استراتژی نوآوری


استراتژی نوآوری

توانایی یک شرکت برای تولید نوآوری‌های مداوم منبعی از مزیت رقابتی پایدار در نظر گرفته می شود (دس و پیکن 2000، توشمن و اوریلی 1996). شرکت‌هایی که مدام نوآوری می کنند می توانند تاثیرات منفی عدم قطعیت و پیچیدگی محیط را تعدیل کنند (تسایی و همکاران 2009، لی و همکاران 2008) و عملکرد شرکتی بسیار خوبی داشته باشند (یام و همکاران 2011، تسایی و تسایی 2010).

تاکنون تحقیقات موجود بر روی نوآوری عمدتا روی بازار‌های توسعه یافته متمرکز بود و تحقیقات اندکی در مورد بازار‌های نوظهور وجود دارد (گوان و همکاران 2009). محیطی که شرکت‌های بازار نوظهور در آن عمل می کنند بسیار متفاوت از محیطی است که شرکت‌ها در بازار‌های توسعه یافته با آن مواجه می شوند (تسایی و همکاران 2009، لی و همکاران 2008). بازار‌های نو ظهور با عدم قطعیت و پیچیدگی زیاد از نظر عوامل محیطی مانند مقررات، خلا‌های نهادی، تقاضای متغیر و متنوع مشتری، سرعت سریع تغییر تکنولوژی، رقابت شدید و غیره مشخص می شوند (تسایی و تسایی 2010، لی و همکاران 2008). نظریه‌های مختلف مدیریت نوآوری که در بازار‌های توسعه یافته به کار می روند ممکن است در چنین بازار‌های نوظهوری قابل استفاده نباشند (گوان و همکاران 2009، لی و همکاران 2008).

زمینه ی استراتژی نوآوری محیطی یک شرکت در مورد اهداف اصلی استراتژیک شرکت‌ها تصمیم می گیرد (تید 2001). این اهداف استراتژیک اغلب نیاز به خلق ارزش دارد که می تواند با دنبال کردن فعالیت‌های نوآورانه در شرکت حاصل شود (چسبروگ 2008). اهداف استراتژیکی که فرایند نوآوری در سازمان را پیش می برند به عنوان اهداف نوآوری نام برده می شوند (لیپونن و هلفت 2010). اهداف نوآوری شرکت استراتژی نوآوری ای که باید بوسیله ی شرکت دنبال شود تا عملکرد نوآوری مطلوب حاصل شود را تعریف می کند (گوآن و همکاران 2009، بورگلمن و همکاران 2004).

شرکت‌های بازار نوظهور با افزایش رقابت با توجه به مقررات زدایی مشخص می شوند که منجر به انبوه شرکت‌های چند ملیتی همراه با تولد شرکت‌های جدید در صنایع می شود (گیما و همکاران 2009). تاثیر ترکیبی شرکت‌های چندملیتی و بازیگران داخلی جدید افزایش شدت، پیچیدگی و عدم قطعیت تکنولوژیک در بازار می شود (بارل و پین 1997). از سوی دیگر افزایش تقاضای مشتری پتانسیل رشد را افزایش داده است و از سوی دیگر مشتری‌ها محصولات و خدمات سفارشی را تقاضا می کنند (ورترا و روپر 2010). شرکت‌ها به طور مداوم برای کاهش هزینه‌ها و نیز ارائه ی محصولات متفاوت تحت فشار هستند (گوان و همکاران 2009). دینامیک و پویایی بازار‌های نوظهور شرکت‌ها را مجبور کرده اند تا چندین هدف نوآوری را اتخاذ کنند (گوان و همکاران 2009، سانگ و همکاران 2005).

دنبال کردن اهداف نوآوری خاص نیاز به استراتژی نوآوری خاص دارد که منابع را تخصیص می دهد و فرایند و کنترل‌های سیستم را هدایت می کند (کنستانستین و ماریانه 2009، بورگلمن و همکاران 2004). هر هدف نوآوری نیاز به مجموعه ی مختلفی از تخصیص منبع و سیستم‌های کنترل برای دستیابی به نتایج مطلوب دارد (موشه 2010، ووس و همکاران 2008، سانچز 1995). شرکت‌هایی که چندین هدف را دنبال می کنند وظیفه ی دشوار و پیچیده ای دارند که انجام آن فقط نیاز به تخصیص منابع ندارد بلکه همچنین نیاز به هماهنگ سازی منابع در بین این اهداف نوآوری دارد (کنستانتین و ماریانه 2009، تیس 2007، وانگ و احمد 2007). این امر می تواند با اتخاذ استراتژی مناسب حاصل شود که به شرکت‌ها امکان می دهد به مجموعه ی مطلوبی از اهداف نوآوری دست یابند (موشه 2010، بورگلمن و همکاران 2004).

در هر حال تحقیقات موجود در مورد رابطه ی بین اهداف مختلف نوآوری که بوسیله ی شرکت دنبال می شود ساکت هستند. تمرکز این فصل تحلیل روابط بین اهداف مختلف نوآوری و استراتژی‌های نوآوری دنبال شده بوسیله ی شرکت است. شرکت‌ها نیاز دارند تا بر اساس انتخاب استراتژی نوآوری، سازش‌های معینی در پرتفولیو ی (سبد پروژه) اهداف نوآوری خود انجام دهند.

بررسی رابطه بین استراتژی نوآوری سبز و نوآوری سبز با میانجی گری مشروعیت زیست محیطی سازمان و هویت سازمانی سبز

دنیای مدرن امروز، افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی دولت‌ها، سازمان‌ها و جامعه در رابطه با آن، موجب به وجود آمدن مفهوم جدید نوآوری سبز شد. نوآوری سبز، زیر مجموعه‌ای از نوآوری می‌باشد که کیفیت زیست محیطی را توسعه می‌دهد و منابع را به صورت بهینه مصرف می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استراتژی نوآوری سبز و نوآوری سبز با میانجی گری مشروعیت زیست محیطی سازمان و هویت سازمانی سبز (مطالعه موردی تولیدکنندگان دستگاه‌های مدیریت پسماند بیمارستانی) می‌باشد. مطالعه حاضر از از نوع پیمایشی و همبستگی است.‏ جامعه آماری این تحقیق را 14 شرکت تولیدکنندگان دستگاه‌های مدیریت پسماند بیمارستانی تشکیل می‌دهد که به تعداد مساوی 10 پرسشنامه در سطح مدیران ارشد و مدیران تولید آن شرکت‌ها، توزیع گردید. در نهایت 126 پرسشنامه گردآوری و با نرم‌افزار smart.pls به آزمون فرضیه‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد هویت سازمانی سبز و مشروعیت زیست محیطی سازمان ارتباط بین استراتژی نوآوری سبز و نوآوری سبز را میانجی‌گری می‌کند.

در نتیجه در عصری که جامعه آگاه از اهمیت محیط زیست است، مدیران باید نقش هویت سازمانی سبز و مشروعیت سازمانی محیطی را در شرکت‌های خود تأیید کرده و توسعه یک استراتژی نوآوری سبز را شروع کنند. با این حال، مدیران همچنین باید درک کنند که داشتن یک استراتژی کافی نیست و باید به طور مستقیم عملکرد نوآوری سبز را افزایش دهند و به دنبال رویکردهایی در مورد چگونگی پرورش هویت سازمانی سبز قوی و با استفاده از آن به دنبال کسب مشروعیت زیست محیطی سازمان باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Green Innovation Strategy and Green Innovation with Mediation of Organizational Environmental Legitimacy and Green Organizational Identity

نویسندگان [English]

 • Davood Talebi 1
 • Azadeh Moazezi Khah Tehran 2

1 Assistant Professor, Shahid Beheshti University.

2 MSc, Shahid Beheshti University.

چکیده [English]

The rise of pollution and environmental problems, and consequently the growing concern of governments, organizations, and society, led to the emergence of a new concept of green innovation in the modern world. Green innovation is a subset of innovation that develops environmental quality and uses resources optimally. This study aimed to investigate the relationship between green innovation strategy and green innovation mediated by the environmental legitimacy of the organization and green organizational identity (a case study of manufacturers of hospital waste management devices). The present study is a survey and correlational study. The statistical population of this study consists of 14 companies producing hospital waste management devices, which were distributed equally to 10 questionnaires at the level of senior managers and production managers of those companies. Finally, 126 questionnaires were collected, and hypotheses were tested with smart.pls software. The results showed that green organizational identity and environmental legitimacy of the organization mediate the relationship between green innovation strategy and green innovation.

The results of this study suggest that managers need to verify the roles

of green organizational identity and environmental organizational legitimacy in their companies. In the era of an environmentally conscious society, managers need to start with developing a green innovation strategy. However, استراتژی نوآوری managers also need to understand that having a strategy is insufficient to directly enhance green innovation performance. Managers need to seek approaches to cultivating a

strong green organizational identity and use the identity to environmental organizational legitimacy from the stakeholders.

بررسی و تحلیل تأثیر عوامل نوآوری باز بر استراتژی و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه یک تهران)

1 دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 استاد تمام، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، دانشکده استراتژی نوآوری اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

رویکردهای نوآوری استراتژیک و نوآوری باز می‌توانند تحولی در عملکرد شرکت‌ها ایجاد نموده و نقاط ضعف و اشکالات وارده بر رویکردهای سنتی را مرتفع نمایند. همراهی این دو متغیر با عملکرد زمینه‌ساز شرایطی می‌گردد که شرکت‌ها برای دستیابی به عملکرد بالا و رقابت با رقبا و زنده ماندن از نوآوری استفاده کنند. با توجه به اهمیت این امر در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر عوامل نوآوری باز بر استراتژی و عملکرد سازمانی شهرداری تهران (نمونه موردی: شهرداری منطقه یک تهران) پرداخته شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی- تحلیلی است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش توسط نرم‌افزارهای SPSS، PLS، بر اساس پرسشنامه‌های گردآوری شده از 234 نفر از مدیران و کارشناسان واحدهای شهرسازی، امور شهری، فناوری اطلاعات، مالی، برنامه‌ریزی و توسعه شهری به‌عنوان نمونه آماری صورت گرفته است، روش نمونه‌گیری از نوع کاملاً تصادفی و روش فرمول کوکران می‌باشد و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه نوآوری باز با 17 گویه و پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی با 15 گویه و پرسشنامه عملکرد سازمانی با 15 گویه می‌باشد که دارای روایی و پایایی مورد تائید می‌باشد. نتایج بررسی فرضیات حاکی از آن بوده است که به ترتیب عامل تولیدی، فرآیندی و اداری با ضریب (0.116،0.149 و 0.509) بر استراتژی و با ضریب (0.172،0.117 و 0.605) بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Open Innovation Factors on Organizational Strategy and Performance (Case study: Tehran Region 1 Municipality)

نویسندگان [English]

 • Azim Zarei 1
 • Majid Eshaghi 2
 • Farshid Farokhizadeh 3

1 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan, Iran.

2 Full Professor, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Science, Semnan, Iran.

چکیده [English]

Strategic and open innovation approaches can change the performance of companies and eliminate the weaknesses and drawbacks of traditional approaches. The combination of two variables with performance creates conditions for companies to use innovation to achieve high performance and compete with competitors and survive. Due to the importance of this issue in the present study, the effect of open innovation factors on the strategy and organizational performance of Tehran Municipality (Case study: Tehran Region 1 Municipality) was investigated. This research is applied in terms of purpose and Descriptive-Analytical in terms of data collection. Data analysis and testing of research hypotheses by SPSS, PLS softwares, based on questionnaires collected from 234 managers and experts of urban planning, urban affairs, information technology, finance, planning and urban development as a statistical sample, has been done, the sampling method is completely random and Cochran's formula and the data collection tool is 17-item open innovation questionnaire, 15-item organizational evaluation strategy questionnaire and 15-item organizational performance questionnaire, which has validity and reliability. The results of the hypotheses showed that the production, process and administrative factor with a coefficient (0.116, 0.149 and 0.509) on the strategy and a coefficient (0.172, 0.117 and 0.605) on organizational performance, respectively.

استراتژی نوآوری در سیکا

رشد به نوآوري نياز دارد و نوآوري نیازمند تحقيق و پژوهش است. بنابراين، تحقيق و توسعه (R&D) اولويت بالايي در سیکا دارد. استراتژی تحقيق و توسعه، كه سال‌ها است سيكا آن را اتخاذ كرده است، باعث تضمين سرعت بالاي نوآوري می‌شود. محصولات جديد متعددي توسط سیکا تولید و به ثبت رسانده شده و استفاده از آن‌ها مختص شركت سيكا می باشد.

قابلیت‌های اصلي سیکا

يكي از عوامل كليدي موفقيت سيكا در زمينه تحقيق و توسعه، تمركز استراتژیک شركت بر قابلیت‌های اصلي تعريف شده است که اين قابلیت‌ها عبارتند از اتصال، درزگیری، لرزه گیری، تقويت و محفاظت سازه‌ها در ساختمان‌سازي و صنعت.

محصولات درزگیری سيكا براي نصب موانع بادوام در برابر باد، باران و آلودگي در بام‌های مسطح، تونل‌های پيچيده، سازه‌های آسيب‌پذير براي نگهداري آب و ديوارهاي كاذب پيچيده استفاده می‌شوند. فرايند اتصال با سیکا اطمينان از اتصال دايمي، انعطاف‌پذير و يكدست مواد مختلف به یکدیگر را تضمین می کند، براي مثال در وسايل نقليه، پنجره‌ها و حتي اتصال قطعات چند تني پل‌ها، لرزه گیری باعث كاهش ارتعاشات در قطعات ثابت و متحرك می‌شود و به اين طريق لرزش و صدا در سازه‌های تحت بار و فضاي داخلي وسايل نقليه كاهش می‌یابد. محصولات كربودور (®Carbodur) براي مقاوم سازی استفاده می‌شوند و مقاومت سازه‌ها به بارهاي استاتيكي و ديناميكي را بهبود می‌دهند. محصولات حفاظتي نيز به افزايش دوام آن‌ها كمك می‌کنند. پوشش‌های سيكا می‌توانند مجموعه‌های بتني و فولادي را براي مدت زمان طولاني در برابر شرايط جوي، مواد شيميايي، آلودگي و آتش حفاظت كنند.

استراتژی تحقيق و توسعه در سیکا

فعالیت‌های تحقيقاتي سيكا در مراكز اصلي فناوري شركت در سرتاسر جهان با مركزيت سوييس انجام می‌شوند. برنامه تحقيقاتی با هدف توسعه فناوری‌های اختصاصي انجام می‌شوند و مزیت‌های عملياتی مهمي را ایجاد می‌کند و بدین ترتیب سيكا می‌تواند با محصولات خود به نيازهاي جهاني مانند روش‌های ساختمان‌سازي با منابع كم، مواد ساختمان‌سازي با بازده انرژي بالا و آلايندگي كم، روش‌های ساخت سريع يا وسايل نقليه سبک‌تر و ايمن‌تر پاسخ دهد.

استراتژی نوآوری

شرکت‌ها برای بقا در جهان پویای امروزی نیازمند تثبیت و تکمیل مزیت‌های فعلی و خلق مزیت‌های جدید هستند. خلق مزیت‌های جدیدی که برای بازار ارزشمند باشد تا تبدیل به مزیت رقابتی شوند از بطن فرایندهای نوآوری پویا می‌گذرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیش از 84% مدیران بر اهمیت نوآوری واقفند، اما تنها 6% مدیران از عملکرد فرایندهای نوآوری در کسب‌وکار خود راضی هستند. از جمله عواملی که باعث ناکامی کسب‌وکار در نوآوری می‌شوند عبارتند از :

 • تظاهر به نوآوری در کلام، بدون به کارگیری سازوکارهای عملی نوآوری
 • عدم چابکی سازمان در کشف ترندهای روز دنیا و انطباق با مقتضیات جدید محیط کسب‌وکار
 • تمرکز بیش‌ از حد بر جنبه‌های فنی و فیزیکی محصول
 • نداشتن سازوکاری مشخص برای نوآوری در سازمان

بسیاری از کسب‌وکارها نوآوری را با فضای باز و بدون سازمان‌دهی و بدون هدفی مشخص اشتباه می‌گیرند. امروزه نداشتن استراتژی نوآوری مدوّن و مشخص در کسب‌وکارها دو نتیجه دارد :

 • چنین کسب‌وکاری به تدریج مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهد.
 • در باتلاق هزینه‌های بی حد و مرز تحقیق و توسعه بدون هدف و استراتژی مشخص، قرار می‌گیرد و سرمایه‌های کسب‌وکار تلف می‌شوند.

برای آنکه نوآوری منجر به خلق مزیت رقابتی پایدار شود، پاسخ به پرسش‌های استراتژیک زیر لازم است :اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.