممکن است دوست شما در طراحی گرافیک سایت به شما کمک کند و در مقابل، شما به او آموزش بورس بدهید. یا یک سال بدون این که پول نقدی در بیاورید، روی یک سایت کار کنید و ارزش این سایت بالا برود. در این حالت، کار بزرگی انجام داده‌اید. اما هنوز جریان وجه نقد در شرکت محاسبه جریان نقدینگی شما برقرار نشده است.

تاثیر جریان وجوه نقد در تحلیل بنیادی

فرض کنید جریان آزاد نقدی در یک شرکت، رشد کند. چه چیزی می‌تواند این تغییر را به‌وجود بیاورد؟ مثلا شاید وجوه دریافتنی با سرعت بیشتری وصول شوند. یعنی شرکت می‌تواند سریع‌تر از گذشته پول‌های حاصل از فروش را دریافت کند. این یک رخداد مثبت است.

اما شاید برعکس این ماجرا اتفاق بیفتد. مثلا شرکای تجاری شرکت، سریع‌تر از قبل پول‌هایشان را بخواهند. این یک خبر منفی است.

در این حالت نه میزان فروش شرکت تغییر کرده و نه مقدار سود یا زیان آن. اما از تفسیر صورت جریان وجوه نقد می‌شود به یک تغییر بنیادی (مثبت یا منفی) رسید.

محدودیت‌های جریان آزاد نقدی

تصور کنید یک شرکت به صورت پیوسته، سالانه معادل هزار میلیارد تومان جریان آزاد نقدی دارد. در یک سال به‌خصوص شرکت 500 میلیارد تومان را برای خرید تجهیزات جدید خرج می‌کند. در این سال جریان آزاد به شدت افت می‌کند. اما آیا اوضاع شرکت بد شده است؟ خیر.

برای همین شما نمی‌توانید با بررسی یک یا دو سال، به یک نتیجه کلی در مورد شرکت برسید. لازم است که چندین سال را بررسی کنید و همچنین مطمئن شوید که کاهش یا افزایش در جریان وجوه نقد، دلیل بنیادی خوبی داشته است.

با این وجود، اوضاع در شرکتی محاسبه جریان نقدینگی که هر سال مجبور است پول زیادی را برای خریدن تجهیزات صنعتی هزینه کند، چندان مساعد نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای سهم‌هایی که قیمتشان تابع عوامل بنیادی است (معمولا شرکت‌های بزرگ) رشد در جریان نقدی با رشد در قیمت سهام ارتباط معناداری نشان می‌دهد.

انواع جریان نقدی

جریان نقدی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:

جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

برای مثال وقتی یک خودروساز، ماشین می‌فروشد؛ از فعالیت عملیاتی پول درآورده است.

جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

برای مثال وقتی شرکت پولش را در بانک می‌گذارد و سود می‌گیرد، از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری سود کرده است.

جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

برای مثال وقتی شرکت وام می‌گیرد، پول وارد شده به شرکت از فعالیت‌های تامین مالی محاسبه جریان نقدینگی حاصل شده است.

این که چند درصد از جریان آزاد نقدی از فعالیت‌های عملیاتی به‌دست می‌آید، موضوع بسیار مهمی از تحلیل بنیادی سهام است.

جریان نقدی از کجا می‌آید؟

یک شرکت ممکن است به دلایل مختلف پول نقد دریافت کند یا مجبور به پرداخت شود:

مفاد جریان وجوه نقد

جریان وجوه نقدی از مواردی تشکیل می‌شود که به موجب آن پولی به شرکت وارد یا از آن خارج شود.

بایگانی برچسب: نمودار جریان نقدینگی

برنامه زمانبندی پیشنهادی مناقصه عملیات بخش دوم آزاد راه منجیل – رودبار (بخش دو/ب – باند غربی)

نوع فایل: Word-MSP-PDF-EXCEL|مدت:۸۲۴|فعالیت:۲۴| نمودار گانت – نمودار جریان نقدینگی(Cash Flow) – جدول ریالی –فهرست بها –مشخصات فنی و خصوصی-محاسبات -نقشه پروفیل طولی-روش اجرا-گزارش - سایت ویزیت |زبان:فارسی|محدوده زمانی: کلی | ۳۰۰ صفحه

پروژه برنامه زمانبندی

دیدگاه‌ها برای پروژه برنامه زمانبندی بسته هستند

پروژه برنامه زمانبندی پروژه برنامه زمانبندی اگر نیاز فوری به نمونه زمانبندی پروژه عمرانی، صنعتی و… دارید. اگر همین الآن می‌خواهید نحوه کنترل پروژه را بیآموزید و نمونه کارهای مختلف را ببینید. اگر نمی‌دانید که باید از کجا شروع کنید. اگر نمی‎خواهید هزینه بالای نوشتن برنامه زمانبندی و کنترل پروژه …

برنامه زمانبندی پروژه تکمیل ساختمان مرکز ملی ذخائر زیستی و ژنتیکی کشور

نوع فایل: MSP-PDF-EXCEL-WORD|تاریخ:شمسی|مدت:۸۱|تعدادفعالیت:۱۶| زمانبندی –نمودار گانت –Cash Flow – فهرست بها|زبان:فارسی| محدوده زمانی: ۹۴| ۴ صفحه

برنامه زمانبندی پروژه ساخت و بهره برداری اسکله نفتی حرا قشم

نوع فایلMSP-PDF-EXCEL|تاریخ:شمسی|مدت:۶۱۰|تعدادفعالیت:۵۱|CPM-نمودار گانت-نمودارWBS-Cash Flow-زمانبندی مناقصه|زبان:فارسی و انگلیسی|محدوده زمانی: مناقصه کلی ۹۴ الی ۹۶|۳صفحه

زمانبندی آماده سازی،سیویل،محوطه سازی وتأسیسات چندمنظوره حصارک کرج(کامل)

نوع فایل EXCEL -MSP-PDF|تاریخ:شمسی|مدت:۴۱۲|تعدادفعالیت:۸۵۷|گانت چارت- نمودار-تخصیص منابع– S-Curve -Cash Flow|زبان:فارسی|محدوده زمانی: ۹۱-۹۳|۱۳۴ صفحه

CONSTRUCTION OF LIAKHVI BRIDGE DETAIL WORK SCHEDULE

نوع فایل: MSP-PDF-EXCEL-WBS|تاریخ:میلادی|مدت:۲۸۹|تعدادفعالیت:۱۱۵|مسیر بحرانی–منابع–WBS–Scurve-CashFlow-CPM |چهل و چهار صفحه|زبان:انگلیسی|محدوده زمانی: ۲۰۱۶–۲۰۱۷

کنترل پروژه سیلوی پنجاه هزار تنی ارومیه

نوع فایل:PDF |تاریخ:شمسی|نمودار- کنترل پروژه- گزارش ماهیانه - نمودار پیشرفت S-curve و ستونی|زبان:فارسی - انگلیسی |محدوده زمانی: ۸۲-۸۰

برنامه زمانبندی تکمیل زیرسازی قطعه ۸ الف راه آهن میانه-بستان آباد – تبریز

نوع فایل:MSP-PDF |تاریخ:شمسی|مدت:۶۱۰|تعدادفعالیت:۴۲| زمانبندی –CPM - نمودار گانت – نمودار جریان نقدینگی |زبان:فارسی|محدوده زمانی: کلی | ۳ صفحه

زمانبندی و کنترل پروژه ساختمان اسکلت بتنی ۵ طبقه-۱۷ ماهه (۴طبقه+زیرزمین)

نوع فایل: Excel-MSP-PDF |تاریخ:شمسی|مدت:۴۰۴|تعدادفعالیت:۱۹۰| مسیر بحرانی– کنترل پروژه-نمودار گانت-CPM-وزن–هزینهCash flow-|زبان:فارسی|محدوده زمانی: ۸۲-۸۴ |۵۰ صفحه

برنامه زمانبندی و کنترل پروژه احداث پل بزرگ کره بند – به روش دکتر قدوسی

نوع فایل: Excell-MSP-PDF|تاریخ:شمسی|گانت‌چارت|مدت:۳۵۴|تعدادفعالیت:۴۲|زمانبندی–مسیر بحرانی-CPM –نمودار- نقشه |زبان:فارسی|محدوده زمانی: ۹۳-۹۲

جریان نقدی چیست و چه تفاوتی با سود دارد؟

در بازار بورس دو واژه سود Profit و جریان نقدی Cash Flow زیاد به گوش می‌رسد. سود یک فاکتور مالی مهم است که بیانگر پولی است که بعد از کسر هزینه‌ها از کل درآمد یک شرکت محاسبه می‌شود. سود یا Profit انواع مختلفی دارد. از طرف دیگر جریان نقدی یک گردش نقدینگی است که نشان دهنده مقدار خالص پول نقد یا مشابه آن است که به یک کسب و کار وارد یا خارج می‌شود. با توجه به ابهاماتی که درباره ماهیت سود و جریان نقدی وجود دارد، در این مقاله به بررسی آنها خصوصاً جریان نقدی خواهیم پرداخت؛ با ما همراه باشید.

سود یا Profit

سود یکی از فاکتورهای مورد توجه در بازارهای مالی است که ارزیابی آن برای بررسی کلی روند مالی شرکت یا کسب و کار اهمیت زیادی دارد. همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم، این معیار درواقع پولی است که بعد از کسر هزینه‌‎ها از درآمد حاصل از کسب و کار برآورد می‌شود.

توجه داشته باشید که در جریان صورت‌های معاملاتی یا مالی انواع مختلفی از سود مطرح می‌شود که عبارتند از:

سود ناخالص (Gross Profit)

اگر بهای تمام شده کالاهای به فروش رسیده در یک شرکت را از درآمد حاصل از آن شرکت در یک بازه زمانی معین کسر کنیم، سود ناخالص بدست می‌آید.

سود عملیاتی (Operating Profit)

سود عملیاتی فاکتوری برای محاسبه سود یک شرکت است؛ البته بدون در نظر گرفتن بهره و مالیات. به سود عملیاتی درآمد پیش از پرداخت بهره و مالیات هم گفته می‌شود.

سود خالص (Net Income)

اگر تمام هزینه‌‎های عملیاتی یک شرکت را از درآمد کل آن کم کنیم، سود خالص بدست می‌آید.

حاشیه سود (Margin)

این معیار از تقسیم سود خالص، عملیاتی یا ناخالص بر کل درآمد یا فروش بدست می‌آید و به صورت درصدی مطرح می‌شود.

EPS (Earnings Per Share)

EPS به معنای سود است که به هر سهم تعلق می‌گیرد و معیاری دقیق برای تعیین میزان سودآوری شرکت محسوب می‌شود.

DPS (Dividend Per Share)

این معیار سود تقسیمی هر سهم است و نشان دهنده مقداری از سود یک شرکت است که به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم می‌شود. افزایش سالانه DPS به معنای پایدار بودن درآمد شرکت است.

P/E (Price / Earning per share)

P/E نسبت قیمت به درآمد است که نشان دهنده انتظارات سرمایه گذاران از از بازدهی آینده یک دارایی است.

جریان نقدی Cash Flow

جریان نقدی به ورود و خروج پول نقد یا دارایی‌های مشابه در انواع کسب و کارها یا پروژه‌های مختلف گفته می‌شود. برای محاسبه جریان نقدی نیاز به مدت زمان محدود و مشخصی است. جریان نقدی دارای انواع مختلفی است که به شرح زیر هستند:

جریان نقدی مثبت

دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری یا منابع مالی تحت عنوان جریان نقدی مثبت شناخته می‌شوند. درواقع مثبت شدن جریان نقدی به این معناست که دارایی‌های نقدی یک شرکت در حال افزایش است و امکان پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌‎ها، سرمایه گذاری مجدد و بازگرداندن پول به سهامداران برای شرکت فراهم است. این جریان نقدینگی مثبت درواقع اطمینان خاطری برای شرکت در مواجهه با چالش‌های مالی آینده است؛ به تمامی فعالیت‌های آن رونق می‌بخشد، تأثیرات مثبتی روی امور مالی شرکت دارد و رشد و پیشرفت کسب و کار آن را در آینده محقق می‌سازد.

جریان نقدی منفی

جریان نقدی منفی به معنای کاهش دارایی‌های نقدی شرکت است. از این جهت شرکت با چالش مالی مواجه می‌شود و فرآیندهای اقتصادی آن مختل می‌شود. ادامه این روند در نهایت منجر به شکست کسب و کار می‌شود.

در خصوص جریان نقدی خالص، هدف درآمد خالص نیست؛ درآمد خالص مشتمل بر مواری مانند حساب‌های دریافتی است که هزینه‌ای برای آن پرداخت نمی‌شود. در اصل جریان نقدی برای تعیین کیفیت درآمد کسب و کار استفاده می‌شود و حاکی از میزان نقدشوندگی شرکت است.

نحوه محاسبه جریان نقدینگی

برای محاسبه جریان نقدینگی بایستی ابتدا مفاهیم زیر را در نظر بگیرید:

مفهوم پول وارد شده یا درآمد

زمانی که از پول وارد شده یا درآمد صحبت می‌شود، منظور حقوق و دستمزد (خالص و پس از کسر مالیات)، بازپرداخت مالیات، درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و سود حاصل از سپرده‌های بانکی، پاداش‌ها و هدایا و کمک هزینه‌‎های خرید است.

مفهوم پول خارج محاسبه جریان نقدینگی شده یا هزینه‌‎ها

این هزینه‌‎ها و مخارج به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند. منظور از هزینه‌‎های ثابت اجاره بها یا وام، حق بیمه پرداختی، حمل و نقل، خدمات رفاهی، بدهی ها، تلویزیون و تلفن و اینترنت، هزینه پزشکی و درمانی و غذا است. هزینه‌‎های متغیر هم شامل سرگرمی و تفریحات و هزینه‌‎های مرتبط با لباس و مراقبت‌های شخصی است.

حال که مفاهیم ذکر شده را درک کردید، می‌توانید با فرمول های زیر این معیار مهم را محاسبه کنید.

استهلاک+ سودخالص= جریان نقدی حسابداری

جریان نقدی خروجی طی دوره – جریان نقدی ورودی طی دوره = خالص جریان نقدی صاحبان سهام

خالص جریان نقد بدهی‌ها + خالص جریان نقد صاحبان سهام = جریان نقدی شرکت

اهمیت محاسبه جریان نقدی برای آینده کسب و کار

کسب و کار شما هرچه قدر که سودآوری زیادی داشته باشد و جایگاه اقتصادی برتری داشته باشد، ولی جریان نقدی حساب شده‌ای برای آن تعریف نشده باشد، روند رشد آن ادامه‌دار نخواهد بود. اگر این معیار اقتصادی مهم را در فعالیت های شرکت لحاظ نکنید، نمی‌توانید چشم انداز روشنی برای پیشرفت آن در آینده داشته باشد.

مدیریت سود و جریان نقدی؛ رمز پیشرفت کسب و کار در آینده

در این مطلب دو واژه پرتکرار در بازار بورس یعنی سود و جریان نقدی را بررسی کردیم. با توجه به ماهیت این محاسبه جریان نقدینگی دو معیار اقتصادی مهم می‌توان گفت در تحلیل کسب و کار و امکانات سرمایه گذاری و در مجموع وضعیت مالی کسب و کار اهمیت زیادی دارد. درصورتی که سود و جریان نقدی را برای کسب و کار خود به درستی و هوشمندانه مدیریت کنید، می‌توانید از سلامت مجموعه خود اطمینان حاصل کنید تا در آینده رشد قابل توجهی تجربه کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.