اتر (Ether) چیست؟


پلی فنیل اتر Polyphenyl Ether چیست؟

پلیمرهای فنیل اتیل دسته از پلیمرها می باشد که شامل فنوکسی یا تیو فنوکسی بر روی گروه های تکراری خود در پیوند های اتری هستند. فنیل اتر های تجاری به دو گروه شیمیایی تعلق دارند که شامل پلی فنیل اتر ها (PPEs) و پنی فنیلین اکسیدها (PPOs) میشود. گروههای فنوکسی قرار گرفته در دسته اول این پلیمرها شامل هیچگونه جایگزینی نمی‌شوند و این در حالی است که گروه های نوع دوم شامل دو تا چهار گروه الکیل به روی حلقه فنیل میباشند. هر کدام از دو گروه یاد شده می توانند حاوی اتمهای اکسیژن باشند که در محل های مختلف به دور حلقه متصل شده اند.

ساختار و ترکیبات سازنده پلی فنیل اتر

پلیمر فنیل اتر دارای نام های بهتری مانند پلی فنیل اتر و یا پلی فنیل پلی اتر نیز می باشد اما نام پلی فنیل اتر دارای پذیرش عمومی بسیار بالاتری بوده است. پلی فنیل اتر ها با به‌ کارگیری مکرر روش ترکیبی Ullmann Ether به دست می آیند. در این روش فلز قلیایی فنات با بنزین هالوژنه واکنش می دهد و از مس به عنوان کاتالیزگر در این واکنش استفاده می شود. پلی فنل هایی که دارای حداکثر شش حلقه فنیل می‌باشند (دارای هر دو طرح تیو و اکسی) به صورت تجاری در دسترس هستند. این مواد الگوی جایگزینی هر حلقه و همچنین تعداد حلقه های فنیلی و تعداد پیوند های اتمی را به خوبی مشخص می کنند. ساده ترین عضو خانواده فنیل اتر ها با نام دی فنیل اتر شناخته می‌شود که همچنین نام دی فنیل اکسید نیز به آن داده شده است. پلی فنیل اتر های کم وزن و تیواتر ها برای تولید محصولات متفاوت و در حوزه های مختلفی مانند اپتیک، الکترونیک، مایعات و گازهای مقاوم در برابر تابش و دمای بالا به کار برده میشوند.

پلی فنیل اتر ها دارای چه خواص فیزیکی میباشند؟

خواص فیزیکی هر نوع از پلی فنیل اتر ها بر تعداد حلقه های آروماتیک الگوهای جایگزینی آنها و همچنین وجود اتر ها و یا تیواتر ها در ساختار آنها وابسته است. در خصوص محصولاتی که ساختار ترکیبی دارند، نمی‌توان به راحتی خواص فیزیکی مواد را از روی ویژگی های ساختاری آنها پیش بینی کرد و برای دستیابی به چنین اطلاعاتی به اندازه گیری نیاز است. مهمترین خواص پلیمر یادشده شامل پایداری گرمایی و اکسایشی این ماده در حضور تابش های یونساز میباشد. از معایب و نقاط ضعف این ماده می‌توان به نقطه ریزش بسیار بالای آن اتر (Ether) چیست؟ اشاره کرد. نقطه ریزش یک ماده پایین ترین دمایی است که در آن مایع تحت شرایط تعیین شده جاری و روان می گردد.

به عنوان مثال انواعی از پلی فنیل اتر ها که دارای دو و یا سه حلقه بنزین می‌باشند در دمای اتاق حالتی جامد دارد و نقطه ذوب انواع جامد و معمولی این ماده نیز معمولاً کمتر از زمانی است که شامل حلقه های m-phenylene، گروه های آلکیل و یا ترکیبی از ایزومرها باشد. دسته‌ای از این پلیمر که شامل حلقه های جایگزین شده o و p می باشند بیشترین دمای ذوب را دارند.

پایداری گرمایی - اکسایشی پلی فنیل اتر ها

پلی فنیل اترها در دمای بالا از خواص بسیار خوبی برخوردار می باشند و همچنین پایداری اکسایشی مطلوبی دارند. در خصوص تبدیل پذیری ماده نیز مشتقات p دارای کمترین مقدار تبخیر پذیری و مشتقات o دارای بیشترین مقدار می باشند. حالت عکس مورد یاد شده در خصوص دمای شعله وری و اشتعال صدق می کند. دمای اشتعال ناگهانی در پلی فنیل اتر ها بین ۵۵۰ تا ۵۹۵ درجه سانتیگراد و یا ۱۰۲۲ تا ۱۱۰۳ درجه فارنهایت می باشد و جایگزین های الکیلی این مقدار را تا ۵۰ درجه سانتی گراد و یا ۱۲۲ درجه فارنهایت کاهش می دهند. تعدادی اتر (Ether) چیست؟ از محصولات برای مواردی ساخته می شوند که باید در معرض دمای بالا قرار بگیرند. پلی فنیل اترها با بیش تر فلزات و الاستومر هایی که در این حوزه به کار برده می‌شوند سازگاری دارند. پایداری اکسایشی انواعی از این مواد که دارای حلقه های جایگزین می‌باشند، کاملاً خوب بوده و این موضوع می‌تواند ناشی از آن باشد که فاقد پیوندهای کربن هیدروژنی قابل اکسایش هستند. روش اندازه گیری ایزو تنیسکوپ نشان می‌دهد که دمای تجزیه گرمایی این مواد بین ۴۴۰ تا ۴۶۵ درجه سانتیگراد و یا ۸۲۴ تا ۸۶۹ درجه فارنهایت می‌باشد.

پایداری تابشی پلی فنیل اتر ها

تابش های یونیزه کننده بر ترکیبات ارگانیک موثرند و باعث می‌شوند که تغییراتی در خواص آنها به وجود بیاید زیرا این تابش پیوندهای کوالانسی را نابود میکنند که به مقدار بسیار زیادی در ترکیبات ارگانیک مشاهده می شوند. یکی از نتایج یونیزه شدن این است که تناسب مولکول های ارگانیک به هم خورده و مولکولهای هیدروکربنی کوچکتر و بزرگتر را تشکیل می‌دهند.

سایر واکنشهای شیمیایی که به دلیل تابش وجود می آیند نیز شامل اکسایش و هم پارش میشوند. اکسایش منجر به تولید زغال سنگ سوخته، افزایش حالت اسیدی و خورندگی شده و هم پارش تغییراتی در میزان چسبندگی و یا تبخیر ماده به وجود می‌آورد. پلی فنیل اتر ها دارای مقاومت بسیار بالایی در برابر تابش می باشد و در میان انواعی از مواد نرم کننده ترکیبی می‌توان پلی فنیل اترها را به عنوان گزینه ای نام برد که از بیشترین مقاومت تابشی برخوردار است ( به جز پرفلوئورو پلی اترها). پایداری گرمایی بسیار بالای پلی فنیل اتیل ها می تواند به تعداد محدود به پیوندهای کربن هیدروژنی و یا کربن - کربنی قابل یونیزه نسبت داده شود. در یکی از مطالعات عملکرد پلیمر یاد شده در میزان تابشی معادل 1011*1 انرژی بر گرم و دمای ۹۹ درجه سانتیگراد و یا ۲۱۰ درجه فارنهایت با استرهای ترکیبی، هیدروکربن های ترکیبی و مایعات سیلیکونی مقایسه شد. میزان چسبندگی پلی فنیل اتیلن به مقدار ۳۵ درصد اتر (Ether) چیست؟ افزایش یافت و این در حالی است که سایر مایعات افزایش ۱۷۰۰ درجه ای را تجربه کردند. آزمایشات و مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهند که این پلیمر در برابر اشعه گاما و و تابش نوترونی با دوز ۱*1010 و دمایی تا ۳۱۵ درجه سانتیگراد و یا ۵۹۹ درجه فارنهایت مقاوم می باشد.

تنش سطحی

پل فنیل اتیلن ها دارای تنش سطحی زیادی می باشند و این در حالی است که این مایعات تمایل کمتری به محیط های فلزی با سطح مرطوب دارند. این ویژگی در مواردی استفاده می‌شود که باید از حرکت مایع نرم کننده به فضاهای مجاور و یا محیط اطراف جلوگیری شود.

از پلی فنیلن برای تولید چه محصولاتی استفاده می شود؟

در گذشته از این پلیمرها در تولید محصولاتی استفاده می‌شد که در حوزه هوافضا به کار برده می شدند و تحت شرایط ویژه ای قرار می گرفتند اما امروزه مصارف این مواد شامل محصولاتی میشود که به تبخیر کم و پایداری اکسایشی گرمایی و همچنین پایداری تابشی یونیزه ساز نیاز دارند. از جمله این محصولات می توان به این موارد اشاره کرد: مایعات پمپ انتشار، مایعات خلاء ساز و همچنین فرموله سازی مواد نرم کننده موتورهای جت، روغن ها و نرم کننده های هیدرولیک در دمای بالا و مایعات انتقال حرارت. علاوه بر آن از آنجایی که پلیمرهای یاد شده دارای خواص نوری ویژه ای نیز می باشد در حوزه تولید دستگاه‌های نوری نیز به کار برده می شود.

مایعات خلا ساز

کمپ های خلاء دستگاههایی هستند که گاز را از یک محیط بسته زدوده تا به مقدار فراوانی فشار را کاهش دهند. پمپ های انتشار روغن به همراه پمپ های جلویی از محبوب ترین دستگاه هایی هستند که در این حوزه به کار برده می شوند. پمپ های انتشاری از یک مایع با نقطه جوش بالا و فشار کم بخار به منظور تولید نوعی از جت سرعت بالا استفاده می‌کنند که مولکولهای گازی را از سیستم خارج می سازد. و آن ها را وارد فضایی می سازد که توسط پمپ جلویی در حال تخلیه است. یک مایع منتشر کننده مطلوب باید دارای فشار بخار کم، نقطه اشتعال بالا و همچنین پایداری اکسایشی و گرمایی بالا و مقاومت شیمیایی باشد. در صورتی که پمپ پخشی در نزدیکی منبع تابش یونی فعالیت کند انتظار می رود که پایداری تابشی مطلوبی به وجود آید.

حوزه نور و اپتیک

پلی فنیل اترها از شفافیت نوری مطلوب، شاخص انکساری بالا و سایر خواص مناسب نوری برخوردارند. به همین دلیل این مواد می توانند پاسخگوی نیازهای عملکردی فرآیندهای سیگنالی در سیستم‌های فتونیک پیشرفته باشند. شفافیت نوری این پلیمر مشابه سایر پلیمر های موجود میباشد و شاخص انکساری آنها مقداری بین 1.5 و1.7 بوده و می‌توانند نوری با طول موج بین ۴۰۰ نانومتر تا ۱۷۰۰ نانومتر را منتشر سازند. انطباق شاخص انکساری نزدیک‌، بین این مواد برای انتشار صحیح نور از وسط آنها اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که انطباق این شاخص با سادگی زیادی صورت می‌گیرد، پلی فنیل اترها ها در تولید بسیاری از دستگاه های نوری به عنوان مایع نوری به کار برده می شوند. مقاومت بسیار بالای مواد یاد شده در برابر تابش های یونیزه کننده به این ماده مزیتی فوق العاده در تولید سلول های خورشیدی و پخش کننده های اشعه فرابنفش در حالت جامد و همچنین تجهیزات مخابراتی و یا ارتباط از راه دور میدهد که از شیشه‌هایی با شاخص بالا و نیمه رسانا ها تشکیل شده اند.

روان کننده های مقاوم در برابر تابش و دمای بالا

پلی فنیل اتر ها که دارای پایداری اکسایشی گرمایی بالا و همچنین مقاومت تابشی می باشند، می توانند به مقدار زیاد در تولید محصولاتی به کار برده شوند که در معرض دمای بالا هستند و همچنین نیازمند مقاومت تابشی می باشند. این مواد در مقایسه با روغن های معدنی به میزان بیشتری می توانند بار را تحمل کنند و همچنین کنترل بهتری در میزان فرسایش ماده دارند.

خرید و فروش >

ماشین حساب

اتریوم پلتفرمی است که بر اساس شبکه بلاکچین طراحی شده است و بیشتر با رمزارزی که با نام اتر (Ether) ارائه می‌دهد شناخته می‌شود. این پلتفرم از رمزارز "اتر" در نرم‌افزارهای مالی غیر متمرکز حمایت و معامله کردن با اتر را امن می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی که این پلتفرم تا کنون به سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال ارائه کرده قراردادهای هوشمند بوده است. امروزه بسیاری از نرم‌افزارهای مالی غیر متمرکز برای عقد قراردادهای هوشمند و انجام معاملات ارزی این پلتفرم استفاده می‌کنند. بالاخره در سال 2015 این رمزارز بصورت عمومی بر روی شبکه اینترنت عرضه گردید. ساخت آدرس جدید اتریوم کاملا رایگان و توسط هر یک از کاربران شبکه بلاکچین آن امکان پذیر است.

اتر چیست؟

اتریوم در واقع پلتفرمی است که از رمزارزهای متفاوتی پشتیبانی می‌کند اما بیشتر کاربران وقتی از این نام استفاده می‌کنند می‌خواهند به رمزارز مخصوص این پلتفرم، یعنی "اتر" (Ether) اشاره کنند. تفاوت عمده این رمزارز با رمزارزهای دیگر کاربردی بودن آن است. کاربران این ارز دیجیتال برای نگهداری دارایی خود از سرویسی به نام کیف پول اتریوم استفاده می کنند که وظیفه آن مدیریت آدرس حساب کاربر و نمایش موجودی است. همچنین وظیفه مدیریت واریزها و برداشت های حساب کاربری را برعهده دارد

مزایای اتریوم

  • این پلتفرم در سال‌های گذشته میلیون‌ها بار امتحان شده و ایرادها و نقاط ضعف آن با آزمون و خطا برطرف شده و در حال حاضر دارای بزرگترین اکوسیستم در بلاک چین است. به جز اینکه اتریوم (ETH) کارکردهای دیگر رمزارزها را دارد ویژگی‌های مضاف بر آن‌ها را نیز دارا است. ویژگی‌هایی مانند قابلیت تنظیم قراردادهای هوشمند و اجرای نرم‌افزارهای مالی و اقتصادی.
  • دیگر مزیت این پلتفرم نسبت به پلتفرم‌های دیگر گسترده بودن جامعه کاربران برنامه‌نویس آن است. از آنجایی که شبکه این بلاکچین برای طراحی نرم‌افزارهای مالی غیر متمرکز ترجیح داده می‌شود، دِوِلوپرها به صورت ممتد در حال آزمودن شبکه و یافتن راه‌هایی برای توسعه آن هستند. این پلتفرم به کاربران امکان حذف واسطه‌ها در انجام معاملات کلان را می‌دهد.

خرید اتریوم

Ethereum در سال 2015 و توسط Vitalik Buterin راه‌اندازی و با قیمت اولیه 0.311 دلار وارد بازار ارزهای دیجیتال شد. قیمت اتریوم به سرعت رشد کرد و در سال گذشته به قیمت 4800 دلار هم رسید! کارشناسان و تریدرهای حرفه‌ای با تحلیل بازار این رشد و توسعه را تمام شده ندانسته‌ و پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال آینده قیمت اتریوم حدود 400 درصد افزایش قیمت خواهد داشت!

خرید و فروش ETH را در اکسیر، قدیمی ترین بازار ارز دیجیتال ایران، تجربه کنید!

ما در صرافی آنلاین اکسیر با تامین امنیت و شفافیت مالی، امکان خرید و فروش ETH را به صورت لحظه ای و در سطح استاندارد های جهانی برای شما فراهم کرده ایم. برای خرید و فروش رمز ارز ETH در اکسیر باید با اطلاعات حقیقی یک حساب کاربری بسازید و پس از احراز هویت و شارژ ریالی حساب خود از روش های زیر برای مبادله ETH استفاده کنید:

دراین روش شما می توانید بدون درگیری به مفاهیم پیچیده مانند شکاف قیمت، بهترین قیمت بازار و . با روش های امن و ساده به خرید و فروش ETH اتر (Ether) چیست؟ بپردازید.

دراین روش شما به بازار حرفه ای اکسیر وارد شده و می توانید زیر نظر مستقیم اکسیر با روش های تضمین شده به صورت فرد به فرد با دیگر کاربران وارد معامله شده و به خرید و فروش ETH بپردازید.

با مشاهده بازار اکسیر از قیمت‌ لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مطلع شوید. همچنین با ثبت‌نام در سایت و اپلیکیشن اکسیر می توانید علاوه بر اتریوم اقدام به خرید و فروش بیت کوین ، تتر ، اتریوم و سایر رمزارزهای مهم بازار اتر (Ether) چیست؟ کنید.

سوالات متداول

مدت زمان احراز هویت کاربران اکسیر

بمحض تکمیل مدارک توسط کاربر در پنل کاربری، تیم احراز هویت اکسیر اقدام به بررسی مدارک می نماید. این روند بر حسب استعلام های مورد نیاز ممکن است از یک تا دو روز کاری بطول بیانجامد. تیم احراز هویت، درصورت مشاهده هرگونه نقص مدارک، جهت تکمیل آن با کاربر تماس خواهد گرفت. ادامه مطلب

سطح کاربری و ویژگیهای هر سطح

همانند تمام اکسچنج های استاندارد و معتبر دنیا، در اکسیر نیز کاربران با توجه به میزان فعالیت و حجم مبادلات و همچنین سابقه عضویت، می تواند به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند. کاربران در سطح بالاتر از کارمزد کمتر و سقف برداشت بیشتر برخوردار می شوند. این شرایط تابع زمان و سیاست های اکسیر بوده. ادامه مطلب

API های پلتفورم اکسیر

API ها (Application Programming Interface) رابط‌ های نرم‌افزاری هستند که ارتباط بین نرم‌افزارهای مختلف را پیاده‌سازی می‌کنند. تیم برنامه نویسی اکسیر، برای سهولت کار برنامه نویسان و کاربران علاقه مندی که قصد دارند از سرویس های اکسچنج اکسیر دربرنامه های کاربردی دیگری استفاده کنند، اقدام به تهیه API لازم در این خصوص نموده است. شما. ادامه مطلب

خرید و فروش آسان در اکسیر

بخش خرید و فروش آسان همانند بخش سفارش “بازار” در قسمت “حرفه‌ای” برای کاربرانی است که می خواهند فارغ از قیمت بازار اکسیر و بدون آنکه درگیر سفارشات فعال دیگر کاربران شده و یا اینکه اقدام به تحلیل بازار نمایند، رمزارز مورد نیاز خود را خریداری کنند یا بفروش برسانند. تفاوت بخش “خرید و فروش. ادامه مطلب

زمان تسویه برداشت تومان

کلید خصوصی چیست؟

کلید خصوصی یک کد مخفی است که به کاربر اجازه می دهد مالکیت بیت کوین خود را ثابت کند. هر آدرس بیت کوینی دارای یک کلید خصوصی منطبق با خود است که در کیف پول شخصی که دارای بیت کوین است، ذخیره می شوند. کلید خصوصی توسط یک الگوریتم ریاضی با آدرس بیت کوینی خود. ادامه مطلب

خطای “موجودی ناکافی”

اگر علیرغم داشتن موجودی در کیف پول خود، هنگام خرید/فروش با عبارت “موجودی ناکافی” مواجه شدید، یکی از موارد زیر رخ داده است: ممکن است شما سفارش(های) فعال دیگری در اکسیر داشته باشید که موجودی کیف پول شما درگیر آنها می‌باشد، در این صورت می توانید در بخش “سفارش های فعال من” آنها را لغو. ادامه مطلب

چرا بیت کوین ها باارزش هستند؟

بیت کوین ها ارزشمندند چون به عنوان شکلی از پول، موارد استفاده بسیاری دارند. بیت کوین ویژگیهای پولی دارد (پایداری، قابلیت حمل و نقل، تعویض پذیری، کمیابی، بخش پذیری و شناخت پذیری). ویژگیهای بیت کوین بر اتر (Ether) چیست؟ مبنای خواص ریاضی استوار شده است، نه بر مبنای خاصیتهای فیزیکی (مانند طلا و نقره) و نه بر اساس. ادامه مطلب

کیف پول دیجیتالی چیست؟

کیف پول دیجیتال، نوعی کیف پول نرم‌افزاری است که کلیدهای عمومی و خصوصی مرتبط با بلاکچین را در خود نگه می‌دارد. این کلیدها برای ارسال و دریافت داده‌های دیجیتالی در بلاکچین و ردیابی مانده‌ حساب ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر شما بخواهید از بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگر استفاده نمایید حتماً. ادامه مطلب

بیت کوین چگونه کار میکند؟

از دید کاربران عادی، بیت کوین چیزی بیش از یک نرم افزار روی گوشی تلفن همراه و یا یک برنامه کامپیوتری که یک کیف پول دیجیتال شخصی برایش تهیه کرده و به کاربر اجازه می دهد تا با آن به ارسال یا دریافت بیت کوینها بپردازد، نیست. برای بیشتر کاربران، روش کار بیت کوین در. ادامه مطلب

پترلیم اتر ۴۰-۶۰

پترلیم اتر 40-60 | خرید پترلیم اتر 40-60 | فروش پترلیم اتر 40-60 | قیمت پترلیم اتر 40-60

اتر نفت، ماده جداشده از تقطیر نفتی است، که مخلوطی از هیدروکربنهای آلیفاتیک با وزن مولکولی کم (عمدتا پنتانها و هگزانها) با دامنه جوش کم، به طور معمول در حدود 30-60 درجه سانتیگراد است. با وجود اینکه اتر نفت اسمش را از اتر گرفته است،اما اتر نفت جز اتر ها طبقه بندی نمی شود.

پترلیم اتر ۴۰-۶۰ | خرید پترلیم اتر ۴۰-۶۰ | فروش پترلیم اتر ۴۰-۶۰ | قیمت پترلیم اتر ۴۰-۶۰

اتر نفت

اتر نفت یک مایع بی رنگ است. عصاره برگهای Litchi chinensis Gaertn. (Sapindaceae) در اترنفت تهیه شده و برای فعالیتهای ضد التهابی، ضد درد و ضد تب ارزیابی شده است. پنتان ها و هگزان ها عمده ترین ترکیبات اتر نفت هستند. با این حال، اگرچه نام آن نشان می دهد که این حلال دارای اتر است، اما ما آن را به عنوان یک ترکیب اتری طبقه بندی نمی اتر (Ether) چیست؟ کنیم زیرا این حلال را فقط به این دلیل نامگذاری می کنیم که دارای خواصی مشابه اتر است.به عبارتی اتر نفت یک حلال مایع (هیدروکربن مایع) است که در واقع شامل گروه های عملکردی اتر نیست.

پترولیوم اتر(اتر نفت)، یک بخش تقطیر نفتی است که مخلوطی از هیدروکربن های آلیفاتیک با وزن مولکولی کم (عمدتا پنتانها و هگزانها) و با دامنه جوش کم است. به طور معمول این هیدرون کربن ها در حدود ۳۰-۶۰ درجه سانتیگراد به جوش می آیند.

مخلوط های اتر نفتی به سرعت در خاک و آب تخریب می شوند. در هوا، آن ها با رادیکال های هیدروکسیل که به روش فتوشیمیایی تولید شده اند، و نیمه عمر تقریبی ۳-۸ روز دارند، واکنش نشان می دهند. اتر نفت در خاک، از تحرک بالایی برخوردار است و پیش بینی می شود که تبخیر آن بسیار چشمگیر باشد.در یک مدل آزمایشگاهی، نیمه عمر بی ثباتی برای یک مدل رودخانه ای و یک مدل دریاچه ای از اتر نفت به ترتیب ۱ ساعت و ۴ روز برآورد شد.

در غلظت های بالای تولید شده از نشت های عمده، ممکن است اتر نفتی برای میکروارگانیسم ها سمی باشد. مطالعه اکسیداسیون مخلوط فرآورده های نفتی مخلوط با فاضلاب شهری نشان داد که ماده حلال آلی ۹۳٪ پس از ۴۸ ساعت تخریب شده است. با این حال، مسمومیت ارگانیسم های لجن پس از ۴۸ ساعت رخ داده است. واسطه های تجزیه اتر نفت، مانند رادیکال های هیدروکربن موجود در دود شیمیایی، سمی تر از ماده اصلی هستند.

شرکت اوج آزما پلاست فعال در زمینه فروش مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات در حوزه فروش پترلیم اتر ۴۰-۶۰ با کیفیت عالی، قیمت مناسب و در مقادیر دلخواه به مشتریان می باشد.

دی اتیل اتر چه نوع ترکیبی است؟ خواص، روش های تولید، کاربردها

دي اتيل اتر

دی اتیل اتر از خانواده اترها و از ترکیبات آلی است که به صورت یک مایع قابل اشتعال، بی رنگ و بسیار فرار وجود دارد که معمولاً به عنوان یک حلال در آزمایشگاه ها و به عنوان یک مایع آغاز کننده در برخی موتورها استفاده می شود.

دی اتیل اتر، علاوه بر سایر واکنش های مربوط به معرف های فلزی، یک حلال متداول برای واکنش Grignard است. بسیار زیاد در صنایع شیمیایی و به عنوان پیشران آئروسل مورد استفاده قرار می گیرد.

قبلاً از دی اتیل اتر به عنوان بیهوشی عمومی استفاده می شد تا زمانی که داروهای غیر قابل اشتعال مانند هالوتان تولید شدند. از آن به عنوان یک داروی تفریحی برای ایجاد مسمومیت استفاده شده است! ده ها سال است که به عنوان منبع انرژی در کشورهای مختلف مانند چین، ژاپن، کره ، مصر و برزیل مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص و مشخصات شناسایی اتر (Ether) چیست؟ دی اتیل اتر

خواص مشخصات
دانسیته (g/cm ۳ ) ۰/۷۱۳۴ فرمول شیمیایی C۴H۱۰O
نقطه ذوب ( ۰ C) 116- وزن مولکولی (g/mol) 74/12
نقطه جوش ( ۰ C) 34/6 شماره (CAS No) 60-29-7
حلالیت در آب (g/l) 69 نام ها: Diethyl ether

فرایند تولید دی اتیل اتر

فرایند تولید دی اتیل اتر

در تصویر فرایند تولید صنعتی دی اتیل اتر، با استفاده از اتانول و در حضور کاتالیست آمده است. واکنش اصلی به صورت زیر است:

دی اتیل اتر را می توان هم در مقیاس آزمایشگاهی و هم صنعتی تولید کرد ( منبع ). اتانول با یک اسید قوی مثل اسید سولفوریک ترکیب می شود. اسید سولفوریک قوی در محیط آبی به یون های هیدرونیوم ( + H۳O) تبدیل می شود:

یک اتم اکسیژن هسته ای از اتانول پروتون نشده یک مولکول آب را از مولکول اتانول پروتونه شده یا الکتروفیلیک جابجا می کند و آب، یک هیدروژن مثبت و دی اتیل اتر تولید می کند:

واکنش بایستی در اتر (Ether) چیست؟ اتر (Ether) چیست؟ دماهای کمتر از ۱۵۰ درجه سانتیگراد انجام شود تا اتیلن به عنوان یک محصول در واکنش تولید نشود. چون در دماهای بالاتر اتانول برای تشکیل اتیلن دهیدراته خواهد شد. این واکنش تولید دی اتیل اتر، برگشت پذیر است بنابراین یک تعادلی بین واکنش دهنده ها و محصولات واکنش برقرار می شود.

کاربردها

کاربردهای دی اتیل اتر

دی اتیل اتر یک حلال آزمایشگاهی رایج است. این حلالیت در آب محدود است، بنابراین معمولاً برای استخراج مایع استفاده می شود. در چگالی کمتر از آب، لایه اتر معمولاً بر روی مایع می ماند. دی اتیل اتر، یک حلال متداول برای واکنش Grignard است و برای بسیاری از واکنش های دیگر شامل عوامل ارگانی فلزی است.

این ماده به ویژه به عنوان یک حلال در تولید پلاستیک های سلولزی مانند استات سلولز اهمیت دارد. ساختار دی اتیل اتر به گونه ای است که به عنوان یک مایع شروع موتورهای دیزلی و بنزینی مورد استفاده قرار می گیرد.

به دلیل عدم وجود پیوندهای کربن به کربن، استفاده از این ماده به عنوان جایگزینی برای دیزل، می تواند انتشار ذرات آلاینده را از بین ببرد و به طور بالقوه نیاز به فیلترهای گران قیمت دیزل را نفی کند.

ایمنی

ایمنی دی اتیل اتر

اتر ماده ای بسیار اشتعال پذیر است. در هنگام استفاده از اتر از استفاده شعله های آتش بازی و حتی وسایل گرمایشی باید جلوگیری شود زیرا به راحتی توسط شعله یا جرقه مشتعل می شود.

متداول ترین روش در آزمایشگاه های شیمیایی استفاده از بخار آن است. بنابراین هنگامی که اتر باید گرم یا تقطیر شود دما را تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد (۲۱۲ درجه فارنهایت) کاهش می دهند. دی اتیل اتر مستعد تشکیل پراکسید است و می تواند پراکسید دی اتیل اتر منفجره را تشکیل دهد. پراکسیدهای اتر نقطه جوش بالاتری دارند.

دی اتیل اتر به طور معمول با مقدار کمی از آنتی اکسیدان BHT (2،۶-دی-ترت-بوتیل-۴-متیل فنول) تهیه می شود، که باعث تشکیل پراکسیدها می شود. ذخیره سازی بیش از NaOH باعث هیدروپراکسیدهای اتر میانی می شود. آب و پراکسیدها می توانند با تقطیر از سدیم و بنزوفنون یا با عبور از ستونی از آلومینای فعال شده حذف شوند.

اتر (Ether) چیست؟

اتریوم پلتفرمی نرم افزاری غیر متمرکز و منبع باز میتنی بر بلاک چین است که این امکان را فراهم کرده تا قراردادهای هوشنمند و برنامه های توزیع شده را بدون هیچ گونه خرابی، تقلب و یا کنترل و دخالت شخصی ثالث ساخته و اجرا شود. در واقع پلتفرم اتریوم تنها یک پلتفرم نیست بلکه زبانی برنامه نویسی است که بر روی بلاکچین اجرا می شود و به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که برنامه های توزیع شده را ایجاد و منتشر کنند.

تاریخچه اتریوم

اتریوم توسط ویتالیک بوترین در سال ۲۰۱۳ در یک مقاله سفید ارائه شد. وی در مجله بیت کوین فعالیت خود را آغاز کرده بود و اعتقاد داشت که بیت کوین نقاط ضعفی دارد که باید برطرف شوند. به همین دلیل او در سال ۱۰۱۴ به همراه چند توسعه دهنده دیگر ایده خود را به صورت کامل تر ارائه دادند و در ماه اوت همان سال نیز برای پیاده سازی پروژه اتریوم، جذب سرمایه کردند.

پلتفرم اتریوم

بلاک چین و نودها

اتریوم متشکل از هزاران کامپیوتر در سراسر دنیا می باشد که در یک دفتر دیجیتال که بلاک چین نام دارد، نگهداری می شود. اطلاعات کامل تمام تراکنش ها در این دفتر دیجیتال نوشته می شود و هر کامپیوتر یک رونوشت از آن را در اختیار دارد. این نودها با یکدیگر در ارتباط هستند و هر تراکنشی را که به اتریوم ارسال می شود بررسی می کنند تا از معتبر بودن آن مطمئن شوند. توزیع و پخش این نودها سبب شده که این شبکه یک نقطه نفوذ مرکزی نداشته باشد به این معنی که با خروج و یا خطای یک نود، مشکلی متوجه شبکه نمی شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.