مکانیسم بازار اوراق منفعت


فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله ساده تر ایجاد گردید تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد.

تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در بازتر بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مدیران واحدهای اقتصادی به همان اندازه که به انتشار اخبار خوب در خصوص شرکت متمایل هستند؛ سعی در پنهان نمودن اخبار بد نیز دارند. محافظه کاری یک مکانیسم انضباطی است که انگیزه های منفعت جویانه مدیران را مهار می کند و قدرت مدیران برای سرعت در افشای اخبار خوب و تاخیر در افشای اخبار بد را کاهش می دهد. از سوی دیگر، هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی زیاد است، نقش حسابداری محدود به گزارش ارزش ویژه سهامداران نیست، بلکه باید اطلاعات قابل اتکایی فراهم کند که برای ارزیابی اطلاعات دریافت شده از منابع مختلف مفید واقع شود. از آنجا که محافظه‏کاری یکی از مولفه‏های خصوصیت کیفی قابلیت اتکا است؛ اعمال محافظه‏کاری در صورت‏های مالی، قابلیت اتکای آن را افزایش می‏دهد. در این تحقیق، مکانیسم بازار اوراق منفعت تأثیر محافظه‏کاری در گزارشگری مالی بر رویداد سقوط قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. نتایج نشان داد که محافظه‏کاری تأثیر مثبت و معناداری در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در طول دوره تحقیق داشته است. همچنین، در این تحقیق نقش عدم تقارن اطلاعاتی در افزایش تأثیر محافظه‏کاری بر کاهش ریسک مکانیسم بازار اوراق منفعت سقوط قیمت سهام نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ولی نتایج معنی داری در این خصوص به دست نیامد. نتایج حاکی از این مطلب بود که عدم تقارن اطلاعاتی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن تأثیر آن بر سطح محافظه‏کاری، موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شده است. نتایج تحقیق حاضر، سودمندیِ محافظه‏کاری را به عنوان یکی از ویژگی‏های کیفی اطلاعات مالی، تأیید و همچنین نقش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‏گذاران را در کاهش فرصت‏های مدیر در جهت پنهان نمودن اخبار بد تبیین نمود.

منابع مشابه

تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در بورساوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق شامل 8 سال متوالی از 1380 تا 1387 و نمونه آماری تحقیق شامل 90شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یباشد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بینوجود و یا عدم وجود رویداد سقوط سهام در طول دوره تحقیق با سطح محافظه کاری حسابداری، یک رابطهمعکوس و معنی دار وجود .

تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در بورساوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق شامل 8 سال متوالی از 1380 تا 1387 و نمونه آماری تحقیق شامل 90شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یباشد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که بینوجود و یا عدم وجود رویداد سقوط سهام در طول دوره تحقیق با سطح محافظه کاری حسابداری، یک رابطهمعکوس و معنی دار وجود .

تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام

مدیران واحدهای اقتصادی به همان اندازه که تمایل به انتشار اخبار خوب دارند، سعی می‌کنند اخبار بد را پنهان نمایند. رویه‌های محافظه‌کاری در برابر این تمایلات مدیریت ایستادگی کرده و ریسک سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش می‌دهد. در این تحقیق، ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و ریسک کاهش قیمت سهام با استفاده از داده‌های تاریخی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1385 تا 1389 بررس.

رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مدیران تمایل دارند اخبار بد شرکت را برای مدّت طولانی نگهداری و انباشته کنند. هنگامی که توده اخبار منفی انباشته به نقطه اوج رسیده و به یکباره وارد بازار می­شود، منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می­گردد. ادبیات نظری نشان می­دهد که ریشه اصلی همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در عدم شفافیت اطلاعات مالی شرکت­ها می­باشد. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام .

بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مدیران واحدهای اقتصادی به همان اندازه که به انتشار اخبار خوب در خصوص شرکت متمایل هستند؛ سعی در پنهان نمودن اخبار بد نیز دارند. رویه های محافظه کاری در برابر این تمایلات مدیریت ایستادگی کرده و ریسک سرمایه گذاری در سهام را کاهش می دهد. دراین تحقیق، ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و پدیده سقوط قیمت سهام با استفاده مکانیسم بازار اوراق منفعت از داده های تاریخی 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های .

تأثیر محافظه کاری اطلاعات حسابداری بر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده نرخ ارز همواره از متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس های معتبر دنیا بوده است. در مطالعه حاضر سعی شده است تا تأثیر محافظه کاری اطلاعات حسابداری بر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از یک مدل تصحیح خطا(vecm) و توابع واکنش آنی (irf) و تجزیه واریانس (vd) صورت گرفته است. دوره مور.

فرق بورس با فرابورس در چيست؟ مزایای بازار فرابورس

فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله ساده تر ایجاد گردید تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد.

ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه همواره نشان‌دهنده رشد شرکت و معرفی آنها در سطح کشور می‌باشد. شرکت‌هایی که سهام‌شان در بازار‌های مالی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد از درجه اعتبار بالاتری برخوردار هستند.

ورود به بازار اوراق بهادار ازجمله اهداف شرکت‌ها محسوب می‌شود. اما این واقعیت که دستیابی سریع و آسان به بازار اوراق بهادار برای تعداد عمده‌ای از شرکت‌های سهامی فعال در کشور میسر نبوده و این شرکت‌ها از مزایای بازار سرمایه محروم بوده‌اند قبل از ایجاد فرابورس مشهود بوده است.

بنابراین فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله ساده تر ایجاد گردید تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد. مهم‌ترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه می‌باشد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را نداشته یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار را دارند، لذا رویه‌های پذیرش شرکت‌ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ایست که شرکت‌ها با احراز حداقل شرایط و در سریع ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده کنند.

تفاوت‌های فرابورس با بورس

شرکت فرابورس ایران همچون دو بورس فعال کشور – بورس اوراق و بورس کالا- با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد، با این تفاوت که ورود به بازارهای فرابورس از شرایط و الزامات کمتری برخوردار بوده و شامل بازارهای متنوعی می‌باشد که این تفاوت‌ها را به اختصار در زیر تشریح می‌کنیم.

الف) تفاوت در بازار‌ها:

الف-1) براساس دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، فرابورس دارای پنج بازار (اول، دوم، سوم (عرضه)، ابزارهای نوین مالی و پایه) است. پذیرش شرکت‌های سهامی عام در بازار اول و بازار دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفا در بازار ابزارهای نوین مالی صورت می‌پذیرد.

بازار سوم جهت عرضه یکجا و پذیره‌نویسی اوراق بهادار و بازار پایه جهت درج و نقل و انتقال سهام شرکت‌هایی است که بر اساس الزام بند ب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و امکان پذیرش در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس را ندارند.

الف-2) شرکت بورس تهران دارای 2 بازار به شرح زیر می‌باشد:

1- بازار اول
2- بازار دوم

ب) تفاوت در فرآیند پذیرش در بازار بورس و فرابورس:

با توجه به تقسیم‌بندی‌های انجام شده فوق، مقایسه‌ای بین شرایط پذیرش سهام در بازارهای بورس و فرابورس برای آشنایی بیشتر ارائه می‌کنیم: (جدول بالا) بر اساس بند ب ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید سهام شناور آزاد بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

مزایای پذیرش شرکت‌ها در فرابورس

بر اساس مقررات، کلیه مزایای موجود برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، برای اوراق بهادار و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس نیز تعریف شده‌اند. این موارد از جمله موارد زیر می‌باشند:

– تامین مالی آسان و ارزان

کارکرد اصلی بازارهای اوراق بهادار، تجهیز، جمع‌آوری و هدایت پس‌اندازهای کوچک مردم برای اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی است تا شرکت‌ها با شرایطی آسان‌تر بتواند از مزایای تامین منابع ارزان قیمت از طریق بازار سرمایه، استفاده کنند. علاوه بر فروش سهام و افزایش سرمایه ، راهکارهایی از قبیل انتشاراوراق مشارکت، انتشارگواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص و… برای شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس پیش‌بینی شده است.

– افزایش نقد شوندگی سهام

تا پیش از فعالیت فرابورس فقط سهام شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بود، مکانیسم بازار اوراق منفعت امکان معامله در محیطی شفاف و رقابتی را داشتند و شرکت‌هایی که نمی‌‌توانستند شرایط پذیرش در بورس را احراز کنند از دسترسی به چنین امکانی محروم بودند. اما با ایجاد فرابورس، شرکت‌ها با شرایط ساده تر می‌توانند در این نهاد پذیرش شوند و از مزیت‌های بازار منسجم و شفاف بهره‌مند شوند.

– بهره‌مندی از معافیت مکانیسم بازار اوراق منفعت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس

بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرکت‌های پذیرش شده در فرابورس ایران مشمول مزایای مالیاتی قابل توجهی خواهند شد.به این صورت که بر اساس ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، 5 درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی (فرابورس) یا خارجی پذیرفته می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرش شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بورس بخشوده می‌شود.

به گزارش بورسینس به نقل از عصر بانک شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان بورس حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل 2 برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

در ماده 143 مکرر اضافه شده است از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

– نقل و انتقال سهام به‌صورت آسان- سریع و کم‌هزینه

هم اکنون برای نقل و انتقال سهم شرکت‌های خارج از بورس فرآیند اداری پیچیده‌ و وقت‌گیری وجود دارد و اجرای کلیه مراحل مستلزم صرف وقت و تشریفات اداری پیچیده است اما با شروع فعالیت فرابورس و پذیرش شرکت‌ها در این بازار نقل و انتقال آنها به سهولت انجام می‌گیرد.

– شفافیت و اعتبار قیمت سهام به واسطه مبادله در فرابورس

با توجه به نظارت و شفافیت مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت سهام شرکت‌ها در فرابورس مبین شرایط روشنی برای وضعیت مالی شرکت است و در همه معاملاتی که شرکت یا سهامداران آن انجام می‌دهند، می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد.همچنین می‌تواند مبنای وثیقه‌گذاری و اعتباردهی شرکت‌ها باشد.

– اطلاع رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه

پس از پذیرش سهام شرکت‌ها در فرابورس، مکانیسم قانونی و مراجع رسمی برای اعلام اطلاعات شرکت ایجاد می‌شود و از نتایج ارائه اطلاعات، شفافیت بیشتر عملکرد مدیران شرکت‌ها خواهد بود. همچنین با ارائه گزارش‌های مالی دوره‌ای تحت نظر حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران و سایر سرمایه گذاران به اطلاعات حسابرسی شده دسترسی پیدا می‌کنند.

– بهره‌گیری از امکان وثیقه‌گذاری سهام و اخذ ساده تر تسهیلات بانکی

پس از پذیرش سهام شرکت‌ها در فرابورس، امکان وثیقه‌گذاری سهام و اخذ تسهیلات بر روی سهام شرکت‌‌های پذیرفته شده در این بازار امکان پذیر می‌باشد. چون با پذیرش سهام شرکت درفرابورس، یک مرجع رسمی بر انجام معاملات شرکت نظارت دارد و قیمت سهام در شرایط عادلانه عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، لذا سیستم بانکی با شرایط ساده‌تری اقدام به وثیقه گرفتن سهام شرکت می‌کند. زیرا در صورت وثیقه شدن سهام، امکان انجام معامله روی آن وجود ندارد و ارزش‌گذاری سهام وثیقه شده از سوی یک مرجع رسمی به نام فرابورس صورت گرفته مکانیسم بازار اوراق منفعت است.

– معرفی شرکت و محصولات به طیف وسیعی از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت

با توجه به اینکه فرابورس و بازار سرمایه مخاطبان گسترده‌ای دارد، ورود شرکت به بازار سرمایه موجب آشنایی قشر وسیعی از مصرف کنندگان با خریداران کالا و خدمات شرکت می‌شود وبی شک مخاطبان شرکت را افزایش خواهد داد.

– صدور اوراق مشارکت و گواهی سپرده در فرابورس پذیره‌نویسی وانتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده

سرمایه‌گذاری عام و خاص و همینطور انجام معامله دست دوم این اوراق انجام می‌شود.

– پیش‌بینی فرآیند ساده خروج از فرابورس

در صورتی که به هر دلیل سهامداران عمده شرکتی تصمیم بگیرند، شرکت خود را از فرابورس خارج کنند، در دستورالعمل پذیرش ساز و کاری به این منظور در نظر گرفته شده است که با گذراندن فرآیند مشخصی امکان خروج ازاین بازار وحتی تبدیل شرکت به شرکت سهامی خاص به سادگی امکان پذیر خواهد بود.

جدول مقایسه پذیرش سهام بورس و فرابورس

فرق بورس با فرابورس درچيست؟

واقعا فرق بورس با فرابورس در چيست؟

ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه همواره نشان‌دهنده رشد شرکت و معرفی آنها در سطح کشور می‌باشد. شرکت‌هایی که سهامشان در بازار‌های مالی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد از درجه اعتبار بالاتری برخوردار هستند.

بنابراین ورود به بازار اوراق بهادار از جمله اهداف شرکت‌ها محسوب می‌شود. اما این واقعیت که دستیابی سریع و آسان به بازار اوراق بهادار برای تعداد عمده‌ای از شرکت‌های سهامی فعال در کشور میسر نبوده و این شرکت‌ها از مزایای بازار سرمایه محروم بوده‌اند قبل از ایجاد فرابورس مشهود بوده است.

بنابراین فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس ولی با شرایط پذیرش و معامله ساده تر ایجاد گردید تا حوزه شمول بازار سرمایه کشور را گسترش دهد.

مهم‌ترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه مکانیسم بازار اوراق منفعت می‌باشد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را نداشته یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار را دارند، لذا رویه‌های پذیرش شرکت‌ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ایست که شرکت‌ها با احراز حداقل شرایط و در سریع ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و از کلیه مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده کنند.

نام این بازار در ایران از معادل انگلیسی آن over the counter گ رفته شده است. به همین دلیل به این بازار اختصارا otc نیز گفته می‌شود. قابل ذکر است که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت‌های مالی و عملیاتی شرکت‌های بورس، فرابورس و بورس کالا نظارت کامل دارد.

برخی تفاوت‌های بازار بورس با فرابورس عبارتند از:

۱- بازار فرابورس هیچ مکان فیزیکی متمرکز و خاصی ندارد که داد و ستدکنندگان یا متخصصین همچون بورس های کلاسیک گرد هم آیند.

۲- قوانین استاندارد اقلام مورد مبادله در بازار فرابورس انعطاف پذیر می باشند یعنی قوانین معمولاً ناشی از توافق طرفین می باشد.

۳- ساعات کار فرابورس از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است.

۴- در بازارهای فرابورسی با توجه به اینکه شرایط معاملات با نظر طرفین تعیین می گردد مزایایی از قبیل شفافیت قیمت ها و کاهش ریسک وجود ندارد.

۵- بورس رسمی برای فعالان در این بازار مزایایی از قبیل شفافیت قیمت‌ها و کاهش ریسک را به دنبال دارد در صورتی که در بازارهای فرابورسی با توجه به اینکه شرایط معاملات با نظر طرفین قرارداد تعیین می‌گردد، این شرایط به صورت کامل وجود ندارد.

۶- سطح فعلی امکانات الکترونیکی، انجام معاملات ۲۴ ساعته را امکان پذیر می نماید که بدون شک، در مقایسه با یک بورس، مزیت عمده ای محسوب شده و برای داد و ستد کنندگان از قاره های مختلف نیز، شکل تفاوتهای سازمانی بین قاره ها را از بین می برد.

مزایای بازار فرابورس چیست؟

بازار فرابورس ایران، بازاری منعطف و در عین حال تحت نظارت دقیق سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. حضور در این بازارها به معنای معرفی و شناخت شرکت ها در سطح ملی بوده و مزایای متعددی برای شرکت پذیرفته شده و سهامدارانش قابل ترسیم است:

۱- تامین مالی آسان و ارزان شرکت ها در راستای توسعه فعالیت: کارکرد اصلی بورس و فرابورس، تجهیز جمع آوری و هدایت پس اندازهای کوچک مردم برای اجرای طرح های بزرگ اقتصادی، جهت فراهم آوردن ضریب نقد پذیری بیشتر سرمایه، شفافیت و امکان نظارت بیشتر. فرابورس نیز مانند بورس راهی برای تامین مالی ارزان قیمت شرکت ها است.

۲- بهره مندی از معافیت مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس: بر این اساس شرکت های پذیرش شده در بازار فرابورس ایران مشمول مزایای مالیاتی قابل توجهی خواهند شد که مقدار آن براساس لایحه ای که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده تا میزان ۱۰ درصد تخفیف خواهد بود.

۳- کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال: از مزایای فرابورس براس سهامداران شرکت های سهامی کاهش مالیات نقل و انتقال سهام این شرکت ها از ۴ درصد ارزش اسمی به نیم درصد ارزش معامله همانند بورس اوراق بهادار تهران است. این مزیت در حقیقت در معامله یک سهم د رنرخ ۱۰۰۰ ریال از ۴۰ ریال برای هر سهم در خارج از بورس به ۵ ریال برای هر سهم در بازار فرابورس ایران منجر خواهد شد.

۴- نقل و انتقال سهام به صورت آسان – سریع و کم هزینه: با فعالیت فرابورس چه در رابطه با سهام شرکت های پذیرفته شده و چه در رابطه با معاملات عمده موردی این نقل و انتقال با سهولت انجام خواهد گرفت.

۵- شفافیت و اعتبار قیمت سهام بواسطه مبادله در فرابورس: با توجه به نظارت و شفافیت مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت سهام شرکت ها در فرابورس مبین شرایط روشنی برای وضعیت مالی شرکت است و در همه معاملاتی که شرکت یا سهامداران آن انجام می مکانیسم بازار اوراق منفعت دهند می تواند مبنای عمل قرار گیرد.

۶- اطلاع رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه: پس از پذیرش سهام شرکت ها در فرابورس مکانیسم های قانونی و مراجع رسمی برای اعلام اطلاعات شرکت وجود خواهد داشت و پس از آن ارائه اطلاعات و شفافیت بیشتر عملکرد مدیران خواهد شد

ورود به فرابورس چه مزیت هایی برای سهامداران دارد؟

مهمترین مزیت برای سهامداران ، شفافیت و اعتبار قیمت سهام بواسطه مبادله در فرابورس است که این مهم بواسطه نظارت و شفافیت مکانیسم عرضه و تقاضا در قیمت سهام بوجود می آید که سبب افزایش قیمت اسمی سهام و حتی چندین برابر شدن آن می گردد.

مزیت مهم دیگر آن کاهش مالیات نقل و انتقال سهام آنها می باشد. در حقیقت در معامله یک سهم در نرخ ۱۰۰۰ ریال از ۴۰ ریال برای هر سهم در خارج از بورس به ۵ ریال برای هر سهم در بازار فرابورس منجر خواهد شد. همچنین نقل و انتقال سهام به صورت آسان، سریع و کم هزینه انجام خواهد شد.

برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در فرابورس چه جاذبه هایی دارد؟

۱- افزایش قیمت سهام: سرمایه گذاری در سهام، صاحبان سرمایه را لااقل در مقابل کاهش قدرت خرید پول محافظت می کند. همچنین حسن مدیریت در اداره شرکت، ارزش سهام شرکت را بالا می برد.

۲- سود سهام: میزان سود هر شرکت بستگی به عوامل مشخصی دارد. مدیریت شرکت، تقاضای بازار و اوضاع کلی اقتصادی کشور.

۳- معافیت مالیاتی: شرکتهایی که در فرابورس پذیرفته می شوند از پرداخت ۱۰ درصد مالیات معاف هستند و طبعاً سهامداران از این مزایا سود می برند.

۴- حق رای و اعمال مدیریت: صاحبان سهام شرکتها به نسبت تعداد سهامی که در اختیار دارند در مجمع عمومی صاحبان سهام حق رای دارند.

۵- تنوع سرمایه گذاری: تنوع اوراق بهاداری که در فرابورس عرضه می شود به سهامداران امکان می دهد که سرمایه خود را بین سهامهای گوناگون تقسیم کند و باعث کاهش ریسک و زیانهای احتمالی شود.

۶- اطمینان از محل سرمایه گذاری: شرکتهایی که در فرابورس وارد می شوند باید تمام شرایط و ضوابط تعیین شده توسط فرابورس را رعایت کنند لذا سهام شرکت غیر واقعی با مدیریت ضعیف و دارای ساختار مالی نامناسب در فرابورس جایی ندارد.

۷- حق خرید سهام جدید الانتشار: سهامداران یک شرکت در خرید سهم جدید الانتشار همان شرکت نسبت به سایر خریداران اولویت دارند.

آیا کد معاملاتی ( کد بورسی ) برای خرید سهام در بورس و فرابورس فرق می‌کند؟

خیر، شما با دریافت کدمعاملاتی از کارگزاری، هم می‌توانید در بازار بورس و هم در فرابورس مشغول به معامله سهام شوید. به عبارت دیگر، سهام شرکت‌های فرابورسی و بورسی با یک کدمعاملاتی قابل خریدوفروش است.

برای یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر عادی، تفاوتی بین شرکتی که در فرابورس پذیرفته شده و شرکتی که در بورس است وجود ندارد.

چگونه و از کجا باید کد معاملات دریافت کنم؟

روش دریافت کد معاملاتی که به کد بورسی یا کد سهامداری نیز مشهور است را در این صفحه می‌توانید بخوانید:

مدیریت بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال مکانیسم بازار اوراق منفعت 2008 به بورس اوراق بهادار تهران دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل تحقیق حاضر با عنوان بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران از سری تحقیق های رشته مدیریت میباشد. این تحقیق در 63صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.===================================================================================تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود[email protected] [email protected]===================================================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکيدهدر پی بحران مالی جهانی سال 2008 که از اقتصاد آمریکا آغاز و به اقتصاد بین الملل گسترش یافت، بسیاری از کشورها دچار نابسامانی شدید اقتصادی شدند. دامنه سرایت این بحران بسیار فراگیر و انتقال بحران در برخی از کشورها به سرعت و در برخی دیگر با وقفه همراه بود. با توجه به خلاء تحقیقات قبلی و ضرورت موضوع، در این تحقیق به بررسی مکانیسم انتقال بحران و تبعات ناشی از آن برای اقتصاد ایران پرداختیم. برای تحقق این موضوع دو شاخص عمده از بازار سهام آمریکا با عنوان شاخص میانگین صنعتی داوجونز و بازار سهام ایران شاخص تپیکس را انتخاب و از روش های آماری اقتصاد سنجی نوسانات معنی دار این دو شاخص در طول دوره بحران را بررسی نمودیم. شواهد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که ارتباط قوی معنی داری میان شاخص تپیکس و شاخص داوجونز با وقفه 4 هفته ای پس از وقوع بحران وجود دارد. شاخص های مورد بررسی با استفاده از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد آزمون مانایی قرار گرفتند و به دلیل نامانا بودن از تفاضل اول آنها در آزمون هم انباشتگی یوهانسن استفاده شد. سپس با یک روش ابتکاری که آن را روند کشویی می نامیم، میزان وقفه را بدست آوردیم و با استفاده از یک مدل VAR یافته های خود را تقویت نمودیم. در نهایت محاسبات و نتایج بدست آمده، سوال اول فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه در شرایط عادی بورس اوراق بهادار تهران از بورس آمریکا تبعیت می کند را رد و سوال دوم فرضیه که عنوان می کند بورس اوراق بهادار تهران از وقوع بحران جهانی متاثر گردیده است را تایید می نماید.مقدمه در دهه های اخیر با پیشرفت هایی که در زمینه‏ مخابرات و انتقال اطلاعات صورت گرفته وابستگی متقابل بازارهای مالی در دنیا افزایش یافته است. سرمایه ها و منابع مالی به سرعت در جهت کسب منفعت بین بازارها منتقل می شوند و این عامل سبب گشته که بازارهای مالی رفتار مشابهی را تجربه نمایند. بازار اعم از آنکه‏ بازار اوراق قرضه، سهام و اسناد بازرگانی مکانیسم بازار اوراق منفعت باشد یا بازار ارز، پول، طلا و کالا، بازاری بین المللی شده‏ است و معاملات آن نه تنها در تمام 24 ساعت‏ شبانه‏ روز بی‏وقفه ادامه یافته، بلکه با زمینه بروز آشفتگی در سیستم پولی و مالی بین المللی، بر عملکرد بورسهای سهام اثر می‏گذارد. اگر چه اقتصاد ایران تحت نظارت دولت با اعمال قوانین، سیاست ها و رویه های خاص و در شرایط تحریم بین المللی اداره می شود اما این سوال در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و مالی همواره مطرح بوده است که آیا عملکرد اقتصاد ایران به تنهایی و مستقل از تحولات جهانی می باشد و آیا رابطه معنی داری در تعامل اقتصاد ایران با جامعه جهانی وجود دارد؟ در این تحقیق سعی شده است که ضمن ارائه تصویری از آنچه بحران در اقتصاد و در بازارهای مالی نامیده می شود به بررسی نحوه تاثیر پذیری بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخصی از عملکرد اقتصاد ایران می باشد بپردازیم. داده های مربوط به شاخص میانگین صنعتی داوجونز در بورس اوراق بهادار نیویورک و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و در دو دوره قبل و بعد از بحران مالی سال 2008 با استفاده از آزمون های رگرسیون میزان همبستگی این دو بازار در دوره بحران محاسبه شده است و در نهایت مدل مکانیسم انتقال بحران ارائه شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. فهرست مطالبفصل 1: کلیات تحقیق 11-1- مقدمه 21-2- مسأله اصلی تحقیق 31-3- تعریف و تاریخچه ی موضوع 31-4- اهمیت موضوع 41-5- فرضیه تحقیق 41-6- روش تحقیق 41-7- مراحل تحقیق 51-8- نوآوری های تحقیق 51-9- ساختار پایان نامه 6فصل 2: مروري بر منابع 72-1- مقدمه 82-2- تعاريف، اصول و مباني نظري 92-2-1- کلیات رویکردهای اصلی در طراحی شاخص 92-2-2- مفهوم شاخص 112-2-3- تعاریف شاخص 122-2-4- شاخصهای متداول در بازار سرمایه آمریکا 162-2-5- شاخص قیمت در بازار سرمایه ایران 162-2-5-1- ویژگی های تپیکس 172-2-5-2- نحوه محاسبه تپیکس 182-3- مروري بر ادبيات موضوع 202-4- مکانیسم انتقال 232-4-1- کانال انتقال 232-4-2- واگیری بحران 242-5- نتيجه‌گيري 26فصل 3: روش تحقيق 273-1- مقدمه 283-2- متغیرهای تحقیق 293-3- روش گردآوری داده ها 293-4- روش تحقیق 293-5- مبانی نظری الگوی خودرگرسیون برداری 303-5-1- تعیین وقفه‌های بهینه الگو 313-6- آزمون‌های همجمعی 323-6-1- مفهوم اقتصادی همجمعی 323-6-2- مفهوم آماری همجمعی 323-6-3- تعیین تعداد بردارهای همجمعی 333-6-4- روش یوهانسن-‌ جوسیلیوس 33فصل 4: نتايج و تفسير آنها 354-1- مقدمه 364-2- تجزیه و تحلیل مقدماتی 384-2-1- آزمون ریشه واحد 384-2-2- آزمون هم انباشتگی 394-3- بررسی ارتباط بازارهای سهام 424-4- روش ابتکاری تعیین زمان وقفه 424-5- تجزیه و تحلیل اثر بحران 474-5-1- دوره پيش از بحران 474-5-2- دوره پس از بحران 49فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها 535-1- مقدمه 545-2- توضیح وقفه ساختاری 555-3- نوآوری در تحلیل نموداری 555-4- پیشنهادات 56مراجع 57 دسته بندی: مدیریت تعداد مشاهده: 2563 مشاهده کد فایل:11371 انتشار در:۱۳۹۶/۵/۱۵ حجم فایل ها:296 اشتراک گذاری: قیمت: 35,500 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پایان نامه بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهرانپروژه بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی سال 2008 به بورس اوراق بهادار تهران

پیشینه و مبانی نظری روند گسترش شهرها دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 760 مشاهده کد فایل:36348 انتشار در:۱۳۹۹/۱/۱۱ حجم فایل ها:106.00کیلو بایت قابلیت ویرایش: دارد تعداد صفحات: 54 فرمت فایل: doc اشتراک گذاری: روانشناسی و علوم تربیتی…

پرسشنامه انسجام درونی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 405 مشاهده کد فایل:44401 انتشار در:۱۴۰۰/۲/۱۵ حجم فایل ها:115 کیلوبایت قابلیت ویرایش: دارد تعداد صفحات: 7 فرمت فایل: doc اشتراک گذاری: روانشناسی و علوم تربیتی پرسشنامه انسجام درونی دانلود…

طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی درس اعداد والگوها دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 311 مشاهده کد فایل:39731 انتشار در:۱۳۹۹/۹/۲۵ حجم فایل ها:918.7 کیلوبایت قابلیت ویرایش: دارد تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: word اشتراک گذاری: روانشناسی و علوم…

دانلود دسته بندی: گوناگون تعداد مشاهده: 2551 مشاهده کد فایل:14652 انتشار در:۱۳۹۶/۸/۲۸ حجم فایل ها:706 اشتراک گذاری: گوناگون دانلود مقاله بررسی انواع تداخل و راهکارهای مقابله با آن در نسلهای مختلف شبکههای مخابرات سیار دانلود دانلود مقاله بررسی انواع تداخل…

دسته بندی: برق و الکترونیک تعداد مشاهده: 2785 مشاهده کد فایل:11774 انتشار در:۱۳۹۶/۵/۳۰ حجم فایل ها:4385 اشتراک گذاری: برق و الکترونیک گزارش کارآموزی کارخانه کاشی دانلود گزارش کارآموزی کارخانه کاشی دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش…

روانشناسی و علوم تربیتی دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 73 مشاهده کد فایل:57761 انتشار در:۱۴۰۰/۱۱/۴ حجم فایل ها:3.3 مگابایت قابلیت ویرایش: دارد فرمت فایل: word تعداد صفحات: 50 اشتراک گذاری: روانشناسی و علوم تربیتی دانلود ترجمه مقاله…

سهم 79 درصدی فرابورس از بازار بدهی کشور

unnamed

ICTPRESS - پنل «نهادهای مالی بازار سرمایه» در جریان کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت در مرکز همایش‌های کوشک وزارت نفت برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری ICTPRESS، رضا غلامعلی‌پور معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران به عنوان یکی از سخنرانان این پنل، تامین مالی از طریق نظام بانکی و تامین مالی از طریق بازار سرمایه را مقایسه کرد و گفت: بازار سرمایه در سمت انتشار اوراق، پتانسیل بالایی دارد؛ هرچند که سرعت مکانیسم بازار اوراق منفعت رشد در این زمینه مناسب است و رقم تامین مالی از طریق بازار سرمایه از ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در پایان دی‌ماه ۹۸ رسیده است اما همچنان جای رشد بیشتر در این زمینه وجود دارد.

وی با نگاهی اجمالی به سهم بورس‌ها از بازار بدهی کشور، اظهار کرد: فرابورس سهم 79 درصدی از بازار بدهی کشور را به خود اختصاص داده است؛ چراکه ۸۳ درصد اوراق موجود در بازار سرمایه، دولتی است و فرابورس میزبان این اوراق است.

وی همچنین تجربه فرابورس ایران در تامین مالی صنعت نفت و گاز را تشریح کرد و افزود: فرابورس تجربه پذيره‌نويسي نخستین اوراق مشاركت شركت پالايش نفت تهران را دارد که این اوراق با هدف اجرای طرح بهینه‌سازی و بهبود کیفیت فرآورده‌های شرکت پالایش نفت تهران منتشر شد.

به گفته غلامعلی‌پور همچنین پذيره‌نويسي اولین اوراق اجاره شركت نفت پارس در بازار فرابورس ايران انجام شد که هدف از انتشار این اوراق خريد تجهيزات و ماشین‌آلات توليدي، تاسيسات الكتريكي و مكانيكي شركت نفت پارس جهت استفاده در فعاليت شركت، توسط نهاد واسط و اجاره به شرط تمليك آن‌ها به شركت یادشده بود.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران در ادامه یکی دیگر از تجارب فرابورس در تامین مالی صنعت نفت و گاز را پذيره‌نويسي نخستین اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند عنوان کرد و افزود: این اوراق برای‎ ‎خرید منافع حاصل از توسعه 11 حلقه چاه نفت منتشر شد که پشتوانه انتشار آن، منافع آتي است.

پذيره‌نويسي اولين اوراق مرابحه شركت بناگستر كرانه در بازار فرابورس ايران به منظور خريد نقدي 90,000 متريك تن نفت كوره توسط نهاد واسط و فروش اقساطي آن به شركت یادشده از دیگر اقدامات فرابورس ایران در زمینه تامین مالی صنعت نفت و گاز به شمار می‌رود که غلامعلی‌پور در این پنل به آن اشاره کرد.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران در ادامه از جمله مزایای اوراق مرابحه را تامین مالی منابع بزرگ بدون مراجعه به سیستم بانکی و قابلیت استفاده هم برای تامین مالی دارایی‌های ثابت و هم به عنوان سرمایه در گردش برشمرد.

وی در بخش دیگری از پنل نهادهای مالی بازار سرمایه، اظهار کرد: در تیرماه امسال ظرفیت خوبی در قانون حمایت از توسعه پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به وجود آمد که هدف از آن جلوگیری از خام‌فروشی نفت و ایجاد پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس بود.

غلامعلی‌پور با بیان اینکه طی سال‌های اخیر فرآیند انتشار اوراق تسهیل شده است، گفت: با استفاده از مکانیسم توثیق سهام به جای رکن ضامن، بسیاری از پیچیدگی‌های فرایند انتشار اوراق برطرف شده و همچنین انتشار اوراق اجاره سهام نیز از موارد تسهیل‌کننده در این زمینه بوده است.

معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس ایران در نهایت یکی از راه‌های مناسب تامین مالی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را عرضه بخشی از سهام شرکت‌های این حوزه دانست و گفت: شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها و زیرمجموعه‌های آنان در صورتی که قابلیت پذیرش و عرضه در بازار سرمایه را دارند، عرضه شوند چراکه عرضه درصدی از سهام این شرکت‌ها به تامین مالی آن‌ها کمک می‌کند.

دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی

آزمون الگوی اهلـووالیا-آسافـو در شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی بخش روستایی ایران

چکیدهیکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی‌ترین راه‌های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه‌های سرمایة انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش . بیشتر چکیدهیکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی‌ترین راه‌های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه‌های سرمایة انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره‌وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت‌ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می‌سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه‌های زیر‌بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل‌های رگرسیونی با وقفه‌های گسترده (ARDL) و داده‌های سری زمانی سال‌های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی‌دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست.واژگان کلیدی: مدل خطی اهلووالیا - آسافو، آموزش، سلامت، نابرابری درآمدی، بهره‌وری کل عوامل تولیدچکیدهیکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی‌ترین راه‌های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه‌های سرمایة انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره‌وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت‌ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می‌سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه‌های زیر‌بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل‌های رگرسیونی با وقفه‌های گسترده (ARDL) و داده‌های سری زمانی سال‌های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی‌دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.