بهبود محیط سرمایه‌گذاری


معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: یکی از مأموریت‌های در نظر گرفته شده برای بهبود فضای کسب و کار، لزوم ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری است.

مصوبات پنجاه و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط سرمایه‌گذاری بهبود محیط کسب و کار

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) حذف گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از شرایط صدور آن دسته از مجوزهای کسب و کار که قانون در شرایط صدور مجوزهای آنها عدم سوء پیشینه قید نشده است

۱) فهرست مجوزهایی که دارای مبنای قانونی برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند، به شرح فهرست پیوست می توانند در شرایط مجوزشان از متقاضی، گواهی مذکور را درخواست نمایند. دبیرخانه هیات مقررات زدایی موظف است مجوزهایی که بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران یا دیگر مراجع تدوین مقررات، برای صدور مجوزهایشان اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری لازم است را تهیه و از مراجع مربوطه، حذف این شرط را درخواست و پیگیری نماید.

تبصره: در صورتی که در فرآیند بررسی مجوزها از سوی دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار علاوه بر فهرست مذکور، مجوزهای دیگری به لحاظ قانونی نیازمند دریافت گواهی عدم سوء پیشینه باشند، دبیرخانه هیات موظف است، حکم فوق را در ارتباط با این مجوزها اجرا نموده و عناوین آنها را به فهرست پیوست در بند (۱) اضافه نماید.

۲) مراجع صادر کننده مجوزهایی که حسب بررسیهای دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شرح فهرست پیوست) در شرایط صدور آنها دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری قید شده است ولی فاقد مبنای قانونی هستند، مکلفند شرط دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را از شرایط صدور مجوز حذف نمایند. همچنین دبیرخانه هیات مقررات زدایی موظف است، شرط مذکور را در درگاه ملی مجوزهای کشور از شرایط صدور مجوز این دسته کسب و کار حذف کند.

ب) مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

۱) ۵۷ عنوان مجوز به همراه شرایط، مدارک و هزینه های صدور سازمانهای تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی های لازم با سازمانهای تابعه وزارت مذکور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ های راهنمای دریافت ۵۷ عنوان مجوز مذکور، ممهور به مهر دبیرخانه هیات مقررات زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲) سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نمایند.

تبصره: در خصوص سرمایه گذاران غیر ایرانی، به جهت عدم امکان احراز هویت اشخاص، ثبت و درخواست مجوز از طریق درگاه تخصصی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران نیز می تواند انجام شود.

۳) این مصوبه جایگزین مصوبات قبلی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره ۸۰/۱۲۳۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ و شماره ۸۰/۱۲۱۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ میشود.

۳۹ عنوان مجوز مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ۱.فعالیت مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکا و مدیران آن
 • ۲. تاسیس شرکت سرمایه گذاری یا تبدیل شرکت دیگر به آن
 • ۳. تاسیس شرکت مادر (هلدینگ) یا تبدیل شرکت دیگر به آن
 • ۴. فعالیت شرکت سرمایه گذاری
 • ۵. فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)
 • ۶. فعالیت مشتقه مبتنی بر اوراق بهادار – شرکت های کارگزاری
 • ۷. مجوز کارگزار معامله گری – شرکت های کارگزاری
 • ۸. مشاور پذیرش – شرکت های کارگزاری
 • ۹. فعالیت اوراق تامین مالی شرکتهای کارگزاری
 • ۱۰. فعالیت کالا- شرکت های کارگزاری
 • ۱۱. فعالیت مشتقه مبتنی بر کالا- شرکتهای کارگزاری
 • ۱۲. معاملات برخط – شرکت های کارگزاری
 • ۱۳. مرکز تماس – شرکت های کارگزاری
 • ۱۴. مشاور عرضه اوراق بهادار – شرکت های کارگزاری
 • ۱۵. فعالیت مشاور پذیرش – نهاد مالی
 • ۱۶. تاسیس شرکت پردازش اطلاعات مالی یا تبدیل شرکت دیگر به آن
 • ۱۷. فعالیت شرکت پردازش اطلاعات مالی
 • ۱۸. فعالیت شرکت تامین سرمایه
 • ۱۹. تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری
 • ۲۰. فعالیت شرکت رتبه بندی اعتباری
 • ۲۱. تاسیس شرکت سبدگردان یا تبدیل شرکت دیگر به آن
 • ۲۲. فعالیت شرکت سبدگردان
 • ۲۳. تأسیس شرکت مشاور سرمایه گذاری یا تبدیل شرکت دیگر به آن
 • ۲۴. فعالیت شرکت مشاور سرمایه گذاری
 • ۲۵. تأسیس صندوق بهبود محیط سرمایه‌گذاری های سرمایه گذاری (۱. در سهام ۲. مختلط ۳. در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۴. در اوراق بهادار مبتنی بر کالا ۵.ارزی)
 • ۲۶. فعالیت صندوق سرمایه گذاری (۱. در سهام ۲. مختلط، ۳. در اوراق بهادار با درآمد ثابت ۴. در اوراق بهادار مبتنی بر کالا ۵. ارزی)
 • ۲۷. تأسیس صندوق های سرمایه گذاری «صندوق در صندوق»
 • ۲۸. فعالیت صندوق سرمایه گذاری «صندوق در صندوق»
 • ۲۹. تأسیس صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 • ۳۰. فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 • ۳۱. تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی
 • ۳۲. فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی
 • ۳۳. تاسیس صندوق های سرمایه گذاری پروژه
 • ۳۴. فعالیت صندوق سرمایه گذاری پروژه
 • ۳۵. تاسیس صندوق های سرمایه گذاری (۱. زمین بهبود محیط سرمایه‌گذاری و ساختمان ۲. املاک و مستغلات)
 • ۳۶. فعالیت صندوق سرمایه گذاری (۱. زمین و در ساختمان ۲. املاک و مستغلات)
 • ۳۷. پروانه تاسیس شرکت کارگزاری
 • ۳۸. تاسیس شرکت تامین سرمایه
 • ۳۹. فعالیت مشاور عرضه
۱ عنوان مجوز مربوط به گمرک جمهوری اسلامی ایران
 • ۱. پروانه کارگزاری
۱ عنوان مجوز مربوط به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
 • ١. سرمایه گذاری خارجی
۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور
 • ۱. فعالیت شرکت معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی
 • ۲. موافقت اصولی ویژه متقاضی دریافت مجوز شرکت معتمد ارایه کننده خدمات مالیاتی
۳ عنوان مجوز مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
 • ۱. پروانه فعالیت حرفه ای
 • ٢. کارت عضویت
 • ۳. مشاوران رسمی مالیاتی
۱۱ عنوان مجوز مربوط به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • ١. ارزیابی خسارت بیمه ای
 • ۲. فعالیت مؤسسات بیمه در سرزمین اصلی
 • ٣. فعالیت کارگزاران رسمی بیمه خارجی در ایران
 • ۴. فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد
 • ۵. تاسیس دفاتر ارتباطی
 • ۶. ثبت مؤسسات بیمه در سرزمین بهبود محیط سرمایه‌گذاری اصلی
 • ۷. فعالیت اکچوئری رسمی بیمه (حقیقی و حقوقی)
 • ۸. تاسیس شعب و نمایندگیهای مؤسسات بیمه
 • ۹. ثبت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد
 • ۱۰. فعالیت کارگزاران رسمی بیمه برخط
 • ۱۱. ثبت شرکت های جدید نمایندگی بیمه

۴) در خصوص سایر مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی که به عنوان مجوز شروع کسب و کار شناسایی نشده اند ضرورت دارد دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آنها در هیات مقررات زدایی اقدام نماید. در

ج) مجوزهای وزارت ورزش و جوانان

۱) ۵ عنوان مجوز وزارت ورزش و جوانان مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است، پس از انجام هماهنگی های لازم با وزارت مذکور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ های راهنمای دریافت ۵ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیات مقررات زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲) وزارت ورزش و جوانان مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت بر خط صادر نماید.

۵ عنوان مجوز مربوط به وزارت ورزش و جوانان
 • ۱. تاسیس و پروانه فعالیت باشگاه بهبود محیط سرمایه‌گذاری بهبود محیط سرمایه‌گذاری ورزشی
 • ۲. موافقت اصولی با زمین (احداث باشگاه یا ورزشگاه)
 • ۳. موافقت اصولی بدون زمین (مجوز موافقت اصولی به منظور احداث و ساخت باشگاه یا ورزشگاه در حالتی که متقاضی زمین ندارد)
 • ۴. مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده
 • ۵. راهنمای خانواده و ازدواج

۳) در خصوص سایر مجوزهای وزارت ورزش و جوانان که به عنوان مجوز شروع کسب و کار شناسایی نشده اند ضرورت دارد دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آنها در هیات

مقررات زدایی اقدام نماید.

د) ساده سازی شناسنامه مجوزهای کسب و کار

کلیه دستگاه های صادر کننده مجوز، مکلفند مدارک مربوط به احراز هویت اشخاص حقیقی شامل شناسنامه، کارت ملی و عکس (اعم از اصل و تصویر) را از مدارک مورد نیاز صدور مجوز حذف نموده و با اتصال الکترونیکی به درگاه ملی مجوزها و سامانه های احراز هویت موجود، مدارک مذکور را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار سبب رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می شود

 بهبود فضای کسب و کار سبب رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می شود

بجنورد- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفت: بهبود فضای کسب و کار قطعا سبب رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغالزایی در استان خواهد شد.

رضا بهمن پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهمترین عامل برای جذب سرمایه در استان بهبود وضعیت مناسب شاخص فضای کسب و کار است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاران مناطقی که بهترین فضای کسب و کار را دارند، ورود پیدا می کنند از این رو اگر فضای کسب و کار و تولید در خراسان شمالی بهبود یابد، قطعا در جذب سرمایه گذار موفق خواهیم بود.

بهمن پور تصریح کرد: همچنین تامین منابع مالی و بودجه به تنهایی برای فراهم سازی فضای کسب و کار کافی نیست، بلکه اصلاح زیرساخت های فرهنگی تاثیر بسزایی در حوزه کار و تولید دارد.

وی در ادامه به مهمترین برنامه های امسال در حوزه سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: آسیب شناسی عملکرد سال های گذشته و ارائه برنامه های جدید متناسب با آن، بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب شاخص های بهبود فضای کسب و کار با همکاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و معرفی فرصت های جدید استان به سرمایه گذاران از جمله برنامه های این اداره کل است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی مشارکت در برگزاری همایش ها و شرکت در نمایشگاه های مرتبط با مسائل سرمایه گذاری و استفاده از ابزار تبلیغاتی و اطلاع رسانی برای معرفی بهتر استان را از عوامل جذب سرمایه گذار دانست.

وی اضافه کرد: همچنین استفاده از سامانه های مجازی مرتبط با بهبود فضای کسب و کار برای دریافت سریعتر و بهتر خدمات سرمایه گذاری در جهت معرفی و ورود سرمایه گذاران موثر است.

بهبود محیط سرمایه‌گذاری

مسیر شما اتاق اصناف » امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد : صدور لحظه‌ای مجوز ۳۰۰ کسب و کار خانگی

 • نویسنده : TAHRIR
 • 14 بهمن 1400
 • کد خبر 33130
 • ایمیل

امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد : صدور لحظه‌ای مجوز ۳۰۰ کسب و کار خانگی

امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه از ۱۸ اسفند هیچ دستگاه صادر کننده مجوز فعالیت‌های کسب و کار حق ندارد از مردم برای صدور مجوز کاغذ بگیرد و همه فرایندها باید الکترونیکی شود، افزود: البته برخی دستگاه‌ها آمادگی این کار را ندارند که در تلاش هستیم تا ۱۸ اسفند آمادگی را در همه دستگاه‌ها ایجاد کنیم.

وی گفت: با الکترونیکی شدن صدور مجوزها، دستگاه صادر کننده مجوز برای استعلام، کاغذ به کسی نمی‌دهد و استعلام‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

سیاح افزود: استعلام از برخی دستگاه‌ها به حدی دشوار است که کارآفرینان از دریافت مجوز پس از چند سال عاجز می‌شوند و کار را رها می‌کنند.

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد کسب و کارهای خانگی پس از رویت شرایط، درخواست خود را در درگاه صدور مجوزها ارائه می‌دهند و مجوز برای آن‌ها همان لحظه صادر می‌شود.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: مجوزهای ثبت محور و اعلانی در جا صادر می‌شود و در مجوزهای غیراعلانی شرایط، مدارک، هزینه و زمان به متقاضی به صورت شفاف اعلام می‌شود.

سیاح گفت: اگر دستگاهی بیش از زمانی که در درگاه صدور مجوزها اعلام می‌شود در صدور مجوز تعلل کند مرتکب جرم شده است.

با احترام من بدنبال مصوبه هیات مقررات زدایی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از میراث فرهنگی مجوز سفره خانه سنتی در استان آذربایجانشرقی موافقت اصولی گرفتم که اداره راه آن را قبول نمی کند و علیرغم چهار مرتبه استعلام از پاسخ خوداری می کند ومی گوید باید مجتمع بسازی و از صدور مجوز راه دسترسی خوداری می کند و آقای مهدی زاده می گوید اداره مقررات زدایی لرای خودش گفته وقانون ما کماکان به قوت خود باقیست رئیس اداره راهداری علنا در ایجاد کسب وکار بنده سنگ اندازی می کند

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران:کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت برنج/ کاهشی شدن قیمت برخی کالاهای اساسی

محسن مبرا، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی، آبمیوه و نوشابه های تهران:مداخله و موازی کاری سازمان میراث فرهنگی در کار اتحادیه فروشندگان بستنی، آبمیوه/ خانه های قدیمی و سنتی بدون نظارت صنفی اتحادیه به کافه های سنتی تبدیل می شوند

حضور شرکت دانش بنیان توسعه فناوری نماد، تنها تولیدکننده سیم جوش های ضد سایش نانوساختار در ایران تحت مدیریت غلامرضا صفرنژاد رئیس اتحادیه صنف چینی و بلور تهران در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت

دعوتنامه مهدی باقرپور رئیس اتحادیه صنف ابزار فروشان تهران جهت بازدید از نمایشگاه صنعت تهران/غرفه ۱ سالن ۳۱A

دکتر علی توسطی نایب رئیس اتاق اصناف تهران : امروز اصناف و بازاریان در محکومیت هتک حرمت به مقدسات اعلام کردند ما همواره در کنار انقلاب و نظام هستیم و به هیچ‌وجه مطالبه‌گری را با زیاده‌خواهی تداخل نخواهیم داشت

سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران:تمام گلایه اصناف از شیوه های ناصحیح اجرای قانون است/ ضرورت تقویت زیرساخت های لازم برای جایگاه اصناف کشور

عزت اله نوازنی، رئیس اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش تهران:فعالیت بیش از دو هزار ۷۰۰ قالب ساز پروانه دار در کشور/ وظیفه یک قالب ساز در صنعت این است که تولید باکیفیت داشته باشد

همزمان با هفته دفاع مقدس و در محکومیت هتک حرمت به مقدسات و اغتشاشات:تجمع اصناف و بازاریان تهران در مسجد امام خمینی(ره) بازار تهران برگزار شد/ بیانیه اصناف و بازاریان در محکومیت اغتشاشات و حرمت شکنی ها

موسی فرزانیان، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی تهران:افزایش قیمت لوازم التحریر/ دردسرهای ممنوعیت واردات ماژیک

اعتبارنامه اعضای جدید هیات مدیره اتحادیه طلا، جواهر، نقره بهبود محیط سرمایه‌گذاری و سکه تهران صادر و هیات مدیره جدید رسما فعالیت خود را آغاز کردند

لزوم ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری برای بهبود فضای کسب و کار

لزوم ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری برای بهبود فضای کسب و کار

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: یکی از مأموریت‌های در نظر گرفته شده برای بهبود فضای کسب و کار، لزوم ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری است. به گزارش تابا؛ سید علی بحرینی مقدم در جلسه شورای اشتغال که در محل سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به مدت […]

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان گفت: یکی از مأموریت‌های در نظر گرفته شده برای بهبود فضای کسب و کار، لزوم ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری است.

به گزارش تابا؛ سید علی بحرینی مقدم در جلسه شورای اشتغال که در محل سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، با اشاره به مدت حضورش در معاونت اقتصادی استانداری، اظهار کرد: با اعمال ماموریت های معاونت اقتصادی با همکاری دیگر دستگاه های مرتبط در کنار مأموریت‌های جاری و روزمره برای توسعه زیرساخت‌های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در استان تلاش زیادی انجام شد.

بحرینی مقدم با بیان این که رونق تولیدات صادرات محور و ایجاد اشتغال منوط به ارتقا و بهبود فضای کسب و کار است، به اهمیت ایجاد پروژه پنجره واحد اشاره کرد و گفت: در زمستان سال گذشته، استان خوزستان نسبت به بهار سال ۹۶، ۱۹ رتبه در فضای کسب و کار بهبود یافت و اکنون در رتبه دهم هستیم و امیدواریم این شاخص همچنان بهبود یابد.

وی با بیان این که ابرکاهش اقتصادی کشور، بحث اشتغال است، اظهار کرد: دولت تدبیر و امید و همه ارکان نظام با تمام توان و بسیج همه منابع سعی بر این دارند که این وضعیت اشتغال را ساماندهی کنند ، توفیقات جدی هم در این زمینه حاصل شده اما راهکار برون رفت خروج از این مشکلات و معضلات ، جذب سرمایه گذاری و تولید و تولیدات صادرات محور هست.

وی افزود: جذب سرمایه گذاری نیاز به یک سری زیرساختها در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار دارد که از مولفه‌های اصلی است. در این زمینه شاخص‌های جدی را دنبال کردیم و جلسات مختلفی در بالغ بر ۲۰ کارگروه تشکیل دادیم و در ذیل هر کدام از این کارگروه‌ها، موارد مربوط به بهبود فضای کسب و کار عنوان شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان ادامه داد: یکی از مأموریت‌هایی که برای بهبود فضای کسب و کار در نظر گرفته شده، لزوم ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری است. در برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری، ظرفیت‌های قانونی بوده که تأکید بر اجرای طرح‌های پنجره واحد سرمایه گذاری در کشور داشته است. در وزارتخانه های مختلف تلاش زیادی شد، اما هیچکدام به معنای واقعی پنجره واحد سرمایه گذاری ایجاد نکردند. عدم هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی، مراجعه متقاضی به چندین دستگاه مختلف برای اخذ مجوز، عدم رضایت ارباب رجوع و عدم دقت و سرعت در پاسخگویی به انجام استعلامات چندین گانه، باعث شده بود متقاضیان سرمایه گذاری با موانع جدی مواجه شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان عنوان کرد: در این قانون تأکید شده بود که مجوز کار باید در حداقل زمان ممکن با حداقل هزینه صادر شود و این کار برای متقاضیان سرمایه گذاری تسهیل شود. با دستور استاندار خوزستان از ۱۸ ماه پیش بحث طراحی پنجره واحد سرمایه گذاری در استان شکل گرفت و تیمی برای این کار تشکیل شد. در فاز اول، وضعیت موجود دستگاه‌های اجرایی استعلام شونده و فرآیندهای سرمایه گذاری و اخذ مجوز و استعلام را احضار و در فاز دوم نسبت به بازبینی این فرآیندها با توجه به ظرفیت های قانونی نسبت به استانداردسازی آنها اقدام شد. در فاز بعد، به صورت مجازی و در قالب یک نرم افزار این بحث احصاء شد.

بحرینی مقدم ادامه داد: زمستان سال گذشته، گزارش کاملی از عملکرد خوزستان در زمینه پنجره واحد سرمایه گذاری در خوزستان ارائه شد و به شدت مورد استقبال وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت. پس از در اختیار قرار گرفتن این گزارش، مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر به آن اشاره کرد.

وی عنوان کرد: گام‌های اجرایی در حوزه سرمایه گذاری، شناسایی فرایندها و احصاء آنها، تهیه کتاب سرمایه گذاری، طراحی فرم‌های ثبت درخواست متقاضی، ارائه سامانه داشبورد و در فاز سوم ارائه آموزش و پشتیبانی پنجره واحد سرمایه گذاری بود. احصاء فرایندها از مشکل‌ترین کارها در ۱۸ ماه گذشته بود؛ چرا که در خوزستان ۳۶ دستگاه هستند که بیش از ۱۰ هزار فرایند استعلام را انجام می‌دادند.

معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: پس از حذف فرایندهای مزاحم، شناخت فصل مشترک فرایندها از کارهای دیگر بود. بسیاری از مدیران دستگاه ها از نحوه اجرای فرایند در دستگاه خود اطلاع نداشتند و نمی‌دانستند که هر پروسه چقدر زمان می‌برد. گام سوم، بحث مدل‌سازی فرایندها بود که به روشBPNN که روش روز دنیا است، کار شد. گام چهارم، اجرای ویرایش بود که تعداد فرایندها به ۲۶۴ فرایند استاندارد و شناسنامه دار رسید که در قالب کتاب راهنمای سرمایه گذاری عنوان شده است.

بحرینی مقدم گفت: تعداد مجوزهای فعالیت‌های سرمایه گذاری به تفکیک بخش‌های مختلف شناسایی شد که بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ نوع فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف وجود داشت که اکنون در قالب ۲۶۴ فرایند جاری می‌شود.

وی تصریح کرد: مدل جدید به این شکل است که درخواست کننده، درخواست خود را در یک دستگاه ثبت می کند و دستگاه موظف است هر گونه استعلام از دستگاه‌های فرعی را خودش انجام دهد تا از استعلام‌های تکراری و زائد جلوگیری شود که بهبود محیط سرمایه‌گذاری موجب صرفه جویی در وقت می‌شود.

معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان عنوان کرد: نمای پنجره واحد سرمایه گذاری از فردا روی اینترنت قرار می‌گیرد و سرمایه گذاران می‌توانند به این سامانه مراجعه کنند. هر سرمایه گذار اطلاعات کافی را در این سامانه می‌تواند مشاهده و ثبت نام کند. انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی، فردا فاز اول پنجره واحد سرمایه گذاری را پایش و رصد و در مدت زمان مقرر نسبت به پاسخ دهی استعلام ها اقدام کنند.

بحرینی مقدم گفت: بهبود محیط سرمایه‌گذاری همچنین سامانه پایش و پیشرفت پروژه های سرمایه گذاری استان طراحی شده است که پروژه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی به واسطه آن پایش و رصد می‌شود که این سامانه اکنون به صورت ملی در آمده است. تعداد طرح‌ها در این سامانه طبق آمارها بیش از ۲۷۳ پروژه سرمایه گذاری در قالب یک میلیارد تومان در بخش خصوصی در استان است. اکنون ۲۸ هزار میلیارد تومان، ارزش پروژه‌های عملیاتی است و در سراسر استان بیش از ۳۷ هزار نفر اشتغالزایی ایجاد می کند.

بررسی ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری (دانلود)

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار (دبیرخانه هیات مقررات زدایی) معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی پژوهشی پیرامون ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری کرده است.

گروه اقتصادی: این پژوهش شامل چهار فصل با عناوین: «کشور ترکیه، وضعیت اقتصادی و محیط کسبوکار»، «بهبود محیط سرمایه گذاری و روند اصلاحات اقتصادی در ترکیه»، «مشوقها ی سرمایهگذاری در ترکیه: ابزار هدفمندسازی و تسهیل سرمایهگذاری»، «پنجره واحد تجارت ترکیه: ابزار تسهیل تجارت فرامرزی از طریق فناوری اطلاعات» است.

به گزارش بولتن نیوز، در بخشی از فصل یک این پژوهش آمده است:

در میان شاخصهای اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا نه تنها به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیلها و ارزیابیها مورد استفاده قرار میگیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد، محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب میگردند.

نمودار (1) تولید ناخالص داخلی ترکیه را از سال 1960 تاکنون نشان میدهد. بر اساس نمودار مذکور مشاهده میشود که این کشور از سال 2002 شاهد افزایش چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی بوده است و در این زمینه موفق عمل نموده است.

بررسی ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری (دانلود)

از سوی دیگر نمودار (2) عملکرد این کشور را در زمینه جذب سرمایه گذاران بین المللی بررسی کرده است. همانگونه که در شکل مذکور قابل مشاهده است بین سالهای 1980 تا 2002، کل مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط 15 میلیارد دلار بود، در حالی که این کشور از سال 2003 تا 2019 حدود 217 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کرده است. همچنین با توجه به نمودار (3) قابل مشاهده است که تعداد شرکتهای با سرمایه بین المللی در ترکیه از تعداد 5600 در سال 2002 به 74227 در انتهای سال 2019 افزایش یافته است. طبق اطلاعات fDi Markets، در سال 2019 ترکیه هفتمین مقصد محبوب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. به خصوص این کشور محل استقرار 211 پروژه عظیم میباشد که 5/3 درصد کل پروژههای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل میدهد.

بررسی ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری (دانلود)

بررسی ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری (دانلود)

همچنین با توجه به نمودار (4) مشاهده میشود که کشور ترکیه توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری بهبود قابل توجهی در رتبه شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی (که مهمترین شاخص ارزیابی محیط کسب وکار کشورهای مختلف است) ایجاد کند. به نحوی که رتبه این کشور از 93 در سال 2006 به 33 در سال 2020 بهبود یافته است.

بررسی ابزارهای استفاده شده در کشور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب و کار و سرمایه گذاری (دانلود)

بنابراین با توجه به موارد مذکور میتوان عنوان نمود که سیاستها و برنامه های این کشور در زمینه بهبود شرایط اقتصادی، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب وکار تاکنون موفق عمل نموده است.

با توجه به موارد مذکور، میتوان اذعان نمود که کشور ترکیه توانسته است به موفقیتهایی در زمینه های بهبود وضعیت اقتصادی و محیط کسب وکار نائل شود. از سوی دیگر بر اساس بررسی های انجام شده این کشور از نظر ساختار فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی مشابهت هایی با کشور ما دارد که باعث میشود استفاده از تجربیات آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، در این پژوهش ابتدا در فصل دوم به بررسی روال انجام اصلاحات اقتصادی در ترکیه و مهمترین و اثر بخش ترین اقدامات انجام شده، پرداخته شده است. سپس با توجه به بررسی انجام شده، در بخشهای بعدی به تشریح برخی از مهمترین ابزارهای استفاده شده توسط این کشور برای بهبود محیط کسب وکار و سرمایه گذاری میپردازند. یعنی در فصل سوم به بررسی مهمترین اقدام ترکیه در زمینه هدفمند کردن و تسهیل و جذب سرمایه گذاری، یعنی مشوق های سرمایه گذاری ارائه شده میپردازند و سپس با توجه به این که قسمت قابل توجهی از بهبود محیط کسب وکار، اعم از ساماندهی و تسهیل صدور مجوزها و شفافسازی در این خصوص، با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ابزار دولت الکترونیکی انجام پذیرفته، در فصل چهارم در خصوص پیاده سازی دولت الکترونیکی ترکیه توضیحاتی ارائه شده است. در انتها در فصل چهارم نیز به صورت اختصاصی سازوکار پنجره واحد تجارت ترکیه که بخشی از پروژه دولت الکترونیکی آن کشور بوده و شرایط بهبود و تسهیل تجارت فرامرزی در این کشور را فراهم ساخته، شرح داده شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.