اهمیت سرمایه گذاری


عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران

سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می‌شود.
مقوله سرمایه و سرمایه‌گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت‌ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت‌های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می‌دارند تا بدین ‌وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند.
مهم‌ترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری است، که با توجه به برازش مدل‌های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است:
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت‌ها و قراردادهای بین‌المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است.
ارزیابی نتایج حاصل از مدل‌های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP ، هزینه‌های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایه‌گذاری مؤثر بوده است.
در نتیجه این تحقیق، روش‌های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می‌تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایه‌گذاری مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

 • سرمایه‌گذاری
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
 • فضای کسب و کار
 • رشد اقتصادی

20.1001.1.22285954.1395.6.23.8.5

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Domestic اهمیت سرمایه گذاری and Foreign Investments in Iran

نویسنده [English]

 • mohammad doudangi

general manager of statistic and information /The organization of management and planning of golestan province

The investments are represented as a driving force in economic theory and continual, stable and essential economic growth is a necessary condition for social-economic development. The increase of investments volume leads to growth of production, income, value added, wealth, employment and reduction of poverty level.
The issue of capital and investment in the economic development is of special importance , t herefore, in order to achieve an advanced and dynamic economy, governments have paid special attention to the matter through enactment and enforcement of certain laws and regulations, provision of necessary infrastructures, optimal use of the resources, facilities, capacities, capabilities as well as application of scientific and logical management so as to pave the way for further development of their respective countries and communities.
The main goal of this article is to anal yse internal and foreign investment’s attraction problems and difficulties and propose suitable solutions. The main scientific results of the research are:
- It is shown that oil prices and oil incomes fluctuations, international sanctions, foreign exchange rates fluctuations and high inflation rate, have lead to increase FDI in Iran. Despite these positive tendencies the attraction level of FDI is still on the insufficient level.
- The evaluation results of econometric models showed the effects of national income, GDP, government expenses, inflation rate, openness degree of economy, human capital and FDI on the total volume of investments.
As a result of research , new approaches were developed. The results represented in this article can be used in the programs aimed at improving an investment environment in Iran and in the countries with the similar problems . Also, respective legislative reforms is necessary to improve FDI in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment
 • Foreign Direct Investment
 • Doing Business
 • Economic Growth

مراجع

آسیدو، الیزابت و لین، دونالد (1386). "کنترل سرمایه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی". مترجم: منوچهر مصطفی پور، مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال هفتم، شماره های 65 و 66، 107-85.

برانسون، ویلیام اچ (1381). "تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان". مترجم: عباس شاکری، تهران، نشر نی، چاپ پنجم.

برخورداری، سجاد (1386). "سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی". تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

پژویان، جمشید و دوانی، عبداله (1383). "حساسیت سرمایه‌گذاری در واکنش به نرخ سود اهمیت سرمایه گذاری بانکی". پژوهشنامه اقتصادی، شماره 3 (پیاپی14)، 54-13.

تقوی، مهدی و رضایی، مهدی (1389). "تأثیر عواملی به جز سیاست آزادسازی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- نفتی ایران". پژوهشنامه اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، شماره 36، 40-15.

خلیلی عراقی، منصور و سلیمی شندی، رقیه (1393). "رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره 71، 156-143.

سعیدی، علی و میعادی، زهرا (1390). "بررسی موانع عمده سرمایه‌گذاری خارجی از دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی". پژوهشنامه اقتصادی اهمیت سرمایه گذاری اهمیت سرمایه گذاری پژوهشکده امور اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، شماره 41، 200–180.

شاه‌آبادی، ابوالفضل و محمودی، عبداله (1385). "تعیین‌کننده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران". مجله جستارهای اقتصادی، شماره 5، 125-89.

طیبی، سید کمیل؛ پورشهابی، فرشید؛ خانی‌زاده امیری، مجتبی و کاظمی الهام (1392). "اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری بر سرمایه‌گذاری داخلی و رشد اقتصادی (مطالعه موردی 10 کشور در حال توسعه آسیایی)". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 67، 152-131.

عرفانی، علیرضا؛ حسینی، عابدین و ملکی، حمید (1394). "بررسی وجود اثرات نامتقارن نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال پنجم، شماره 20، 60-45.

فرزین، محمدرضا؛ اشرفی، یکتا و فهیمی فر، فاطمه (1391). "بررسی اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی: تلفیق روش‌های سیستم دینامک و اقتصادسنجی". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی، شماره 61، 62 –29.

کازرونی، علیرضا و بقایی، فلور (1387). "بررسی مخارج مصرفی و سرمایه‌ای دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران (2005-1971)". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، سال هشتم، شماره اول، 20-1.

کاظمی، ابوطالب و عربی، زهرا (1393). "تأثیر هزینه های دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران طی دوره اهمیت سرمایه گذاری 1389–1341". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره 9، 245-223.

کرمی، افشین (1387). "آسیب شناسی بازار سرمایه در ایران و چالش‌های پیش‌رو". تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، شماره 16.

کریم‌زاده، مصطفی؛ نصرالهی، خدیجه؛ صمدی، سعید و دلالی اصفهانی، رحیم (1390). "بررسی تأثیرگذاری نرخ مبادله بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران". پژوهشنامه اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی علامه طباطبایی تهران، شماره 41، 50–31.

کمیجانی، اکبر و مجاب، رامین (1390). "رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران". پژوهش‌های اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی علامه طباطبایی تهران، شماره 41، 30-13.

مهدوی، ابوالقاسم (1383). "تحلیلی بر نقش سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصادی". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 66، 208-181.

Doudangi, M. (2013). “The Ways of Attraction of Direct Local and Foreign Investment in the Islamic Republic of Iran, Ph.D. Dissertation”, The University of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Yerevan.

Rivera-Batiz, F. L. & Rivera-Batiz, L. A. B. (1990). “The Effects of Direct Foreign Investment in the Presence of Increasing Returnes Due to Specialization”. University of Pensylvania, Journal of Development Economic, 1-2, 287- 307.

Rozeei, Z., Akhondzadeh, T. & Sameei, G. (2014). “The Study of the Effective Factors on Investment in Private Sector in Iran (with emphasis on uncertainty)”, International Journal of Industrial Mathematics (http://ijim.srbiau.ac.ir/),Vol. 6, No. 3, Article ID IJIM_00486, 255-264.

Tu, Y., Dai, W. & Tan, X. (2011). “Technology Spillovers of FDI in ASEAN Sourcing from Local and Abroad”, International اهمیت سرمایه گذاری Economic Studies, 38(1), 69-80.

UNCTAD (1994). “World Investment Report 1994, Transnational Corporations, Employment and the Workplace (UNCTAD,FDI/TNC Database)”. United Nations, New York and Geneva.

UNCTAD (1999). “World Investment Report 1999, Foreign Direct Investment and the Challenge of Development”. United Nations, New York and Geneva.

UNCTAD (2003). “World Investment Report 2003, FDI policies for Development: National and International Perspectives”, United Nations, New York and Geneva.

UNCTAD (2005). “World Investment Report 2005, Transnational Corporations and the Internationalization of R & D”. United Nations, New York and Geneva.

UNCTAD (2009). “World Investment Report 2009, Transnational Corporations, Agricultural Production and Development”. United Nations, New York and Geneva.

UNCTAD (2013). “World Investment Report 2013, Global Value Chins: Investment and Trade for Development”. United Nations, New York and Geneva.

UNCTAD (2015). “World Investment Report 2015, Reforming International Investment Governance”. United Nations, New York and Geneva.

چرا حد ضرر در سرمایه گذاری اهمیت دارد؟

بسیاری از کسانی که در بازارهای سرمایه گذاری وارد می‌شوند، به میزان زیان خود اهمیت بالایی نمی‌دهند. این در حالی است که حد ضرر داشتن برای هر گزینه‌ای بسیار لازم است. اگر در جایی سرمایه گذاری کنید که در یک سال 20 درصد ضرر کرده، سال بعد باید 25 درصد سود داشته باشد تا سرمایه اولیه‌تان به حالت پیش از سرمایه گذاری برگردد.

تا حالا در بازاری سرمایه گذاری کرده‌اید که ضرر کرده باشید؟ بسیاری از ما به احتمال زیاد حداقل یک بار در زندگی وارد بازاری شده‌ایم که مقداری پول از دست بدهیم. در این حالت چه می‌کنید؟ منتظر می‌مانید تا دوباره سود کند یا سریع از آن بازار خارج می‌شوید؟ اینجاست که اهمیت حد ضرر معلوم می‌شود. نوسان جزیی اساسی از بازارهای مالی است و ممکن است همیشه ضرر و سود در آن رخ دهد. به همین دلیل فرار از بازار با یک ضرر کم ممکن است کار چندان خوبی نباشد. از سوی دیگر، تحمل و ادامه ضرر هم مشکلات خود را دارد. اهمیت حد ضرر اینجا معلوم می‌شود. خیلی از افراد حد ضرری برای بیرون رفتن از یک گزینه زیان‌ده تعیین نمی‌کنند و وقتی زیان به حد بالایی می‌رسد، امیدوارند که بالاخره رشد قابل توجهی ایجاد و سرمایه آنها دوباره احیا شود. اما این تصور درست نیست. برای جبران درصد مشخصی از ضرر باید درصد بالاتری سود کنید تا پول شما به مقدار قبل از ضرر بازگردد یا به اصطلاح پول شما سر به سر شود. وقتی درصد زیان به شدت بالا برود، احیا کردن اصل سرمایه هم دیگر کار ساده‌ای نخواهد بود، چه برسد به این که سودی هم به دست بیاورید. برای اینکه این موضوع شفاف‌تر شود، به بررسی این موضوع با ارائه چند مثال می‌پردازیم.

مقدار سود لازم برای جبران ضرر چقدر است؟

همانگونه که گفته شد برای جبران درصد مشخصی از ضرر باید درصد بالاتری سود کنید تا پول شما سر به سر شود یا اصطلاحا دوباره به سرمایه اولیه خود برسید. برای روشن شدن این موضوع یک مثال ساده را بیان می‌کنیم. فرض کنید یک سرمایه گذار 100 میلیون تومان پول دارد و این پول را در بازاری سرمایه گذاری می‌کند. اگر بعد از یک سال 20 درصد ضرر کند پول او در پایان سال تبدیل به 80 میلیون تومان می‌شود. خیلی از مواقع این اشتباه در ذهن سرمایه گذاران پیش می‌آید که اگر 20 درصد ضرر کرده‌اند، حالا با سود 20 درصدی، دوباره پول آن‌ها به 10 میلیون تومان می‌رسد. در صورتی که این نحوه محاسبه کاملا اشتباه است.

برای اینکه پول این سرمایه گذار بار دیگر از 80 میلیون تومان به 100 میلیون تومان برسد، آن گزینه در سال جدید باید 25 درصد سود بدهد، یعنی 5 درصد بیشتر از نرخی که باعث افت سرمایه فرد شد. در واقع، هنگامی که فرد سرمایه گذار ضرر کرد پولش از 100 میلیون تومان به 80 میلیون تومان افت کرد. حالا که پولش 80 میلیون شده، با سود 20 درصدی تنها به 96 میلیون تومان می‌رسد که کمتر از مقدار اولیه سرمایه اوست. حالا فرض کنید مقدار زیان به 40 درصد برسد. در این صورت پول شما از 100 میلیون تومان به 60 میلیون تومان رسیده و برای این که به مقدار اولیه خود برگردد، باید حدود 67 درصد رشد کند. تازه این به شرطی است که هزینه فرصت پول فرد در این دو سال تا بازگشت سرمایه را نادیده بگیریم.

هزینه فرصت ضررکردن

هزینه فرصت یکی از مهمترین مفاهیم اقتصادی است. ما با هر انتخابی از انتخاب‌های دیگر باز می‌مانیم. اختلاف سودی که بهترین انتخاب ممکن به ما می‌داد در مقایسه با انتخابی که ما کرده‌ایم، به زبان ساده هزینه فرصت نام دارد. در واقع، وقتی فرد یا بنگاهی گزینه‌ای را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کند در واقع فرصت بهره‌گیری از سایر گزینه‌ها را از دست داده است. این از دست دادن فرصت استفاده از گزینه‌های دیگر سرمایه گذاری باعث می‌شود نتوانیم از این فرصت‌ها استفاده نماییم.

در مثال بالا فرض کردیم یک سرمایه گذار در بازار خاصی اقدام به سرمایه گذاری کرده و در پایان سال 20 درصد ضرر کرده است. اگر این سرمایه گذار در بازار دیگری سرمایه گذاری کرده بود شاید بجای ضرر کردن در پایان سال سود می‌کرد. در نتیجه این فرد علاوه بر ضرر 20 درصدی سرمایه خود در این بازار، فرصت استفاده از سرمایه گذاری‌های دیگر را از دست داده است. چه بسا که می‌توانست در بازار‌های دیگر سود مناسبی را کسب کند.

صندوق‌های سرمایه گذاری

اشاره کردیم که نادیده گرفتن اهمیت حد ضرر می‌تواند چه معایبی داشته باشد و چقدر سرمایه ما را با خطر مواجه کنید. یکی از عللی که چنین اشتباهی را در بازارها مرتکب می‌شویم این است که آگاهی کمی از روند حرکت بازارها داریم یا وقت کافی برای تحلیل مناسب سرمایه گذاری نمی‌گذاریم. راهکاری که برای رفع این مساله و رسیدن به یک سرمایه گذاری اصولی داریم، استفاده از سرمایه گذاری غیرمستقیم یا به عبارتی سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری است. صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی از جمله این صندوق‌ها هستند. صندوق‌های درآمد ثابت این ویژگی را دارند که ریسکشان ناچیز است. در واقع در آنها اصل سرمایه حفظ می‌شود و میزانی سود هم که در صندوق‌های معتبر بالاتر از بهره بانکی است، به سرمایه گذار پرداخت می‌شود. در صورتی که برجام احیا شود، این صندوق‌ها به گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری تبدیل می‌شوند، چرا که در آن وضعیت بهای دلار در برابر ریال کاهش می‌یابد.

جمع بندی

همیشه ممکن است در صورتی که وارد بازاری می‌شویم زیان کنیم. همان طور که در این مطلب اشاره کردیم، برای جبران ضرر یک سرمایه گذاری باید درصد بالاتری از ضرر سود کرد تا ضرر اتفاق افتاده جبران شود. این نکته‌ای است که گاهی از دید افراد مغفول می‌ماند. اینجاست که اهمیت حدد ضرر معلوم می‌شود. وقتی حد ضرر نداشته باشید، سرمایه شما ممکن است آن قدر پایین برود که دیگر به حد سابق خود برنگردد یا به سختی برگردد. تازه باید به یاد داشت که سرمایه گذاران در هنگام ضرر در یک بازار مشخص، علاوه بر ضرر کردن در این بازار فرصت سرمایه گذاری در بازارهای دیگر را نیز ازدست داده‌اند. همین موضوع به ضرر بالقوه آنها اضافه می‌کند. راهکاری که در اینجا اهمیت پیدا می‌کند، این است که حد ضرر برای خود معلوم کنید. اگر هم تجربه، دانش یا وقت کافی برای ورود به بازارهای سرمایه گذاری را ندارید اما می‌خواهید از مزایای آنها بهره‌مند شوید، می‌توانید از صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنید. صندوق های درآمد ثابت طیف مختلفی از سرمایه گذاری‌ها را شامل می‌شوند که عبارتند از: صندوق سهامی، صندوق طلا و صندوق درآمد ثابت. هر کدام از این صندوق‌ها مزایای خاص خود را دارد به عنوان مثال صندوقی مانند صندوق درآمد ثابت کیان یا صندوق ندای ثابت کیان برای افراد ریسک‌گریز مناسب‌تر است. این در حالی است که صندوق سکه طلا کیان و صندوق آوای سهام کیان یا آهنگ سهام کیان برای افراد ریسک‌‎پذیر مناسب‌ترند.

اهمیت سرمایه گذاری و اهرم

اهمیت سرمایه گذاری و اهرم

سه دوست به نام های رها، سارا و آوا در سنین متفاوت با سود سالانه یکسان شروع به باز کردن حساب بازنشستگی اهمیت سرمایه گذاری می کنند.

رها از سن 14 سالگی تا 18 سالگی با سود سالانه 10%، به مدت 5 سال برای 65 سالگی خود شروع به سرمایه گذاری می نماید.

ردیف

سن سرمایه گذاری

مبلغ سرمایه گذاری
(تومان)

جمع مبلغ سرمایه گذاری در پایان هر سال

(تومان)

رها بعد از 18 سالگی حتی یک ریال هم سرمایه گذاری نمی کند. در واقع کل مبلغ سرمایه گذاری برای بازنشستگی اش یک میلیون تومان است و منتظر نتیجه میماند تا سن 65 سالگی. میخواهید بدانید دریافتی نهایی خانم رها حاصل از این سرمایهگذاری در سن 65 سالگی چقدر است؟ 117.460.000تومان

سارا

سارا از سن 19 سالگی تا 26 سالگی با سود سالانه 10%، به مدت 6 سال برای 65 سالگی خود شروع به سرمایه گذاری می نماید.

بررسی نقش و اثرات سرمایه‌گذاری خصوصی و عمومی بر اشتغال در استان‌های ایران: با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته

با توجه به اهمیت سرمایه­گذاری در بخش­های اقتصادی و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله تولید و اشتغال و با توجه به محدودیت منابع در اقتصاد، بررسی میزان کارایی سرمایه­های به کار رفته در جامعه توسط بخش خصوصی و دولتی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. لذا در این پژوهش به بررسی اثرات سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی بر اشتغال در 30 استان کشور و طی دوره زمانی 1394-1384 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته و در سه مدل مختلف؛ اشتغال بخش خصوصی، دولتی و کل پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل اشتغال خصوصی حاکی از بهبود بازار اشتغال ناشی از افزایش سرمایه­گذاری خصوصی می­باشد که این رابطه مثبت نه تنها در دوره جاری وجود دارد بلکه تابعی از سرمایه­گذاری دوره گذشته نیز هست. در برآورد مدل اشتغال عمومی، تأثیر سرمایه­گذاری عمومی در دوره جاری و گذشته بر اشتغال این بخش منفی و معنادار بوده است. به عبارتی سرمایه­گذاری­های صورت گرفته توسط دولت طی دوره زمانی مورد بررسی نتوانسته است باعث بهبود بازار اشتغال و برطرف کردن معضل بیکاری در کشور شود. این نتیجه حتی در مدل کلی اشتغال نیز مشهود است، بررسی همزمان سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی و تأثیر آن بر اشتغال کل، نشان از اثر مثبت سرمایه­گذاری خصوصی و اثر منفی سرمایه­گذاری عمومی بر اشتغال کل است.

کلیدواژه‌ها

 • سرمایه گذاری خصوصی
 • سرمایه گذاری عمومی
 • اشتغال
 • روش گشتاورهای تعمیم یافته
 • استان های ایران

عنوان مقاله [English]

Investigating the role and effects of private and public investment on employment in provinces of Iran: GMM approach

نویسندگان [English]

 • Kiomars Sohaili 1
 • Shahram Fatahi 1
 • saeedeh mohammadi 2

1 Associate professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

2 M.A. student of Economic Development and Planning, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah

Considering the investment importance in the economic sectors and its impact on the macroeconomic variables, including production and employment, and due to limited resources in the economy, the study of the efficiency of capital employed in the society by the private and public sectors have particular importance. Therefore, in this research, the effects of private and public investment on employment in 30 provinces of Iran, during the period of 2005-2015 were investigated using generalized moments method and by three different models: private, government and general employment. The results of private employment model estimation indicate improving labor market caused by increasing private employment, which is a positive relationship not only in the current period but also as a function of past investment. In the estimation of general employment model, public investment effect in the current and past period on employment of this sector has been negative and significant. In other اهمیت سرمایه گذاری words, investments made by the government have not been able to improve the employment market and solve the unemployment problem. This result is even evident in the total employment model. The simultaneous study of private and public investment and its impact on total employment indicate positive effect of private investment and the negative effect of general investment on total employment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Private Investment
 • General Investment
 • Employment
 • Generalized Moments Method
 • Iran Provinces

مراجع

Abbas Rizvi, S, & Nishat, M.) 2009). The Impact of Foreign Direct Investment on Employment Opportunities: Empirical Evidence from Pakistan, India and China, 48: 841–851.

Afshah Anvari, S. M. E. & Marashi, H. (1393). The Effect of Investment on Employment and Income in the Industrial Sector Using the Pattern of Self Returning, 1-12. [In Persian]

Amir Nezhad, H. (1394). The Impact of Value Added and Investing on Agricultural Employment, Entrepreneurship and Agriculture, 3 (2): 34-27. [In Persian]

Amini, A. (1381). Analysis of Factors Affecting Labor Demand in Economic Sectors and Employment Prediction in the Third Development Plan, Journal of Program and Budget, vol74: 112-119. [In Persian]

Azman, S., W.N.W. Law, H., & Ahmad, H. (2010). FDI and economic growth: New evidence on the role of financial markets, Economics Letters, Elsevier, 107(2): 211-213.

Barbosa, D., Carvalho, V. & Pereira, P. (2015). Public stimulus for private investment: An extended real options model, Economic Modeling, (52), 742–748.

Bilali, H. & Khalilian, S. (1382). The Impact of Investment on Employment and Labor Demand in Iranian Agriculture, Agricultural and Development Economics, 41, 42 (11): 117-118. [In Persian]

Chaudhuri, S. & Banerjee, D. (2010). FDI in Agricultural Land, Welfare and Unemployment in a Developing Economy, MPRA, 25: 1-27.

Chen, S. (2012). The Effect of Foreign Direct Investment (FDI) on Employment in China, Journal of Economic Analysis & policy, 6: 341-434.

Elberfeld. W., Gotz, G. & Stahler, F. (2004). Vertical foreign direct investment, Welfare, and employment. Journal of Economic Analysis & policy, 5(1): 2194-6108.

Falk. M, koebel.B, (2004). The impact of office machinery and computer capital on the demand for heterogeneous labour, labour economics, 11(1):302-309.

Gholamali, Asgari, M. (1390). The Effect of Private and Governmental Investments on Economic Growth in Iran, Journal of Applied Economics, 2 (5): 100-120. [In Persian]

Ghomi, R. (1376). "Government Investment - Private Investment and the Challenge of the (crow dingout) in Iran, Institute for Advanced Research in Planning and Development, 20 (2): 90-99. [In Persian]

Hassanzadeh A. (1384). The Effect of Overflow of Foreign Direct Investment (Job Gap) on Employment in Iran's Industrial Industries, Quarterly Economic Reviews, 4 (2): 1-20. [In Persian]

Jude, C., loana, M. & POP, S. (2016) .Employment effects of foreign direct investment: New evidence from Central and Eastern European countries, International Economics, (145), 32–49.

Kajjani, A. & Ghavidel, S. (2006). The effect of overflow of foreign direct investment on skilled and non-operational employment of Iran, Journal of Economic Research, (76): 29-50. [In Persian]

Masih, A., Mansur M., and Rumi Masih. (2002), Propagative Causal PriceTransmission among International StockMarkets: Evidence from the Pre- and PostGlobalization Period, Global FinanceJournal, 13, 63-91.

Nasibian, Sh. (1385). The Role of Foreign Direct Investment on Iran's Employment, Economic Research, 3 (6): 97-122. [In Persian]

Sidayi, S. I. Bahari, J. Zarei, A. (2011). A Study of the Status of Employment and Unemployment in Iran during the Years 1335-1389, 25: 217 -245. [In Persian]

چرا حد ضرر در سرمایه گذاری اهمیت دارد؟

بسیاری از کسانی که در بازارهای سرمایه گذاری وارد می‌شوند، به میزان زیان خود اهمیت بالایی نمی‌دهند. این در حالی است که حد ضرر داشتن برای هر گزینه‌ای بسیار لازم است. اگر در جایی سرمایه گذاری کنید که در یک سال 20 درصد ضرر کرده، سال بعد باید 25 درصد سود داشته باشد تا سرمایه اولیه‌تان به حالت پیش از سرمایه گذاری برگردد.

تا حالا در بازاری سرمایه گذاری کرده‌اید که ضرر کرده باشید؟ بسیاری از ما به احتمال زیاد حداقل یک بار در زندگی وارد بازاری شده‌ایم که مقداری پول از دست بدهیم. در این حالت چه می‌کنید؟ منتظر می‌مانید تا دوباره سود کند یا سریع از آن بازار خارج می‌شوید؟ اینجاست که اهمیت حد ضرر معلوم می‌شود. نوسان جزیی اساسی از بازارهای مالی است و ممکن است همیشه ضرر و سود در آن رخ دهد. به همین دلیل فرار از بازار با یک ضرر کم ممکن است کار چندان خوبی نباشد. از سوی دیگر، تحمل و ادامه ضرر هم مشکلات خود را دارد. اهمیت حد ضرر اینجا معلوم می‌شود. خیلی از افراد حد ضرری برای بیرون رفتن از یک گزینه زیان‌ده تعیین نمی‌کنند و وقتی زیان به حد بالایی می‌رسد، امیدوارند که بالاخره رشد قابل توجهی ایجاد و سرمایه آنها دوباره احیا شود. اما این تصور درست نیست. برای جبران درصد مشخصی از ضرر باید درصد بالاتری سود کنید تا پول شما به مقدار قبل از ضرر بازگردد یا به اصطلاح پول شما سر به سر شود. وقتی درصد زیان به شدت بالا برود، احیا کردن اصل سرمایه هم دیگر کار ساده‌ای نخواهد بود، چه برسد به این که سودی هم به دست بیاورید. برای اینکه این موضوع شفاف‌تر شود، به بررسی این موضوع با ارائه چند مثال می‌پردازیم.

مقدار سود لازم برای جبران ضرر چقدر است؟

همانگونه که گفته شد برای جبران درصد مشخصی از ضرر باید درصد بالاتری سود کنید تا پول شما سر به سر شود یا اصطلاحا دوباره به سرمایه اولیه خود برسید. برای روشن شدن این موضوع یک مثال ساده را بیان می‌کنیم. فرض کنید یک سرمایه گذار 100 میلیون تومان پول دارد و این پول را در بازاری سرمایه گذاری می‌کند. اگر بعد از یک سال 20 درصد ضرر کند پول او در پایان سال تبدیل به 80 میلیون تومان می‌شود. خیلی از مواقع این اشتباه در ذهن سرمایه گذاران پیش می‌آید که اگر 20 درصد ضرر کرده‌اند، حالا با سود 20 درصدی، دوباره پول آن‌ها به 10 میلیون تومان می‌رسد. در صورتی که این نحوه محاسبه کاملا اشتباه است.

برای اینکه پول این سرمایه گذار بار دیگر از 80 میلیون تومان به 100 میلیون تومان برسد، آن گزینه در سال جدید باید 25 درصد سود بدهد، یعنی 5 درصد بیشتر از نرخی که باعث افت سرمایه فرد شد. در واقع، هنگامی که فرد سرمایه گذار ضرر کرد پولش از 100 میلیون تومان به 80 میلیون تومان افت کرد. حالا که پولش 80 میلیون شده، با سود 20 درصدی تنها به 96 میلیون تومان می‌رسد که کمتر از مقدار اولیه سرمایه اوست. حالا فرض کنید مقدار زیان به 40 درصد برسد. در این صورت پول شما از 100 میلیون تومان به 60 میلیون تومان رسیده و برای این که به مقدار اولیه خود برگردد، باید حدود 67 درصد رشد کند. تازه این به شرطی است که هزینه فرصت پول فرد در این دو سال تا اهمیت سرمایه گذاری بازگشت سرمایه را نادیده بگیریم.

هزینه فرصت ضررکردن

هزینه فرصت یکی از مهمترین مفاهیم اقتصادی است. ما با هر انتخابی از انتخاب‌های دیگر باز می‌مانیم. اختلاف سودی که بهترین انتخاب ممکن به ما می‌داد در مقایسه با انتخابی که ما کرده‌ایم، به زبان ساده هزینه فرصت نام دارد. در واقع، وقتی فرد یا بنگاهی گزینه‌ای را برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کند در واقع فرصت بهره‌گیری از سایر گزینه‌ها را از دست داده است. این از دست دادن فرصت استفاده از گزینه‌های دیگر سرمایه گذاری باعث می‌شود نتوانیم از این فرصت‌ها استفاده نماییم.

در مثال بالا فرض کردیم یک سرمایه گذار در بازار خاصی اقدام به سرمایه گذاری کرده و در پایان سال 20 درصد ضرر کرده است. اگر این سرمایه گذار در بازار دیگری سرمایه گذاری کرده بود شاید بجای ضرر کردن در پایان سال سود می‌کرد. در نتیجه این فرد علاوه بر ضرر 20 درصدی سرمایه خود در این بازار، فرصت استفاده از سرمایه گذاری‌های دیگر را از دست داده است. چه بسا که می‌توانست در بازار‌های دیگر سود مناسبی را کسب کند.

صندوق‌های سرمایه گذاری

اشاره کردیم که نادیده گرفتن اهمیت حد ضرر می‌تواند چه معایبی داشته باشد و چقدر سرمایه اهمیت سرمایه گذاری ما را با خطر مواجه کنید. یکی از عللی که چنین اشتباهی را در بازارها مرتکب می‌شویم این است که آگاهی کمی از روند حرکت بازارها داریم یا وقت کافی برای تحلیل مناسب سرمایه گذاری نمی‌گذاریم. راهکاری که برای رفع این مساله و رسیدن به یک سرمایه گذاری اصولی داریم، استفاده از سرمایه گذاری غیرمستقیم یا به عبارتی سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری است. صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی از جمله این صندوق‌ها هستند. صندوق‌های درآمد ثابت این ویژگی را دارند که ریسکشان ناچیز است. در واقع در آنها اصل سرمایه حفظ می‌شود و میزانی سود هم که در صندوق‌های معتبر بالاتر از بهره بانکی است، به سرمایه گذار پرداخت می‌شود. در صورتی که برجام احیا شود، این صندوق‌ها به گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری تبدیل می‌شوند، چرا که در آن وضعیت بهای دلار در برابر ریال کاهش می‌یابد.

جمع بندی

همیشه ممکن است در صورتی که وارد بازاری می‌شویم زیان کنیم. همان طور که در این مطلب اشاره کردیم، برای جبران ضرر یک سرمایه گذاری باید درصد بالاتری از ضرر سود کرد تا ضرر اتفاق افتاده جبران شود. این نکته‌ای است که گاهی از دید افراد مغفول می‌ماند. اینجاست که اهمیت حدد ضرر معلوم می‌شود. وقتی حد ضرر نداشته باشید، سرمایه شما ممکن است آن قدر پایین برود که دیگر به حد سابق خود برنگردد یا به سختی برگردد. تازه باید به یاد داشت که سرمایه گذاران در هنگام ضرر در یک بازار مشخص، علاوه بر ضرر کردن در این بازار فرصت سرمایه گذاری در بازارهای دیگر را نیز ازدست داده‌اند. همین موضوع به ضرر بالقوه آنها اضافه می‌کند. راهکاری که در اینجا اهمیت پیدا می‌کند، این است که حد ضرر برای خود معلوم کنید. اگر هم تجربه، دانش یا وقت کافی برای ورود به بازارهای سرمایه گذاری را ندارید اما می‌خواهید از مزایای آنها بهره‌مند شوید، می‌توانید از صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنید. صندوق های درآمد ثابت طیف مختلفی از سرمایه گذاری‌ها را شامل می‌شوند که عبارتند از: صندوق سهامی، صندوق طلا و صندوق درآمد ثابت. هر کدام از اهمیت سرمایه گذاری این صندوق‌ها مزایای خاص خود را دارد به عنوان مثال صندوقی مانند صندوق درآمد ثابت کیان یا صندوق ندای ثابت کیان برای افراد ریسک‌گریز مناسب‌تر است. این در حالی است که صندوق سکه طلا کیان و صندوق آوای سهام کیان یا آهنگ سهام کیان برای افراد ریسک‌‎پذیر مناسب‌ترند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.