الگوي شاخ فوقانی


body encyclopedia

تقسیم نورون های حرکتی و راه ها به صورت نورون حرکتی فوقانی و نورون حرکتی تحتانی بر مبنای ویژگی ها و خصوصیات عملکردی و آناتومیکی ارزش تشخیصی و بالینی بسیاری دارد.

نورون حرکتی فوقانی:

نورون حرکتی فوقانی متشکل از نورون های حرکتی کورتیکال ، راه های حرکتی در مغز (که از طریق کپسول داخلی عبور می کنند) ، راه های حرکتی در ساقه مغز (که در آنجا تقاطع راه ها در طرف مقابل روی می دهد) ، برای برخوردن به اعصاب مغزی طرف مقابل می باشد. این تقاطع در همبری پیرامیدال روی می دهد که در آنجا راه قشری-نخاعی قدامی(تقاطع نکرده) از راه پیرامیدال جدا می شود(بخش تقاطع شده ی راه حرکتی).

نورون حرکتی تحتانی:

نورون حرکتی تحتانی متشکل از هسته های عصبی مغزی(هسته های حرکتی) و آکسون هایشان در فیبرهای عصبی مغزی ، همچنین سلول های شاخ قدامی همراه آکسون هایشان در اعصاب مغزی می باشد.

درک این مطلب مهم است که در مسیر طولانی نورون حرکتی از کورتکس مغزی تا شاخ قدامی نخاع ، نورون حرکتی فوقانی می تواند توسط فرایندهای چندین بیماری ، آسیب ببیند. نورون حرکتی تحتانی می تواند در نخاع همچنین در اعصاب محیطی آسیب ببیند.

آسیب های مغزی یا نخاع که شامل راه های حرکتی پایین رو(نزولی) می باشند ، سندرم نورون حرکتی فوقانی(UMN) را ایجاد می کنند. ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی(LMN) آسیب به الگوي شاخ فوقانی اعصاب حرکتی محیطی یا اجسام سلولی شان در ماده خاکستری شاخ قدامی می باشد. سندرم ضایعه ی نورون حرکتی فوقانی می تواند شامل ضعف یا فلج ، خستگی به علاوه ، با اسپاستیسیتی همراه است که شامل افزایش تون عضلانی ، رفلکس های هیپراکتیو و اسپاسم می باشد. ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی ، ضعف و کاهش سریع تون عضله را ایجاد می کند.

سیگنال های راه های حرکتی مغز به پایین طناب نخاعی نزول کرده تا اینکه سلول های عصبی یا نورون های درون ماده خاکستری شاخ قدامی را سیناپس کنند. این سیگنال ها نورون های طناب نخاعی را به حرکت درآورده تا پیام هایی را از طریق عصب های خود بفرستند که به سمت عضلات دست و پاها و تنه می روند.

آسیب به سیستم حرکتی در هر سطحی از کورتکس حرکتی منجر به ضعف عضله می گردد. آسیب های مغزی یا نخاعی که شامل راه های حرکتی پایین رو می باشند ، سیستم کنترل ارادی مغز را قطع کرده و به سندرم و ضایعه نورون حرکتی فوقانی می انجامد. ضایعه نورون حرکتی فوقانی معمولا آسیب به راه قشری-نخاعی می باشد. سندرم و ضایعه نورون حرکتی فوقانی می تواند شامل ضعف عضلانی یا فلج ، و کاهش سرعت حرکات باشد. به علاوه ، همراه با اسپاستیسیتی است که شامل افزایش تون عضله ، رفلکس های هیپراکتیو و اسپاسم می باشد. اسپاستیسیتی می تواند ایجاد درد نماید.

ضایعه نورون حرکتی فوقانی:

ضایعه ی نورون حرکتی فوقانی ، ضایعه ی راه عصبی بالای سلول شاخ قدامی یا هسته های حرکتی اعصاب نخاعی می باشد. این در تضاد با ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی بوده که بر روی فیبرهای عصبی حرکت کننده از شاخ قدامی نخاع به عضله مربوطه تاثیر می گذارد.

شایع ترین علت آسیب نورون حرکتی فوقانی ، خونریزی ناحیه ی کپسول داخلی می باشد ، سطوح متفاوت این مسیر می تواند در موارد اسکلروز چندگانه(ام اس) یا در مورد دیگر بیماری هایی که باعث دمیلینه شدن نورون حرکتی از کورتکس تا نخاع و سگمنت های آن می شود دخیل باشند.

ضایعه ی نورون حرکتی فوقانی اغلب در بیماری های فلج مغزی از قبیل اسپاستیک دیپلژیا مشاهده می شود اما می تواند شامل بیماری های دیگر نیز باشد.

علایم و نشانه ها:

تغییرات در عملکرد عضله می تواند به طور گسترده به صورت سندرم نورون حرکتی فوقانی توصیف شود. این تغییرات بسته به محل و شدت شایعه تغییر می کنند و ممکن است شامل:

-ضعف عضلانی. الگوی ضعف در فلسکورها(اندام های تحتانی) یا اکستنسورها(اندام های فوقانی) موسوم به ضعف پیرامیدال می باشد.

-کاهش کنترل حرکت اکتیو و فعال

-رفلکس های جهش تاندونی پرشتاب

-اسپاستیسیتی ، تغییر وابسته به سرعت در تون عضله ای

-پاسخ چاقوی ضامن دار که در آن مقاومت اولیه ی بالاتر با یک مقاومت کمتر دنبال می شود.

-نشانه ی بابینسکی وجود دارد ، که در آن انگشتان پا عوض خم شدن به سمت پایین پس از تحریک کف پا کشیده می شوند. وجود نشانه بابینسکی یک پاسخ غیرطبیعی در بزرگسالی می باشد.

-افزایش رفلکس تاندون عمیق(DTR)

در هر دو مورد یعنی ضایعه نورون حرکتی فوقانی و تحتانی ، تصویر بالینی به صورت فلج نمایان خواهد شد ، بااینحال چندین تغییر وجود دارد که از لحاظ کیفیت و طیف رفلکس های موجود در هر دو مورد ذکر شده متفاوت می باشند. هنگامی که ضایعه در نورون حرکتی فوقانی(فلج مرکزی) وجود دارد ، نورون های حرکتی تحتانی از کنترل مراکز بالاتر گریخته بنابراین تنوس عضله ای افزایش خواهد یافت ، تاندون و دیگر رفلکس های نخاعی افزایش می یابند و رفلکس اکستنسوری(باربینسکی) آشکار خواهد گردید. به همین علت است که این نوع از فلج ، نوع اسپاستیک می باشد. به دنبال یک ضایعه نورون حرکتی تحتانی ، در واقع خطایی در اتصال به افکتور وجود داشته و بنابراین رفلکس ها محو گشته و آتروفی عضلانی نمایان خواهد شد. این نوع به فلج هیپوتونی معروف می باشد.

ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی:

ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی ، ضایعه ای است که بر روی فیبرهای عصبی حرکت کننده از شاخ قدامی طناب نخاعی به سمت عضلات مربوطه تاثیر می گذارد.

ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی(LMN) آسیب به اعصاب حرکتی محیطی یا اجسام سلولی شان در ماده خاکستری شاخ قدامی بوده که بر روی آن ، راه قشری-نخاعی سیناپس می کند. نورون های حرکتی تحتانی راه های انتهایی هستند که پیام ها را از مغز برای کنترل حرکات دریافت کرده و سیگنال هایی را در عصب های محیطی به عضلات می فرستند. کاهش این نورون ها ، ضعف الگوي شاخ فوقانی و فلج شل و کاهش سریع تون عضله را ایجاد می نماید. و بعد از یک آسیب نخاعی در سطح دوازدهمین جسم مهره ای توراسیک یا زیر آن بسیار شایع می باشد. به جای افزایش تون عضله و اسپاسم ها ، پاها ضعیف و شل می شوند.

مشخصه ی اصلی به کاربرده شده به منظور شناسایی ضایعه ی نورون حرکتی تحتانی ، فلج شل اندام ها-فلج همراه با آسیب عضله می باشد. این ضایعه در تقابل با ضایعه ی نورون حرکتی فوقانی بوده ، که اغلب همراه فلج اسپاستیک-فلج همراه با هیپرتونی شدید می باشد.

علایم و نشانه ها:

-ضعف یا فلج عضله

-هیپوتونی یا آتونی

-آرفلکسی یا هیپرفلکسی

-کشش-ضعف محدود به الگوی سگمنتی ، الگوی عصب دهی ریشه

-رفلکس اکستنسور بابینسکی معمولا وجود ندارد. ضعف/فلج عضله ، هیپوتونی/آتونی ، و هیپورفلکسی/آرفلکسی معمولا بلافاصله بعد از آسیب دیده می شوند. تحلیل عضله ، فاسیکولاسیون و فیبریلاسیون از علایم و نشانه های عصب زدایی عضله بوده و در دوره ی طولانی تری مشاهده می شوند. مشخصه دیگر ، قسمت بندی علایم می باشد.

شایع ترین علل ضایعات نورون حرکتی تحتانی شامل تروما به اعصاب محیطی بوده که موجب قطع شدن و جداشدن آکسون ها و التهاب ماده خاکستری نخاع می گردد-ویروسی که به صورت انتخابی به سلول های شاخ شکمی حمله می کند. آتروفی عضله وجود دارد یعنی کاهش فیبر عضله سرانجام توسط بافت فیبری(عضله ی فیبری) جایگزین می شود. علل دیگر شامل سندرم گیلن باره(التهاب اعصاب محیطی) ، مسمومیت بتولیسم ، و سندرم دم اسب می باشد.

میاستنی گراویس: نقص در ناحیه ی تماس عصبی-عضلانی

دیستروفی عضلانی: انقباض عضله به دلیل یک نقص سلولی آسیب می بیند.

توزیع ضعف و فلج عضله:

بیماری نورون حرکتی فوقانی:

یک توزیع انتخابی ضعف عضله ای مشاهده می شود

اندام های بالایی: ابداکتور ، چرخاننده های بیرونی ، و اکستنسورها در وهله اول تحت تاثیر قرار می گیرند.

اندام های تحتانی: فلکسورها ، چرخاننده های درونی ، و فلسکورهای پشتی در ابتدا تحت تاثیر قرار می گیرند.

این منجر به پوسچر اسپاستیک همراه دست و مچ خم شده و پای کشیده می شود.

ضعف اغلب یک طرف در سمت مقابل را تحت تاثیر قرار داده به شرطی که ضایعه بالای همبری پیرامیدال باشد و اگر زیر همبری پیرامیدال باشد همان سمت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

عضلات محوری یا آگزیال میدلاین ، که عصب دهی دوگانه ای از هر نیمکره دارند(مانند آنهایی که در حنجره ، گردن ، سینه ، عضلات جویدن ، دهان و زبان) به هیچ وجه تحت تاثیر قرار نمی گیرند مگر اینکه بیماری دوسویه باشد.

بیماری نورون حرکتی تحتانی:

توزیع سگمنتی عادی است.

اطلاعات راجع به توزیع ضعف می تواند نشانه ی محل دقیق ضایعه باشد.

بیماری های ریشه های عصبی و اعصاب محیطی:

همراه مونورادیکولوپاتی و مونونوروپاتی ، ضعف محدود به عضلات عصب دهی شده توسط ریشه ها یا اعصاب تحت تاثیر قرار گرفته می باشد.(ضعف مشابه بیماری نورون حرکتی تحتانی می باشد)

همراه پلی نوروپاتی ، معمولا توزیع گسترده تری از ضعف وجود دارد. آن دوطرفه و متقارن بوده و در سگمنت های دیستال در برابر سگمنت های پراگزیمال چشمگیرتر می باشد.

تحلیل عضله و تون عضله ای

بیماری نورون حرکتی فوقانی:

همراه ضایعات شدید و حاد ، اسپاستیسیتی معمولا مشاهده می شود.

پاسخ عضله به کشش غیر فعال یا پسیو: هرچه سرعت کشش بیشتر بزرگتر باشد ، مقاومت بزرگتر می باشد.

همراه ضایعات شدید و حاد ، شلی عضله یا هیپوتونی شایع می باشد.

از آنجایی که نورون حرکتی فوقانی تحتانی سالم می باشد ، آن اثر تروفی را ایجاد می کند. ممکن است اصلا آتروفی وجود نداشته باشد ، با اینحال در طولانی مدت ، آتروفی ممکن است بروز نماید.

بیماری نورون حرکتی تحتانی:

عضلات تحلیل رفته هیچ مقاومتی را به کشش غیرفعال یا پسیو نشان نمی دهند. ساختمان عضلانی شل بوده و در عرض 2 الی 3 هفته از شروع بیماری آتروفی می شوند.

بیماری های ریشه های عصبی و اعصاب محیطی:

هیپوتونی شایع بوده اما آتروفی مانند بیماری های نورون حرکتی تحتانی چشمگیر نمی باشد.

بیماری نورون حرکتی فوقانی:

همراه ضایعات حاد و شدید ، رفلکس های تاندونی عمیق(DTR) هیپررفلکسی می باشند ، زیرا قوس رفلکس سالم بوده و ورودی ممانعتی به آن برطرف می شود. رفلکس های سطحی در طرف تحت تاثیر قرارگرفته کاهش می یابند. رفلکس های غیرطبیعی ، برای مثال نشانه بابینسکی(پاسخ پلانتار اکستنسور) ، کلونوس ، اغلب وجود دارند

همراه ضایعات شدید ، رفلکس های تاندونی عمیق ممکن است کاهش یا محو شوند.

بیماری نورون حرکتی تحتانی و بیماری های ریشه های عصبی و اعصاب محیطی:

رفلکس های تاندونی عمیق کاهش یا محو می شوند زیرا بخش وابران قوس رفلکس کاهش می یابد.

رفلکس های غیرعادی هرگز وجود ندارند.

فاسیکولاسیون(علامت و نشانه ی عصب زدایی)

بیماری نورون حرکتی فوقانی:

بیماری نورون حرکتی تحتانی:

عضلات معمولا فاسیکولاسیون( کشش و حرکت الگوي شاخ فوقانی خودانگیز ، و نامنظم فیبرهای عصب زدایی شده) را نشان می دهند.

الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)

الگوی «هارامی نزولی» یک الگوی دو کندلی از نوع بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و می‌تواند موجب نزول قیمت شود. این الگو از دو کندل متوالی و مجاور بهم تشکیل شده که کندل اول یک کندل صعودی و قدرتمند با بدنه بلند و کشیده است. اما کندل دوم یک کندل کوچک و مربعی شکل است که تقریبا در اواسط کندل اول جای می‌گیرد. کندل دوم به مراتب کوچکتر از کندل نخست است به حدی که کل بدنه و شاخ و دم کندل دوم بطور کامل درون کندل اول قرار می‌گیرد. در قسمت فوقانی کندل‌ها شاهد وقوع گپ بین نقاط بسته شدن کندل اول و باز شدن کندل دوم هستیم.

در تصویر زیر می‌توانید تشکیل الگوی هارامی نزولی را بر روی نمودار قیمت سهام شرکت پتروشیمی زاگرس مشاهده کنید. اگر در بورس ایران مشغول به فعالیت هستید حتما الگوهای شمعی را در تایم‌فریم‌های بلندمدت، مانند هفتگی و ماهیانه، بطور جدی مورد توجه قرار دهید زیرا الگوهای شمعی در این تایم‌فریم‌ها می‌توانند تغییرات بسیار بزرگی را در قیمت سهام ایجاد کنند. بعنوان مثال در تصویر زیر تشکیل الگوی هارامی نزولی در تایم‌فریم هفتگی منجر به نزول قیمت سهام این شرکت از 1200 تومان به 600 تومان شده است.

در تصویر زیر نمونه‎‌ دیگری از تشکیل الگوهای نزولی هارامی صلیب و هارامی معمولی را بر روی نمودار سهام شرکت مپنا مشاهده می‌کنید. نمودار در تایم‌فریم بلندمدت ماهیانه رسم شده و تشخیص به موقع این الگوها می‌توانست سهامدار را از مواجهه با ضرر و زیان سنگینی نجات دهد.

کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری دوره دو جلدی

کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری ترجمه ویراست دوم کتاب Encyclopedia of Chart Patterns اثر توماس بولکوفسکی است. این کتاب توسط مهدی میرزایی و پوریا تیرگر در دو جلد ترجمه شده است. کتاب حاضر یک مرجع کامل و منظم از الگوهای نموداری است.

بخشی از مقدمه کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری

از آنجا که بنیان تحلیل تکنیکی، بر داده‌های آماری و رویدادهای گذشته استوار است، بررسی میزان موفقیت یا عدم موفقیت الگوهای نموداری در تعداد زیادی از سهام در بازه طولانی، می‌تواند به ترسیم وضعیت آینده الگویی نموداری کمک کند؛ زیرا در بازار پیچیده و سیال سهام، نمی‌توان چشم‌ها را بست و گفت: «الگوی کف دو گانه به خوبی عمل خواهد کرد!» چند درصد ممکن است این الگو ناکام بماند؟ افزایش یا کاهش قیمت پس از این الگو چقدر است؟

پیش از این کتاب کسی قادر به اظهار نظر در این مورد نبوده است. توماس بولکوفسکی با بررسی دقیق آماری، انقلابی در تجزیه و تحلیل کارایی الگوهای نموداری ایجاد کرد. و زوایای پنهان بسیاری را در زمینه عملکرد الگوهای نموداری برای ما روشن کرده است. این مطالعات آماری می‌تواند به کاهش مخاطرات و افزایش موفقیت سرمایه‌گذاری ما در استفاده از الگوی نموداری کمک کند. در طی پژوهش‌های بولکوفسکی الگوهای نموداری جدیدی شناسایی شده است. که پیش از این اندک معامله‌گری در بازار سهام با آنها آشنایی داشت. کتاب حاضر که پرفروش‌ترین کتاب در زمینه ی الگوهای نموداری است تحسین بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای سهام را برانگیخت.

این کتاب جامع‌ترین و با ارزش‌ترین مرجع در زمینه چگونگی معاملات موفق با الگوهای نموداری است و معامله‌گر را در مواقع بحرانی در شناسایی الگوهای نموداری نجات داده و احتمال خرید سهام در نزدیکی کف قیمت و فروش در نزدیکی سقف قیمت را افزایش می‌دهد.

توماس بولکوفسکی با استفاده از آمار قابل اعتماد، اطلاعات ارزشمندی را در مورد چگونگی معامله با الگوهای نموداری در اختیار مخاطبان قرار داده است.
این کتاب مشتمل بر آمار جامع الگوها در بازارهای افزایشی و کاهشی، عملکرد طبقه‌بندی شده اشکال و روند حجم معاملات، بیش از یک دوجین الگوهای نموداری جدید و بخش جدیدی به نام الگوهای رویدادی است.
اگر معامله‌گر تکنیکالی هستید، این کتاب می‌تواند مرجعی کامل در زمینه الگوهای نموداری باشید. به هرکسی که تابحال به نمودارها نگاه کرده و اتفاقات رخ داده در آن باعث تعجب وی شده است توصیه می‌شود این کتاب را مطالعه نماید.

سرفصل مطالب کتاب دایره المعارف الگوهای نموداری

بخش اول: الگوهای نموداری
کف رو به گسترش
رو به گسترش، راست گوشه و نزولی
سقف رو به گسترش
سه گوش رو به گسترش، صعودی
سه گوش رو به گسترش، نزولی
برآمدگی و رانش (بازگشتی، تحتانی)
برآمدگی و رانش (بازگشتی، فوقانی)
فنجان با دسته
فنجان با دسته، وارونه
الماس تحتانی
الماس فوقانی
کف دوگانه، آدم و آدم
کف دوگانه، آدم و حوا
کف دوگانه، حوا و آدم
کف دوگانه، حوا و حوا
سقف دوگانه، آدم و آدم
سقف دوگانه، آدم و حوا
سقف دوگانه، حوا و آدم
سقف دوگانه، حوا و حوا
پرچم
پرچم، بلند و فشرده
شکاف‌ها
سر و شانه تحتانی
سر و شانه تحتانی، پیچیده
سر و شانه فوقانی
سر و شانه فوقانی پیچیده
شاخ تحتانی
شاخ فوقانی
جزیره بازگشتی
جزیره طویل

آغاز جلد دوم کتاب

حرکت شمرده نزولی
حرکت شمرده صعودی
پرچم سه‌گوش
لوله تحتانی
لوله فوقانی
مستطیل تحتانی
مستطیل فوقانی
کف مدور
سقف مدور
صدف صعودی
صدف صعودی و وارونه
صدف نزولی
صدف نزولی و وارونه
سه قله نزولی
سه دره صعودی
مثلث صعودی
مثلث نزولی
مثلث متقارن
کف سه گانه
سقف سه گانه
سه گوش نزولی
سه گوش صعودی

بخش دوم: الگوهای رویدادی

جستن گربه مرده
جستن گربه مرده وارونه
درآمد کمتر از حد انتظار
درآمد بیشتر از حد انتظار
مجوز دارویی FDA
پرچم، درآمدها
خلاصه آماری
واژه‌نامه و روش‌شناسی
نمایه الگوهای نموداری و رویدادی
نمایه

مشخصات کتاب

نویسندگان: توماس ان. بولکوفسکی
مترجمان: پوریا تیرگر، مهدی میرزایی
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: گالینگور
نوبت چاپ: سوم، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۲۳۰۴
تعداد صفحه: ۱۱۱۴
قیمت: ۴۵۰ هزار تومان (مجموع دو جلد)
ناشر: آراد کتاب

الگوی لوله فوقانی و تحتانی

الگوی لوله فوقانی و تحتانی

آشنایی با الگوی لوله ی فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی Pipe Top و ویژگی های آن در آموزش تحلیل تکنیکال

از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع الگوهای بازگشتی، به سراغ الگوی لوله ی فوقانی یا Pipe Top آمده ایم. این الگو بر روی نمودار هفتگی و پس از یک روند صعودی کوتاه مدت تشکیل شده و نسبت به روزهای عادی دارای دو خوشه ی بلندتر می باشد. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی که قیمت بسته ی روز سوم به زیر کمترین قیمت میله های الگو برسد، سیگنال فروش نیز ارسال خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال فروش در الگوی لوله ی فوقانی در رابطه با پتروشیمی آبادان

بررسی الگوی لوله ی تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال

https://photoderape.com/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1/

الگوی لوله ی تحتانی از انواع الگوهای بازگشتی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی لوله ی تحتانی دقیقا برعکس الگوی لوله ی فوقانی است که در مطلب قبلی آموزش تحلیل تکنیکال بررسی کردیم. این الگو روی نمودار هفتگی و پس از یک روند نزولی کوتاه مدت شکل گرفته و نسبت به روزهای عادی دارای دو خوشه ی بلندتر می باشد. زمانی که قیمت بسته ی روز سوم به بالای بیشترین قیمت میله های الگو برسد، سیگنال خرید نیز ارسال خواهد شد.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی لوله ی تحتانی در رابطه با شرکت Home Depot, Inc

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی میانگین افت قیمت پس از شکست در الگوی لوله ی فوقانی

طبق عقیده ی Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکال نیز آورده ایم، در الگوی لوله ی فوقانی یا Pipe Top میزان کاهش قیمت پس از ارسال سیگنال فروش، به طور میانگین، 20% است.

ویژگی های افزایش دهنده ی اثربخشی الگوی لوله:

– پس از یک روند نزولی بسیار طولانی، شاهد شکل گیری بهترین لوله ی فوقانی خواهیم بود.
– در انتهای یک روند نزولی بسیار طولانی (بیشتر از 6 ماه)، شاهد شکل گیری بهترین لوله ی تحتانی خواهیم بود.
– بهترین عملکرد متعلق به لوله ی فوقانی زمانی است که در یک سوم پایین 52 هفته رخ داده باشد.
– بهترین عملکرد متعلق به لوله ی تحتانی زمانی است که در یک سوم از 52 هفته رخ داده باشد.

بررسی میانگین بازده ی سهم پس از شکست در الگوی لوله ی تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می گردد که به طور میانگین، افزایش پس از ارسال سیگنال خرید، به منظور شکل گیری الگوی پایین لوله، سبب افزایش 45 درصدی در قیمت ها خواهد شد، در واقع در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که طبق عقیده ی Bulkowski، بهترین الگوی بازگشتی، الگوی لوله ی پایین است این در حالی است که رتبه ی الگوی بالا 4 از 23 می باشد.

امتیازدهی به الگوی لوله ی فوقانی:

رتبه ی کل: 4 از 21
عدم موفقیت در شکست به سمت پایین: 11%
میانگین کاهش: 20%
Pullback (جابجایی سطوح حمایت / مقاومت): 41%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت پایین برحسب درصد: 70%

توضیحات

مشخصه

روند قیمت ها

بهترین نوع هفتگی است

مقیاس نمودار

مجاورت خوشه های دو قلو

شکل

الزام موازی بودن حمایت و مقاومت

خطوط روند

از کندل اول به دوم کاهشی است

حجم معاملات

امتیازدهی به الگوی لوله ی تحتانی:

رتبه ی کل: 2 از 21
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا: 5%
میانگین افزایش: 45%
احتمال بازگشت: 44%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت پایین برحسب درصد: 83%

توضیحات

مشخصه

روند قیمت ها

بهترین نوع هفتگی است

مقیاس نمودار

مجاورت خوشه های دو قلو

شکل

الزام موازی بودن حمایت و مقاومت

خطوط روند

از کندل اول به دوم افزایشی است

حجم معاملات

  • اشتراک در توییتر
  • اشتراک در فیسبوک
  • اشتراک در تلگرام
  • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

آموزش تحلیل تکنیکال

چرخه هاي زمانی بازار

چرخه های زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال از مواردی که در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد سرمایه گذاری در بخش سهام بسیار مورد تأکید قرار می گیرد، اطلاع یافتن.

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی کف دوقلو

آرایش کف دو قلو در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال ، آرایش کف دو قلو و بررسی کامل آن در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی آرایش.

آموزش تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت

بررسی کامل سطوح حمایت و مقاومت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق اصول آموزش تحلیل تکنیکال، قیمت یک سهم را کشمکش بین خریداران و فروشندگان تعیین می کند به صورتی که.

آرایش کف دو قلو در آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی سقف دوقلو

آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش دو قلو یا سقف دو قلو (Double Tops) در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه سری مباحث.

آموزش تحلیل تکنیکال

روانشناسی الگوی مستطیل

بررسی الگوی مستطیل نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی مستطیل نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال آشنایی با روانشناسی الگوی مستطیل در آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس موارد بیان شده ی.

الگوی سه دره افزایشی

الگوی سه دره افزایشی

آشنایی کامل با الگوی سه درهی افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی سه درهی افزایشی، آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، معمولا خط روند صعودی که بعد.

الگوی وی (V)

بررسی آرایش وی در آموزش تحلیل تکنیکال آرایش وی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی گونهی نادر الگوی کف، یعنی.

الگوی مستطیل

الگوی مستطیل

آشنایی با الگوی مستطیل در آموزش تحلیل تکنیکال در این سری از مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی سایر الگوهای تمدیدی می پردازیم. الگوی مستطیل از انواع الگوهای تمدیدی است.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی

بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) در آموزش تحلیل تکنیکال این نوع شاخص تکنیکال، توسط J.Welles در سال 1978 معرفی و وارد مجموعه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال گردید و در زمره.

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی فنجان و دسته

بررسی الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته از انواع خیزان الگوی ادامه.

آموزش اندیکاتورهای حجمی

اندیکاتورهای حجمی

آموزش تحلیل تکنیکال، معرفی انواع اندیکاتورهای حجمی در این قسمت قصد داریم تا به معرفی و بررسی انواع اندیکاتورهای حجمی بپردازیم: Accumulation/Distribution Money Flow Index On Balance Volume Volumes بررسی.

الگوي شاخ فوقانی

بررسی الگوی شاخ تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پس از یک روند صعودی، شاخ فوقانی تشکیل می گردد و در نتیجه ی آن شاهد شکل گیری دو سقف قیمت که بالاتر از قیمت های دیگر هستند همراه با سطح حمایت کوچکی که در ناحیه ی فوقانی نمودار هست می باشیم. از لحاظ ظاهری این الگو شبیه به حرف H یا مشابه با دو شاخ گاو است. زمانی شاهد ارسال سیگنال فروش هستیم که قیمت بسته، به پایین تر از کمترین حد سه میله ی قیمت افت کند که همین الگوی شاخ فوقانی را ایجاد کرده اند.

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین افت قیمت در الگوی شاخ فوقانی

طبق نظر Bulkowski در آموزش تحلیل تکنیکال، پس از ارسال سیگنال فروش به منظور کامل کردن الگوی شاخ فوقانی، قبل از هر نوع اصلاح، ارتفاع متوسط 20% تا 21% رو به پایین خواهد داشت.

هدف قیمت: بالاترین قیمت سه کندل فوقانی + ((بالاترین قیمت سه کندل فوقانی – پایین ترین قیمت سه کندل فوقانی)*70%)

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی شاخ فوقانی در رابطه با سرمایه گذاری ساختمان ایران و ارسال سیگنال فروش

امتیازدهی به الگوی شاخ فوقانی:

رتبه ی عملکرد: 4 از الگوي شاخ فوقانی 21 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت: 7%
میانگین کاهش: 21%
Pullback (جابجایی سطوح حمایت / مقاومت): 33%
میزان دستیابی به هدف قیمتی برحسب درصد: 70%

توضیحات

مشخصه

صعودی قبل از الگو و پس از آن صعودی

روند قیمت ها

بهترین مورد نوع هفتگی است

مقیاس نمودار

شکل

به اندازه ی 3 کندل

فواصل

به مرور کاهشی می گردد

حجم معاملات

قیمت در روند نزولی، پایین تر از 3 کندل الگو بسته می گردد

تأیید الگو

بررسی الگوی شاخ تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی شاخ تحتانی یا Horn Bottoms در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، دقیقا نقطه مقابل الگوی شاخ فوقانی، الگوی شاخ تحتانی است که بعد از یک روند نزولی ایجاد می گردد و این الگو متشکل از دو روز معامله، بلندتر از روزهای گذشته است. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی سیگنال خرید ارسال و تأیید می گردد که در سه روز کاری که در آن الگو شکل می گیرد، در بالاترین میزان خود باشد.

بررسی میانگین کاهش قیمت در الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق نظر Bulkowski در آموزش تحلیل تکنیکال، پس از ارسال سیگنال خرید به منظور کامل کردن الگوی شاخ فوقانی، قبل از هر نوع اصلاح، ارتفاع متوسط 20% تا 21% رو به بالا خواهد داشت.

هدف قیمت: پایین ترین قیمت 3 کندل تحتانی + ((بالاترین قیمت 3 کندل تحتانی – پایین ترین قیمت 3 کندل تحتانی)*76%)

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید در الگوی شاخ تحتانی در رابطه با شرکت Home Depot, Inc.

امتیازدهی به الگوی شاخ تحتانی:

رتبه ی عملکرد: 14 از 23 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت: 9%
میانگین افزایش: 35%
احتمال بازگشت: 29%
میزان دستیابی به هدف قیمتی برحسب درصد: 76%

توضیحات

مشخصه

نزولی قبل از الگو، بعد از آن صعودی

روند قیمت ها

بهترین مورد نوع هفتگی است

مقیاس نمودار

شکل

فواصل

به مرور افزایشی می شود

حجم معاملات

قیمت در روند صعودی، بالاتر از 3 کندل الگو بسته می گردد

تأیید الگو

طبق آموزش تحلیل تکنیکال چه ویژگی هایی سبب افزایش اثربخشی الگوهای شاخ فوقانی و تحتانی می شوند؟

– بهترین موقعی که یک الگوی شاخ فوقانی شکل می گیرد بعد از روند صعودی است که در طی چند ماه تشکیل شده است.
– در صورتی الگوی شاخ فوقانی بعد از یک روند نزولی تشکیل شود، غیر قابل اعتماد خواهد بود.
– در ابتدا شاخ کوتاه تر و پس از آن شاخ بلندتر تشکیل می شود.
– در نقطه ی شکست، الگوی شاخ با حجم بالا تکمیل می شود.

  • اشتراک در توییتر
  • اشتراک در فیسبوک
  • اشتراک در تلگرام
  • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

آموزش تحلیل تکنیکال

فیبوناچی چندگانه

بررسی فیبوناچی چندگانه در آموزش تحلیل تکنیکال مطابق مطالب قبلی بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، اولین فیبوناچی اصلاحی که رسم می گردد باید به نوعی باشد که بیشترین قیمت.

آموزش تحلیل تکنیکال

فیبوناچی Expansion

آموزش تحلیل تکنیکال، فیبوناچی بسیط و نحوه ی رسم آن طبق آموزش تحلیل تکنیکال، ابزار فیبوناچی بسیط یا Expansion مشابه با نوع گسترش می باشد و کاربرد آن در نشان.

آموزش تحلیل تکنیکال

فیبوناچی Extension یا گسترش

فیبوناچی Extension یا گسترش : اصول کار با فیبوناچی گسترش و نحوه ی رسم در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، نحوه ی رسم و کار با فیبوناچی گسترش (Extension).

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث متقارن

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای صعودی هستیم و.

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

آموزش تحلیل تکنیکال

بادبزن فیبوناچی

بررسی بادبزن فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال ابزار دیگری را به نام بادبزن فیبوناچی یا Fibonacci Fan معرفی می کنیم که به کمک زاویه ی مربوط.

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوي کنج Wedge

بررسی الگوی کنج در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه ی بررسی انواع الگوهای تمدیدی، به الگوی کنج می رسیم که کوتاه مدت و کوچک بوده و تشکیل آن به معنای.

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث

بررسی الگوی مثلث در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سه نوع الگوی مثلث داریم: متقارن، صعودی و نزولی. هر سه نوع الگوی مثلث در نحوهی تشکیل محدودهی قیمت.

الگوی کف سه قلو

آشنایی با آرایش کف سه قلو (سه دره) در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی مابقی انواع الگوهای بازگشتی بپردازیم. آرایش.

الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی

الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی میخ تحتانی یا میخ صعودی الگوی میخ تحتانی و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان میکنیم که میخ تحتانی یا.

قوانین الیوت

قوانین تفسیر امواج الیوت

بررسی قوانین اصلی تفسیر امواج الیوت در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قوانین امواج الیوت به شکل زیر تفسیر میگردد: هیچ موقع موج دوم به اندازهی موج اول،.

نوسان نمای STOCHASTIC

آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی با نوسان نمای استوکاستیک در آموزش تحلیل تکنیکالذکر شده که اندیکاتور یا شناساگر نوسان نمای استوکاستیک یا Stochastic در اواخر دهه ی 1950 میلادی معرفی گردید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.