الگوی موج پنجم ناقص


دکتر سید سلمان فاطمی

چشم اندام مهمی است. به عنوان یک حس مهم، میتواند شناخت ما را ا زمحیط اطراف بیشتر کند و با شناخت و حس بیشتر محیط میتواند قدرت ما را برای واکنش بهتر بیشتر نماید و توانایی ما را برای زنده ماندن افزایش دهد.

تکامل چشم زنجیره ای از مراحلی است که ایجاد شده است تا چشم موجود زنده طی میلیون ها سال شکل بگیرد. برخی اجزای چشم مانند رنگدانه های بینایی اینطور به نظر میرسد که از ریشه ای مشترک است و با اینکه چشم ساده ابتدایی و حساس به نور به صورت ناگهانی و پیش از شاخه شاخه شدن حیوانات، ایجاد شده است، چشم پیچیده مرکب- که برای تصاویر شکل گرفته است- حدود 50 تا صد بار از همان ژنها و همان پروتئین نادر و ساختار، شکل گرفته است و این در دوره زمانی است که از عصر کامبرین درحدود 540 میلیون سال قبل شروع میشود.

چشمهای پیچیده میلیونها سال پیش در دورهای به نام انفجار کامبرین تکامل یافتهاند.هیچ شاهدی دال بر وجود چشمها قبل از این مرحله وجود ندارد، اما طیف وسیعی از تنوع در کمبرین میانی «بورگس شیل» مشهود است. طیف وسیعی از سازگاری در چشم، جهت تأمین نیازهای موجود زنده حامل آن، به وجود آمدهاست. توانایی چشمها در میزان تیزبینی، دامنه طول موجهایی که میتوانند دریافت کنند، حساسیتشان در نور کم، کشف حرکتها یا تشخیص اشیا و تعیین
رنگها تغییر کردهاست.

چشم انسان
ترکیب پیچیده چشم به عنوان دلیلی در پشتیبانی از این نظریه- که چشم به وسیله خالق ساخته شده است- به کار میرود و بیان میشود امکان ندارد به وسیله انتخاب طبیعی ساخته شده باشد. در سال1802 فیلسوف ویلیام بالی چشم را معجزه طراحی نامید. خود چارلز داروین در کتاباصل گونه ها می گوید تکامل چشم به وسیله انتخاب طبیعی در وهله اول احمقانه به نظر میرسد ولی خودش در ادامه بیان میکند که این حالت، ممکن است.
پس ممکن است وجود مراحل تدریجی فراوانی از چشم ساده و در حالتی ناقص وجود داشته باشد و به سوی چشم پیچیده و بالفعل درحد کمال برود و هر درجه از این درجات برای کسی- که آن را دارد- مفید است و وقتی از این بیشتر شود و هرگاه چشم تمایز یابد، همه این تفاوتها برای هر حیوانی تحت تاثیر شرایط متغیر زندگی، مفید خواهد بود.

دشوار است تصور کنیم چشم کامل و پیچیده از طریق انتخاب طبیعی شکل گرفته باشد و هرچند این دیدگاه بر اساس تصور ما غیر ممکن به نظر میرسد نمیتوان آن را مختل کننده نظریه تکامل تصور کرد. داروین حرکت تدریجی عصب بینایی تا جایی که با رنگدانه ها پوشیده شده است بدون آنکه هیچ ابزار یا مکانیسم دیگری داشتهباشد و بعدا رسیدن تا بالاترین درجه از کمال را، نمونه ایی برتر از مراحل منقرض شده تکامل میداند.
(پیدا نشدن واسطه های تکاملی در دوره کامبرین، نشانه سرعت بالای تکامل در این دوره زمین شناسی است. وقتی سرعت تکاملی، خیلی زیاد شود، فرصتی برای بسیاری از واسطه ها برای باقی ماندن در لایه های زمین نیست و این، به معنی نبودن این واسطه ها نمیباشد بلکه قدرت ما برای کشف اثار این واسطه ها اندک است. امروز با پژوهش های ژنتیکی میتوان این واسطه ها را دقیقتر شناخت.)

به نظر می رسد تصور داروین درست باشد و پژوهش های فعلی در مکانیسم های ژنتیکی مسئول تکامل چشم انجام شده است. در عصر کنونی پژوهش های تکامل، ارتقا یافته است و روش هایی اکنون توسط ما به کار گرفته شده است و آن، تحلیل ژنتیکی برای پژوهش مکانیسم مسئول تکامل چشم و عموم تکامل زیستی است.

قدیمی ترین فسیل ها از چشم- که تا امروز کشف شده است- به دوره کامبرین یعنی حدود 540 میلیون سال قبل برمی گردد. این دوره شاهد تکامل سریعی به نام انفجار کامبرین بوده اس. یکی از فرضیات ایجاد این تنوع،کلید نوریاز اندرو پارکراست که بیان میکند تکامل چشم زمینه رقابت برای برتری جویی را ایجاد کرد و این باعث تسریع در روند تکامل شد. تا قبل از این، موجوات زنده از قابلیت حساسیت به نور استفاده میکردند ولی نه برای حرکت سریع یا هدایت به وسیله دید.

از آنجا که بایگانی فسیلها به ویژه از دورهٔ کامبرین اولیه ناچیز است، تخمین سرعت تکامل چشم کار سختی است. یک مدل ساده با قرار دادن جهشهای کوچک در معرض انتخاب طبیعی، نشان میدهد که اندام بینایی اولیه- که بر اساس بهرهوری رنگدانههای نوری کار میکردند- میتوانستند به چشم پیچیده مانند چشم انسان طی ۴۰۰۰۰۰ سال تکامل پیدا کرده باشند.

چشم در عالم حیوانات
تقریبا 9% مجموعه حیوانی دارای چشم هستند. و از جمله حیوانات دارای چشم از مهره داران 40 هزار گونه و از نرمتنان و دو کفه ای ها نزدیک به 100 هزار گونه و از بند پایان و عنکبوتیان و حشرات بیشتر از یک میلیون گونه وجود دارد. وجود نژادهای حیوانی دارای چشم، بیشتر از بدون چشمها است. این ارجحیت در میان حیوانات شاید به سودمندی تکامل چشم برمیگردد که قبل از 540 میلیون سال قبل شروع شد.

چشم کمک کرد نژادهای حیوانی طی انفجار کامبرین تکامل یابند در این دوره تغییرات بسیاری رخ داد که منجر به تنوعی وسیع در میان حیوانات شد و بر اساس فرضیه آندرو پارکر دانشمند تاریخ طبیعی، چشم باعث موفقیت زیستی در رابطه میان حیوان شکارچی و قربانی او شد.

همچنین چشم نقشی مهم در عالم حیوانات در شناسایی جنس مونث توسط حیوان مذکر دارد. و تکامل حیوانات و زیاد شدن بزرگی بدن آنها طی این مرحله، عاملی ضروری برای تکامل چشم مرکب بوده است و شبکیه با مساحت بزرگ و عدسی بزرگ و مغز بزرگی که مناطقی برای پردازش پیام ها دارد همه اینها مگر در حیوانات بزرگ وجود ندارد و این حیوانات در دوره کامبرین در میان گروه های مختلف حیوانات قرار گرفته است.

ریشه واحد یا چندین اصل؟

برای آنکه بگوییم چشم در یک مرحله یا طی چندین مرحله ایجاد شده است باید چشم تعریف شود. بیشتر مکانیسم های ژنتیکی ای که رشد چشم با آن رخ میدهد بین همه موجودات زنده ای- که دارای چشم هستند- مشترک است و این سبب میشود نتیجه گیری کنیم سلف آنها نوعی از مکانیسم های حساس به نور را به کار برده است حتی اگر دارای اندام بینایی نباشد.

ولی حتی سلول های گیرنده نور ممکن است چندین بار از گیرنده های شیمیایی مشابه، تکامل یافته باشد. و سلول های حساس به نور میتواند در دوره ای طولانی پیش از انفجار کامبرین، موجود بوده باشد. خصوصیات مشابه تر مانند به کار بردن پروتئین گلبولین عدسی در سرپایان و عدسی مهره داران است و نقش پروتئین را از نقش ابتدایی به نقش و وظیفه ای جدید درون چشم تبدیل میکند.

مراحل تکامل چشم پیشینیان
نخستین چشم در موجودات تک سلولی دیده شده است و عبارت است از گیرنده های نوری به صورت پروتئین های حساس به نور که به آن لکه های نور میگویند و این لکه ها نمیتواند جز حس تابش های محیط، وظیفه دیگری داشته باشد. یعنی میتواند نور را از تاریکی تشخیص دهد و این برای پاسخ اندام ها طی ساعات روز یعنی دوره نوری مناسب است و با نظم روزانه خاص همراه شود ولی برای دیدن کافی ینست زیرا نمیتواند بین شکل ها تمیز دهد یا جهت اندام را مشخص کند.

لکه چشم در همه انواع اصلی حیوانات وجود دارد و بین موجودات تک سلولی، شایع است و از جمله آنها اوگلنا) تکیاختهای تاژکدار یوکاریوت)است.
لکه چشمی اوگلنا در انتهای جلویی قرار دارد و استیگما (خال) نام دارد و لکه ای کوچک با رنگدانه قرمز است که مجموعه ای از بلورهای حساس به نور را در بر دارد و لکه چشمی همراه با حرکت موجی تاژک به موجود زنده اجازه میدهد به طرف نور حرکت کند و به آن، در فتوسنتز کمک می کند و الگوی موج پنجم ناقص این وظیفه ای اساسی در کارکردهای روزانه است.

رنگدانه های چشمی در مغز موجودات پیچیده تر، وجود دارند و تصور می شود نقشی مهم در همزمانی تخم گذاری با تغییرات ماه داشته باشد. و از طریق درک تغییرات اندک در روشنایی شب، موجود زنده می تواند تولید اسپرم و تخمک را همراه با هم کند تا احتمال باروری بیشتر شود. خود نگاه و دید، بر اساس شیمی پایه ای زیستی و مشترک بین همه چشمها است. با این همه روشی که در آن این ابزارهای شیمیایی ترجمه میشود
با توجه به محیط و اندام متفاوت است. چشم تعداد زیادی ساختار و شکل دارد و همه آنها در مرحله بسیار دیرتری در مقایسه با پروتئین ها و مولکول های اصلی شکل گرفته است. چشم در سطح سلولی دو طراحی اصلی دارد:

یکی نخست دهانیان(پریتوستوم) شامل نرمتنان، حلقوی ها و بندپایان و دهان دومیان(دوتيروستومی ها)شامل مهره داران دارای نخاع و خارداران است. سلول گیرنده نور پروتئین هایی به نام اوپسین دارد و این، واحد عملکردی چشم است که در پاسخ به نور، پیامهای عصبی آزاد می کند. اوپسین های حساس به نور در طبقه مویی قرار میگیرد تا مساحت سطح را بیشتر کند. طبیعت این پرده ها با هم فرق دارد و دو شکل اساسی دازد: میکروویلوس و سیلیا(مژک).

در چشم گروه های اول (پریتوستوم) میکروویلوسها حضور دارند: توسعه و برآمده کردن غشای سلولی.
ولی در دسته دوم یعنی دوتيروستومی ها این موها از مژکها مشتق شدهاند که ساختارهای مجزایی دارند. با این همه موجود زنده از نوع دیگری از گیرنده های نوری بیرون از چشم بهره میبرد مثلا کرم حلقوی پلاتینرس دومریلی از سلول های کرکی در چشم استفاده می کند اشتقاق واقعی ممکن است پیچیدهتر باشد، به طوری که بعضی از میکروویلوسها دارای مژک هم باشند، اما مشاهدات دیگر، تفاوتهای بنیادینی بین نخستدهانیان و دهاندومیان را نشان میدهند.

با این حال در پژوهش های دیگر تفاوت بنیادی بین پروتستوم و دوتيروستومی ها مشاهده شده است و این تصورات بر اساس پاسخ سلولهای نوری است و برخی از سدیم و برخی دیگر از پتاسیم برای ایجاد پیام عصبی استفاده میکند و پریتوستومی ها هم اجازه عبور بیشتر سدیم از دیواره را در مقایسه با دوتیروستومی ها میدهد. حدس زده میشود که وقتی این دو گرو

ه در پرکامبرین (قبل از دوره کامبرین) از هم جدا شدند دارای گیرندههای نوری ابتدایی بودند و بعداً هر کدام بهطور مستقل به سمت چشمهای پیچیدهتر توسعه پیدا کردند.

چشم های ابتدایی
واحد اصلی پردازش نور در چشمها سلول های گیرنده نور است و اینها سلول هایی اختصاصی هستند که دو نوع مولکول در دیواره خود دارند یکی پروتئین های حساس به نور به نام اوپسین و دیگری حمل کننده رنگ است که رنگها را تمیز میدهد
مجموعه هایی که این سلول ها را دارد لكه های چشمی نامیده میشود و این اعتقاد وجود دارد که به صورت جداگانه بین 40 تا65 بار تکامل و ارتقا یافته اند. این لکه های چشمی برای این حیوانات ادراک بسیار اولیه براي جهت و شدت نور فراهم میکند ولی برای تمیز بین هر چیز و محیط اطراف آن کافی نیست.

مشخص است تکامل نظام بینایی میتواند جهت نور رادر چندین درجه مشخص کند و این کاری بسیار دشوارتر است و فقط شش گونه از میان سی و سه گونه، دارای این سیستم هستند. این نظام بینایی پیچیده،با تقعر تدریجی لکه بینایی چند سلولی همراه است و این قدرت جهت یابی پرتوها را تعیین می کند و این، امری است که دقت آن با زیاد شدن عمق تقعر بیشتر میشود.

لکه بینایی مسطح برای تعیین جهت نور فعال نیست زیرا پرتوی نور، سلول های حساس به نور را بدون در نظر گرفتن جهت آن، فعال میکند با این حال چشمهای مقعر، اجازه تعیین جهت یابی را به دلیل اختلاف سلولهایی- که نور بر اساس زاویه خود فعال خواهد کرد- می دهد.

حلزون های ابتدایی چشم های بزرگی دارند که در دوره کامبرین ایجاد شد و آن را می توان امروز در برخی حلزون ها و بی مهرگان معاصر دید و با اینکه این چشم های اولیه در شناسایی نور و نه جهت یابی آن، فعال است، نقش آن به تدریج با عمیق شدن حفره چشم تغییر کرد و تعداد سلول های گیرنده نور بیشتر شد و این امر به موجود زنده توانایی شناسایی دقیق تر نور را داد.

تکامل چشم طی انفجار کامبرین سرعت بسیار بیشتری گرفت و این یک تغییر ریشه ای در شناسایی تصویرها و جهت نور است.

نقش کوچک کردن دریچه ورود نور بعدا بیشتر از زیاد شدن عمق تقعر، باعث بهبود دقت بینایی شد: موجودات زنده از طریق آن توانستند به تصویر حقیقی برسند و این کمک کرد جهت نور کاملا معین شود. با اینحال شکل ها به صورت اندکی درک شد این نوع چشم اکنون در هسته داران هست ولی دقتی اندک و تصویری مبهم میدهد چون قرنیه وعدسی ندارد با این حال بهبودی واضح را نسبت به چشمان ابتدایی نشان میدهد. سلول های شفاف از تیرگی و درگیر شدن با موارد مزاحم جلوگیری میکند و این درون اتاق چشم باعث کند شدن سرعت نور میشود و می تواند به تصفیه رنگ و شکست بالای نور و ممانعت از ورود اشعه فرا بنفش و فعالیت درون و بیرون اب کمک کند.

قرنیه و عدسی دو بافت شفاف مسئول تجمع نور هستند و اینها در تمرکز آن در بخش پشتی شبکیه نقش دارد.
قرنیه از حفره چشم حفاظت میکند و همزمان مسئول دو سوم انکسار نور هم هست. یکی از دلایل اصلی محتمل برای توانایی چشم درجمع آوری مجموعه طول های موج نوری خاص از امواج الکترومغناطیسی یعنی طول موج نور مرئی، تکامل حساسیت نوری در گونه های آبزی در ابتدا است و فقط دو طیف نور سبز.و آبی میتوانند از محیط آبی بیرون بیاید.

تکامل ابزار تمرکز با استفاده از حرکت عضلات اطراف به سوی عقب و جلو است و برخی از این عضلات، عدسی را مسطح میکند. فرایند های دیگری جز این دو به عنوان فرآیندهای شیمیایی وجود دارد و از طریق تنظیم رشد چشم و محافظت بعد کانونی این کار را میکند و علاوه بر آن می توان شکل مردمک رادر تعیین نظام کانونی به کار برد مثلا شکاف طولی مردمک به ساختار مشترک چند کانونی اشاره دارد در حالی که مردمک حلقوی در نظام تک کانونی مشخص میشود. مردمک تحت تاثیر نور ساطع شده، به شکل حلقوی تنگ میشود و این، اندازه کانونی را زیاد میکند و در تاریکی گشاد میشود تا عمق تمرکز را کاهش دهد. به کاربردن ابزار تمرکز، شرط نیست و خطاهای کانونی با زیاد شدن وسعت مردمک بیشتر میشود .بنابراین بسیاری از حیوانات دارای چشم کوچک در نور مستقیم خورشید فعال میشوند و اساسا ابزاری برای تمرکز نور ندارند. ابزارهای نیاز به تمرکز نور فقط به صورت تدریجی ایجاد شد و هر وقت گونه بزرگتر باشد ایجاد میشود.

سیر تدریجی ارتقای ژنها و محصولات آن، به سوی شناخت بیشتر محیط، نشان دهنده هدفی است که در پس خلقت قرار گرفته است. هدف از خلقت، شناخت بیشتر برای واکنش کاملتر است و این سیر، متوقف نیست و اکنون هم ادامه دارد.

آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

باورهای نادرست در فرهنگ عمومی و قوانین ناکارآمد و ناقص؛ دو چالش در مسیر به ثمر رسیدن نقش زنان در توسعه همه جانبه و پایدار است

باورهای نادرست در فرهنگ عمومی و قوانین ناکارآمد و ناقص؛ دو چالش در مسیر به ثمر رسیدن نقش زنان در توسعه همه جانبه و پایدار است

فریبا نظری مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در همایش زن و توسعه که در همدان و با حضور استاندار، مدیران دستگاه های مختلف و زنان فرهنگی، کارآفرین و نخبه این استان برگزار شد، گفت: باورهای نادرست در فرهنگ عمومی و قوانین ناکارآمد و ناقص؛ دو چالش اساسی و اصلی در مسیر به ثمر رسیدن نقش زنان در توسعه همه جانبه و پایدار است.

به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ نظری ادامه داد: بر همین اساس ضروری است برای اجرایی شدن نقش زنان گروه های مختلف در توسعه جامعه، در راه رفع این دو چالش اساسی، تلاش کنیم.

وی بر ضرورت حمایت از کارآفرینان تأکید کرد و افزود: پیشنهاد می کنم نشستی توسط استاندار همدان با کارآفرینان و فعالان اقتصادی زن برگزار شود تا ضمن آشنایی با مشکلات این گروه، درجهت اتخاذ تدبیر برای گره گشایی از آنها اقدامی عملی صورت گیرد.

این مقام مسئول ضمن تقدیر از توجه استاندار همدان در استفاده از توان مدیریتی جوانان و زنان در این استان، ابراز امیدواری کرد: الگوی اجراشده استانداری همدان در سایر استان ها به دنبال تاکیدات دولت و وزیر محترم کشور شبیه سازی شود.

گفتنی است استان همدان با دارا بودن ۸ معاون فرماندار زن توانست در بحران سیل و پس از آن به عنوان استان معین در توجه به نیازهای زنان و کودکان بسیار موفق عمل کند.

کور رنگی

کور رنگی، یک بیماری ژنتیکی است که ناشی از تفاوت در نحوه پاسخ یک یا چند سلول حساس به نور است که در شبکیه چشم یافت می شود و به برخی رنگ ها پاسخ می دهد. این سلول ها که سلولهای مخروطی نامیده می شوند ، طول موج نور را حس می کنند و شبکیه را قادر می سازند بین رنگ ها تمایز قایل شود. این تفاوت در حساسیت در یک یا چند سلول مخروطی می تواند بین افراد کور رنگ تمایز ایجاد شود.

 • این دو شکل کور رنگی وجود دارد که ، ادراک رنگ را مختل می کند اما بر وضوح بینایی (حدت بینایی) تأثیر نمی گذارد:
 1. نقص بینایی در تشخیص رنگ قرمز، رایج ترین شکل کور رنگی است. افراد مبتلا در تشخیص برخی طیف های رنگ قرمز، زرد و سبز مشکل دارند.
 2. کور رنگی رنگ آبی-زرد (همچنین به آن کوررنگی تایتان نیز گفته می شود) که نادرتر هستند باعث اختلاف در طیف های آبی و سبز می شوند و در تشخیص آبی تیره از سیاه مشکل ایجاد می کنند.
 • شکل نادر و شدیدتری از کور رنگی وجود دارد که باعث کاهش حدت بینایی و کور رنگی شدید می شود:
 1. این نوع کور رنگی به نام تک رنگ بینی آبی نامیده می شود. افراد مبتلا دارای مشکلات بینایی اضافی هستند که می تواند شامل افزایش حساسیت به نور (فتوفوبی)، حرکات غیر ارادی چشم به سمت بالا (نیستاگموس) و نزدیک بینی (نزدیک بینی) باشد. تک رنگ بینی آبی گاهی اوقات نوعی آکروموپسی محسوب می شود ، اختلالی که با کمبود دید جزئی یا کامل در رنگ با سایر مشکلات بینایی مشخص می شود.

انواع زیر مجموعه های کور رنگی

کوری رنگ قرمز-سبز:

متداول ترین نوع کوری رنگ ، تفاوت بین قرمز و سبز را دشوار می کند. 4 نوع کور رنگی قرمز-سبز وجود دارد:

 • دوتروانومالی: رایج ترین نوع کوری رنگ قرمز-سبز است. در این نوع کور رنگی، رنگ‌های زرد و سبز، قرمز به نظر می‌رسند و همچنین تشخیص رنگ‌های آبی و بنفش مشکل است. این نوع خفیف است و معمولاً در فعالیتهای عادی مشکلی ایجاد نمی کند.
 • پروتانومالی: باعث می شود رنگ قرمز، نارنجی و زردف سبز و روشن تر به نظر برسد. این نوع کور رنگی نیز خفیف است و معمولاً به فعالیتهای عادی مشکلی ایجاد نمی کند.
 • پروتانووپی: هیچ رنگدانه قرمزی در سلول های مخروطی این افراد وجود ندارد و رنگ قرمز، خاکستری به نظر می رسد. برخی سایه‌های نارنجی و سبز، زرد رنگ دیده می‌شوند. این بیماری در زنان نادر است، درحالیکه ۱% از مردان به آن مبتلا هستند.
 • دوتریانوپیا: هیچ رنگدانه سبزی در سلول های مخروطی این افراد وجود نداردباعث می شوند که به هیچ وجه نتوانید تفاوت بین قرمز و سبز را تشخیص دهید. رنگ قرمز ممکن است به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد به نظر برسد، درحالی که رنگ‌های سبز به بژ تغییر می‌کنند.

کور رنگی آبی-زرد:

این نوع کور رنگی باعث می شود تفاوت بین آبی و سبز و بین زرد و قرمز تفاوت چندانی نداشته باشد. توضیح تفاوت بین آبی و سبز و بین زرد و قرمز را دشوار می کند. در این نوع خاص از بیماری کوررنگی، رنگدانه آبی از دست رفته یا به درستی کار نمی‌کند.

2 نوع کوری رنگ آبی-زرد وجود دارد:

 • تریتانومالی: باعث می شود که نتوانید تفاوت آبی و سبز ، بنفش و قرمز و زرد و صورتی را بگویید. همچنین باعث می شود رنگ ها روشن تر نشوند. رنگدانه‌های آبی در سلول‌های مخروطی این بیماران به صورت محدود کار می‌کنند، در نتیجه رنگ آبی، سبزتر به نظر می‌رسد.
 • تریتانومی: این نوع از بیماری با عنوان کوررنگی زرد آبی نیز شناخته می‌شود که بسیار نادر است. بیماران هیچ رنگدانه آبی در سلول‌های مخروطی خود ندارند. در نتیجه رنگ آبی، سبز و زرد به رنگ خاکستری روشن یا بنفش به نظر می‌رسد.

نابینایی کامل رنگ

اگر کور رنگی کامل دارید ، به هیچ وجه نمی توانید رنگ ها را ببینید. این همچنین به عنوان مونوکروم خوانده می شود ، و بسیار غیر معمول است. بسته به نوع ، ممکن است در دیدن واضح نیز مشکل داشته باشید و ممکن است نسبت به نور حساس تر باشید.

الگوی وراثت کور رنگی

کور رنگی رنگ قرمز و مونوکروم مخروط آبی در یک الگوی مغلوب وابسته X به ارث می برند. ژنهای OPN1LW و OPN1MW روی کروموزوم X قرار دارند که یکی از دو کروموزوم جنسی است. در مردان (که فقط یک کروموزوم X دارند) ، یک تغییر ژنتیکی در هر سلول برای ایجاد بیماری کافی است. نرها بیشتر از زنان مبتلا به اختلالات مغلوب وابسته به X هستند ، زیرا در زنان (که دو کروموزوم X دارند) ، باید یک تغییر ژنتیکی در هر دو نسخه کروموزوم ایجاد شود تا این اختلال ایجاد شود. مشخصه ارث مرتبط با X این است که پدران نمی توانند صفات مرتبط با X را به پسران خود منتقل کنند.

کور رنگی رنگ آبی زرد در یک الگوی غالب اتوزومی به ارث می رسد ، به این معنی که یک نسخه از ژن OPN1SW تغییر یافته در هر سلول برای ایجاد این بیماری کافی است. در بسیاری موارد ، فرد مبتلا این بیماری را از والدین مبتلا به ارث می برد.

فراوانی

کور رنگی رنگ قرمز قرمز رایج ترین شکل کمبود بینایی رنگ است. این وضعیت خیلی بیشتر در مردان تأثیر می گذارد. در بین جمعیت با اجداد اروپای شمالی ، در حدود 1 در 12 مرد و 1 در 200 زن مشاهده می شود. نقص بینایی رنگ قرمز قرمز تقریباً در تمام جمعیتهای دیگر مورد مطالعه شیوع کمتری دارد.

علل ایجاد کور رنگی

جهش در ژنهای OPN1LW ، OPN1MW و OPN1SW باعث اشکال مختلف کور رنگی می شود که در بالا توضیح داده شد. پروتئین های تولید شده از این ژن ها نقش اساسی در بینایی رنگ دارند. آنها در شبکیه یافت می شوند ، که همان بافت حساس به نور در پشت چشم است. شبکیه شامل دو نوع سلول گیرنده نور به نام سلولهای میله ای و مخروطی است که سیگنال های تصویری را از چشم به مغز منتقل می کنند.

سلولهای میله ای در نور کم دید را فراهم می کنند. مخروط ها در نور روشن از جمله دید رنگ، دید را فراهم می کنند. سه نوع سلول مخروطی وجود دارد که هر یک حاوی یک رنگدانه خاص (نوری که به نام اپسین نامیده می شود) است که به طول موج های خاص نور حساس است. مغز از هر سه نوع سلول مخروطی ورودی را تولید می کند تا بینایی رنگی طبیعی را ایجاد کند.

ژنهای، OPN1MW و OPN1SW دستورالعمل ساخت سه رنگدانه آپشن در مخروط ها را ارائه می دهند. اپسین ساخته شده از ژن OPN1LW نسبت به نور در قسمت زرد / نارنجی طیف مرئی (نور طول موج) حساس تر است و مخروط های با این رنگدانه به مخروط های حساس به طول موج یا L معروف هستند. اپسین ساخته شده از ژن OPN1MW نسبت به نور در وسط طیف مرئی (نور زرد / سبز) حساس تر است و مخروط های با این رنگدانه به مخروط های حساس به طول موج میانی یا M گفته می شوند. اپسین ساخته شده از ژن OPN1SW نسبت به نور در قسمت آبی / بنفش طیف مرئی (نور با طول موج کوتاه) حساس تر است و مخروط های با این رنگدانه به مخروط های حساس به طول موج کوتاه یا S گفته می شوند.

تغییرات ژنتیکی مربوط به ژن OPN1LW یا OPN1MW باعث نقص دید در رنگ قرمز می شود. این تغییرات منجر به عدم وجود سلولهای مخروطی L یا M یا تولید رنگدانه های غیر طبیعی در این مخروط ها می شود که بر بینایی رنگ قرمز-سبز تأثیر می گذارد. نقص بینایی رنگ زرد آبی ناشی از جهش در ژن OPN1SW است. این جهش ها منجر به تخریب زودرس مخروط های S یا تولید مخروط های ناقص S می شود. عملکرد مخروط ناقص S ادراک از رنگ آبی را تغییر می دهد ، تشخیص تفاوت بین سایه های آبی و سبز را دشوار یا غیرممکن می کند و باعث ایجاد مشکل در تشخیص آبی تیره از سیاه می شود.

مونوکروم آبی هنگامی رخ می دهد که تغییرات ژنتیکی مؤثر بر ژن های OPN1LW و OPN1MW مانع از عملکرد طبیعی هر دو مخروط L و M شود. در افرادی که این بیماری را دارند ، فقط مخروط های S عملکردی دارند که منجر به کاهش حدت بینایی و ضعف بینایی رنگ می شود. از بین رفتن عملکرد مخروط L و M همچنین زیربنای سایر مشکلات بینایی در افراد دارای تک رنگ مخروط آبی است.

تشخیص

متخصص چشم پزشکی آزمایش ساده ای برای تشخیص کوری رنگی انجام می دهد. آزمون شامل نشان دادن الگویی است که از نقاط چند رنگ تشکیل شده است. اگر کور رنگی نداشته باشد، می توانید در بین نقاط تعداد و شکل ها را مشاهده کنید. اگر دچار کور رنگی هستید ، پیدا کردن شماره یا شکل موجود در الگوی کار سختی خواهید داشت. ممکن است شما اصلاً چیزی در این الگو نبینید.

درمان کور رنگی

هیچ درمانی شناخته شده ای برای کور رنگی وجود ندارد. لنزهای تماسی و عینک با فیلتر در دسترس هستند تا در صورت لزوم به تشخیص رنگ کمک کنند.

احتمالات و بیسواد ریاضی

کتاب ترید برای زندگی

است. آنها حساب احتمالات را درک نمیکنند و نسبت به احتمال وقوع یک اتفاق دیدی خرافاتی دارند .

بیسوادی در ریاضی و ندانستن اصول کلی احتمالات، شانس و تصادف ضعف بسیار بزرگی در ترید است. یک تریدر

موفق همه این اصول را که در کتب پایه ریاضی یافت میشود، می آموزد .

کتاب Innumeracy نوشته John Allen Paulos شروع بسیار عالی است. نویسنده می گوید روزی شخص به ظاهر

فهمیده ای به من گفت: اگر احتمال آمده باران در روز شنبه ٠۵% و یکشنبه هم %50 باشد، به احتمال ١٠٠% آخر

هفته ای بارانی خواهیم داشت. کسی که اینقدر از دنیای احتمالات بی اطلاع است، مسلماً در بازار بازنده خواهد

بود. خودتان را ملزم کنید که اصول اولیه ریاضی را بیاموزید .

پیش بینی ریاضی فرآیند بسیار بسیار مهمی در ترید است. شما میتوانید این علم را به نفع خودتان بکار ببرید و یا طرف

مقابل آنرا به نفع خودش استفاده خواهد کرد .

در شیر یا خط، شانس هر دو طرف ٠۵% است و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند. اما در کازینو زمانی که شما سکه را

در بازیی پرتاب میکنید که کازینو از هر پرتاب ١٠% سود میبرد، شما بازنده اید. زیرا اگر برای هر شیر شما ١ دلار سود

کنید با احتساب ١٠% شما ٩٠ سنت برنده میشوید اما هر باخت برایتان ١ دلار آب خواهد خورد. بدین صورت در طول

زمان شما بازنده خواهید بود. به این پیش بینی ریاضی منفی میگویند و هیچ سیستم مدیریت سرمایه ای نمیتواند

شما را برنده این بازی کند .

اما فرض کنید شما در بازی بلک جک (٢١) کارت خوانی بلدید. در این صورت شما یک سیستم پیش بینی ریاضی مثبت

دارید و مدیریت سرمایه مناسب میتواند با کاهش ریسک شما را برنده کند.شما تنها در صورتی برنده میشوید که

سیستمتان پیش بینی ریاضی مثبت باشد .

نهایتاً وقتی یک سیستم ترید خوب دارید خرابش نکنید. فقط زمانی دنبال یک سیستم ترید دیگر بروید که میخواهید

اولی را ناقص کنید. به قول رابرت پرچتر: اکثر تریدرها یک سیستم خوب را میگیرند و با هدف کامل کردن آن، آنرا نابودمیکنند .

وقتی سیستمتان خوب است، بدنبال مدیریت سرمایه باشید

.مدیریت سرمایه

فرض کنید با هم شیر یا خط می اندازیم. هر شیر من ١ سنت برنده میشوم و هر خط یک سنت می بازم. اگر شما ١٠

دلار و من فقط ١ دلار داشته باشم، باز هم من چندان نگرانی نخواهم داشت چون ١٠٠ خط متوالی لازم است تا من را بازنده کند. مگر اینکه دو بروکر میا ما نشسته باشند !

حال فرض کنید به جای ١ سنت روی ۵٢ سنت شرط ببندیم. اینجا اوضاع کاملاً فرق میکند. ۴ شکست متوالی من را

ورشکست میکند و 40 شکست متوالی شما را و ۴ احتمال بالاتری از ٠۴ دارد. اگر همه شرایط یکسان باشد، فرد

فقیرتر زودتر ورشکست میشود .

اکثر تازه واردان فکر میکنند که “بقیه شرایط “یکسان نیست! آنها خودشان را از بقیه باهوشتر میدانند. آنها ریسکهای

احمقانه میکنند و از بازار بیرون می افتند.

راز بقا

اولین هدف مدیریت سرمایه تضمین بقاست. باید از ریسکهای ورشکست کننده اجتناب کنیم. هدف دوم کسب مداوم

پول و هدف سوم در آوردن پول زیاد است .اما بقا اول است .

“تمام پولت رو ریسک نکن” اولین قانون ترید است و بازندگان فورًا این قانون را میکشنند و خود هم شکسته میشوند.

آنها وقتی به دور ضرر می افتند دایمًاً بر لات سایزشان اضافه میکنند تا جبران ضرر کنند. آنها میخواهند از چاهی که در

آن افتاده اند نجات پیدا کنند اما مدیریت سرمایه مانع از افتادن در چاه در اول کار میشد .

هرچه بیشتر بیفتی سختتر بر خواهی گشت. اگر ١٠% ضرر کنی باید ١١% سود کنی تا به صفر برگردی. اگر ٢٠%

ضرر کنی ۵٢% سود لازم است و برای ٠۵% ضرر به ١٠٠ %سود نیاز است تا به نقطه صفر برسی. در حالی که ضررها

توالی حسابی دارند، سودها از توالی هندسی پیروی میکنند .

از ابتدا باید بدانیم که الگوی موج پنجم ناقص چقدر میتوانیم ضرر را تحمل کنیم و جایی را که باید با ضرر خارج شویم بشناسیم. حرفه ای ها به

محضی که بوی خطر را بشناسند بیرون میپرند و وقتی بازار آرام میشود بر میگردند. اما آماتورها می نشینند و آرزومیکنند.

آهسته پولدار شوید

آماتورها میخواهند سریع پولدار شوند. این رفتارشان مانند دویدن روی طنابی است که در ارتفاع ١٠٠ متری نصب شده .

تریدرهای سازمانها به دلیل نظارت دقیق و بیرحمانه مدیرانشان از ما موفقترند. اگر فقط روی یک ترید بیش از اندازه

تعیین شده ضرر بدهند به دلیل نافرمانی اخراج میشوند. اگر بیش از حد مشخص ماهانه ضرر بدهند، تا پایان ماه از ترید

محروم میشوند. اگر چند ماه بیش از حد مشخص ماهیانه ضرر بدهند، اخراج یا منتقل میشوند. ما چنین امکانی نداریم

و در حقیقت باید خودمان رییس خود باشیم .

اکثر تازه کارها میپرسند سالی چند درصد میتوانیم سود کنیم؟ پاسخ این سوال بستگی به توانایی تریدر و شرایط بازار

دارد. آماتورها هرگز سوال مهمتر را نمیپرسند:” چقدر ضرر میکنم تا پیش از اینکه ترید را متوقف کنم و به بررسی خودم ،

سیستمم و بازار بپردازم؟” اگر شما به ضررها توجه کنید، سودها خودشان می آیند .

اگر شما بتوانید بطور متوالی و یکنواخت سود بگیرید مردم خودشان برای دادن پولشان به نزدتان می آیند. پس سعی

کنید خیلی آهسته و یکنواخت سود کنید و ضررهایتان را کنترل کنید. قطعاً داشتن روزنگار منظم در جلب مشتریبکارتان می آید.

چقدر ریسک کنیم

اکثر تریدرها با یکی از این دو گلوله کشته میشوند :جهالت، احساسات. تازه کارها تریدهایی را میگیرند و به آنها

میچسبند که اصلاً نباید میگرفتند. آنهایی که از این مرحله نجات می یابند، بدنبال درست کردن سیستم ترید میروند.

بعد با اعتماد بنفس سرشان را از پناهگاه بیرون می آورند و بنگ… تیر دوم :طمع باعث میشود که سایز تریدشان را

بزرگ و بزرگتر کنند و بدون توجه به مدیریت سرمایه کار کنند. پس با کوچکترین اوضاع نا به سامانی از بازار بیرون میافتند .

اگر شما یک چهارم سرمایتان را الگوی موج پنجم ناقص روی هر ترید بگذارید، نابودیتان قطعیست. با چند ترید ضررده به سادگی مارجین کال

میشوید. حتی با ریسک یک دهم سرمایه تان هم شانس چندانی نخواهید داشت .

هیچ حرفه ای بیش از یک قسمت کوچک از سرمایه اش را ریسک نمیکند. اما تازه کاران برخوردشان با ترید مثل الکلی

هاست. میخواهد لذت ببرد اما خودش را نابود میکند .

تحقیقات ما نشان داده است که میزانی که یک تریدر میتواند روی هر ترید ریسک کند ٢% است. اکثر آماتورها ٢% را

خیلی کم میدانند اما اکثر حرفه ای ها آنرا خیلی زیاد به حساب می آورند. آنها روی ١-۵١٫% کار میکنند .

%2آرامش خاطر را برای تریدر به ارمغان می آورد. و حتی ۶-۵ ترید ضررده هم نمیتواند او را ورشکست کند. از طرف

دیگر ضرر کردن بیش از ٨-۶% در ماه هم خطرناک است و به محضی که به این حد ضرر رسیدید ترید را متوقف کنید و به

بررسی اشکال خود بپردازید.

سیستم هرمی

حالا که میزان ریسک هر تریدتان مشخص شد، وقت آن است که مشخص کنید آیا این مقدار ریسک در هر ترید چقدر

باید باشد. یکی از قدیمی ترین سیستمهای ترید سیستم هرمی است. در این سیستم که اصوًلاً برای قمار طراحی

شده است، بعد از هر “باخت”، لات سایز را دو برابر میکنند تا در صورت برنده شدن ضرر جبران شود. لزومی ندارد که

خاطر نشان کنیم که چنین سیستمی بسیار احساسی بوده و محکوم به شکست است .

در این سیستم با دوبرابر کردن لات سایز اولین سود ضررهای قبلی را جبران میکند اما اگر تریدر گرفتار زنجیره ای از ضرر

بشود، بسیار سریع از بازار
بیرون می افتد. اگر با ١ دلار شروع کنیم، بعد از ۴۶ ضرر پیاپی شخص باید در چهل و

هفتمین ترید ٧٠ تریلیون دلار ریسک کند – مبلغی که از کل دارایی جهان هم بیشتر است .

تازه کاران عاشق این روش ترید هستند چون کاملاً احساسی ترید میکنند. اینکه شما از حدی بیشتر نمیتوانید بد

شانس باشید و ضرر به شانس بستگی دارد، خرافات است .آماتورها بعد از ضرر سنگینتر وارد میشوند و متضرر

میشوند. این سیستم برای مدیریت سرمایه بسیار بد است .

روش منطقی اینست که زمانی که در سود هستید سایز تریدتان را افزایش دهید و سیستم ٢% اینکار را انجام میدهد.

Optimal f

بعضی تریدرها با روشهای کامپیوتری به جزء ثابت بهینه یا optimal f میرسند. میزان سرمایه ای که در هر ترید صرف

میکنند بستگی به میزان سوددهی ترید و اندازه حسابشان دارد. این سیستم پیچیده است اما میتوان درسهای خوبیاز آن گرفت .

: نشان میدهد که Portfolio Management Formulas رالف وینس در کتاب

1-ضریب بهینه متغیر است

2-اگر شما بیش از این ضریب ریسک کنید، سودی عایدتان نمیشود و احتمال ورشکستگیتان بالا میرود .

3-اگر کمتر از این ضریب ترید کنید، ریسکتان حسابی و سودتان هندسی پایین می آید .

ترید در این ضریب کار ساده ای نیست و باید مراقب بود. مطمئن باشید که اگر از این روش استفاده میکنید، ریسک

بیش از f کارتان را یکسره میکند. درسی که میگیریم این است: وقتی شک دارید، ریسک را کم کنید .

یکی دیگر از راههای مدیریت سرمایه پراکنده کردن آن است. در بازارهای که بسیار بهم مرتبطند – مانند فارکس- امکان

پراکنده کردن سرمایه نیست. تریدر مجبور است که همه تخم مرغهایش را در یک سبد بگذارد و از آنها مانند عقابمراقبت کند .

طبق نظر وینس سیستمهای کامپیوتری مدیریت سرمایه چند نکته را روشن کرده اند: پله ای خرید نکنید، با مارجین بالا

وارد نشوید، اگر نیاز به بستن یکی از چند پوزیشنتان دارید، بدترین آنها را ببندید.

سرمایه گذاری مجدد

یکی از نکات مهم اینست: زمانی که به سود رسیدید، با سودتان چه میکنید. برداشتن مقداری از سود عاقلانه است

اما از طرفی سرمایه گذاری مجدد سود در حساب به شما کمک میکند لات سایز بزرگتری بگیرید و سودتان بزرگتر شود.

سرمایه گذاری مجدد غلط میتواند یک سیستم سودده را زیان ده کند اما هیچ روشی نمیتواند یک سیستم زیان ده راسودده کند.

-خروج از ترید

ضرر کردن از نظر احساسی سخت است اما سود کردن سختتر است. اگر شما دیسیپلین کافی برای قرار دادن استاپ

در آغاز هر ترید داشته باشید، ضررتان مشخص است. اما پیدا کردن نقطه سود مبهمتر است. وقتی بازار به نفع شما

حرکت میکند، باید بدانید میخواهید بمانید، بیرون بروید یا پوزیشن جدید بگیرید .

تازه کاران فورًا شروع به محاسبه میزان دلاری سود میکنند و طمع به سراغشان می آید. سپس قیمت شروع به حرکت

خلاف جهتشان میکند و ترس اغاز میشود.تریدری که با احساساتش ترید میکند، نمیتواند درست تصمیم بگیرد .

محاسبه میزان دلاری سود یک پوزیشن باز یکی از بدترین خطاهایی است که یک تریدر میتواند مرتکب شود. اگر دیدید

در حال جمع و ضرب سودتان هستید، فورًا از اینکار دست بکشید و اگر نمیتوانید پوزیشنتان را ببندید .

وقتی تازه کاری خیلی سریع پولش را نقد میکند و ترید در جهت مورد نظرش حرکت میکند با خود میگوید دفعه دیگر

بیشتر می مانم و بار بعد آنقدر می ماند که قیمت بر میگردد و ضرر میکند. اگر به دلیل برگشت قیمتی سودش به ضرر

تبدیل شود، بار بعد سریع پوزیشن را با حداقل سود میبندد و چه بسا که روند بزرگی را از دست بدهد .

تریدری که با احساسش ترید میکند و نه با واقعیت خارجی، محکوم به شکست است. او البته گاهی سود میکند اما در

مجموع حتی با داشتن یک سیستم خوب ترید هم محکوم به شکست است. طمع و ترس با مسدود کردن ذهن تریدر

او را ورشکست میکنند. تنها راه نجات استفاده از فکر است .

کیفیت پیش از کمیت

هدف تریدرهای موفق داشتن تریدهای خوب است. پول در مرحله دوم قرار دارد. اگر از این گفته تعجب میکنید فراموش

نکنید که بهترینها در هر زمینه ای – تدریس، مهندسی، پزشکی، وکالت، کشاورزی و صنعت- پول خوبی در می آورند

اما در زمان انجام کارشان برای پول کار نمیکنند. آنها برای کیفیت کار میکنند .

اگر از یک دکتر بپرسید امروز چقدر کاسب شدی او نمیتواند جوابتان را بدهد ( و اگر بدهد به او بعنوان دکتر اعتماد

نمیکنیم). یک حرفه ای وقتش را صرف بهتر انجام دادن کارش میکند نه شمردن پولهایش .

به کیفیت بیاندیشید – به یافتن تریدهایی که خوب هستند و مدیریت سرمایه ای که معقول است. بدنبال یافتن نقاط

ورود خوب باشید. قمار نکنید. آنگاه است که پول خودش می آید .

سیگنالهای اندیکاتورها

اگر از اندیکاتورها برای ورود به پوزیشن استفاده میکنید از همانها هم برای خروج استفاده کنید. تریدرها معمولاً با

احساسات فراوان به تریدشان میچسبند و حاضر به ترکش نیستند. وقتی اندیکاتورتان دستور خروج داد بدون توجه به

احساستان از ترید خارج شوید .

تارگت، الیوت و فیبوناچی

بسیاری سعی میکنند بهترین نقطه خروج را پیش بینی کنند. بسیاری از امواج الیوت استفاده میکنند. اکثر کسانی که

از امواج الیوت استفاده میکنند به تفصیل چارت موجود را توضیح میدهند اما در پیش بینی آینده چندان موفق نیستند .

بسیاری امروزه از سطوح فیبوناچی استفاده میکنند. نکته مهم در این روشها اینست که باید روش مشخصی برای

یافتن تارگت داشته باشیم .

استاپ

تریدرهای موفق به محض وارد شدن به ترید استاپشان را مشخص میکنند. با گذشت زمان استاپ باید جهت کم کردن

ریسک تغییر کند. استاپ فقط باید در یک جهت حرکت کند – در جهت ترید. همه ما آرزو میکنیم که تریدمان موفقیت آمیز

باشد و استاپ تنها واقعیتی است که ما فقط به امید دل نبسته باشیم .

جا دادن بیشتر به ترید ضرر ده کار بازندگان است. اگر ترید خلاف انتظارتان است یعنی یا تحلیلتان اشتباه بوده یا اینکه

بازار عوض شده است. در هر دو صورت باید فورًا با ضرر کم خارج شوید و به امید برگشت بازار ضررتان را بزرگتر نکنید.

اینها را فراموش نکنید :

1-استاپ : به محض ورود به ترید استاپتان را ست کنید. ترید بدون استاپ مثل رفتن بدون شلوار به خیابان است.

میتوان انجامش داد اما به دردسرش نمی ارزد. استاپ سیستم بد را خوب نمیکند فقط از شدت خسارت می کاهد .

2- Break-even: بعد از اینکه بازار در جهت دلخواهتان حرکت کرد، استاپ را به نقطه خرید بیاورید. حالا بدون ریسک

سرمایه بازار را دنبال کنید .

3-حفظ سود :حالا که قیمت بیشتر و بیشتر در جهت دلخواهتان حرکت میکند، استاپتان را حرکت دهید و سودتان را

حفظ کنید. وقتی شک دارید سودتان را بردارید و بدون داشتن پوزیشن فکر کنید. اینگونه فکرتان هم بهتر کار میکند .

بعد از ترید

حالا که ترید کردید، روزنگارتان را پر کنید و تریدتان را بررسی کنید. نقاط قوت و ضعفتان را بیابید و آنها را یادداشت کنید.

در آینده باز هم به نوشته هایتان رجوع کنید و اوضاع را بررسی کنید .

سخن آخر

بی شک یکی از ارکان اساسی ترید مساله روانشناسی است.در تالار روانشناسی و مدیریت

سرمایه مطالب بسیار زیبا و متنوعی از دوستان وجود دارد که هر کدام به تنهائی مسیر شما

عزیزان را هموار می کند.

هر چند وقت یکبار بر می گردم و دوباره این مطالب را مرور می کنم.جالب این جاست که با هر

مرور جدید مطالبی می بینم و می فهمم که قبل از آن شاید توجه کمتری به آن داشتم.

جامع شیمی پایه نشر الگو

كتاب شيمي پايه نشر الگو

براي دانش آموزاني كه در رشته هاي رياضي و تجربي تحصيل مي كنند و قصد شركت در آزمون هاي ازمايشي و يا آزمون سراسري را دارند قطعا يكي از دروس مهم و تاثيرگذار درس شيمي ميباشد كه يكي از ضروريات موفقيت در اين درس كتابي كمك آموزشي يا تست ميباشد تا بدين وسيله بتواند سرعت خود را در تست زني افزايش بدهد. انتشارات الگو نيز كتاب شیمی پایه نشر الگو را در زمينه تست مخصوص شیمی پايه دهم و یازدهم براي دانش آموزان ارائه داده است. مولفين كتاب اقايان حسین شرانلو و شهرام شاه پرویزی بوده اند. اين كتاب شامل نكات مهم آموزشي، تست هاي تاليفي و تست هاي كنكور سال هاي گذشته و همچنين پاسخنامه اي كاملا تشريحي ميباشد. كتاب در ٤٦٨ صفحه نوشته شده است و مناسب براي سطوح مختلف دانش آموزان از جمله مبتدي و متوسط و قوي ميباشد. تست ها و سوالات اين كتاب از نظر سختی از آسان به دشوار مرتب شده اند.

درسنامه كتاب جامع شيمي پايه نشر الگو

اين كتاب داراي درسنامه اي كامل برای شیمی کنکور نمي باشد بلكه تنها خلاصه اي از سال هاي دهم و يازدهم و همچنين نكات مهم براي حل سوالات را بصورت جدولي بيان كرده است. دراين كتاب فصلي به نام “فصل صفر” وجود دارد كه از صفحه ٢ تا ١٨ خلاصه مطالب سال دهم و از صفحه ١٨ تا ٤٤ خلاصه مطالب سال يازدهم را به صورت مختصر توضيح ميدهد و سپس قسمت تست ها و سوالات تاليفي كتاب قرار گرفته است. فصل صفر كه بصورت خلاصه نكات نموداري و جدولي ميباشد تنها قسمت آموزشي در اين كتاب ميباشد كه مطالب را بصورت بسيار خلاصه توضيح داده است. در توضيح اين نكات از گرافيك و طرحي نو و زيبا استفاده شده است و همچنين از رنگ هاي زرد و سبز و قرمز و آبي و …بهره گرفته شده است. فونت كتاب ريز ولي خواناست. تمامي اين مزيت ها در كنار يكديگر درسنامه كتاب جامع شيمي پايه نشر الگو را هرچند ناقص و مختصر ولي جذاب كرده است. در ياد آوري مطالب سعي بر آن شده تا از جداول و نمودار ها استفاده شود كه به فشرده و جمع و جور بودن مطالب و نظم و مرتب سازي مطالب منجر شده است كه كار را براي دانش آموز آسان تر ميكند.

تست و پاسخنامه كتاب شيمي پايه الگو

كتاب جامع شیمی پایه الگو به مانند سایر کتاب های شیمی الگو در بخش تست و پاسخنامه حرف هاي بسياري برای گفتن دارد. تعداد تست ها به طور قابل توجهي زياد ميباشد كه همين امر باعث افزايش آمادگي دانش اموز و همچنين كاهش استرس وي در برخورد اول با سوالات آزمون هاي آزمايشي و يا سراسري ميشود. هر فصل به چندين زير فصل تقسيم شده است و هر زير فصل تست هاي مرتبط با خود را دارا ميباشد. همين امر سبب ميشود كه دانش آموز درصورت نياز به سرفصل مورد نظر در كتاب درسي خودش مراجعه كند و اشكال خود را با مطالعه كتاب و از متن كتاب رفع كند. در قسمت تست ها بخشي با عنوان تست تركيبي قرار گرفته است كه تركيبي از مباحث ميباشد كه تقريبا ميتوان گفت كه سطحي بالاتر نسبت به ساير تست ها دارا ميباشد. نكته مهم ديگر ذكر صفحه مرتبط با سوالات در كتاب درسي ميباشد كه مي توان اين نتيجه را گرفت كه تاكيد و اشاره اصلي اين كتاب به كتاب درسي ميباشد كه آن را به عنوان منبع اصلي به دانش آموزان معرفي ميكند.

پاسخنامه كتاب شیمی پایه الگو بلافاصله پس از تست ها و سوالات هر فصل قرار گرفته است. پاسخنامه كامل و مفصل ميباشد و تمام جنبه هاي تست ها و مطالب درسي را پوشش داده است. در قسمت پاسخنامه باكس هايي با عنوان نكته وجود دارد كه مطالب و نكته هايي در مورد تست مورد نظر را در اختيار قرار ميدهد و دانش آموز ميتواند با استفاده از اين مطالب راحت تر سوالات را پاسخ بدهد.

در آموزش مطالب سعي بر آن شده تا از تصاوير و جداول مرتبط استفاده شود اين تصاوير در تست ها و پاسخنامه تشريحي كتاب نيز مورد استفاده قرار گرفته اند. فونت هم كمي بزرگتر شده است و خواناتر ولي تصاوير رنگي نيستند و حاشيه سوالات و پاسخنامه تا انتها آبي رنگ و يكنواخت ميباشد كه باعث خستگي ميشود ولي از نظر كيفيت تست ها و غلط هاي تاليفي كتابي كم اشتباه و با كيفيت ميباشد. کتاب های شیمی پایه دهم و یازدهم آبی قلم چی و شیمی پایه کنکور میکرو گاج و شیمی پایه دهم و یازدهم خیلی سبز را میتوان رقبای این کتاب تلقی کرد.

جمع بندي نشر الگو شیمی پایه

كتاب نشر الگو شیمی پایه از سری کتاب های جامع الگو از نظر كيفيت تست ها و همچنين پاسخنامه اي كامل بسيار كتابي مفيد ميباشد ولي طراحي آن بر خلاف طراحی قسمت درسنامه کمی ضعيف به نظر مي آيد چرا كه كاملا يكنواخت و تك رنگ ميباشد. از نظر تعداد تست اين كتاب تعداد فراواني تست دارد كه پايه دهم و يازدهم را كاملا پوشش ميدهد. درسنامه ناقص و تنها نكات مهم ياد آوري شده است. در كل ميتوان گفت اين كتاب كتابي مناسب براي افرادي كه كاملا بر روي مطالب كتاب درسي خود مسلط ميباشند است و همچنين كتابي مناسب براي آماده سازي به منظور شركت در ازمون هاي ازمايشي و كنكور سراسري ميباشد.

با توجه به حجم بالاي تست هاي موجود دانش آموزان در صورت تمايل سعي كنند در تابستان منتهي به سال كنكور اين كتاب را خریده و مطالعه آن را شروع كنند.

خرید کتاب شیمی پایه نشر الگو با 20 تا 30 درصد تخفیف و ارسال رایگان

شما می تونید کتاب شیمی پایه الگو رو با تخفیف٪ و ارسال رایگان به سراسر کشور از بانک کتاب کنکور ketabkonkour.com تهیه کنید و در صورتی که دسترسی به سایت ندارید و خرید اینترنتی براتون سخته از طریق تماس با شماره ی 02166176300 و یا شماره واتساپ 09120426030 اقدام به خرید این کتاب بکنید. ما در بانک کتاب کنکور تلاش کردیم یک مرجع کامل و به روز از تمامی کتاب های کمک درسی فراهم کنیم تا دانش آموزان بتونن با خیال راحت همه ی کتاب های کمک آموزشی خودشون رو تهیه و از طریق ارسال رایگان درب منزل تحویل بگیرند. یکی الگوی موج پنجم ناقص دیگه از امکاناتی که تلاش کردیم برای شما فراهم کنیم نقد و بررسی کتاب ها توسط رتبه های برتر کنکوره که به مرور برای تمامی کتاب ها در حال تکمیل شدنه. پس اگر دنبال سایتی هستید که تمامی کتاب های کمک درسی رو داشته باشه و همیشه تخفیف بده و ارسالش رایگان باشه حتما به بانک کتاب کنکور سر بزنید. یکی دیگه از ویژگی های کتاب کنکور موجود بودن کتاب های تمامی انتشارات و تمامی مقاطع هست و هر کتاب جدیدی که توسط ناشری چاپ بشه بلافاصله روی سایت قرار داده میشه تا شما بتونید کتاب های جدید و با بیشترین تخفیف تهیه کنید. هم چنین اگر کتابی روی سایت نبود می تونید با شماره های پشتیبانی تماس بگیرید. همکاران ما در اسرع وقت موجود بودن اون کتاب رو به شما اطلاع میدن و اینجوری یک بانک کامل از تمامی کتاب ها به صورت شبانه روزی در اختیار شماست. همینطور اگر در انتخاب کتاب ها شک داشتید برای گرفتن مشاوره و راهنمایی می تونید با شماره های پشتیبانی تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ و گفت و گوی آنلاین سوالاتتون رو از مشاوران کتاب کنکور بپرسید. اگر هنوز مطمئن نیستید که کتاب شیمی جامع نشر الگو و رو تهیه کنید و سوالی در موردش دارید تماس بگیرید تا راهنماییتون کنیم. همینطور بعد از خوندن نقد و بررسی این کتاب می تونید نظرات خودتون رو از طرق کامنت با بقیه ی دانش آموزان به اشتراک بگذارید تا اون ها بتونن از تجربه ی کاربری شما برای انتخاب کتاب هاشون استفاده کنن.

. توجه. لطفا برای پیگیری سفارش خود، مشخصات و شماره سفارش خود را کامنت بگذارید و یا هر سوالی در رابطه با کتاب ها و نحوه خرید دارید بپرسید!

کامنت بذار تخفیف بگیر!

شما میتونی با به اشتراک گذاشتن تجربه خودت از این کتاب، و یا گذاشتن کامنت برای اون خیلی راحت یه کد تخفیف همینجا از کتاب کنکور دریافت کنی!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.