چارچوب تجارت الکترونیکی


وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان مقاله: اهداف استراتژيک در تجارت الکترونيک
مولف/مترجم: شهريار عزيزي، حسن قرباني
موضوع: تجارت الکترونيک
سال انتشار(ميلادي): 2006
وضعيت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم -شماره 175
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: به کارگيري و استقرار موفقيت‌آميز تجارت الکترونيک به وجود يک برنامه و استراتژي مدون و مشخص نيازمند است. بدون وجود استراتژي مناسب تجارت الکترونيک ممکن است کليه تلاشهاي شرکت در راستاي استقرار تجارت الکترونيک با شکست مواجه شده و ضمن اتلاف منابع مالي، انساني و زماني حتي بقاي سازمان نيز با تهديد روبه‌رو شود. گام اوليه و اساسي تدوين استراتژي بدون شک تدوين و طراحي اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک در چارچوب سلسله مراتب اهداف يعني چشم انداز، رسالت و اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت سازماني است. در اين مقاله برمبناي فرايند برنامه ريزي استراتژيک، اهداف استراتژيک اين فرايند در چارچوب چشم‌اندازها، رسالت و اهداف براي فعاليت در محيط الکترونيک تشريح مي شود.

مقدمه
موج تجارت الکترونيک تقريبا همه شرکتها را در تمامي اقتصادها تحت تاثير قرار داده است و اين شرکتها ناگزير از ورود به عرصه تجارت الکترونيک هستند. گام اوليه و اساسي تدوين استراتژي بدون شک تدوين وطراحي اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک است. اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک همانند يک چراغ راهنما، تمامي تلاشها و اقدامات را در راه استقرار مناسب تجارت الکترونيک و کسب مزيت رقابتي در عرصه دنياي الکترونيک را تسهيل مي کند. با عنايت به اهميت وجود اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک در اين مقاله به چگونگي تدوين اين اهداف پرداخته مي شود.
چشم انداز تجارت الکترونيک
يکي از مهمترين وظايف مديران عالي سازمان و متصديان تدوين استراتژي تجارت الکترونيک، تعيين چشم‌انداز تجارت الکترونيک سازمان است. چشم اندازهاي برتر و عالي تجارت الکترونيک چيزي فراتر از اهداف تجاري و يا درآمدي را منعکس مي کنند. چشم اندازهاي قوي و مناسب کارکنان را هماهنگ کرده و سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري بيشتر در سازمان تشويق مي‌کند. وجود چشم انداز قوي، کارا و مناسب علائمي را به بازار مي فرستد که نشان‌دهنده توانايي سازمان جهت کسب رهبري بازار و تسلط بر بازار است (RAYPORT & JAWORSKI, 2002, PP 15-16). ميلر (1996,PP 40-42) در تعريف چشم‌انداز بيان مي دارد که چشم انداز مقصد نهايي است که جامع، گسترده و آينده نگر است. چشم انداز آرزوهاي آينده سازمان را نشان مي دهد و ابزارهاي رسيدن به آن را مشخص مي کند. به عبارت ديگر چشم انداز وضعيت ممکن و مطلوب آينده سازمان است. سازمان با تدوين چشم‌انداز تجارت الکترونيک وضعيت موردنظر و مطلوبي را که قصد دارد در آينده به آن برسد را مشخص مي کند و جايگاه خود را در بازار الکترونيک روشن مي سازد. نقش چشم انداز را در تعيين وضعيت مطلوب آينده سازمان را مي توان درقالب شکل (1) مشاهده کرد.

همانگونه که در شکل (1) مشاهده مي‌شود در زمان فعلي (وضعيت موجود) که وضعيت سازمان را در مقطع زماني (TO) نشان مي دهد سازمان موقعيت مشخصي در بازار الکترونيک دارد. ممکن است درحال حاضر سازمان فقط يک وب سايت داشته باشد و هيچگونه فروش اينترنتي نداشته باشد و جزء پيروان و رقباي کم اهميت بازار الکترونيک تلقي شود. سازمان با تدوين استراتژي مناسب تجارت الکترونيک تلاش مي کند که به وضعيت مطلوب در زمان موردنظر (TN) دست يابد.
استراتژي تجارت الکترونيک به عنوان يک وسيله و ابزار در راستاي تحقق اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک و ازجمله تحقق چشم انداز تجارت الکترونيک عمل مي کند. وضعيت مطلوب نشان دهنده آرزوها و خواسته هاي سازمان درمورد چگونگي موقعيت آينده خود در بازار الکترونيک است که ازطريق اجراي استراتژي تجارت الکترونيک تحقق مي يابد. براي مثال شرکت سيسکو چشم انداز خود را بدين صورت تدوين نموده است: تغيير روشي که کار مي‌کنيم، زندگي مي کنيم بازي مي کنيم و ياد مي گيريم.
رسالت تجارت الکترونيک
رسالت سازمان که از آن به عنوان مأموريت و بيانيه رسالتي ياد مي شود بيان مي کند که سازمان چه چيزي را براي جامعه توليد مي‌کند. رسالت سازماني اهداف بنيادي منحصر به فرد سازمان را تعيين و سازمان را از ساير سازمانها متمايز و جهت‌گيري سازمان را مشخص مي کند (MOHAMMED.2002,P34). رسالت سازمان هدف سازمان و يا دليل وجودي آن را بيان مي کند (WHEELEN & HUBGER, 2000, P6). رسالت سازمان ضمن اينکه چشم انداز سازمان را عيني و ملموس مي کند اعتقادات و جهت گيريهايي را که مديران دورانديش سازمان درنظر دارند مشخص مي کند (MILLER, 1996, P44-45). رسالت سازماني تجارت الکترونيک بايد چهار عنصر زير را دربرگيرد:
1 – تعهد سازماني به ذي‌نفعان در بازار الکترونيک
سازمان بايد انتظارات دي‌نفعان متعدد از قبيل کارکنان، مديريت و سرمايه گذاران را از تجارت الکترونيک مشخص کرده و خود را ملزم به تحقق آن بدانند. براي مثال سازمان بايد امنيت شغلي کارکنان، بهبود ارزيابي عملکرد و تامين نرخ بازده موردانتظار را به عنوان انتظارات ذي‌نفعان در بازار الکترونيک لحاظ کند.
2 – حوزه کسب و کار
سازمان در رسالت تجارت الکترونيک خود بايد محدوده و قلمرو فعاليت خود را در بازار الکترونيک مشخص کند. آيا سازمان قصد دارد در حوزه B2C فعاليت کند يا B2B و يا هر دو؟ اگر شرکت در چندين کسب و کار شرکت کند تاچه حد قصد دارد هريک از کسب و کارهاي خود را به صورت الکترونيک تبديل کند؟ آيا شرکت قصد دارد فقط خدمات پس از فروش و مديريت ارتباطات با مشتري را تامين کند يا اينکه درصدد است مبادلات و حمل‌ونقل ديجيتال و اينترنتي را نيز پيگيري کند؟

دانلود ترجمه مقاله چارچوب نظری رقابت پذیری تجارت الکترونیک

سفارش ترجمه

چکیده – یکی از مهم ترین روندها در دهه های گذشته، استفاده روز افزون از فناوری های اینترنت و ارتباطات (ICT) است. اینترنت و تکنولوژی های مرتبط با آن، تأثیر مهمی در نحوه سازماندهی تجارت دارند. فن آوری های اینترنتی و کسب و کار، فرصت های جدیدی را برای شرکت ها جهت رقابت در بازار جهانی فراهم کرده و نقش مهمی را در اقتصاد جهان ایفا می کنند. با وجود مطالعات قابل توجه در زمینه تجارت الکترونیکی، نیاز به تجزیه و تحلیل جامع تر در بررسی رقابت های تجارت الکترونیک و شاخص هایی که امکان اندازه گیری توانایی های رقابتی تجارت الکترونیک را فراهم می کنند، وجود دارد. هدف مقاله، توسعه یک چارچوب نظری رقابت پذیری تجارت الکترونیک است. پس از تجزیه و تحلیل تنوع تجارت الکترونیکی، مدل مفهومی رقابت پذیری تجارت الکترونیک را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های تجارت الکترونیک نشان می دهد. این مدل شامل چهار سطح تجزیه و تحلیل متفاوت اما وابسته بهم است: سطح شرکت، سطح صنعت، سطح کشور و سطح جهانی.

One of the most significant trends in the past decades is the growing use of the Internet and communication technologies (ICT). Internet and associated technologies have a major impact on the way organizations conduct business. Internet technologies and e-business provide new opportunities for companies to compete in the global market and play a major role in the world's economy. Despite the significant studies in the field of e-business, it requires more comprehensive analysis in exploring e-business competitiveness and indicators which enable to measure e-business competitive capacities. The paper aims to develop a theoretical framework of e-business competitiveness. After analysis of e- business diversity, conceptual model illustrating the competitiveness of e-commerce as one of the most important activities of e- business is presented. This model includes four different but interrelated levels of analysis: company level, industry level, country level, and global level.

خرید و فروش الکترونیکی

تجارت الکترونیک باعث ایجاد تغییرات چشمگیر درشرایط رقابتی شده است. انقلاب تجارت الکترونیکی به شرکتهای کوچک امید بخشید تا بتوانند درکنار شرکت های عظیم به تجارت بپردازند. شرکت های کوچک باید عضو سیستم تجارت الکترونیک شوند، در غیر این صورت توانایی خودشان را برای باقی ماندن در صحنه رقابت کسب و کار از دست خواهند داد. به عنوان مثال، ظهور و ورود سریع رقبای جدیدحتی از خارج محیط کسب و کار ذیربط به بازار، جهانی شدن بازار و جهانی شدن رقابت، رقابت شدید در استانداردها و از این دست تغییرات به شمار می روند.

تجارت الکترونیک به شرکت ها کمک میکند تا کالای خود را به شکل مناسب معرفی کنند. در سایت شرکت، به آسانی انواع اطلاعات جدید و مرتبط با محصول و کسب و کار به مشتریان ارایه می شود. اگر مشتریان شرکت تشویق شوند تا به صورت منظم از سایت بازدید کنند، پولی را که قرار است برای بازاریابی و تبلیغات هزینه شود صرفه جویی میشود. البته در درجه اول می بایست وب سایت به مشتریان معرفی شود و چنانچه مشتریان سایت را بازدید کرده و ارضا شوند، به احتمال زیاد هر از گاهی برای دیدن محصولات جدید به سایت مراجعه می کنند.

تعاریف تجارت الکترونیک

تجارت

هر صورتی از ارائه کالا و یا خدمات و یا هردو که معمولا در ازای وجه انجام می پذیرد، تجارت نام دارد.

تجارت الکترونیک

از تجارت الکترونیک، تعاریف متعددی ارائه شده است. در واقع مجموعه متنوع وسیعی از تعاریف و مفاهیم برای تجارت الکترونیک وجود دارد که موضوعات، کاربردها و مدل های گوناگونی را در بر میگیرد.

اتحادیه اروپا تعاریف زیر را از تجارت الکترونیکی ارائه نموده است:

 • انجام تجارت به صورت الکترونیکی (۱۹۹۸)
 • هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفعبه جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی، به صورت الکترونیکی تعامل کنند(۲۰۰۱).
 • بطور کلی تجارت الکترونیکی، راه و روش جدید کسب وکار، به صورت الکترونیکی و با استفاده از شبکه ها و اینترنت می باشد. در این روش فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه ای و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می پذیرد.
تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات

تحویل خدمات، کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن، شبکه های رایانه ای و سایر وسائل ارتباطی.

تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری

ابزاری است که کسب و کارهای مختلف، شرکای آنها ومشتریان آنها را قادر می سازد که موضوعاتی مانند کیفیت خدمات، سرعت تحویل و غیره را ارتقا و موضوعاتی چون هزینه ها را کاهش دهند.

تجارت الکترونیک از دیدگاه فرآیند کسب و کار

تجارت الکترونیک بکارگیری فناوری برای خودکارسازی تبادلات کسب و کار و جریان کار است.

تجارت الکترونیک از دیدگاه خدماتی

تجارت الکترونیکی، ابزاری است که خواسته های دولت ها، شرکت ها، مصرف کنندگان و مدیریت در جهت کاهش هزینه ارائه خدمات در راستای بهبود کیفیت محصولات و خدمات و افزایش سرعت تحویل خدمات، پیشتیبانی می کند.

تجارت الکترونیک از دیدگاه آموزشی

تجارت الکترونیک شرایط لازم برای آموزش الکترونیکی در مدارس، دانشگاه ها و دیگر سازمان ها از جمله سازمان های کسب و کارفراهم می کند.

تجارت الکترونیک از دیدگاه مشارکتی

تجارت الکترونیکی چارچوبی است که شرایط لازم رابرای شراکت افراد در داخل سازمان و حتی خارج از سازمان فراهم می کند.

تجارت الکترونیک از دیدگاه فن آوری اطلاعات

آن بخش از کاربردهای فناوری اطلاعات که به صورت سیستمی برای پشتیبانی و پیشرفت دادن جریان کاری و مبادلات تجاری ایجاد شده است.

تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه جامعه

تجارت الکترونیکی جایی را برای افراد یک جامعه فراهم می آورد تا بتوانند در آن آموزش ببینند، مشارکت کنند و با یکدیگر تعامل داشته باشند.

واژه کسب وکار الکترونیکی و ارتباط آن با تجارت الکترونیک

بعضی از افراد واژه تجارت را برای توصیف مبادلاتی که بین شرکای کسب وکار انجام می شود به کار می برند. تعریف تجارت با این دیدگاه منجر به سطحی نگری در واژه تجارت الکترونیکی خواهد شد. برای جبران این سطحی نگری از واژه معادل کسب و کار الکترونیکی استفاده می کنند تا بتوانند دیدگاه همه جانبه آن را به خوبی نشان دهند.

کسب و کار الکترونیکی تعریفی گسترده از تجارت الکترونیکی است که نه تنها شامل خرید و فروش محصولات و خدمات بلکه شامل ارائه خدمات به مشتریان، مشارکت شرکای کسب و کار، آموزش الکترونیکی و مبادلات الکترونیکی درون سازمانی میشود.

چارچوب تجارت الکترونیکی

آنچه چارچوب تجارت الکترونیکی حائز اهمیت است این است که تجارت الکترونیکی به معنای داشتن وب سایت نیست، بلکه بسیار فراتر از آن است. برنامه کاربردی فراوانی از جمله بانکداری، کاریابی، خرید و فروش سهام، خرید و فروش دربازارهای آنلاین، بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی، ارائه خدمات به مشتری، حراجی ها، خدمات مسافرتی و همکاری الکترونیکی در پروژه های تحقیق و توسعه در تجارت الکترونیکی وجود دارد.

برای اجرای این برنامه های کاربردی، داشتن اطلاعات پشتیبانی و زیرساخت های پشتیبانی اهمیت دارند. شکل زیر، پشتیبانی برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی به وسیله زیرساخت ها را نشان میدهد. همچنین این شکل پیاده سازی تجارت الکترونیکی را به پنج روش عمده زیر، ارتباط داده است:

آنچه در ارتباط میان برنامه های کاربردی، ستونها و زیرساخت ها اهمیت دارد، نقش مدیریت تجارت الکترونیکی به عنوان هماهنگ کننده است. شکل زیر را می توان به عنوان چارچوبی برای درک روابط بین اجزای تجارت الکترونیکی و انجام تحقیقات در این حوزه دانست.

شکل ۱- چهارچوب تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی

وجود هر فناوری پیشرفته، تهدیدها و فرصت های جدیدی برای سازمان ها ایجاد میکند. تغییر در فناوری، موجب تغییر در قانونمندی های بازرگانی شرکت ها و متحول ساختن سیستم های سازمانی و اجتماعی می گردد. تکنولوژی اطلاعات به عنوان لبه پیشرو تکنولوژی های جدید در سه پارامتر سرعت، دقت و هزینه فعالیت ها می تواند تاثیر گذار باشد. تکنولوژی اطلاعات می تواند چهار مزیت عمده ایجاد کند.

 • تولید خروجی های مشابه با هزینه کمتر
 • تولید خروجی ها بیشتر و با هزینه مشابه
 • تولید خروجی های مشابه با همان هزینه در زمان کمتر
 • تولید خروجی های مشابه با همان هزینه و همان زمان

فواید تجارت الکترونیکی

 • با بهره گیری از تجارت الکترونیک می توان موانع جغرافیایی و تفاوت روز و شب در مناطق مختلف را از میان برداشت.
 • ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی و بین المللی
 • مسیر هدایت کسب و کار را تغییر میدهد و بدین ترتیب باعث تبدیل بازارهای سنتی به شکل های جدیدتر می شود.
 • باعث تغییرات چشمگیر در شرایط رقابتی می شود. به عنوان مثال ظهور و ورود سریع رقبای جدید، جهانی شدن رقابت، رقابت شدید دراستانداردها و غیره.
 • فرصت های جدید برای جایگزینی کسب و کار
 • ایجاد مشاغل و فرصتهای شغلی جدید در زمینه های مختلف
 • باعث افزایش قدرت تجزیه و تحلیل بازار می شود و شرکت می تواند بر اساس این تجزیه و تحلیل استراتژی های فروش یا بازاریابی خود رادر یک یا چند عرصه تغییر دهد.
 • قدرت تجزیه و تحلیل کالا افزایش می یابد بطوریکه اطلاعات بدست آمده از مشتریان برای تولید کالاهای جدید یا تغییر در تولیدکالاهای قبلی مورد استفاده قرار میگیرد.
 • ورود به بازارهای جدید و استراتژیک بدون در نظرگرفتن مرزها

معایب تجارت الکترونیکی

در مقابل تمامی فواید فوق، تجارت الکترونیک مسائلی را با خود به همراه دارد که چنانچه برای چارچوب تجارت الکترونیکی آنها راه حل مناسبی اتخاذ نشود میتواند ویژگی هایش را تحت الشعاع قرار دهد از جمله:

 • سهولت در سرقت اسرار ور رموز محرمانه سازمان ها
 • عدم تبیین قوانین مالیاتی دقیق
 • عدم تبیین قوانین گمرکی دقیق
 • عدم آشنایی با قوانین، آداب، رسوم و فرهنگهای ملل مختلف
 • کلاهبرداری از طریق کارت های اعتباری
 • عدم اعتماد و امنیت
 • امنیت (جنبه های مختلف امنیت: تشخیص هویت، عدم انکار، یکپارچگی اطلاعات، محرمانگی اطلاعات)

معرفی کتاب- امنیت در تجارت الکترونیکی -انتشارات ادیبان روز

 • علاوه بر موارد فوق، تمام کالاها به صورت صددرصد قابل ارائه و فروش از طریق اینترنت نمی باشند.
 • میزان وابستگی انتخاب محصول به حواس پنجگانه انسان، هرچه برای انتخاب محصولات و خدمات به حواس لامسه، بویایی و چشایی نیازبیشتری باشد، امکان خرید الکترونیکی آن کمتر خواهد بود. در حالی که حواس بینایی و شنوایی از طریق رسانه های الکترونیکی قابل انتقال می باشند.
 • بسیای از مشتریان ممکن است به دلایل مختلف خرید الکترونیکی را نپذیرند. در مقابل بسیاری از مشتریان به منافع و مزایای روشهای جدید و آسان خرید واکنش مثبت نشان خواهند داد.

جایگاه تجارت الکترونیکی در آینده

با توجه به بررسی های موسسه تحقیقاتی Forrester – یکی از بزرگترین تحلیل گران صنعت تجارت الکترونیکی –و رشد سریع و روزافزون تجارت الکترونیک در کشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن، لازم است که کشورهای در حال توسعه به منظورحضور در بازار رقابت جهانی سریعا در استراتژیهای تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی کنند.

در ایران استفاده از عمومی از اینترنت بیشتر دردانشگاه ها و به منظور انجام امور تحقیقاتی است و مراکز ایجاد شده در شهرها نیز درسطح محدودی فعالیت می نمایند و کاربران بیشتر به منظور الکترونیکی و تلفن از راه دور، از اینترنت استفاده می کنند. بعلاوه بسیاری از قوانین و چارچوب تجارت الکترونیکی بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک در کشور هنوز فراهم است. بنابراین نمی توان انتظار داشت که تجارت الکترونیک به سرعت در جامعه گسترش یابد.

در حال حاضر روند خوبی در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور مشاهده میشود. ایجاد بانک های خصوصی متعدد و ظهور شعبات الکترونیکی آنها، بانکهای دیگر کشور را نیز برای سرمایه گذاری در این بخش ترغیب کرده است. همچنین امکان خرید اینترنتی توسط کارت های اعتباری در کشور توسط چندین بانک فراهم شده است. بدیهی است این روند رو به رشد، نیازمند دانشگاهی متعددی درزمینه مربوط به پیاده سازی تجارت الکترونیکی و موارد مرتبط با آن است.

معرفی کتاب- طراحی کسب وکار الکترونیکی -انتشارات ادیبان روز

این مقاله بخشی از فصل اول کتاب خرید و فروش الکترونیکی نوشته مهرداد بیات و الناز بیات بود. این کتاب بر آن است تا ضمن تشریح اصول تجارت الکترونیکی، ساختارها، مکانیزم ها و تاثیرات اقتصادی بازارهای الکترونیکی بررسی گردد، همچنین خرده فروشی در تجارت الکترونیکی و تاثیر تجارت الکترونیکی بر رفتار مصرف کننده، تحقیقات بازار و تبلیغات و نهایتا خرید و فروش دربازارهای الکترونیکی خصوصی تشریح گردد. جهت انجام تمام این موارد زیرساخت ها و شبکه های سازمانی، موضوعات امنیتی و قانونی تجارت الکترونیکی و سیستم های پرداخت الکترونیکی مد نظر هستند که از طریق استراتژی های تجارت الکترونیکی میسر خواهندشد.

علم و اقتصاد

تجارت الکترونیکی شامل گستره وسیعی از فعالیت های تجاری اینترنتی در زمینه محصولات و خدمات مختلف می شود. تجارت الکترونیکی کلیه روابط تجاری را که در آن ها طرف های معامله، تنها به صورت الکترونیکی و بدون ارتباط حضوری به داد و ستد می پردازند، در بر می گیرد. (از طریق اینترنت انجام می شود). استفاده از ارتباطات الکترونیکی و فناوری پردازش اطلاعات دیجیتال درمعاملات تجاری، که به کمک آن ها می توان در داخل سازمان ها و هم چنین بین افراد و سازمان ها، مجموعه ای از روابط اقتصادی را ایجاد، اصلاح و یا از نو تعریف کرد.

به عنوان مثال: شرکت داده های بین المللی (IDC) ارزش تجارت الکترونیکی را در سال 2000 میلادی، بالغ بر 38.350 میلیارد دلار برآورد کرده است، که این رقم تا سال 2004 میلادی، به 3.14 تریلیون دلار رسید.

طبق برآورد این شرکت، سهم آسیا از درآمد تجارت الکترونیکی از 5% در سال 2000 میلادی، به 10% در سال 2004 میلادی افزایش یافته است.

اقتصاد اینترنتی، تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی

اقتصاد اینترنتی مفهوم گسترده تری نسبت به تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی دارد. در واقع اقتصاد اینترنتی در برگیرنده تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی است.

اقتصاد اینترنتی شامل تمامی فعالیت های اقتصادی است که در آن ها از شبکه های الکترونیکی به عنوان رسانه تجاری استفاده می شود و شامل اقداماتی که برای اتصال به اینترنت و تهیه سخت افزار و یا نرم افزار لازم برای راه اندازی یک بازار فروش اینترنتی مبتنی بر صفحات وب، به کار می روند و از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

زیر ساخت فیزیکی (ICT)، زیر ساخت کسب و کار و تجارت.

مرکز تحقیقات و تجارت الکترونیک (CREC) دانشگاه تگزاس، یک چارچوب مفومی برای نشان دادن نحوه کار اقتصاد اینترنتی ارائه کرده است: (به شرح ذیل)

انواع تجارت چارچوب تجارت الکترونیکی الکترونیکی

شرکت با شرکت Business-to-Business منظور تجارت الکترونیکی بین شرکت هاست، که حدود 80% تجارت الکترونیکی از این نوع تجارت می باشد و دارای دو مولفه اصلی است:

تدارکات: حمل و نقل، انبارداری و توزیع

تامین کنندگان خدمات کاربری: نصب، نگهداری و مدیریت بسته های نرم افزاری مربوط به تسهیلات مرکزی

پیمان سپاری امور تجارت الکترونیکی به تامین کنندگان برون سازمانی: طراحی صفحات وب، امنیت و پاسخگویی به درخواست های مشتری.

نرم افزارهای اینترنتی برای راه اندازی حراج های فوری از طریق اینترنت: نرم افزارهای مدیریت محتوا برای تسهیل مدیریت.

محتوای وب سایت توانمند کننده های تجارت مبتنی بر وب:

بازار الکترونیکی : در معنای ساده به وب سایت هایی گفته می شود که از طریق آن ها، خریداران و فروشندگان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و معاملات خود را انجام می دهند. برای مثال: شرکت سیسکو بیش از ۹۰٪ سفارش های محصولاتش را از طریق اینترنت دریافت می کند.

کاربردهای عمده تجارت شرکت با شرکت:

مدیریت تامین کنندگان : به ویژه سفارش خرید

مدیریت انبار: مثل مدیریت سفارش، ارسال کالا، ارسال صورت حساب

مدیریت توزیع: به ویژه چارچوب تجارت الکترونیکی در انتقال مدارک مربوط به ارسال کالا

مدیریت کانال های اطلاعاتی: مثل چگونگی اطلاع رسانی هنگام بروز تغییر در شرایط کاری

مدیریت پرداخت ها: مثل سامانه پرداخت الکترونیک

هزینه معاملات: کاهش سه نوع هزینه (هزینه های جستجو، بررسی اسناد مربوط به معاملات، مدیریت دارایی و عملیات پشتیبانی)

حذف واسطه ها: تولید کنندگان می توانند به طور مستقیم با خریداران ارتباط برقرار کنند.

شفافیت قیمت ها : با گردهم آمدن خریداران و فروشندگان در یک بازار اینترنتی، قیمت واقعی کالاها با شفافیت بیشتری در اختیار تمامی تمامی شرکت کنندگان در این بازارها قرار می گیرد و اطلاعات مربوط به معامله به سهولت در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. در این محیط می توان قیمت ها را به طور چارچوب تجارت الکترونیکی خودکار و بر اساس قیمت های پایه و قیمت های پیشنهادی تعیین کرد. علاوه بر این در تجارت الکترونیکی، خریدار و فروشنده سعی می کنند قیمت ها را به قیمت رقابتی برسانند و در نتیجه، قیمت نهایی کالاها در مقایسه با قیمت بازارهای سنتی به مراتب پایین تر است. اقتصادهای مقیاس و اثرات شبکه: رشد سریع بازارهای تجارت شرکت با شرکت منجر به ایجاد اقتصادهای مقیاس طرف عرضه و مبتنی بر هزینه می شود.

شرکت با مشتری : (Business to Consumer) این تجارت شامل جمع آوری اطلاعات درباره مشتریان، خریداران کالاهای فیزیکی (مثلاً کتاب) و کالاهای اطلاعاتی (مانند نرم افزار و کتاب های دیجیتال) می شود. این تجارت از نظر گستردگی در رتبه دوم قرار دارد و ساده ترین نوع تجارت الکترونیکی به شمار می آید.

1- کاهش هزینه معاملات به ویژه هزینه جستجو و مشکلات مربوط به راه اندازی یک کسب و کار جدید

2- تجارت کالاهای اطلاعاتی

شرکت با دولت : (Business to Government) عموماً این تجارت به عنوان تجارت بین شرکت ها و بخش دولتی تعریف می شود. که از اینترنت برای تامین نیازمندی های دولت، اقدامات مربوط به اخذ مجوز و سایر امور دولتی استفاده می شود.

مشتری با مشتری: (Consumer to Consumer) همان تجارت بین افراد یا مصرف کننده ها است. این نوع تجارت از حداکثر ظرفیت لازم برای راه اندازی یک بازار جدید برخوردار است.

تسهیل عملیات مربوط به راه اندازی یک حراج.

سامانه های پایاپای.

آگهی های دسته بندی شده در سایت های بزرگ n سیار (Mobile Commerce): به خرید و فروش کالا و خدمات با استفاده از وسایل مخابراتی بی سیم مانند: تلفن همراه، رایانه های دیجیتال شخصی گفته می شود.

سرعت تحویل اطلاعات (هر روز سریع تر می شود)

صنایعی که تحت تاثیر این نوع تجارت قرار گرفته اند عبارتند از:

خدمات مالی: شامل بانکداری سیار، خدمات واسطه گری

ارتباطات راه دور: مانند مبادلات ارزی، پرداخت صورت حساب ها و گزارش حساب های بانکی

خدمات خرده فروشی: که مشتری می تواند در حال حرکت سفارش کالا بدهد و قیمت آن را بپردازد.

خدمات اطلاعاتی: شامل خبر رسانی اقتصادی، برنامه های تفریحی و گزارش وضع ترافیک می باشد.

برای شروع تجارت الکترونیک روی لینک زیر کلیک کنید مطمئن باشید ضرر نمی کنید

راهکارهای توسعه کسب‌وکارهای الکترونیک در چارچوب تسهیل و ارتقای فضای کسب‌وکار

کسب‌وکار الکترونیک به‌عنوان یکی از توانمندسازها در اقتصاد کشور و زیرمجموعه فناوری‌های اطلاعات در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. بازارهای امروزی، جهانی است و همواره در حال تغییر و گذار از صنعت به دانش و فناوری است. فضای امروز کسب‌وکار از حالت فیزیکی به حالت الکترونیکی تغییر شکل یافته و بازارهای سنتی و آفلاین را دگرگون ساخته‌اند. سرمایه‌گذاران موفق تغییرات روش‌های کسب‌وکار سنتی به کسب‌وکار الکترونیکی را پذیرفته‌اند به‌طوری‌که سیاست بیشتر موسسات تجاری در پذیرش و به‌کارگیری کسب‌وکار الکترونیک جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید، موثر و کارا است. اهمیت فضای کسب‌وکار الکترونیکی و پذیرش بالای مردم در سالهای گذشته و ورود کسب‌وکارها به این فضا لزوم برنامهریزی و توسعه این فضا را بیش از پیش آشکار می‌کند. پژوهش حاضر، نتایج برگرفته از پروژه‌ای است که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در چارچوب تسهیل و ارتقای فضای کسب‌وکار و با عنوان راهکارهای توسعه کسب‌وکار الکترونیک تعریف‌شده است. هدف از اجرای این پروژه، استخراج و تدوین استراتژی‌های توسعه کسب‌وکار در حوزه ارتباطات و فناوری کشور بوده که در چهار فاز طراحی و اجرا شده است. در فاز چهارم و نهایی این طرح، یک مدل جدید بر پایه چارچوب‌های آمادگی الکترونیک ارائه شد و با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس مورد تایید قرار گرفت و در پایان استراتژی‌های توسعه کسب‌وکار الکترونیک بر اساس مدل تایید شده و ماتریس‌های تحلیل SWOT استخراج و دسته‌بندی شد.

کلیدواژه‌ها

 • استراتژی‌های کسب‌وکار الکترونیکی
 • آمادگی الکترونیکی
 • مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی
مراجع

آفوا، آلن (1389)، مدل‌های کسب‌وکار، ترجمه: محمدمهدی سپهری، مرتضی مرادی و احسان ملیحی، تهران: انتشارات رسا.

اف فیوز، فرانک (1383)، طرح کسب‌وکار، ترجمه: داور ونوس، مسعود کرمی و مهرداد پرچ، تهران: انتشارات موسسه مهربان نشر.

امیری, یاسر, سالارزهی, حبیب‌الله, و پریش, رقیه. (1390). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر پیاده‌سازی کسب‌وکار الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط با استفاده از MADM فازی». پژوهش نامه مدیریت تحول.

باقری دهنوی ملیحه، جلال رضایی‌نور و سید حسن هانی (1391)، «ارائه مدلی چارچوب تجارت الکترونیکی مفهومی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی، سازمان‌های دولتی با کمک روش دلفی»، دومین کنفرانس ملی مهندسی لاهیجان.

باقری‌نژاد, جعفر, و ستاری, هاله. (1391). «مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها در ایران جهت به کارگیری خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی». فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات.

بیگ نسرین (1392)، «ارائه مدل تلفیقی BSC-DEMATEL برای تحلیل شاخص‌های اساسی عملکرد در تجارت الکترونیکی مورد کاوی سایت‌های تجاری ایران»، دهمین کنفرانس مهندسی صنایع.

پاکدل، محمدرضا و دیگران (1390)، «ارزیابی بازارگرایی، نوآوری و وفاداری مشتری بر عملکرد کسب‌وکار»، مجله مدیریت بازاریابی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، شماره 10.

ثقفی فاطمه، علیرضا علی‌احمدی، سیدسپهر قاضی نوری و منصوره حورعلی (1394)، «طراحی و پیاده‌سازی مدل مرجع برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) خدمات دولت الکترونیکی در ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی جهانی شدن، دوره 5، شماره 14، صفحه 205-24.

ثقفی، فاطمه، «طراحی چارچوب شناسایی و اولویت‌بندی ذینفعان مبتنی بر روش فرا تلفیق (مطالعه موردی سیستم‌عامل بومی ایران)»، نشریه علمی و پژوهشی مدیریت فردا، سال سیزدهم، شماره 39.

جعفرنژاد، احمد (1390)، عوامل تاثیرگذار براشاعه کسب‌وکار الکترونیک در سازمان‌های ایرانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.

جعفرنژاد، احمد، علی سجادنیا، سیدرحیم صفوی میرمحله (1388)، «بررسی موانع و ارائه راهکارهای به‌کارگیری تجارت الکترونیکی در زمینه صادرات فرش دستباف ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۲، 34-1.

حنفی‌زاده، پیام و مهرداد رضایی (1389)، تجارت الکترونیکى: تعاریف، موانع و راهکارها، تهران: ترمه، چاپ سوم.

رحمتی، مهدی و محمدرضا غلامیان (1387)، «طبقه‌بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در کسب وکار الکترونیک براساس مفهوم ارزیابی متوازن»، بررسی‌های بازرگانی.

رهنمایی، زهرا، عبدالحسین صادقی و سیامک سحرخیز (1387)، «عوامل کلیدی موفقیت صنایع کوچک و متوسط پوشاک ایران»، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک.

ساروخانی حسین (1388)، «شیوه‌های جدید کاریابی و نقش تکنولوژی اطلاعات در رشد و توسعه بازار کار»، مجموعه مقالات همایش نقش اطلاع‌رسانی در بازار کار.

سرافرازی، مهرزاد و غلامرضا معمارزاده (1387)،‌ »آمادگی الکترونیکی شاخصی نو در استقرار اثربخش شهر الکترونیک (E-city) و شهرداری الکترونیک (E-manicpality)، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.

شفیعا، سپیده (1394)، «تاثیر دیجیتالی شدن بر تغییر مدل‌های کسب‌وکار، ماهنامه نوشتار کوتاه درباره اقتصاد دیجیتالی و کسب‌وکار الکترونیکی»، دانشگاه علامه طباطبائی، بهمن ماه.

عسکری، مریم، (1390)، «تجارت الکترونیکى و آمادگى الکترونیکى»، دانش حسابرسی، دوره جدید، سال یازدهم، شماره 4.

عیسی‌زاده سعید و جهانبخش مهرانفر (1391)، »نقش نهادها در شکل‌دهی کارآفرینی در کشورهای منتخب جهان»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی)، سال دوازدهم، شماره 44 ، بهار 1391 ، صفحات 212-199

فتحیان، محمد و سید حاتم مهدی نور، مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، تهران: مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

فتحیان محمد، رامین مولاناپور (1393)، تجارت الکترونیکی با چارچوب تجارت الکترونیکی رویکردی بر تجارت اجتماعی، تهران: انتشارات آتی‌نگر.

گلچین‌فر، شادی، حسین حقیقت ثابت و امیر بختائی (1384)، «ارائه مدل کسب‌وکار الکترونیک برای بازار مشاوره مدیریت ایران»، دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTM.

محمدی ایوب (1395)، «تبیین مؤلفه‌های اصلی مدل‌های کسب‌و‌کار الکترونیکی بر اساس رویکرد سیستمی»، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، دوره 8، شماره 1، صفحه 195-214.

مبینی دهکردی، علی، مهران رضوانی، علی داوری و فاطمه فروزان (1392)، «شناسایی و سنجش شاخص‌های قابلیت همکاری دولت الکترونیک در ایران، مدل کسب‌وکار نوآورانه B2C برای شرکت‌های پخش(مطالعه موردی: شرکت گلرنگ پخش)»، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، شماره 2، زمستان 1392،
صفحه 23-9.

مقدادیان فتحیه، محمد لشکری و سید علیرضا داودی (1392)، »اولویت‌بندی عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک‌ها با استفاده از سیستم فازی»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی ایرانی)، سال سیزدهم، شماره 48، صفحات 47-29.

مژدهی ناهید، امیررضا مهربان و علی‌اکبر جلالی (1386)، «معماری مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در تجارت الکترونیک»، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، آذر.

موحدی مسعود و حسن یاقوتی (1387)، «ارائه الگویی برای سنجش آمادگی الکترونیکی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دفاعی کشور»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 12.

نوروزی محمدرضا و نرگس سریع القلم (1388)، «اعتماد در تجارت الکترونیک»، ماهنامه کار و جامعه، شماره 110.

نیرومند پوراندخت، رضا زعفریان، فریدون قاسم‌زاده و ابوالقاسم دل‌خوش کسمایی، «انتخاب مدل کسب‌وکار مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه‌ی اینترنت همراه در ایران با استفاده از رویکرد تجزیه‌وتحلیل سلسله مراتبی».

یعقوبی نور محمد و رویا شاکری (1392)، «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل حیاتی موفقیت استقرار شهر الکترونیکی»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال ششم، شماره نوزدهم.

ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار 2016-2017، معاونت بررسی‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی.

وضعیت پهن باند در جهان، گزارشی از کمیسیون پهن باند برای توسعه دیجیتال (2015) (سازمان فناوری اطلاعات).

روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک نگاه (وضعیت کشورهای جهان تا سال 2015)، سازمان فناوری اطلاعات.

تحلیل وضعیت توسعه الکترونیک در جهان و ایران، بر اساس گزارش توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل در سال 2014، از مجموعه گزارش‌های نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور.

ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه (1394)، شماره 172، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی.

گزارش بررسی و تحلیل اثر اینترنت اشیا بر مدل‌های کسب‌وکار، پژوهشکده سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی فاوا (1394)، مرکز تحقیقات مخابرات ایران.

Adewole Adewumi, Sanjay Misra, Nicholas Omoregbe (2013), “A Review of Models for Evaluating Quality in Open Source Software, IERI Procedia”, International Conference on Electronic Engineering and Computer Science (EECS 2013), Vol. 4.

Dada, Danish (2006), “E-readiness for Developing Countries: Moving the Focus from the Environment to Users, EJISDC, 27,6,1-14.

El-Darwiche, B. A. Sharma, M. Singh, and R. Abdel Samad (2012), “Digitization in Emerging Economies: Unleashing Opportunities at the Bottom of the Pyramid”, Beirut: Booz & Company.Available: http://www.booz.com/media/uploads/BoozCo_DigitizationinEmerging-Economies.pdf

Freeman, R.E, (2004), “A Stakeholder Theory of Modern Corporations”, Ethical Theory and Business, 7th Edition.

Hanafizadeh, M. R., P. Hanafizadeh and E. Bohlin (2013), “Digital Divide and e-Readiness: Trends and Gaps”, International Journal of E-Adoption (IJEA), 5(3), 30-75. (2013).

Hanafizadeh, P., M. R. Hanafizadeh and M. R. Khodabakhshi (2009b), Taxonomy of E-readiness Assessement Measures.

Hanafizadeh,M.R., P. Hanafizadeh and A. Saghaei (2010), “The Pros and Cons of Digital Divide and readiness assessments Economist Intelligence Unit report”, Digital Economy Rankings.

Hanafizadeh, P., M.R. Hanafizadeh and M. R. Khodabakhshi (2008), “Taxonomy of E-readiness Assessement Measures”, International Journal of Information Management, 29(3), 189-195.

Hanafizadeh Payam, Mohammad Reza Hanafizadeh and Mohsen Khodabakhshi (200(), “Taxonomy of E-readiness Assessment Measures”, International Journal of Information Management, 29, 189–195.

Heidi J. C. Ellis, W. Hislop Gregory, Jackson Stoney, Postner Lori, Team Project Experiences in Humanitarian Free and Open Source Software (HFOSS (2015), “(ACM Transactions on Computing Education (TOCE (4)15).

Ron S. Kenett, Xavier Franch, Angelo Susi, and Nikolas Galanis. (2014). “Adoption of Free Libre Open Source Software (FLOSS): A Risk Management Perspective”, IEEE.

Mazhelis, O., H. Warma, S. Leminen, P. Ahokangas, P. Pussinen, M. Rajahonka and J. Myllykoski (2013), “Internet-of-Things Market, Value Networks, and Business Models: State of the Art Report”, Technical Report TR-39, University of Jyvaskyla.

Mohanna Shahram, Nour Mohammad Yaghoubi, Motlaq Samane Vahidi and Motlaq Tayebe Vahidi (2011), “Limitations of E-commerce Implementation in Developing Countries: Case study of Iran”, American journal of scientific and industrial research.

M. Prasanna Kumar and T. Sanjeev Kumar (2014), “E-business: Pros and cons in Customer Relationship Management”, International Journal of Management and International Business Studies, Vol. 4, No. 3, pp. 349-356.

Nazir Ahmad and Suhail Kampala (2014), “UgandaE-Readiness Assessment Model for Low Bandwidth Environment”, Advances in Computer Science: An International Journal, Vol. 3, Issue 4, No.10.

Sabbagh, K. R. and B. Friedrich (2012), “El-Darwiche, and M. Singh”, Maximizing the Impact of Digitization.

Sanayei, A., M. S. Torkestani and P. Ahadi (2009), “Readiness Assessment of Iran’s Insurance Industry for E-Commerce and E-Insurance Success”, International Journal of Information Science and Management, 7, 1, pp 91-105

Schief, M. and P. Buxmann (2012), “Business Models in the Software Industry, System Science (HICSS)”, 2012 45th Hawaii International Conference on, 4-7 Jan. 2012.

Tanmay Bhowmik, Nan Niu, Prachi Singhania, Wentao Wang (2015), “On the Role of Structural Holes in Requirements Identification: An Exploratory Study on Open-Source Software Development”, ACM Transactions on Management Information Systems (TMIS), Vol. 6, Issue 3.

Tina Saebia and J. Foss Nicolai (2015), “Business Models for Open Innovation: Matching Heterogeneous Open Innovation Strategies with Business Model Dimensions”, European Management Journal, Volume 33, Issue 3.

Vaesi,S.K and H. Bimar (2009), “Comparision of E-readiness Assessment Models”, Scientific Research and Essay,Vol. 4 (5), pp. 501-512.

Weill Peter (200), “Atomic Ebusiness Models: Early Evidence of Success”, Center for Information Systems Research (CISR), MIT Sloan School of Management, 2002

Wright, S.A. Stand. and Ind. Alliances (2014), “AT&T, Atlanta, GA, USA; Druta, D, Open Source and Standards: The Role of Open Source in the Dialogue between Research and Standardization”, Published in Globecom Workshops (GC Wkshps), (8-12 Dec. 2014).

Niranjanamurthy, M., Kavyashree, N., Jagannath, S., & Dharmendra Chahar. (2013). "Analysis of E-Commerce and M-Commerce: Advantages, Limitations and Security issues". International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 2(6).

“Critical Success Factors for E-Commerce in Thiland: Cultura; and Infrastructural in fluences, Kitting Laosethakul”, William Boulton, EJISDC ,The Electronic Journal on Information System in Developing Countries, http://www.ejisdc.org

Impact-of-Digitization.pdf. “Wijers, G. D. M. Determinants of the Digital Divide: A Study on ITS Development in Cambodia”, Technology in Society, 32 (4), pp. 336- 341. (2011).

“The Global Information Technology Report Report” (2013), Geneva: World Economic ForumWorld Economic Forum. Available at www.weforum.org/gitr

Co-operation and the IBM Institute for Business Value. (2006). "The 2006 e-readiness rankings". Economist Intelligence Unit.

Klaus schwab and World Economic Forum (2015), “The Global Competitiveness Report 2015–2016”, World Economic Forum.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.