نکات مهم درباره سبد سهام


اصلاً چرا باید پولی را که به این سختی به دست آورده‌ام، در این بازارهای آشفته سرمایه‌گذاری کنم؟

انتخاب سبد سهام تحت محدودیت های معاملاتی و عدم قطعیت داده ها با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II

پژمان پیکانی 1 ( دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران )
عمران محمدی 2 ( علم وصنعت )
فرناز برزین پور 3 ( دانشگاه علم و صنعت ایران )
علیرضا جندقیان 4 ( دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران )

سبد سرمایه گذاری مجموعه یا ترکیبی از دارایی های مالی و غیر مالی می باشد که ممکن است توسط یک فرد و یا سازمان انجام شود و چگونگی تشکیل و بهینه سازی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نکات بسیار مهم در فرآیند سرمایه گذاری و تشکیل پرتفوی که در نظر گرفتن آن موجب تطابق هر چه بیشتر مدل با دنیای واقعی و افزایش کارآمدی آن می گردد، در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در بازار های مالی است. لذا هدف از این پژوهش، ارایه یک مدل دو هدفه انتخاب سبد سرمایه با قابلیت پیاده سازی در شرایط عدم قطعیت داده های مالی می باشد که بدین منظور از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده شده است. لازم به ذکر است که بازده و ارزش در معرض خطر مشروط به عنوان اهداف مدل در نظر گرفته شده اند و محدودیت های معاملاتی تعداد سهام مجاز و حدود خرید هر سهم نیز به مدل اضافه گردیده اند. هم چنین با توجه به پیچیدگی مدل ارائه شده، از الگوریتم فرا ابتکاری NSGA-II به منظور حل مدل پیشنهادی پژوهش بهره گرفته شده است. در نهایت نیز مدل با استفاده از داده های واقعی مربوط به 100 و 200 سهم از بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی سال 1396، اجرا و حل گردید که نتایج حاکی از کارآمدی رویکرد پیشنهادی به منظور تشکیل سبد سهام با توجه به مطلوبیت ها و محدودیت های سرمایه گذار در نکات مهم درباره سبد سهام نکات مهم درباره سبد سهام شرایط عدم قطعیت داده های مالی می باشد.

Portfolio is a collection or combination of investments in financial and non-financial assets that may be carried out by an individual or organization. How to select and optimize of portfolio is very important. One of the most important points that should be considered in the proposed approach for portfolio selection, is uncertainty. Because, one of the most important features of financial markets is their uncertainty. Thus, the purpose of this study is to present a bi-objective model for portfolio selection that is capable to be used under uncertainty of financial data and for this purpose, a robust optimization approach has been used. It should be noted that return and conditional value at risk (CVaR) are considered as model objectives, and the constraints of the number of shares and the purchasing volume of each share have been added to the model. Also, due to the complexity of the proposed model, a NSGA-II meta-heuristic algorithm has been used to solve the suggested model of research. Finally, the presented model was solved by using the actual data of 200 stocks of Tehran stock market for the period of 2017 and the results were analyzed. The results indicate the efficiency of the proposed approach portfolio selection according to the investor's preferences and constraints under uncertainty of financial data.

ابریشمی، آذین و یوسفی زنوز، رضا. (1393). انتخاب سبد سهام با استفاده از بهینه‌سازی استوار. تحقیقات مالی، (2)16، صص. 201-218.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و طیبی ثانی، احسان. (1393). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان، دانش سرمایه گذاری، (10)3، صص. 101-122.
الهی، مرتضی؛ یوسفی، محسن و زارع مهرجردی، یحیی. (1393). بهینه ‏سازی سبد ‏سهام با رویکرد میانگین‌ـ ‏واریانس و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جست‌وجوی شکار، تحقیقات مالی، (1)16، صص. 37-56.
رجبی، مهسا و خالوزاده، حمید. (1393). بهینه‌سازی و مقایسۀ سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهره‎مندی از الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملی چندهدفه، تحقیقات مالی، (2)16، صص. 253-270.
شیبت الحمدي، سید احمد؛ همتی، محمد و اسفندیار، مهدی، (1393). کاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه (NSGA-II) در انتخاب پرتفوي بهینه، مدیریت (پژوهشگر)، (34)11، صص. 21-34.
فلاح پور، سعید و تندنویس، فرید. (1394). کاربرد رویکرد بهینه‌سازی استوار در تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر‌ها. تحقیقات مالی، (2)17، صص. 325-340.
قدوسی، سعید؛ تهرانی، رضا و بشیری، مهدی. (1394). بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه‌ سازی شده، تحقیقات مالی، (1)17، صص. 141-158.
قهطرانی، علیرضا و نجفی، امیر عباس. (1393). بهینه‌سازی استوار سبد مالی با استفاده از رویکرد ارزش در معرض خطر شرطی موزون. مهندسی صنایع و مدیریت، (1.2)30.1، صص. 3-10.
محمدی، عمران؛ محمدی، سید عرفان و رامتین نیا، شاهین. (1395). بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم جست‎وجوی ارگانیسم‎های هم‌زیست، تحقیقات مالی، (2)18، صص. 369-390.
مدرس، محمد و حسن زاده مفرد ، مریم. (1390). مدل استوار بهینه‌سازی سبد مالی دارای اختیار معامله. مهندسی صنایع و مدیریت، (1)27.1، صص. 93-102.
مروتی شریف آبادی، علی؛ عزیزی، شیرین و احمدی، نسترن. (1394). بکارگیری الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در بهینه سازی و تشکیل پرتفلیو، دانش سرمایه گذاری، (13)4، صص. 19-42.
نامدار زنگنه، سودابه و حسن پور، عاطفه. (1396). بهینه‌سازی استوار در مسئله‌ی چندهدفه انتخاب سبد مالی با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی کمینه ـ بیشینه. مهندسی صنایع و مدیریت، (2.1)33.1، صص. 11-19.
همایونفر، مهدی؛ دانشور، امیر و رحمانی، جعفر. (1397). توسعه الگوریتم های فرا ابتکاری شیرمورچه- ژنتیک و PBILDE جهت بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران.، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، (34)9، صص. 381-404.
Abolmaali, S., & Roodposhti, F. R. (2018). Portfolio Optimization Using Ant Colony Method a Case Study on Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting, 8(1).
Ben-Tal, A., & Nemirovski, A. (2000). Robust solutions of linear programming problems contaminated with uncertain data. Mathematical programming, 88(3): 411-424.‏
Bermúdez, J. D., Segura, J. V., & Vercher, E. (2012). A multi-objective genetic algorithm for cardinality constrained fuzzy portfolio selection. Fuzzy Sets and Systems, 188(1), 16-26.
Bertsimas, D., & Sim, M. (2004). The price of robustness. Operations research. 52(1): 35-53.
Chang, T.J., Yang, S.C. & Chang, K.J. (2009). Portfolio optimization problems in different risk measures using genetic algorithm. Expert Systems with Applications, 36(7), pp.10529-10537.
Chen, W. & Zhang, W.G. (2010). The admissible portfolio selection problem with transaction costs and an improved PSO algorithm. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389(10), pp.2070-2076.
Chen, W. (2015). Artificial bee colony algorithm for constrained possibilistic portfolio optimization problem. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 429, pp.125-139.
Crama, Y. & Schyns, M. (2003). Simulated annealing for complex portfolio selection problems. European Journal of operational research, 150(3), pp.546-571.
Deb, K., Agrawal, S., Pratap, A. & Meyarivan, T. (2000). A fast elitist non-dominated sorting genetic algorithm for multi-objective optimization: NSGA-II. In Parallel problem solving from nature PPSN VI (pp. 849-858). Springer Berlin Heidelberg.
Deng, G.F., Lin, W.T. & Lo, C.C. (2012). Markowitz-based portfolio selection with cardinality constraints using improved particle swarm optimization. Expert Systems with Applications, 39(4), pp.4558-4566.
Golmakani, H.R. & Fazel, M. (2011). Constrained portfolio selection using particle swarm optimization. Expert Systems with Applications, 38(7), pp.8327-8335.
Holland, J.H. (1975). Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis with applications to biology, control, and artificial intelligence. U Michigan Press.
Hsu, C.M. (2014). An integrated portfolio optimisation procedure based on data envelopment analysis, artificial bee colony algorithm and genetic programming. International Journal of Systems Science, 45(12), pp.2645-2664.
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7: 77-91.
Mashayekhi, Z., & Omrani, H. (2016). An integrated multi-objective Markowitz–DEA cross-efficiency model with fuzzy returns for portfolio selection problem. Applied Soft Computing, 38, 1-9.
Najafi, A.A. & Mushakhian, S. (2015). Multi-stage stochastic mean–semivariance–CVaR portfolio optimization under transaction costs. Applied Mathematics and Computation, 256, pp.445-458.
Oh, K.J., Kim, T.Y., Min, S.H. & Lee, H.Y. (2006). Portfolio algorithm based on portfolio beta using genetic algorithm. Expert Systems with Applications, 30(3), pp.527-534.
Rockafellar, R. T., & Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. Journal of risk, 2, 21-42.
Sadjadi, S.J., Gharakhani, M. & Safari, E., (2012). Robust optimization framework for cardinality constrained portfolio problem. Applied Soft Computing, 12(1), pp.91-99.
Soleimani, H., Golmakani, H.R. & Salimi, M.H., (2009). Markowitz-based portfolio selection with minimum transaction lots, cardinality constraints and regarding sector capitalization using genetic algorithm. Expert Systems with Applications, 36(3), pp.5058-5063.
Soyster, A. L. (1973). Convex programming with set-inclusive constraints and applications to inexact linear programming. Operations research, 21(5): 1154-1157.‏
Sun, J., Fang, W., Wu, X., Lai, C.H. & Xu, W., (2011). Solving the multi-stage portfolio optimization problem with a novel particle swarm optimization.Expert Systems with Applications, 38(6), pp.6727-6735.
Tahmasebi, M., & Soleimani, H. (2018). Designing the Best Stock Portfolio of Tehran Stock Exchange Using the Bee Colony Algorithm. Revista Publicando, 5(16), 471-482.
Zhu, H., Wang, Y., Wang, K. & Chen, Y., (2011). Particle Swarm Optimization (PSO) for the constrained portfolio optimization problem. Expert Systems with Applications, 38(8), pp.10161-10169.
Zymler, S., Rustem, B. & Kuhn, D. (2011). Robust portfolio optimization with derivative insurance guarantees. European Journal of Operational Research, 210(2): 410-424.

۸ عامل مهم و موثر در نوسان بازار سهام

بازار بورس اوراق بهادار، که در آن معاملات گاهی منجر به سود و گاهی ضرر می شود، به دلیل نوسان بازار سهام قیمت ها همیشه “ریسک پذیر” خوانده می شود. بنابراین ، این تغییرات قیمت به چه چیزی بستگی دارد؟ در این مقاله به این موضوع می پردازیم.

همه می خواهند از بورس درآمد کسب کنند. اما برای این شما باید برخی از مشکلات را تحمل کنید. به زبان ساده، مطمئناً شنیده اید که بازار سهام مکانی پر از ریسک است. یا، هنگامی که در این بازارها سرمایه گذاری کردید، باید برخی نکات مهم درباره سبد سهام موارد را بدانید.

پس چرا همه می گویند بورس اوراق بهادار بازار پر ریسکی است؟

پاسخ این سوال در واقع ساده است. نوسانات قیمت در ابزارهای سرمایه گذاری که در اینجا معامله می شوند وجود دارد. این نیز نگرانی شماره یک سرمایه گذاران است.

قیمت گذاری در بازار با توجه به توازن عرضه و تقاضا در بازار سهام شکل می گیرد. نوسانات لحظه ای قیمت ها به شدت بر بسیاری از سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. اگر می خواهید بدانید که نوسان بازار سهام از چه چیزی ناشی می شود، این محتوا برای شما مناسب است.

اطلاعات عمومی درباره نوسانات بازار سهام

اطلاعات عمومی درباره نوسانات بازار سهام

قیمت ها در بازارها از طریق عرضه و تقاضا در بازار سهام شکل می گیرد. تک شکل گیری قیمت، که یکی از مهمترین ویژگی های صرافی ها است، از این طریق نیز ارائه می شود. اولین سیستم های بورس اوراق بهادار با هدف حفظ نظم قیمت ها و جلوگیری از تورم ایجاد شد. امروز این وظایف توسط بورس انجام می شود. به دلیل تغییر در عرضه و تقاضا، نوسان طبیعی قیمت ها وجود دارد.

انتخاب ابزار سرمایه گذاری

سرمایه گذار در انتخاب ابزار سرمایه گذاری که با آن تجارت خواهد کرد آزاد است. عواملی که بر قیمت گذاری هر ابزار سرمایه گذاری تأثیر می گذارند نیز با یکدیگر متفاوت هستند. یک سرمایه گذار تازه کار، کم و بیش جهت نوسان قیمت را پیش بینی خواهد کرد.

فراتر از همه اینها، برای پیش بینی نوسان بازار نکات مهم درباره سبد سهام سهام رخ داده، لازم است بدانیم که چه چیزی باعث این امر شده است. انواع تحولاتی که در یک کشور یا در سراسر جهان طنین انداز است، بر قیمت های بازار یا بالا یا پایین تأثیر می گذارد. سرمایه گذار که می خواهد در بورس اوراق بهادار موفق باشد تنها با دانستن دلیل و چگونگی تغییر قیمت می تواند این کار را انجام دهد.

در زیر، برخی از عواملی را که باعث ایجاد نوسانات در بازارهای بورس می شوند ، ذکر کردیم.

اجزای عرضه و تقاضا

می توانیم بگوییم که عرضه و تقاضا که یکی از اولین عواملی است که هنگام صحبت درباره بورس به ذهن خطور می کند. یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت است.

انواع تحولات در داخل یا خارج از کشور به طور غیر مستقیم بر عوامل عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد. معاملات خرید و فروش فوری از عوامل تعیین کننده قیمت سهام هستند.

در حالیکه سرمایه گذاران با اقدامات فروش خود اقدام به عرضه می کنند و این منابع بالاتر از تقاضا هستند، یک حرکت نزولی در قیمت ها مشاهده می شود. اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، باعث حرکت رو به بالا ی قیمت ها می شود.

هر از گاهی، سرمایه گذاران بسته به نوسان بازار سهام و قیمت ها، از گزاره های مشابه اظهارات فوق استفاده می کنند. روند بازار خرس و گاو نر عباراتی است که برای بیان جهت بازار استفاده می شود.

تحولات کشور

تحولات کشور

در بالا توضیح دادیم که یکی از مهمترین موضوعاتی که در قیمت گذاری بورس نقش دارد، تعادل عرضه و تقاضا است. در این زمینه، می توان نتیجه گرفت که عوامل موثر بر عرضه و تقاضا به طور کلی بر بازارهای سهام تأثیر می گذارند. تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ثبت شده در کشور قطعاً در نوسان بازار سهام تأثیر خواهد داشت.

واقعه دیگری که می توانیم به عنوان نمونه ای از تحولات کشور بیان کنیم، انتخابات با آرا مردم است. تغییرات در حزب حاکم در نتیجه انتخابات یا برعکس، ثابت ماندن ممکن است باعث کاهش یا افزایش بازار سهام در پرتو انتظارات افزایش و کاهش سرمایه گذاران شود.

البته داده های رشد اقتصادی اعلام شده در دوره های خاص یکی از مهمترین تحولات تأثیرگذار بر بازار بورس اوراق بهادار است. تمام این عواملی که ذکر کردیم عوامل تعیین کننده در عرضه و تقاضا هستند. زیرا بر قدرت خرید افراد تأثیر می گذارند. بیایید مثالی از کشورمان بزنیم. هنگامی که اقتصاد ایران در اینجا رشد کرد، همچنین مشخص شده است که شرکت های عامل شانس گرفتن فرصت های رشد و سود را افزایش می دهند. بر این اساس ، قیمت سهام احتمالاً افزایش خواهد یافت.

تحولات خارج از کشور

بازارهای سهام ایالات متحده و اروپا در بازار بورس کشور ما بسیار موثر هستند. البته بازارهای سهام در این کشورها تحت تأثیر هرج و مرج، داده های اقتصادی و برخی تحولات سیاسی و اقتصادی در آنجا نیز قرار دارند. باید نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج از کشور نیز تحولات را دنبال کند. اقتصاد چین، یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، مطمئناً با انواع تحولاتی که ایجاد می کند، بازارهای کشور ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. البته ارزیابی فقط برای چین درست نیست.

این واقعیت که داده های اشتغال غیر کشاورزی، که هر ماه در ایالات متحده به طور منظم اعلام می شود، بالاتر یا کمتر از حد انتظار است. داده های رشد کشور دیگری اعلام می شود. یا کاهش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی خارجی بر نوسان بازار سهام تأثیر می گذارد.

عملکرد شرکت ها

عملکرد شرکت ها نوسان بازار سهام

داشتن اطلاعاتی در مورد وضعیت عمومی شرکت ها برای سرمایه گذاران ضروری است. زیرا این یکی از عناصر اصلی عرضه و تقاضا است. بنابراین چگونه یک سرمایه گذار از شرکت یاد می گیرد؟ با بررسی وضعیت اقتصادی فعلی شرکت، قدرت آن در مدیریت سرمایه گذاری هایی که ثبت کرده و امکان توزیع سود سهام می توان یک ایده کلی بدست آورد. وضعیت فعلی شرکت در نوسان بازار سهام یک شرکت نقش دارد.

وضعیت بورس هر چقدر نامساعد باشد، تحولات غیرمنتظره در شرکت ها (مانند مرگ رئیس هیئت مدیره، عدم امکان گرفتن مناقصه) بر قیمت سهام تأثیر منفی می گذارد.

با این حال، باید بیان کنیم که تأثیر مثبت و منفی با درک سرمایه گذاران شکل می گیرد. بخشی که یک شرکت در آن فعالیت می کند از نظر عرضه و تقاضا نیز مهم است. به عنوان مثال، شرکت های هواپیمایی یکی از سهام هایی است که سرمایه گذاران به شدت جذب آن می شوند.

سیاست های پولی

می توان گفت یکی دیگر از عوامل مهم تأثیرگذار بر نوسان بازار سهام بدون شک سیاست های پولی ایجاد شده توسط بانک های مرکزی است. حتی انتظاراتی که قبل از اعلام سیاست های پولی در بازار رخ می دهد، تأثیر مثبت یا منفی بر بازار و ابزارهای سرمایه گذاری دارند.

مثلا؛ فدرال رزرو ایالات متحده (FED) که نکات مهم درباره سبد سهام در سال ۲۰۱۹ چهار بار متوالی نرخ بهره را کاهش داد، سیاست پولی انبساطی را اجرا کرد. جلسات سیاست های پولی برگزار شده باعث حرکت و نزول در بازارهای بورس شد.

کشورها می توانند با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، سیاست های انبساطی یا انقباضی را در سیاست های پولی خود اعمال کنند. سرمایه گذاری هایی که بسته به شرایط انتظارات آنها کاهش می یابد، تمایل دارند خودرویی را که در اختیار دارند بفروشند.

روابط بین کشورها

روابط بین کشورها نوسان بازار سهام

بازارهای سهام جهانی، به ویژه کشورهای در حال توسعه، تحت تأثیر وضعیت فعلی روابط بین کشورها قرار دارند. توافق، اختلاف نظر، هر موقعیتی بین دولت ها می تواند باعث نوسان بازار سهام شود. بیایید به یاد بیاوریم جنگ تجاری بین ایالات متحده آمریکا و چین که نزدیک به دو سال طول کشید. کوچکترین پیشرفت از هر دو طرف بلافاصله بازارهای سهام را تحت تأثیر قرار داد. سرانجام، آرامش با توافق نامه تجارت مرحله اول که اخیراً امضا شد، آغاز شد. اما نکات مهم درباره سبد سهام حتی این پیشرفت مثبت باعث نوسانات فوری در بازار سهام شد.

اوضاع سیاسی ، جنگ و تحولات تروریستی

شرایطی که آرامش در جهان یا کشور را برهم می زند، بر بازارها تأثیر می گذارد. همه ما می دانیم که اقتصاد و سیاست مفاهیمی هستند که جدا از یکدیگر قابل بررسی نیستند. بنابراین، تنش های سیاسی تجربه شده، البته در اقتصاد نیز تأثیر خواهد گذاشت.

عدم اطمینان سیاسی اضطراب را در بازارها ایجاد می کند و سرمایه گذاران از بازارها دور می شوند. زیرا پیش بینی جهت نوسان بازار سهام دشوار است. به همین ترتیب، نگرانی های ناشی از تروریسم ممکن است باعث کاهش بازارها شود.

بلایای طبیعی

نوسانات در بازارهای سهام ممکن است به دلایل زیادی مانند بلایای طبیعی و شرایط فصلی رخ دهد. از طرف دیگر، سرمایه گذاران باید دلایل این نوسانات را دنبال کرده و پرتفوی خود را بر این اساس هدایت کنند. بلایای طبیعی که اتفاق می افتد تأثیر منفی آنها بر زندگی ما در بازارها را به همان شیوه منعکس می کند. بازارها بخصوص در مواردی مانند زمین لرزه، سیل و رانش زمین قطعاً تحت تأثیر قرار می گیرند.

چگونه سرمایه گذاران کمتر تحت تأثیر نوسانات قرار می گیرند؟

چگونه سرمایه گذاران کمتر تحت تأثیر نوسانات قرار می گیرند؟

همانطور که ذکر کردیم، تغییر قیمت در بازارهای بورس در برخی موارد اجتناب ناپذیر است. زیرا بسیاری از آنها برخلاف میل سرمایه گذاران اتفاق می افتد. در چنین شرایطی، سرمایه گذار باید آرام باشد و از تصمیم گیری ناگهانی خودداری کند.

همه می خواهند اوج اتفاق بیفتد زیرا سقوط ترسناک است. بنابراین چگونه یک سرمایه گذار موفق می شود کمتر تحت تأثیر نوسان بازار سهام قرار گیرد؟

زمان واریز سود ۲میلیونی سهام عدالت مشخص شد

ساعت24-فارس نوشت:مشاور رئیس سازمان بورس اظهار داشت: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

سهام عدالت از زمانی که وارد عرصه اقتصادی کشور شد تا هم اکنون اخبار مختلفی را پیرامون خود دیده است. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در ماه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است به موضوع واگذاری سهام به جاماندگان مرتبط می شود.

جاماندگان سهام عدالت که در سال های دهه ۸۰ نتوانستند سهام خود را دریافت کنند، این روزها منتظر تصمیم دولت برای واگذاری سهام هستند.

از دیگر سو، افرادی که در سال ۹۹، روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند، هنوز تکلیف سهام خود را نمی دانند. ۳۰ شرکت سرمایه‌ گذاری مرتبط با سهام عدالت در استان ها تشکیل شده و از این تعداد ۲۶ شرکت سرمایه ‌گذاری استانی در سال ۹۹ در بازار دوم بورس پذیرش شده و نماد آنها درج شد. گرچه هم اکنون همه نمادهای شرکت ‌های سرمایه‌گذاری عدالت به دلیل تعیین تکلیف نشدن مجامع این شرکت ‌ها و هیأت مدیره آنها متوقف هستند و معامله نمی شوند.

* واریز سود ۲ میلیونی سهام عدالت

پیمان حدادی، مشاور رئیس سازمان بورس با بیان اینکه پیش بینی می ‌شود سود سهام عدالت دو برابر و به ۶۰ همت برسد، اظهار داشت: سهامداران سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود ۲ میلیون تومان و سهامداران ۵۳۲ هزار تومانی در حدود یک میلیون و یکصد هزار تومان سود سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت در ارتباط با زمان اجرایی شدن سود سهام عدالت تاکید کرد: اگر شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت همکاری لازم را انجام دهند، امکان دارد برنامه ریزی به نحوی انجام شود که واریز سهام عدالت طی ۲ مرحله، مثلا انتهای پاییز ۱۴۰۱ و انتهای زمستان ۱۴۰۱ پرداخت شود.

* محرز شدن تخلف در ۷ شرکت استانی

دستیار ویژه رئیس سازمان بورس ادامه داد: در هفت شرکت سرمایه ‌گذاری استانی کمیته تخلفات سازمان بورس به دلیل احراز تخلف اقدام به سلب صلاحیت هیأت مدیره این شرکت‌ها کرده و همچنین به خاطر عدم اجرای آیین‌نامه سهام عدالت امکان بارگذاری اطلاعات بر روی سامانه کدال وجود ندارد و بنابراین هر شرکتی نتواند اطلاعات خود را در کدال اعلام کند، نماد آن تعلیق می‌شود.

حدادی تصریح کرد: صورت‌های مالی شرکت‌های استانی باید طبق استاندارد حسابداری انجام شود. در زمان بازگشایی نمادهای سهام عدالت استانی عمدتاً زیر NAV یا ارزش ذاتی سهام در بازار معامله می‌شد و یکی از دلایل آن نبود بازارگردان حرفه‌ای در این نمادها بوده است. در حالی که شورای عالی بورس قبلاً مصوب کرده بود که صندوق توسعه بازار نقش بازارگردان برای سهام عدالت داشته باشد.

* ساماندهی شرکت های استانی سهام عدالت

هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، ساماندهی و ارتقای سطح فعالیت شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را از مهم‌ترین برنامه‌های مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.

وی ادامه داد: حفظ و ترویج فرهنگ تعاون جهت پیشبرد امور در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی بسیار سودمند است.

* سهام عدالت جاماندگان منتظر تائید دولت

حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: سهام عدالت بازماندگان حمایتی منتظر تصویب دولت است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: مصوبه هیأت دولت برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان ۲ دهک تحت پوشش نهادهای حمایتی منتظر تصویب نهایی دولت است.

وی تاکید کرد: سهام عدالت تکمیلی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در دولت به تصویب رسید. بعد از آن یک ایراد حقوقی به آن مصوبه گرفته شد و برای رفع این ایراد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شد.

* سهام عدالت چقدر می‌ارزد؟

سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته‌های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت.

ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد شاخص کل، ارزش سهام عدالت نیز رشد قابل قبولی داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد ۴ درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

سهام عدالت در تمام هفته‌های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد ۰.۸۵ درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش ۰.۴۲ درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد ۰.۶۸ درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد ۱.۷ درصدی روبرو شد.

ارزش برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی خردادماه با کاهش ۱.۲۹ درصدی روبرو شد. این روند نزولی در هفته دوم خرداد نیز ادامه پیدا کرد و ارزش سهام عدالت در هفته گذشته با کاهش ۲.۱۳ درصدی مواجه شد.

این سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با کاهش ارزش ۱.۵۵ درصدی روبرو شد که این مساله به دلیل افت در شاخص‌های عملکردی بورس رخ داده است. سبد سهام عدالت در هفته چهارم خردادماه با رشد ۲ درصدی مواجه شد. ارزش این سهام در هفته پایانی خردادماه نیز با افت ۲.۱۵ درصدی داشت.

البته سبد سهام عدالت به دلیل تشکیل شدن از سهام شرکت‌های بزرگ، بسیار متاثر از شاخص کل بورس است. سهام عدالت در هفته ابتدایی تیرماه با افت ۲.۸۶ درصد مواجه شده است. این سهام هفته دوم تیرماه را با کاهش ۱.۳۹ درصدی در ارزش پشت سر گذاشته است. در حال حاضر و در هفته سوم تیرماه ارزش این سهام با کاهش ۱.۳۷ درصدی روبرو شده است. ارزش این سهام در هفته چهارم و پایانی تیرماه با افت ۲ درصدی داشته است.

بورس در هفته‌های گذشته با وضعیت نوسانی همراه بوده است که این مساله بر روند ارزش برگه های سهام عدالت نیز تاثیر زیادی داشته است. برگه های سهام عدالت در هفته ابتدایی مردادماه با کاهش ۲.۶۵ درصدی روبرو شده است؛ اما در هفته دوم مردادماه ارزش سهام عدالت ۴۶ صدم درصد افت کرد، اما در هفته سوم مردادماه برخلاف شاخص‌های بورس، ارزش سهام عدالت ۷.۶۲ درصد کاهش یافت. در هفته چهارم مردادماه برخلاف هفته های گذشته، ارزش سهام عدالت با رشد ۷۲ صدم درصدی روبرو شده است.

ارزش سهام عدالت در هفته پایانی مردادماه با کاهش ۱.۶۴ صدم درصدی روبرو شده است. کاهش ارزش سهام عدالت در هفته های اول و دوم شهریور ادامه داشت و ارزش این سهام به ترتیب با کاهش ۱.۸۱ و ۲.۸۹ درصدی روبرو شد. ارزش برگه های سهام عدالت در هفته سوم شهریور ماه نیز با کاهش ۱.۳۲ درصدی همراه بوده است. این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس با کاهش ۱.۷۰.۶ درصدی و شاخص کل هم‌وزن بورس نیز کاهش ۱.۳۲ درصدی داشته‌اند.

برگه‌های سهام عدالت در قیمت‌های اسمی ۴۰۹ هزار تومانی، ۴۹۲ هزار تومانی، ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی در هفته سوم شهریورماه به ترتیب با کاهش ۷۶ هزار تومانی، ۹۱ هزار تومانی، ۹۹ هزار تومانی و یک میلیون و ۱۸۶ هزار تومانی نسبت به هفته گذشته مواجه شده‌اند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت از ارزنده‌ترین سهم‌های بازار سرمایه هستند. با این حال، ارزش برگه‌های سهام عدالت در برگه‌های مختلف به ترتیب برابر است با ۵ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان، ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان، ۷ میلیون و ۴۱۸ هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان.

ارزش فعلی سهام عدالت نسبت به دوران اوج بازار در مرداد سال ۹۹ با افت ۶۳ درصدی مواجه شده است. از مهمترین دلایل ریزش قیمت سهام عدالت، ‌ضعف مدیریت در شرکت های سرمایه‌گذاری و عدم برگزاری مجامع این شرکتها و نیز نبود بازارگردان حرفه ‌ای برای این شرکتها به شمار می‌رود.

بنابراین گزارش، ارزش سهام عدالت نسبت به اول مرداد سال گذشته برای سه نوع سهام عدالت، به ترتیب با کاهش قیمت ۹ میلیون و ۸۷۶ هزار تومانی، ۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومانی، ۱۲ میلیون و ۸۴۶ هزار تومانی و ۲۴ میلیون و ۱۴۷ هزار تومانی روبرو شده است.

0 تا 100 خرید سهام قبل از مجمع : بهترین و بدترین زمان!

0 تا 100 خرید سهام قبل از مجمع : بهترین و بدترین زمان!

خرید سهام قبل از مجمع شرایطی دارد که ابتدا همه خریدان سهام در بازار باید به آن خوب توجه کرده و سپس اقدام به خرید سهام کنند. اینکه در کجا باید این اطلاعات را به دست آورد و چطور می‌شود از شرایط سهامی که به مجمع رفته است اطلاعاتی کسب کرد، همه و همه مواردی هستند که می‌خواهیم در این مقاله به طور جامع و کامل به آن‌ها بپردازیم.

اگر به دنبال این هستید که 0 تا 100 خرید سهام قبل از مجمع را یاد بگیرید، به شما توصیه می‌کنیم که حتماً تا انتهای مقاله با صدای بورس همراه باشید.

خرید سهام قبل از مجمع به چه صورتی است؟

فرقی نمی‌کند که بخواهید سهام را یک روز یا یک ماه قبل از اینکه به مجمع برود بخرید، در هر زمانی که سهام را بخرید و سهم به مجمع برود اگر سودی نصیب سهم شد، شما هم از آن نفع خواهید برد. پس حتماً و حتماً یک سری از عوامل مهم را در این زمینه مد نظر خود قرار دهید که در ادامه به شرح این فاکتورها می‌پردازیم و از سامانه کدال هم اطلاعات مربوط به مجمع رفتن سهمتان را به درستی مطالعه کنید.

این فاکتور اصلی را در نظر بگیرید که نماد سهام اغلب دو روز پیش از اینکه سهام بخواهد به مجمع بورس برود بسته (متوقف) خواهد شد. اگر به هر دلیلی نمی‌خواهید در مجمع سهامی که خریداری کرده‌اید شرکت نمایید، باید تا پیش از توقف نماد آن را بفروشید. علاوه بر این باید بدانید که تاریخ بازگشایی سهام نیز دو روز بعد از تشکیل مجمع است.

نکته: درباره اینکه اطلاعات مربوط به برگزاری مجمع سهام در کجا قرار می‌گیرد هم باید گفت که تمامی این اطلاعات در سامانه کدال منتشر می‌شوند و سهام‌داران می‌توانند اطلاعات مربوط به سهامشان را به صورت رسمی در این سامانه رویت کنند.

اطلاعاتی نظیر تاریخ مجمع، روز و ساعت، آدرس و . همچنین شرکت در این مجامع برای همگان آزاد است و شما می‌توانید در مجمع شرکتی که سهام‌دارش هستید شرکت نمایید. علاوه بر این با استناد بر این اطلاعات می‌توانید به راحتی اقدام به خرید یا فروش سهامتان نمایید.

اطلاعاتی که راجع به بهترین و بدترین زمان خرید سهام قبل از مجمع و بعد از آن باید بدانیم

مجمع عمومی سالیانه همان طور که از اسمش مشخص است هر سال تنها یکبار روی می‌دهد و اغلب هم چهار ماه پس از سال مالی شرکت برگزار می‌شود.

بیشتر شرکت‌هایی که در بازار بورس کشورمان حضور دارند، سال مالیشان در اسفند ماه برگزار می‌شود. به همین خاطر است که اکثر آن‌ها مجمعشان را در خرداد یا تیر ماه تشکیل می‌دهند. در مجمع عمومی سالیانه مسائلی نظیر گزارشات مدیران شرکت، تقسیم سود نقدی شرکت بین سهام‌داران، رسیدگی به صورت حساب‌های مالی و . بررسی و می‌شود.

نکات خرید سهام قبل از مجمع

البته این دو مجمع زیاد با یکدیگر تفاوتی ندارند. اما موضوعات مورد بررسی در مجمع عمومی فوق‌العاده کمی با مجمع پیش‌تر گفته شده متمایز است. مثلاً در این شرکت موضوعاتی نظیر انحلال نمودن شرکت، تغییر اساس‌نامه شرکت، کاهش یا افزایش شرکت و . مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد.

نحوه بازگشایی سهم بعد از مجمع به این شکل است که سهام دو روز بعد از اینکه مجمع تمام شد به صورت رسمی بازگشایی می‌شود. اینکه بعد از به مجمع رفتن سهام، قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند اغلب جزو سؤالاتی است که خیلی‌ها می‌پرسند.

در اصل زمانی که سهام بعد از رفتن به مجمع بازگشایی می‌شود، قیمت سود نقدی از نرخ سهم قبل از اینکه به مجمع برود کسر می‌گردد و سهام در واقع با قیمت جدیدی که به آن تعلق گرفته است باز می‌شود.

به طور مثال قبل از مجمع رفتن سهام اگر قیمت پایانی سهم 300 تومان تعیین گردد، مقدار سود نقدی که بین سهام‌داران تقسیم می‌شود 30 تومان خواهد بود. در نهایت زمانی که سهم بازگشایی می‌شود و مجمعش رو به اتمام می‌رود، سهام با نرخ 270 تومان باز می‌شود.

اگر به هر دلیلی تمایل داشته باشید که سهامتان را بعد از بازگشایی نمودن مجمع به فروش برسانید، میزان مبلغ سودی که به سرمایه شما تعلق پذیرفته است، بلوکه می‌شود و در تاریخ و زمان‌بندی که شرکت تعیین نموده است یعنی چیزی حدود 8 ماه بعد از برگزاری مجمع به شما تعلق خواهد گرفت. این اطلاعات قبل از اینکه سهامتان به مجمع برود و همچنین تصمیم درباره خرید سهام قبل از مجمع بسیار کاربردی خواهد بود.

اطلاعات مهمی که درباره مجمع در بورس باید بدانید!

هر یک از این شرکت‌ها این توانایی را دارند یک یا چند مورد از عناوین زیر برای اینکه به مجمع بروند قبل از رفتن به مجمع ارائه دهند:

  1. افزایش سرمایه از محل اندوخته یا سود انباشته
  2. افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت
  3. افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم یا از محل صرف سهام
  4. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران

بنابراین بهتر است قبل از اینکه مرحله مجمع از سوی شرکت‌ها نهایی شود، آنها اطلاعاتی را از طریق سامانه کدال در اختیار افراد قرار دهند. پس در نظر داشته باشید که شما می‌توانید هر زمانی که تمایل دارید سهم را از بازار خریداری نمایید اما در صورتی که این سهم را قبل از رفتن به مجمع در پرتفوی خود خریده باشید، به صورت خودکار سود حاصل از دعوت به مجمع به شما تعلق خواهد گرفت.

در این سامانه تمامی اطلاعات درباره نوع و زمان و مکان مجمع به اطلاع سهام‌داران می‌رسد و شما می‌توانید از این طریق دریابید که موعد مجمع سهام چه زمانی است و این افزایش سرمایه بعد از رفتن سهم به مجمع چگونه صورت می‌گیرد.

زمان خرید سهام قبل از مجمع

در ادامه به این نکته می‌پردازیم که در زمان رفتن سهم به مجمع چه نکاتی را باید مد نظر قرار دهیم. هم چنین مطالعه مقاله "قیمت سهام بعد از مجمع چگونه تغییر می کند" می تواند مفید باشد.

نکات مهمی که قبل از خرید سهام باید مد نظر قرار بدهید

قبل از اینکه بخواهید سهامی را بخرید، این نکته را مدنظر قرار دهید که بعد از اینکه سهام توسط سازمان بورس برای رفتن به مجمع و افزایش سرمایه انتخاب می‌شود، در اطلاعیه سامانه کدال تاریخی برای مجمع افزایش سرمایه سهم معین می‌شود و در این سامانه به اطلاع عموم افراد و سهام‌داران می‌رسد.

در این اطلاعیه اطلاعاتی نظیر اینکه سهم چه مقدار افزایش سرمایه خواهد داشت یا اینکه مدت بسته شدن و باز شدن سهم بعد از دعوت به مجمع چقدر خواهد بود، آورده می‌شود.

همین طور راجع به قیمت جدید سهم هم تصمیم‌گیری می‌شود. ذکر این نکته در اینجا مهم است که اگر تمایل دارید در مجمع افزایش سرمایه، حضور داشته باشید، باید تا پیش از رفتن سهم به مجمع نسبت به خرید آن سهم اقدام کنید تا بتوانید در مجمع افزایش سرمایه شرکت حضور داشته باشید.

بعد از اینکه درباره این مسائل تصمیم‌گیری شد، یک آگهی‌ درباره دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده برای کلیه سهام‌دارانی که آن سهم را خریداری کرده‌اند روی سامانه کدال منتشر می‌شود که مکان و زمان دقیق تشکیل مجمع عمومی در آن ذکر شده است.

شما سعی کنید حتماً پیش از اینکه سهامی را بخرید ابتدای کار تمامی اطلاعات آن را در سامانه کدال به صورت همه‌جانبه و کلی مورد مطالعه قرار دهید. با این کار هم به یک باره دچار توقف نماد در بازار نمی‌شوید و هم اگر نیاز دارید که سرمایه خود را به هر دلیلی نقد نمایید، در زمانی که سهم به مجمع می‌رود و توقف کرده است، به مشکل برنخواهید خورد.

خرید سهام قبل از مجمع باعث می‌شود که شما در زمانی که شرکت به نوعی می‌خواهد تجدید ارزیابی از دارایی‌های خودش در برابر تورم موجود نماید، شریک بشوید و بتوانید سودی هم از رفتن به مجمع سهام ببرید. برای محاسبه ارزش شرکت می توانید به مقاله "محاسبه ارزش شرکت" مراجعه نمایید.

اگر چه عده‌ای از بازشدن سهام بعد از مجمع ناامید می‌شوند، به این خاطر که ارزش قیمت سهام نسبت به قبل کاسته شده است، ولی در مواردی یا به همان مقداری که سهم خریده‌اید به شما سهام تعلق می‌گیرد یا اینکه در مواردی سهامی به شما جایزه داده خواهد شد و . بنابراین این احتمال تا حدودی منفی است ولی حتی ممکن است پس از توقف نمودن نمادی بعد از رفتن به مجمع، آن سهم به صورت منفی هم بازگشایی شود. پس انتخاب با شماست.

و در آخر .

دانستید که خرید سهام قبل از مجمع به روش‌های متعددی رخ می‌دهد. هر شرکتی وظیفه دارد تا 8 ماه بعد از اینکه سهام به مجمع رفت تمامی اطلاعات را درباره ارائه سود به سهام‌دارانش از طریق سامانه کدال به طور رسمی در اختیار عموم بگذارد.

در این جا روشن است که هرچه سود سهام زودتر به دست سهام‌داران برسد، آنها نسبت به سرمایه‌گذاری در این سهام مشتاق‌تر هستند و رضایت بیشتری هم دارند. اما بازه زمانی تا 8 ماه بعد از رفتن سهام به مجمع در نظر گرفته شده است.

ده سوال مهم که برای جلوگیری از ضرر در معامله باید از خود بپرسید

ده سوال مهم که برای جلوگیری از ضرر در معامله باید از خود بپرسید

معامله‌گر و نویسنده در حوزه سرمایه‌گذاری، با نام مستعار کونکودا (Concoda)، در یادداشتی در وب‌سایت مدیوم پرسش‌هایی را مطرح می‌کند که اگر هر سرمایه‌گذار پیش از ورود به معامله‌ای خاص آن‌ها را از خود بپرسد، می‌تواند از بسیاری از اشتباهات رایج در روند سرمایه‌گذاری خود جلوگیری کند. این مطلب نه یک مشاوره سرمایه‌گذاری، بلکه راهنمایی برای طرح‌ریزی برنامه‌ای روتین و همیشگی پیش از شروع معاملات است. مطلب زیر را به نقل از کونکودا می‌خوانید.

بهترین مشاوره سرمایه‌گذاری‌ عمرم را در حین کنفرانسی دریافت کردم که در سال ۲۰۱۴ برگزار شد. یکی از سخنران‌ها توضیح داد که چگونه حتی بهترین سرمایه‌گذارها اشتباهات قدیمی و مشابهی را به‌طور مکرر انجام می‌دهند، اشتباهاتی که درنهایت به ضررهای بزرگی منجر می‌شود و هر سودی را که پیش از آن به‌سختی کسب شده است، از بین می‌برد. این سخنران اظهار داشت:

فکر نکنید که مصون از اشتباه هستید. با ازدست‌دادن سرمایه، سردرگم نشوید. به دلیلِ اصلی این ضرر فکر و آن را یادداشت کنید. در طول زمان، این کار تنها راه مؤثر برای تشخیص اشتباهاتی است که متوجه آنها نیستید.

بر اساس این توصیه، من فهرستی کامل از نکاتی تهیه کردم که پیش از معامله باید رعایت کنم. این فهرست شامل مجموعه‌ای از پرسش‌ها است که پیش از ورود به هر معامله یا سرمایه‌گذاری باید از خودم بپرسم. داشتن این فهرست به من کمک می‌کند تا از اشتباهات بزرگِ سرمایه‌گذاری اجتناب کنم و مهم‌تر از آن، در بلندمدت معاملاتی پرسود داشته باشم.

من هر اشتباه بزرگی را که در زمینه سرمایه‌گذاری و معاملات تصور کنید انجام داده‌ام تا سرانجام به فهرستی از ده پرسش مهمی رسیدم که به من کمک کرد تا در طول دوره سرمایه‌گذاری خود از ضررهای چندهزار دلاری اجتناب کنم. در ادامه، این ده پرسش را با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

۱. آیا به تبعیت از جمع وارد معامله می‌شوم؟

ورود به معامله به تبعیت از اکثریت معامله‌گرها، اشتباهی بزرگ است که هر سرمایه‌گذاری حداقل یک بار در عمر خود انجام می‌دهد. ما مجذوب خبری فریبنده می‌شویم، در برابر وسوسه تسلیم می‌شویم و بدون تأمل به عده کثیری می‌پیوندیم که همگی موقعیتی مشابه را نسبت به یک معامله اتخاذ می‌کنند.

اما چند روز بعد، معامله‌گرهای بزرگ بازار که ماه‌ها در این معامله بوده‌اند و متوجه شده‌اند که نگاه تعداد بسیاری از نکات مهم درباره سبد سهام معامله‌گرها نسبت به آینده این دارایی صعودی یا نزولی است، به‌ ناگاه از جمعیت جدا می‌شوند و موضعی متفاوت در پیش می‌گیرند. چه این دارایی طلا باشد، چه سهام شرکت اپل یا نوشیدنی آب پرتقال، در هر صورت بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهید و با ۱۰ درصد ضرر از معامله خارج می‌شوید. پس به یاد داشته باشید که هم‌نظر بودن تعداد زیادی از افراد در مورد یک موضوع، الزاما به‌معنی درست‌بودن آن نیست.

ده سوال مهم که برای جلوگیری از ضرر در معامله باید از خود بپرسید

هم‌رنگ بقیه نباشید!

برای جلوگیری از این اشتباه، از خود بپرسید که آیا دیر رسیده‌اید؟ آیا هنگامی قصد خرید دارایی را دارید که قیمت‌اش به اوج رسیده و بازار اشباع شده است؟ آیا اگر به‌ناگاه فروشی گسترده آغاز شود، دچار اضطراب شدید می‌شوید؟ اگر پاسخ شما به یک یا چند پرسش مذکور «بله» باشد، بدانید که در حال ورود به معامله به تبعیت از اکثریت هستید و درنهایت، یا ضرری سنگین متحمل می‌شوید یا سود ناچیزی به دست می‌آورید.

۲. سود و زیان معامله چقدر است؟

من هنوز روزی را که شاهد بزرگ‌ترین ضرر معاملاتی‌ام بودم، به یاد دارم. از سودآوری معامله شورت (short) برای سهام شرکت فناوری رد هت (Red Hat) مطمئن بودم. همه برآوردهای لازم را انجام داده بودم. می‌دانستم که رشد درآمد این شرکت در آستانه سقوط است. بنابراین این معامله را انجام دادم.

سه روز بعد، شرکت آی‌بی‌ام (IBM) اعلام کرد که قرار است شرکت رد هت را بخرد و با آن ادغام شود. نتیجه، جهش ۵۰ درصدی سهام رد هت بود. من و سایر افرادی که در موقعیت شورت بودیم، هیچ زمانی برای واکنش نداشتیم. سبد سهامم دچار افت سنگینی شد و سه هفته طول کشید تا ضررها را جبران کنم.

اگر نیمه پر لیوان را نگاه کنم، من در این معامله باارزش‌ترین درس را در زمینه مدیریت ریسک آموختم؛ همیشه از میزان سود و زیان احتمالی خود، خصوصاً در معاملات لانگ (long) و شورت، آگاه باشید. اکنون که به آن معامله نگاه می‌کنم، با وجود سود فوق‌العاده‌ای که می‌توانست برایم داشته باشد، هرگز ریسک حرکت نامطلوب قیمت و ضرر معامله را محاسبه نکرده بودم. فراموش کردم که در حال شورت‌کردن سهام یک شرکت فناوری هستم و در معرض ضرری نامحدود قرار دارم. برای کاهش ریسک و ضرر، به‌سادگی می‌توانستم قراردادهای اختیار فروش (put option) بخرم.

پس از آن معامله، همیشه میزان سود و ضرر احتمالی را برآورد و یادداشت می‌کنم، به‌عنوان مثال:

شورت‌کردن سهام رد هت

سود احتمالی: ۵۰,۰۰۰ دلار

ضرر احتمالی: نامحدود

خرید قراردادهای اختیار فروش رد هت

سود احتمالی: ۵۰,۰۰۰ دلار

ضرر احتمالی: ۲,۰۰۰ دلار

این درس را به‌خوبی آموختم.

۳. به‌اندازه کافی تجربه و آگاهی دارم؟

اگر تنبلی کنید، بازار خیلی زود شما را پیدا می‌کند و به این علت که سعی دارید یک‌شبه پولدار شوید، شما را تنبیه خواهد کرد. با معامله دارایی‌هایی که به آن‌ها علاقه دارید و در معاملات آن‌ها تجربه کسب کرده‌اید، می‌توانید تنبلی را از خود دور کنید؛ زیرا با معامله و تلاش بیشتر، آگاه‌تر شده و از انجام معاملات لذت بیشتری خواهید برد.

روی دارایی‌هایی که می‌شناسید سرمایه‌گذاری کنید. بقیه دارایی‌ها قلمروی ناشناخته محسوب می‌شوند.

ده سوال مهم که برای جلوگیری از ضرر در معامله باید از خود بپرسید

در حوزه‌ای که با آن آشنایی دارید معامله‌گری کنید

۴. برای ورود به معامله خیلی زود است؟

ورود زودهنگام به معامله تعبیر مؤدبانه‌ای برای اشتباه‌کردن است. اگر زود وارد معامله شوید و مجبور باشید ضرر را کاهش دهید، احتمالاً یکی از اشتباهات بزرگ معامله‌گری را مرتکب‌ شده‌اید: جنگ با روند.

اگر با روند بجنگید، دو ادعای غیرمنطقی را مطرح می‌کنید؛ اول اینکه بازار یا همان ذهن جمعی بیش از یک میلیون معامله‌گر بازار، اشتباه کرده است، دوم اینکه شما به‌اندازه‌ای مهارت دارید که می‌توانید کف‌ها و سقف‌های قیمت را تشخیص دهید، کاری که تقریباً غیرممکن است.

ورود به معامله در جهت خلاف روند، بازی خطرناکی است. قطعاً در مواردی نادر سودآور خواهد بود؛ اما اگر اغلب اوقات شبیه به مایکل بری (Micheal Burry) یا استیو آیسمن (Steve Eisman) فکر نکات مهم درباره سبد سهام کنید، سرانجام تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد.

مایکل بری و استیو آیسمن دو معامله‌گری هستند که بخش اعظم شهرت معامله‌گری خود را در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به دست‌ آوردند. در آن زمان، هنگامی که اکثر افراد دچار ضررهای سنگین بودند، این دو معامله‌گر به‌شکلی ناباورانه با اتخاذ رویکردی با ریسک بسیار بالا و خلاف جهت بازار به سودی کلان دست یافتند.

نقل‌قول مشهوری در وال استریت می‌گوید:

گاوها سود می‌برند، خرس‌ها سود می‌برند، خوک‌ها ذبح می‌شوند.

۵. آیا مجبور به معامله شده‌ام؟

شرکت‌های مالی بزرگ در بازار دارایی‌های مختلف، موقعیت‌هایی با سرمایه کلان باز می‌کنند. از این‌ رو، برای کسب سود و خروج از موقعیت، نیاز دارند که در طرف دیگر معامله به‌اندازه کافی نقدینگی وجود داشته باشد. یکی از حیله‌های شناخته‌شده‌ای که برخی شرکت‌ها به کار می‌گیرند، این است که با استفاده از رسانه‌های جمعی، سرمایه‌گذاران خُرد را مجاب می‌کنند که خلاف جهت بازار دست به معامله بزنند. این کار شرافتمندانه نیست؛ اما اتفاق می‌افتد. بنابراین، مراقب این نوع فریب‌کاری‌ها باشید.

برای جلوگیری از ضرر، پیش از خرید از خود بپرسید که در ابتدا چگونه از این موقعیت و معامله آگاه شدید. آیا از طریق فرد، شرکت یا نهادی بود که با شما تضاد منافع دارد؟ اگر چنین است، بیشتر فکر کنید و آگاهی بیشتری در مورد این موقعیت خاص کسب کنید. این کار می‌تواند جلوی ضررهای هنگفت شما را بگیرد.

۶. این معامله چه تأثیری بر تنوع‌بخشی سبد سهام من دارد؟

ده سوال مهم که برای جلوگیری از ضرر در معامله باید از خود بپرسید

تأثیر هر دارایی بر پورتفولیو و تنوع آن را بسنجید

هر بار موقعیتی را به سبد سهام خود اضافه می‌کنید، آرایش سبد سهام خود را تغییر می‌دهید. ورود شما به یک کلاس دارایی، یک حوزه یا یک سهم خاص، تعادل سبد سهام شما را برهم می‌زند و این تعادل‌نداشتن ممکن است از چشم شما پنهان بماند. تشخیص اینکه یک دارایی چه تأثیری بر ریسک سبد سهام شما دارد، امری حیاتی است. نقاط ضعف و نقایص موجود در ساختار آنها را پیدا کنید. در این صورت اگر اتفاق ناگواری برای سبد سهام شما بیفتد، برای پیامدهای آن آمادگی لازم را خواهید داشت.

۷. برنامه جایگزین من چیست؟

ده سوال مهم که برای جلوگیری از ضرر در معامله باید از خود بپرسید

همیشه راهی برای بازگشت از ضرر باقی بگذارید

پس از ورود به یک موقعیت، به واکنش‌ احتمالی‌ در برابر سناریوهای محتمل و رایجی که ممکن است اتفاق بیفتد، فکر کنید. اگر معامله به حد ضرر برسد، آیا موقعیت را کماکان حفظ می‌کنید یا از آن خارج می‌شوید؟ اگر معامله به حد سود برسد، آیا به‌طور کامل از موقعیت خارج می‌شوید یا نیمی از سرمایه را باقی می‌گذارید؟

این پرسش‌ها، نه‌تنها شما را برای آینده آماده می‌کند، بلکه به شما کمک می‌کنند تا ایده‌های ناکارآمد را نیز از برنامه معاملاتی خود حذف کنید. با این کار، به برنامه‌ای عملی دست خواهید یافت که هر آنچه را که باید بدانید، در اختیارتان می‌گذارد.

۸. برای ورود به معامله خیلی دیر است؟

دیررسیدن به معامله تعبیر مؤدبانه دیگری برای اشتباه‌کردن است. خرید یک دارایی که به اوج قیمت خود رسیده است، بسیار بدتر از تلاش برای خرید دارایی در پایین‌ترین قیمت ممکن است. در اوج خریدن بیشتر از اینکه یک اشتباه باشد، یک شکست محسوب می‌شود.

با این حال، همه ما ممکن است اشتباه کنیم. نمودارها توانایی عجیبی در بیدارکردن دیوِ طمعی که در وجود ما پنهان است، دارند. اگر ببینیم سهام شرکت تسلا (Tesla) سر به آسمان گذاشته و تا ۱,۸۰۰ دلار اوج گرفته یا طلا با صعودی خیره‌کننده به ۲,۰۰۰ دلار رسیده است، نمی‌توانیم مقاومت کنیم و در مقابل ترس از عقب افتادن (FOMO)، تسلیم می‌شویم و در خرید آن دارایی به سایرین می‌پیوندیم. اما بعد از یک هفته بازار به‌شدت سقوط می‌کند. تنها آن زمان است که متوجه می‌شویم چه تصمیم احمقانه‌ای گرفته‌ایم.

ده سوال مهم که برای جلوگیری از ضرر در معامله باید از خود بپرسید

آیا واقعا می‌خواهید در اوج خرید کنید؟!

جلوگیری از این اشتباه چندان دشوار نیست؛ فقط باید دیدگاه خود را تغییر دهید. اگر با نمودار و قیمتی روبه‌رو شدید که به‌شکل یک منحنی سهمی رشد کرده است، از آن بگذرید و سراغ دارایی‌های دیگر بروید. شما این رشد قیمت را از دست داده‌اید.

۹. خسته شده‌ام؟

معامله‌گری از روی خستگی و بی‌حوصلگی سریع‌ترین راه برای باختن سرمایه است. اگر علت خاصی برای سرمایه‌گذاری روی یک دارایی مشخص ندارید، احتمالاً سودی نیز کسب نخواهید کرد. اگر پیش از کلیک روی دکمه «خرید» یا «فروش»، عبارت‌هایی که به کار می‌برید، «چه مسخره!»، «دیگر چه‌چیزی برای از دست‌دادن دارم؟» و «چرا که نه؟» هستند، شما از روی خستگی و بی‌حوصلگی معامله می‌کنید. در آن زمان، ممکن است مشخص نباشد، اما هنگامی‌که ضرر روی ضرر انباشته شد، از خود خواهید پرسید چرا اصلاً از ابتدا وارد این معامله شدم؟

۱۰. چرا اصلاً وارد این معامله شدم؟

گاهی اوقات، فقط باید از خود بپرسید:

اصلاً چرا باید پولی را که به این سختی به دست آورده‌ام، در این بازارهای آشفته سرمایه‌گذاری کنم؟

این پرسش ساده و تلقینی می‌تواند جایی که فکرش را هم نمی‌کنید از سرمایه شما محافظت کند. شاید علت ورود شما به معامله‌ای خاص، طمع، خستگی یا ترس از دست‌دادن باشد، که اگر این سؤال را از خود نپرسید، متوجه آن نخواهید شد.

از طرف دیگر، اگر بعد از ساعت‌ها تحلیل و بررسی منسجم و مستدل به ایده‌ای دست یافته‌اید که کاملاً از آن مطمئن هستید، زمان ورود به معامله فرا رسیده است.

سخن پایانی؛ هر کس مسئول مستقیم حفظ سرمایه خود است

هر بار قصد سرمایه‌گذاری دارید، این پرسش‌ها را از خود بپرسید. پس از آن شگفت‌زده خواهید شد که چگونه به‌راحتی می‌توانید نقایص احتمالی برنامه معاملاتی خود را شناسایی کنید، چقدر سریع متوجه می‌شوید که تعصب‌های شناختی شما را وادار به ورود به معاملات زیان‌بار کرده‌اند و مدیریت ریسک ضعیف تا چه‌اندازه می‌تواند خطرناک باشد.

اما مهم‌تر از همه، در طول زمان یاد می‌گیرید که چگونه محافظ سرمایه خود باشید، از اشتباه‌ها، شتاب‌زدگی‌ها و خطاهایی که فرصت‌هایتان را خراب می‌کند، دوری کنید و برای همیشه تبدیل به یک سرمایه‌گذار موفق شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.