پذیرفتن اشتباهات در تحلیل


تفاوت خطا و مقدار باقیمانده در محاسبات آماری — به زبان ساده

در بسیاری از «تحلیل‌های آماری» (Statistical Analysis) بخصوص در زمینه «مدل‌سازی» (Modeling) در «یادگیری ماشین» (Machine Learning) با اصطلاح «خطا» (Error) و «مقدار باقیمانده» (Residual) مواجه می‌شویم. درک درست از مفهوم این اصطلاحات می‌تواند در توصیف مدل ایجاد شده، برای کسانی که به عنوان «تحلیل‌گر داده‌ها» (Data Scientist) مشغول به کار هستند، بسیار مفید باشد. اغلب افرادی که با تجزیه و تحلیل داده‌ها سروکار دارند، ممکن است باقیمانده را با خطا اشتباه بگیرند. هر چند هر دوی این مقدارها تقریبا به یک شیوه تعریف می‌شوند ولی روش استفاده از آن‌ها در حوزه‌های گوناگون، متفاوت است. در این مطلب قصد داریم برای روشن شدن تفاوت بین خطا و مقدار باقیمانده از مثال‌هایی استفاده کنیم تا درک این دو مفهوم برای خوانندگان بیشتر و بهتر حاصل شود.

هنگام مدل‌سازی در تحلیل‌های رگرسیونی بسیار از خطا و باقیمانده صحبت به میان می‌آید. بنابراین در این مطلب هم از تکنیک‌های رگرسیونی برای بیان تفاوت بین خطا و باقیمانده استفاده خواهیم کرد. از آنجایی که برای این منظور باید از روش و تکنیک‌های رگرسیونی آگاه باشید، بهتر است قبلا مطلب رگرسیون خطی — مفهوم و محاسبات به زبان ساده را مطالعه کرده و یا از قبل اطلاعاتی در این زمینه کسب کنید. از طرفی خواندن تحلیل واریانس (Anova) — مفاهیم و کاربردها نیز پذیرفتن اشتباهات در تحلیل خالی از لطف نیست زیرا در این تکنیک آماری نیز از مفاهیم خطا و باقیمانده بسیار استفاده می‌شود.

خطا و مقدار باقیمانده

فرض کنید یک سری مشاهدات از متغیرهای تصادفی یک بُعدی از توزیع یکسانی در اختیارتان هست و قرار است میانگین توزیع را به عنوان یک پارامتر جامعه آماری یا توزیع مورد نظر، برآورد کنید. در اصطلاح مدل‌سازی میانگین را گاهی «پارامتر مکان» (Location Parameter) نیز می‌نامند. در چنین وضعیتی «خطا» (Error) فاصله یا انحرافی است که مقدار برآورد شده برای پارامتر مکان از مقدار واقعی آن دارد. البته براساس توابع فاصله یا شیوه‌های محاسبه انحراف، ممکن است این مقدار به صورت‌های متفاوتی بدست آید. ولی نکته مهم در این است که اگر مقدار واقعی پارامتر توزیع مشخص نباشد، نمی‌توان خطای برآورد را محاسبه کرد. در ادامه علت این امر مشخص خواهد شد.

error stamp

به این ترتیب با توجه به توضیحات بالا می‌توان این وضعیت را برای توزیع نرمال یک متغیره در نظر گرفت. فرض کنید $$X_1, \dots, X_n\sim N(\mu,\sigma^2)$$ نمونه تصادفی $$n$$ تایی iid از جامعه نرمال باشند. واضح است که پارامترهای این توزیع به ترتیب میانگین ($$\mu$$) و واریانس ($$\sigma^2$$) هستند. به این ترتیب خطا آماری به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$\large E_=X_-\mu ,\,$$

واضح است که در این حالت با فرض اینکه هنوز مشاهده‌ای برای $$X_i$$ وجود ندارد، خطای $$E_i$$ نیز یک متغیر تصادفی است که توزیعی مشابه با توزیع $$X_i$$ دارد. در صورتی که مقادیر متغیر تصادفی مشاهده شود و پارامتر توزیع نیز معلوم باشد، می‌توان خطاها را به ازاء هر مشاهده، به شکل زیر محاسبه کرد.

$$\large \operatorname_=x_-\mu ,\,$$

در نتیجه میانگین خطا به صورت زیر در خواهد آمد.

برای مثال فرض کنید متوسط سن دانشجویان در یک دانشگاه (جامعه آماری) برابر با ۲۱ سال است. یک دانشجو به تصادف انتخاب شده و سنش مورد پرسش قرار گرفته است. به این ترتیب مشخص شده که سن او برابر با ۲۷ سال است. در این حالت مقدار خطا سن این فرد از میانگین سن دانشجویان (میانگین جامعه آماری) برابر با $$27-21=6$$ است.

اگر هدف از انجام بررسی آماری محاسبه مجموع مربعات خطا باشد (مانند روش تحلیل واریانس) می‌دانیم که توزیع آماری این شاخص مرتبط با توزیع کای ۲ با $$n$$ درجه آزادی است. به این ترتیب خواهیم داشت:

نکته: همانطور که مشاهده شده، خطای آماری ($$E$$) یک متغیر تصادفی است در حالیکه مقدار خطای آماری ($$\operatorname$$) براساس مقادیر مشاهده شده از متغیرهای تصادفی حاصل می‌شود.

در مقابل باقیمانده یا مقدار «اختلاف برازش» (Fitting Deviation)، مقداری است که براساس برآورد میزان خطای آماری حاصل می‌شود. فرض کنید به کمک روش‌های برآوردیابی مثلا روش حداکثر درستنمایی (با فرض معلوم بودن واریانس) می‌دانیم که برآوردگر مناسب برای میانگین جامعه نرمال، میانگین نمونه ($$\overline$$) است.

در این حالت باقیمانده با $$r_i$$ نشان داده شده و به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$\large r_=X_-\overline $$

از آنجایی که می‌دانیم $$X_i$$ها متغیر تصادفی هستند، باقیمانده $$r_i$$ نیز متغیر تصادفی است. به مانند قبل اگر هدف، محاسبه مربعات مقادیر باقیمانده باشد، توزیع آماری آن، کای ۲ با $$n-1$$‌ درجه آزادی خواهد بود. در این صورت رابطه زیر برقرار است.

توجه داشته باشید که هم در مجموع مربعات خطا و هم در باقیمانده‌ها، فرض بر معلوم بودن واریانس در جامعه آماری است و خطا یا باقیمانده برای میانگین جامعه آماری نسبت به مشاهدات محاسبه شده است. از طرفی تفاوت در توزیع آماری مجموع مربعات خطا و باقیمانده نیز دیده می‌شود بطوری که در اولی درجه آزادی توزیع کای ۲ برابر با $$n$$ و در دومی برابر با $$n-1$$‌ است.

نکته: با توجه به قضیه باسو مشخص است که میانگین نمونه آماری از مجموع مربعات باقیمانده‌ها مستقل است. در نتیجه نسبتی که در رابطه زیر نوشته شده دارای توزیع $$t$$ با $$n-1$$ درجه آزادی خواهد بود. البته باید توجه داشت که منظور از $$S_n$$‌ نیز انحراف استاندارد نمونه‌ای برای $$n$$ نمونه تصادفی است.

خطا و مقدار باقیمانده در رگرسیون

تشخیص تفاوت بین خطا و مقدار باقیمانده در تجزیه و تحلیل رگرسیون مقداری گنگ بوده ولی بسیار مهم است. بر این اساس مفاهیم دیگری مانند باقیمانده‌های Studentized در مقابل باقیمانده‌های Standardized ظاهر می‌شود. اگر در رگرسیون خطی یک تابع به شکل خط با پارامتری نامعلوم بیانگر رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته باشد، فاصله یا اختلاف بین مقدارهای واقعی متغیر وابسته و مقدارهای پیش‌بینی شده توسط تابع خطی، خطای غیرقابل مشاهده را مشخص می‌کند، زیرا هنوز پارامترهای مدل خطی برآورد نشده‌اند.

ولی اگر پارامترهای مدل توسط زوج مشاهده‌های مربوط به $$X$$ و $$Y$$ به عنوان متغیرهای مستقل و وابسته برآورد شده باشد، اختلاف بین مقدار واقعی (Measured Value) و مقدار «برازش شده» (Fitted Value) یا «مقدار پیش‌بینی شده» (Predicted Value) توسط مدل (که پارامترهای آن مشخص است)، باقیمانده را تعیین می‌کند.

residual

باقیمانده در مدل رگرسیونی

شاید مفهوم خطا و باقیمانده در تعریف «میانگین مربعات خطا» (Mean Squared Error – MSE) بهتر قابل درک باشد. MSE برای یک مدل رگرسیونی، مقداری است که براساس مجموع مربعات باقیمانده‌ها حاصل می‌شود و ارتباطی با خطاهای غیرقابل مشاهده ندارد. اگر مجموع مربعات باقیمانده‌ها را بر تعدادشان یعنی $$n$$ تقسیم کنیم میانگین مربعات باقیمانده حاصل خواهد شد. در ادامه این رابطه برای متغیر وابسته $$Y$$ محاسبه شده است.

از آنجایی که میانگین مربعات باقیمانده ارائه شده در رابطه بالا، برآوردگر «اریب» (Biased) برای واریانس خطا محسوب می‌شود آن را به صورت $$MSE_b$$ نشان داده‌ایم. با تقسیم مجموع مربعات باقیمانده‌ها بر $$df=n-p-1$$ برآوردگر نااریب واریانس خطا بدست خواهد آمد. واضح است که در اینجا $$p$$ تعداد پارامترهای برآورد شده و $$df$$ درجه آزادی برای مجموع مربعات باقیمانده‌ها در نظر گرفته‌ شده است. این «آماره» (Statistic) که به عنوان برآوردگر نااریب واریانس خطاهای غیرقابل مشاهده در نظر گرفته می‌شود مطابق با رابطه زیر محاسبه می‌شود.

یکی دیگر از روش‌های آماری که وابسته به خطا و باقیمانده است، تکنیک «تحلیل واریانس» یا (ANOVA (Analysis of Variance در تحلیل رگرسیونی است. به این ترتیب براساس تجزیه «مجموع مربعات کل خطا» مشاهدات (Total Sum of Squared) مربوط به متغیر وابسته به مجموع «مربعات خطای رگرسیون» (Sum of Squared- Regression) و «مجموع مربعات خطا» (Sum of Squared Error)، می‌توان نسبت به وجود اختلاف در میانگین‌های چند جامعه آماری رای داد. به این ترتیب با استفاده از آماره‌ای با توزیع $$F$$، آزمون فرض آماری نسبت به یکسان یا وجود اختلاف در میانگین جوامع، صورت می‌گیرد. با مشاهده مقادیر و محاسبه مقدارهای برازش شده،‌ خطاها تبدیل به باقیمانده شده و مقدار آماره آزمون با مقدار $$F$$ توزیع مقایسه می‌شود. به این ترتیب ملاکی برای رد یا عدم رد فرض صفر بوجود می‌آید.

از طرف دیگر، در مدل رگرسیونی فرض بر این است که باقیمانده‌ها دارای توزیع یکسان بوده و نسبت به هم مستقل هستند. البته در رگرسیون خطی OLS، فرض نرمال بودن برای خطاها نیز وجود دارد. هر چند در روند انجام تحلیل رگرسیونی، توزیع باقیمانده‌ها برای همه نقاط یکسان در نظر گرفته می‌شود ولی به علت اینکه مقدارهایی که دور از مرکز یا میانگین متغیر مستقل قرار گرفته‌اند، نقش بیشتری در کمینه‌سازی تابع هدف (کمینه‌سازی مربعات خطا) دارند، بهتر توسط مدل رگرسیونی برازش می‌شوند، به معنی دیگر این نقاط دارای خطای کمتری هستند.

به این ترتیب برای مقایسه باقیمانده‌ها در نقاط مختلف متغیر مستقل، باید باقیمانده به شکلی استاندارد شود. این شیوه به نام Studentizing مشهور است. این کار یعنی Studentized‌ کردن باقیمانده‌ها، به شناسایی «نقاط پرت» (Outlier) کمک می‌کند.

باقیمانده‌های Studentized

فرض کنید یک مدل رگرسیونی خطی ساده بین متغیر مستقل $$X$$ و وابسته $$Y$$ به صورت زیر ایجاد شده است.

$$\large Y = \alpha_0 + \alpha_1 X + \varepsilon$$

به این ترتیب مشخص است که برای زوج $$(X_i,Y_i)$$ رابطه زیر برقرار است.

$$\large Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 X_i + \varepsilon_i,\;\;\;i=1,2,\ldots,n$$

از طرفی مشخص است که در رابطه بالا منظور از $$\varepsilon_i$$ خطای مربوط به مدل در نقطه $$X_i$$ است. فرض بر این است که این خطاها مستقل و همتوزیع با واریانس ثابت $$\sigma^2$$ در نظر گرفته شده است. اما برآورد این خطا که همان باقیمانده‌ها هستند براساس مقدارهای مشاهده شده برای متغیرهای مستقل $$X$$ و وابسته $$Y$$ بدست می‌آیند و به نظر می‌رسد دیگر مستقل از یکدیگر نیستند زیرا در روش OLS شرط‌های زیر را باید برایشان در نظر گرفته باشیم.

در رابطه‌های بالا منظور از $$\widehat $$ باقیمانده مشاهده $$i$$ام است.

متاسفانه باقیمانده‌ها برعکس خطاها دارای واریانس ثابت و یکسانی نیستند. واریانس باقیمانده‌ها، زمانی که مقدارهای متغیر مستقل $$x$$ از میانگینشان دور می‌شود، کاهش یافته و زمانی که به میانگین نزدیک می‌شود، افزایش می‌یابد. این تغییرات در «تابع اثر» (Influence Function) نیز به خوبی دیده می‌شود. به این ترتیب برای نشان دادن صحت شرایط مدل رگرسیونی بهتر است به جای مقایسه باقیمانده‌های استاندارد شده (Standardized) از باقیمانده‌های Studentized استفاده شود.

فرض کنید ماتریس طرح مدل رگرسیونی را به صورت زیر در نظر گرفته‌ایم.

$$\large X=\left[\begin1 & x_1 \\ \large \vdots & \vdots \\ \large 1 & x_n \end\right]$$

به این ترتیب ماتریس تصویر عمودی برای ماتریس طرح (Hat Matrix) را به صورت زیر خواهیم داشت.

این ماتریس عمل برآورد را روی متغیر $$X$$ انجام می‌دهد. به این معنی که مقدار برازش شده برای بردار $$Y$$ به شکل زیر حاصل می‌شود.

همچنین در نظر داشته باشید که واریانس خطای مدل رگرسیونی $$\sigma^2$$ را به صورت زیر برآورد کرده‌ایم:

به این ترتیب باقیمانده Studentized شده مطابق با رابطه زیر قابل محاسبه است.

که در آن $$h_$$‌ مولفه‌های روی قطر اصلی (سطر $$i$$ام و ستون $$i$$ام) ماتریس $$H$$ هستند. به این ترتیب $$t_i$$ها دارای توزیع مشابه توزیع $$t$$‌ هستند. یعنی داریم:

که در آن $$t$$ دارای توزیع student’t با $$n-p-1$$‌ درجه آزادی است.

خلاصه

همانطور که دیدید، خطا در مباحث آماری به عنوان یک متغیر تصادفی در نظر گرفته شده که وابسته به پارامتر توزیع جامعه آماری است. ولی از طرف دیگر باقیمانده به میزان خطای قابل اندازه‌گیری گفته می‌شود که وابسته به برآوردهای حاصل از پارامتر جامعه است. هر چند هر دو مفهوم برای مشخص کردن میزان انحراف به کار گرفته می‌شوند ولی توزیع‌های آماری و زمینه استفاده از آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.

در مطالب مربوط به مباحث آماری در اکثر اوقات فاصله یا انحراف را به صورت مربع تفاضل مقدار مشاهده شده از مقدار مورد انتظار در نظر می‌گیرند. در حقیقت مربع فاصله اقلیدسی ملاک محاسبه خطا یا انحراف است و به این ترتیب جهت اختلاف را از بین می‌برند. ولی ممکن است برای از بین بردن جهت اختلاف از روش‌ها یا توابع دیگری نیز استفاده شود. برای مثال از توابع فاصله مانند «فاصله ماهالانوبیس» (Mahalanobis Distance) یا «فاصله منهتن» (Manhattan Distance) نیز در بسیاری از تکنیک‌های آماری استفاده شده و مبنای اندازه‌گیری اختلاف یا خطا را این توابع در نظر می‌گیرند.به عنوان نمونه، در شیوه محاسبه میانگین قدر مطلق انحرافات از میانه (Median Absolute Deviation) از فاصله منهتن استفاده شده است.

اگر مطلب بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

پذیرفتن اشتباهات در تحلیل

انتخاب رشته کنکور سراسری

تبعات اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری

بعد از کنکور سراسری مهمترین اقدام انتخاب رشته است. یک انتخاب رشته موفق میتواند آینده شغلی و تحصیلی دانش آموز را تضمین نماید. اما اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری میتواند عواقب بدی را برای دواطلب به همراه داشته باشد. همانطور که می دانید بعد از اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری در صورت عدم رضایت داوطلبان از رشته محل پذیرفته شده امکان بررسی اشتباه در انتخاب رشته و تقاضای اولویت بعدی وجود دارد. بااین وجود داوطلب باید در انتخاب رشته خود تمامی مسائل را در نظر بگیرد.

تحلیل کارنامه کنکور سراسری

یکی از کارهای که داوطلب باید برای انتخاب رشته کنکور انجام دهد تجزیه و تحلیل رتبه کنکور است. بررسی کارنامه اهمیت زیادی در جلوگیری از اشتباه در انتخاب رشته کنکور دارد. یک تحلیل نادرست در این مرحله سرنوشت او را تغییر خواهد داد. با توجه به تجربه کم داوطلب و انتخاب رشته نامناسب و عدم مشورت با کارشناسان مجرب ، ممکن است در رشته و دوره مورد علاقه خود پذیرفته نشوند و دچار سرخوردگی گردند. برای جلوگیری از این اتفاق اولین راه حل ما به شما مراجعه به مشاور است. مشاوره با تجزیه و تحلیل رتبه شما آنچه متناسب با علاقه و رتبه شما است را برای شما انتخاب می کند. انتخاب مشاور مسلما با بررسی خیلی از جوانب است که ممکن است شما مشرف به آن نباشید.

مشاوره انتخاب رشته کنکور

آیا امکان ویراش انتخاب رشته کنکور سراسری وجود دارد؟

اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری ممکن است بنا به دلایلی از سمت هر داوطلبی اتفاق بیفتد به همین خاطر سازمان سنجش سازمان جهت مساعدت برای این دسته از داوطلبان امکان ویرایش انتخاب رشته کنکور سراسری را در زمان انتخاب رشته و امکان ثبت درخواست بررسی اشتباه در انتخاب رشته کنکور را بعد از اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری ایجاد کرده اند . داوطلبان میتوانند پس از دریافت کارنامه سبز کنکور سراسری به بررسی وضعیت قبولی خود را در سایر رشته محل های انتخابی مندرج در فرم انتخاب رشته خود کنند و در صورت داشتن شرایطی که از سمت سازمان سنجش اعلام شده است ، نسبت به ثبت درخواست بررسی اشتباه در انتخاب رشته کنکور خود اقدام نمایند.

اهمیت مشاور در جلوگیری از اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری

در هر مرحله از زندگی فرقی نمی کند تحصیل یا زندگی شخصی مشاوره و کمک از نگاه های ریزبینانه او می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. همه ما عالم دهر نیستیم، همه ما از همه جوانب کارمان آگاه نیستیم و اطلاعات ما در حد یک فرد با تجربه نیست لذا مراجعه به مشاور را به عنوان یک امر مهم در هر برهه ای از زندگی خود تلقی کنید. حال که این امر انتخاب رشته کنکور است. انتخاب رشته کنکور اهمیت زیادی در آینده شغلی هر داوطلب دارد.

برای جلوگیری از اشتباه در انتخاب رشته کنکور سراسری از همان ابتدای امر به مشاور مراجعه کنید. با این وجود اگر این کار را نکردید و در انتخاب رشته خود دچار انتخاب اشتباه شدید نگران نباشید. سازمان سنجش برای شما تمهیداتی اندیشیده است. همانطور که در بالا گفته شد تمام این کارها یکسری مراحل و شرایط دارد که شما باید حتما از آن آگاهی داشته باشید. با آگاهی از این مسائل شما قطعا به نتیجه خواهید رسید. اما با توجه به اینکه تمامی داوطلبان از این مراحل و قواعد آگاهی ندارند باید به یک کارشناس مراجعه کنند . مشاور به شماکمک خواهد کرد تا چگونه این مشکل را حل کنید.

مراحل تقاضای بررسی كدرشته اولويت بعدی در فرم انتخاب رشته

ورود به سيستم پاسخگویی به نشانی اینترنتی request.sanjesh.org

ورود به سیستم با استفاده از نام کاربری و رمز عبور تعیین شده خود

انتخاب درخواست جدید برای بررسی

انتخاب و تایید گزینه آزمون سراسری

انتخاب گزينه تقاضای بررسی اشتباه در انتخاب رشته

ثبت درخواست خود با ذکر دلیل در مورد موضوع مورد نظر

پس از ثبت درخواست برای داوطلب شماره نامه و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می گردد.

نتیجه بررسی از طریق پیامک ارسال می گردد.

برای مشاوره ی انتخاب رشته کنکور سراسری میتوانید با مشاوران با تجربه ی ما تماس حاصل کنید و در مسیر موفقیت قدم گذارید.

ثبت شماره حساب اشتباه در سامانه کارگزاری

با سلام
حدود ۶ماه است که کد بورسی گرفتم و معاملاتم رو انجام میدادم متاسفانه حساب مالیم رو چک نمیکردم و الان متوجه شدم که شماره حسابی که دادام برای ثبت نام کارگزاری اشتباه بوده
زمان واریز وجه پول حساب کارگزاری می امد ولی زمان تقاضای وجه پول به کارتم نمی امد الان پول های که تقاضا داده بودم چه مشکلی پیش امده ایا به حساب شخص دیگری وارد شده لطفا مرا برای حل مشکلم راهنمایی کنید.

 • ۷ پاسخ
 • ۳۰۵۵ بازدید

۷ پاسخ

7 پاسخ به “ثبت شماره حساب اشتباه در سامانه کارگزاری”

سلام من شماره حساب آخرم ۱۴۶۴ هستش ولی تو سیستم ۱۴۴۶ ثبت شده یعنی من اشتباه گذاشتم ک۱۵۰ سهممو فروختم واریز وجه انجام شده حالا این پوول به حساب نفر دیگه‌ای رفته یا چطور شده من چیکار کنم

سلام دوست عزیز
در صورتی که شماره حساب خود را اشتباه ثبت نموده باشید در سیستم پذیرفته و ثبت نمی شود و بعد از درخواست وجه ، پول مجدد به حساب معاملاتی شما برگشت داده می شود.جهت پیگیری لطفا در ساعات اداری با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۰۴۰۰۴ داخلی ۲ و یا در سامانه معاملاتی آنلاین تیکت ثبت فرمائید.

سلام من ۱۲ مهر درخواست برداشت از کارگذاری رو زدم قرار بود امروز ۱۴ مهر واریز بشه اما نشد تماس گرفتم با کارشناسان کارگذاری گفتن شماره شبا درست ثبت شده اما شماره حساب نه گفتن درستش میکنن و پول برگشت میخوره به کارگذاری و باید مجددا درخواست برداشت وجه را بزنم اما هنوز پول برگشت نخورده به کارگذاری و تو گردش حسابمم زده
برداشت-پرداخت چک به شماره (فلان) حساب جاری(فلان) -پاسارگاد(هفت تیر . ) بابت تصویه مطالبات
الان چیکار کنم؟

۱۲ اشتباه ویرانگر در سرمایه گذاری در بورس

آگاهی از خطاهای رایج و ویرانگر در سرمایه گذاری در بورس، مهمترین بخش از یک برنامه موفق سرمایه گذاری است. بررسی تکرار خطاهای رایج نشان می دهد که بزرگترین دشمن این دسته از سرمایه گذاران خود آنها هستند. در هر حال، رایج ترین خطاهای سرمایه گذاران را می توان به شرح زیر برشمرد:

1-خرید در بالاترین قیمت (گران خریدن)

نخستین اصل سرمایه گذاری خرید در پایین ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت ممکن است. پس چرا بعضی افراد به عکس عمل می کنند؟ دلیل اصلی این است که افراد به عملکرد گذشته سهم نگاه می کنند. بسیاری از افراد روی دسته یا گونه ای از دارایی ها که طی یک یا دو سال گذشته عملکرد خوبی داشته اند سرمایه گذاری می کنند و استدلال شان این است که چون عملکرد دارایی مورد نظر در گذشته خوب بوده در آینده نیز خوب خواهد بود . اما این فرض کاملاً اشتباه است . گران خریدن و ارزان فروختن شیوه افرادی است که برنامه مشخصی در ذهن ندارند و فقط به تحرکات بازار واکنش نشان می دهند. سرمایه گذاری این افراد به جای این که راهبردی باشد تاکتیکی است. عده دیگری که همیشه در معرض خطر گران خریدن هستند افرادی هستند که موج خریداران بازار را دنبال می کنند. برخی از انواع سهام موجود در بازار در یک دوره کوتاه مد روز می شوند و بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی را در اوج قیمت به سوی خود می کشند. همیشه سعی کنید به عملکرد آینده سرمایه گذاری مورد نظر خود نگاه کنید نه وضعیت آن در گذشته.

2- فروش در پایین ترین قیمت (ارزان فروختن)

سیاری از سرمایه گذاران تا زیان شان جبران نشود حاضر به فروش سهام خود نیستند . غرور این افراد اجازه نمی دهد که قبول کنند اشتباه کرده اند و سهام شان را به قیمت بالایی خریده اند. اما افراد باهوش واقعیت را می پذیرند و به سرعت جلوی ضرر بیشتر را می گیرند. به یاد داشته باشید که همه سرمایه گذاری ها هم به ارزش افزوده نمی رسند و حتی سرمایه گذاران حرفه ای هم همیشه در کار خود موفق نیستند . بهترین کار این است که هر چه زود تر جلوی ضرر بیشتر گرفته شود و منابع مورد نظر در سرمایه گذاری دیگری به جریان گذاشته شود.

3-نداشتن برنامه مشخص برای سرمایه گذاری

سرمایه گذار باید از ابتدای کار برنامه مشخصی برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرد تا در آینده بتواند تصمیم های خود را در قالب پذیرفتن اشتباهات در تحلیل همین برنامه شکل دهد. برای طراحی برنامه سرمایه گذاری توجه به چند عامل اصلی از جمله افق زمانی ، میزان ریسک پذیری، میزان وجوه قابل سرمایه گذاری، و میزان افزایش احتمالی سرمایه گذاری در آینده بسیار ضروری است . سرمایه گذار باید به دقت بداند چه کار می خواهد بکند و تا چه اندازه تحمل پذیرش نوسان های بازار را دارد.

4-سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص به جای سبدی از انواع اوراق بهادار

سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص نسبت به سرمایه گذاری در یک شرکت سرمایه گذاری یا صندوق سرمایه گذاری مشترک ریسک به مراتب بالاتری همراه خواهد داشت. سرمایه گذاران بهتر است بر روی سبد متنوعی از انواع اوراق بهادار و شیوه های متفاوت سرمایه گذاری متمرکز شوند . در غیر این صورت، در مقابل نوسان های یک نوع خاص از اوراق بهادار یا بخش خاصی از اقتصاد به شدت بی دفاع و آسیب پذیر خواهند بود . البته نباید مفهوم تنوع شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری را با تنوع سبد اوراق بهادار اشتباه گرفت . ممکن است شخصی در چند صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کرده باشد اما متوجه نباشد که همه این صندوق ها در چند صنعت مشابه و حتی بر روی چند گونه خاص از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده اند. از سوی دیگر، باید به خاطر داشت که تنوع بیش از اندازه همم ممکن است باعث پرداخت کارمزد بیش از حد شود. در هر حال، بهترین شیوه ممکن ، حفظ تعادل در کار سرمایه گذاری است و شاید بهترین ابزار آن هم استفاده از راهنمایی های یک شخص آگاه یا یک مشاور خبره باشد.

5- سرمایه گذاری بر روی سهام به جای سرمایه گذاری بر روی شرکت

سرمایه گذاری قمار نیست و نباید مانند یک بازی برد و باخت به آن نگاه کرد. سرمایه گذاری پذیرش ریسک معقول با هدف تأمین مالی یک بنگاه اقتصادی معین است . بنگاهی که به نظر سرمایه گذار این توانایی را دارد که در بلندمدت به رشد مثبتی دست یابد . برای رسیدن به این هدف ، بهتر است دست به کار تحلیل ویژگی های بنیادی شرکت یا صنعت مورد نظر شوید و نه بررسی تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت . خرید یک سهم خاص تنها براساس هجوم بازار یا علاقه شخصی شما نسبت به محصولات تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط شرکت، بهترین راه برای دور ریختن پولتان است ! به علاوه، لازم است گوشه چشمی هم به چگونگی رعایت مسایل مربوط به راهبری شرکتی در شرکت مورد نظرتان داشته باشید.

6-کافی دانستن اخبار رسانه ها

یکی دیگر از خطاهای رایج سرمایه گذاران مبتدی این است که به مطالعه و گوش کردن به اخبار رسانه های همگانی اکتفا می کنند و هیچ ارتباط حرفه ای با مشاوران کارکشته سرمایه گذاری ندارند . حتی زمانی که فکر می کنید به خبر دست ا ولی دست پیدا کرده اید و می توانید با استفاده از آن پرتفوی تان را رونق بدهید، به یاد داشته باشید که همیشه با عده ای سرمایه گذار حرفه ای طرف هستید که هر کدام چندین نفر تحلیل گر خبره را به استخدام خود درآورده اند. سرمایه گذاران حرفه ای اطلاعات خود را از چندین منبع مستقل گردآوری می کنند و پیش از تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری مورد نظر خود اطلاعات موجود را به دقت تجزیه و تحلیل می کنند. 5 اگر فکر می کنید اطلاعاتی که به دست شما رسیده کاملاً دست اول است و شخص دیگری از آن خبر ندارد به شدت اشتباه می کنید. فراموش نکنید خبری که به گوش شما رسیده ممکن است به گوش دیگران هم رسیده باشد، پس همین اطلاعات ممکن است تا این لحظه تأثیر خود را بر روی قیمت ها گذاشته باشد.

7- پرهیز از خرید و فروش های مکرر

هرچه کمتر سرمایه گذاری های انجام شده خود را جابه جا کنید ، در نهایت عایدی بیشتری نصیب تان می شود. مطالعه انجام شده توسط دو تن از استادان دانشگاه کالیفرنیا بر روی بیش، از 64 هزار نفر از سرمایه گذاران یک مؤسسه بزرگ کارگزاری، طی سال های 1991 تا 1996 ، نشان می دهد که این افراد بدون در نظر گرفتن هزینه معاملات 17/7 درصد، سود سالانه حاصل از سرمایه گذاری داشته اند که این رقم به خودی خود 0/6درصد بالاتر از میانگین بازار سهام بوده است. اما هنگامی که هزینه معاملات محاسبه می شود، سود حاصل از سرمایه گذاری آنها به رقم 15/3 درصد در سال یا 1/8درصد پایین تر از میانگین بازار نزول می کند. برای سرمایه گذاران مبتدی خرید و نگهداری سهم بهتر از خرید و فرو ش مکرر آن است.

8- پرداخت بیش از اندازه هزینه و کارمزد

سرمایه گذاران باید پیش از گشایش حساب نزد کارگزار متوجه هزینه هایی که به عهده ش ان گذاشته می شود مانند هزینه های مدیریت پرتفوی و کارمزد معاملات باشند . به علاوه، میزان عایدی سرمایه گذاری باید با توجه به تمامی این گونه هزینه ها برآورد شود.

9- ناآگاهی از قدرت واقعی تحمل ریسک

اولین نکته ای که هرگز نباید فراموش کرد این است که سرمایه گذاری بدون ریسک وجود ندارد. با اندازه گیری تأثیر احتمالی مبلغ مشخصی از زیان مالی (برای مثال، 10,000 ریال ) بر وضعیت کلی پرتفوی و روح و روان شخص می توان میزان اشتیاق او را به پذیرش ریسک تعیین کرد . به طور کلی ، می توان گفت افرادی که برای اهداف بلندمدت برنامه ریزی می کنند و به انتظار درآمد بیشتری هستند ، باید پذیرای ریسک بیشتری باشند . در هر حال، برای ارزیابی میزان ریسک پذیری خود لازم نیست منتظ ر کاهش ناگهانی ی ا کوتاه مدت ارزش دارایی ها ی تان باشید . همین امروز دست به کار شوید و سقف واقعی تحمل ریسک خود را مشخص کنید. در پایان مطلب، گفتنی است که با وجود هشدارهای داده شده، به هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد و فقط با کمی تلاش و جدیت می توانید از این گ ونه خطاها دوری کنید و سرمایه گذاری مطمئنی را به انجام برسانید.

10- سهل انگاری و بی توجهی

افراد به طور معمول به خاطر این که نمی دانند از کجا و چگونه سرمایه گذاری خود را شروع کنند، از آغاز کار طفره می روند یا به دل یل زیان سرمایه گذاری های قبلی یا رشد منفی بازارهای سهام ، از سرمایه گذاری جدید سرباز می زنند. سرمایه گذار باید در هر وضعیتی به کار خود ادامه دهد و با توجه به شرایط بازار بر روی ابزارهای مختلف سرمایه گذاری کند و مرتب پرتفوی خود را بررسی کند و از مطابقت آن با برنامه مورد نظر خود مطمئن شود.

11-اعتماد به نفس بی جا

بسیاری از سرمایه گذاران همچنان تصور می کنند که از چگونگی فعالیت بازار سرمایه اطلاع دارند، درحالی که واقعیت چیز دیگری است همان طور که جاش بیلینگز طنز نویس میگوید آنچه انسان نمی داند از وی احمق نمی سازد؛ بلکه آنچه تصور میکند می داند، ولی در واقع نمی داند وی را به یک احمق تبدیل می کند. نتیجه این که، افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند بدون این که دانش کافی درباره عواقب تصمیم هایشان داشته باشند. مثل این است که به جایی سفر کنید که قبلاً هیچ گاه در آن جا نبوده اید، بدون این که نقشه مسیر یا راهنما با خود داشته باشید. نداشتن تحصیلات علمی در مسائل مالی، باعث شده که اکثر سرمایه گذاران تصمیمات خود را بر پذیرفتن اشتباهات در تحلیل اساس دانش عام در جامعه اتخاذ کنند. این دانش، همان ایده ها و نظرهایی است که آن قدر در بین مردم باقی مانده و پذیرفته شده اند که دیگر کسی در مورد آن ها سؤال نمی کند. متأسفانه، اغلب آنچه به عنوان دانش عام در مورد سرمایه گذاری وجود دارد نادرست است. در نتیجه، سرمایه گذاران، تصمیماتی اتخاذ می کنند که نتایج فاجعه باری به همراه دارد.

12- انتظار نامعقول

همیشه در زمان وجود حباب قیمت ها در سطح بازار سرمایه گذارانی را می بینیم که صبر خو د را از دست می دهند و ریسک بیش از اندازه ای را متح مل می شوند . داشتن دید بلندمدت نسبت به سرمایه گذاری انجام شده بسیار مهم است . سرمایه گذار نباید به عوامل بیرونی اجازه دهد تأثیر نامطلوبی بر روی تصمیم گیری او داشته باشند و باعث شوند او در زمان نامناسب استراتژی خود را تغییر دهد . همیشه می توان با مقایسه عملکرد پرتفوی مورد نظر با شاخص های پایه به انتظاری معقول دست یافت.

مدیریت فراچارت: اکنون ایمان دارم می دانید هدف ما از انتخاب عکس این مقاله چه چیز بوده: در این عکس درشکه ای به اسب به صورت برعکس بسته شده که می بایست به پشت اسب وصل می شد و همچنین سطل آبی بر روی درشکه است که نماد و استعاره از سرمایه شماست و ممکن است هر لحظه بریزد و هدر برود.

اشتباهات معامله گران ؛ 10 اشتباه رایج معامله گران مبتدی چیست ؟

اشتباهات رایج معامله گران

اشتباهات معامله گران ؛ 10 اشتباه رایج معامله گران مبتدی چیست ؟ در این مقاله تمام اشتباهات عمده تجاری که معامله گران در بازارهای فارکس مرتکب می شوند بحث شده است. این مقاله از متداول ترین به کمترین مروری بر تمام موارد مهمی است که باید هنگام شروع در معاملات فارکس (یا حتی معامله گران حرفه ای فارکس که ممکن است هنوز از آنها مطلع نباشند) باید به آنها توجه کنید و از آنها اجتناب کنید. .

اشتباهات معامله گران

همه افرادی که به جمع معامله گران مالی می پیوندند ، این کار را با قصد کسب درآمد انجام می دهند ، با این حال ، تعداد بسیار کمی از آنها در بازار فارکس سودآور هستند. چه چیزی مانع موفقیت بسیاری از تجار می شود ؟ در حقیقت در صنعتی که تاجران سعی در کسب درآمد دارند ، یک اشتباه ساده می تواند هزینه بر باشد. مانند هر نوع تجارت دیگر ، تجارت فارکس نیز به برخی از دستورالعمل ها و اصولی نیاز دارد که باید از آنها تبعیت کرد.

اشتباهات معامله گران – عدم آموزش تجارت

اولین و بزرگترین اشتباه در تجارت فارکس برای مبتدیان ، نداشتن درک کامل از نحوه کار بازارهای مالی است. مبتدیان فارکس اغلب فکر می کنند فقط داشتن یک استراتژی تجاری خوب کافی است. با این حال ، آنها همیشه در نهایت پول خود را از دست می دهند. این همان تلاش برای راه اندازی مشاغل در بخشی است که شما از آن تصوری ندارید. پرداختن به این مشکل از نظر راه حل کاملاً ساده است و جای بحث زیادی نیست. تحصیلات عالی فارکس بسیار مهم است! مبتدیان تمایل دارند فقط چند کتاب خوب در مورد تجارت و فقط چند مقاله قبل از شروع تجارت بخوانند. آنها خیلی کم تمرین می کنند ، فراموش می کنند که با حرفه ای بازی می کنند که سالها طول می کشد تا تسلط پیدا کنند!

در واقع ، معامله گران تازه کار تمایل دارند که اطلاعات کمی در مورد معاملات مالی داشته باشند به طوری که اغلب نمی دانند از کجا شروع کنند. بنابراین چگونه معامله گران می توانند از بزرگترین و بارزترین اشتباه در معاملات فارکس جلوگیری کنند؟ با مطالعه ، تماشای وبینار ، حضور در سمینارهای معاملاتی و آموزش در یک حساب آزمایشی.

شاخص اقتصادی فارکس

برنامه معاملات را نادیده بگیرید

حتماً درباره تأثیرات مثبت داشتن یک برنامه معاملات چیزی شنیده اید. خوب ، بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و نداشتن برنامه معاملات فارکس یکی از رایج ترین اشتباهات تجاری است که معامله گران فارکس مرتکب می شوند. شاید دلیل این امر این باشد که درک روشنی از معامله گران وجود ندارد که اصلاً یک طرح معاملاتی چگونه به نظر می رسد.

برنامه معاملات چیست؟

 • شرایط خاص بازار برای ورود به معامله
 • مقدار پولی که در معامله باید ریسک شود
 • شرایط خاص بازار برای خروج در صورت اشتباه من ( توقف ضرر )
 • شرایط خاص بازار برای خروج در صورت درست بودن ( سود بردن )
 • زمان تقریبی بازار برای رسیدن به هدف خود
 • ضبط همه چیز
 • مدیریت مالی ضعیف

همه چیز می تواند در معاملات فارکس به سرعت متشنج شود ، زیرا کارگزاران فارکس به آنها امکان آزادی بیشتر از نظر اهرم حساب معاملات خود را می دهند ، در حالی که معامله گران تازه کار از نظر نظم مدیریت مالی عقب هستند. ترکیبی از این دو منجر به ریسک بالا ، و خطاهای تجاری گران است.

در اینجا برخی موارد وجود دارد که یک معامله گر برای جلوگیری از مرتکب شدن این اشتباهات تجارت فارکس ، باید از خود بپرسد:

 • آیا می توانم این پول را از دست بدهم؟
 • حداکثر درصد کل سرمایه گذاری من که مایلم در یک تجارت واحد ریسک کنم ، چقدر است؟
 • حداکثر معاملات من می توانم در یک زمان چه مقدار باز کنم؟
 • استراتژی من چه نسبت سود / زیان را نوید می دهد؟
 • آیا این با نسبت ریسک / پاداش برای هر تجارت مطابقت دارد؟

این ممکن است گاهی اوقات یک مدیریت مالی دشوار شود ، زیرا به استراتژی بستگی دارد. بنابراین آزمون و خطا بخش مهمی از روند کار است و دلیل دیگری که باعث می شود معامله گران قبل از استفاده از استراتژی های خود در بازارهای زنده از حساب های معاملاتی نمایشی استفاده کنند. در هر صورت ، اگر تازه کار خود را شروع می کنید یا به دنبال ایده های جدید هستید کلاس آموزش فارکس ما بهترین مکان برای یادگیری از متخصصان حرفه ای تجارت است. راهنمای گام به گام نحوه استفاده از بهترین استراتژی ها و شاخص ها را دریافت کنید و درباره آخرین تحولات در بازارهای زنده نظر تخصصی دریافت کنید.

تعیین اهداف اشتباه

سالم ترین رویکرد تجارت چیست؟ انجام کارها به روش صحیح ، حتی اگر به معنای سود کم یا انجام کار دیگری باشد ، به شرط آنکه نوید بازدهی بیشتری را بدهد؟ این سوال سختی است ، زیرا آنچه برای معامله گر و موجودی حساب سالم است توقف کلاً فکر پول است. اگر کسب درآمد تنها هدف یک معامله گر است ، به ویژه در مراحل اولیه تجارت آنها ، در نتیجه تعقیب پول می تواند دلیل شکست باشد. تعقیب پول معمولاً قوانین برنامه معاملاتی شما را نقض می کند. در معاملات خاص نادر ، شکستن این قوانین ممکن است بازده شما را افزایش دهد. با این حال ، در دراز مدت ، که ممکن است برنامه تجارت مالی شما باشد ، همیشه به یک مانده حساب خالی منجر می شود. این ممکن است به یکی از روشهای زیر یا ترکیبی از آنها رخ دهد: تجارت زیاد و تجزیه و تحلیل بیش از حد.

معاملات بیش از حد: یکی از اشتباهاتی که معامله گران فارکس مرتکب می شوند ممکن است به دلیل عدم سرمایه کافی باشد ، که منجر به استفاده معامله گر از حجم زیادی می شود که به سادگی برای او بیش از پذیرفتن اشتباهات در تحلیل حد مانده حساب خود است ، یا ممکن است ناشی از اعتیاد به تجارت باشد ، در نتیجه در سفارشات برای باز کردن موقعیت هایی مانند این مانند اغلب قمار. معاملات فارکس معمولاً در حسابهای دارای اهرم بسیار بالا انجام می شود. نداشتن پول کافی برای مدیریت معاملات به سادگی احتمال فاجعه را افزایش می دهد.

معامله گران که موفق می شوند چطور؟ چقدر خطر می کنند؟ آیا آنها 100٪ استفاده می کنند؟ یا 50٪؟ یا حتی 10٪ مانده حساب معاملاتی آنها؟ پاسخ هیچ یک از این موارد نیست معامله گران حرفه ای نهایتا 2 درصد سرمایه خود را ریسک می کنند. اگر با 0.01 لات معامله می کنید ، که حداقل حجم معاملات فارکس است که هر کارگزار می تواند ارائه دهد ، از نظر سرمایه گذاری حداقل به هزار دلار در یک حساب با اهرم 1: 100 نیاز دارید تا هر بار یک معامله باز داشته باشید. برای این معامله ، شما نمی توانید ضرر توقف بالاتر را فقط به 50-60 پیپ تنظیم کنید. ما در مورد یک توقف ثابت صحبت می کنیم ، نه یک توقف روانشناختی ، زیرا به محض عبور قیمت از سطح ضرر توقف روانی ، معامله گر شروع به منطقی کردن تصمیمات خود و افزایش اندازه ضرر توقف می کند تا از دست دادن جلوگیری کند.

دومین مشکل تجارت بیش از حد – اعتیاد به تجارت

تجارت در بازارهای مالی ، به ویژه در بازه های زمانی کوتاه ، می تواند یک فعالیت بسیار مهیج باشد. بازارها در حال حرکت هستند ، جریان پول واقعی است و زنده است. واقعا تجربه نشاط آور. گویی بازار می خواهد تجارت کند. این توهم نباید معامله شما را حکم کند. احتمالاً یکی از بزرگترین اشتباهات معامله گران فارکس این است که بازار را کنترل می کنند. این درست نیست! تجارت موفق بسیار شبیه ماهیگیری است که ماهیگیر هیچ کنترلی بر ماهی ندارد. تا زمانی که ماهی طعمه را نگیرد نمی توانید کارهای زیادی انجام دهید. هنگامی که قیمت بازار به جایی که می خواهید رسید ، می توانید تجارت کنید. اما قبل از آن لحظه ، تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که بی حرکت بنشینید.

استراتژی شما دقیقاً به شما می گوید که باید منتظر چه شرایطی در بازار باشید. اگر آنجا نباشد ، نگران نباشید. نه به این دلیل که آنها را از دست داده اید ، نه به این دلیل که باید در بازه های زمانی کوچکتر به دنبال آنها بگردید و نه به این دلیل که در استراتژی شما شکاف وجود دارد. هرچه زودتر به فکر صحیح انتظار برای بازار بیفتید و به جای از دست دادن پول ، پس انداز کنید ، وضعیت بهتری خواهید داشت.

طمع در معاملات

یکی از اشتباهات رایج در معاملات فارکس که می توانید مرتکب شوید ، افتادن در دام طمع شدید است. بسیاری از مبتدیان فارکس این تصور غلط را دارند که می توانند در مدت یک سال 20٪ ، اگر نه بیشتر ، از نظر بازده کسب کنند. متأسفانه ، این یک شکار پلنگ در طبیعت است. شما واقعاً می توانید انتظار چنین بازدهی بالایی را داشته باشید اگر یک تاجر استثنایی با تجربه عالی و تحصیلات خوب در تجارت باشید. تعیین اهداف صحیح معاملات می تواند به شما در جلوگیری از اشتباهات معاملات فارکس کمک کند و به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای فارکس کمک کند.

مدیریت ریسک ضعیف

مدیریت ریسک یک قسمت اساسی است که موفقیت شما را در تجارت فارکس تعیین می کند. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که با پیروی کورکورانه از یک طرح معاملاتی یا با استفاده از یک مشاور خبره یا راه حل تجارت خودکار ، سود کسب کنید. وقتی ریسک ها را به طور موثر مدیریت می کنید ، دستیابی به پاداش به واقعیت تبدیل می شود.

خطر فقط به سرمایه ای است که توانایی از دست دادن آن را دارید و نه چیز دیگر. باور کنید یا نه ، بسیاری از مبتدیان فارکس وجود دارند که سرمایه ای را تجارت می کنند که توانایی از دست دادن آنها را ندارند. این می تواند فاجعه بار باشد زیرا بازارهای ارز مانند اکثر بازارهای دیگر مانند سهام با خطرات زیادی همراه است. هیچ تضمینی وجود ندارد که همیشه پول در بیاورید. زیان معاملات بخشی جدایی ناپذیر در معاملات فارکس است.

یکی از اشتباهات تجاری معامله گران نیز نادیده گرفتن جنبه روانشناختی است که در معاملات نقش دارد. این یک نقش عمده روانشناسی در جلوگیری از اشتباه در تجارت فارکس است. به هر حال ، بازارها درست پذیرفتن اشتباهات در تحلیل مثل شما از بازرگانان تشکیل شده اند. شناخت روانشناسی بازار و خودتان نقطه شروع خوبی برای شناخت این خطا در معاملات است. شاید قبلاً بدانید که ترس و حرص دو احساس رایج روانی هستند که می توانند در معاملات شما تأثیر بگذارند.

برای جلوگیری از این کار ، شما نه تنها باید مغز خود را آموزش دهید ، بلکه باید به طور عینی به بازارها نزدیک شوید.

روانشناسی بازار

10 نکته برای جلوگیری از اشتباهات تجاری و موفقیت در بازار

1. اگر می خواهید ثروتمند باشید – روی خود سرمایه گذاری کنید

بسیاری از افراد به دنبال راه هایی برای به دست آوردن ثروت هستند ، اما روی خود شروع نمی کنند ما همیشه فراموش می کنیم که از خود مراقبت کنیم و روی سرمایه انسانی خود سرمایه گذاری کنیم. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که مهارت های خود را در طول زندگی بهبود بخشیده و به پرواز در بیاورید.

توصیه وارن بافت این است که برای پیشرفت مهارت های خود هر کاری ممکن است انجام دهید. اولین سرمایه گذاری برای هر معامله گر یا سرمایه گذار باید در شخص او مهارت ها و دانش او باشد!

2. خودتان را باور کنید

به گفته وارن بافت ، اعتماد به نفس برای قرار گرفتن در میان ثروتمندترین سرمایه گذاران ضروری است. بنابراین ، بهتر است از شهود و تجزیه و تحلیل خود پیروی کنید ، به شرطی که تجربه و دانش کافی برای ورود به دنیای سرمایه گذاری و تجارت کسب کرده باشید.

3. خود را با بهترین ها احاطه کنید

محیطی که هر روز در آن زندگی می کنیم نقش اساسی در تبدیل شدن هر یک از ما دارد. بنابراین ، شما خود را با افراد واجد شرایط و انگیزه فراوانی احاطه خواهید کرد که شما را در پروژه های خود ، در شخصیت و تجربه خود تکمیل می کنند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

4. نقدینگی طولانی مدت را حفظ نکنید

وارن بافت می گوید هیچ سرمایه گذاری بدتر از پول نقد وجود ندارد. در دنیای ابزارهای مالی ، پول نقد هر چیزی است که شامل سپرده ، اوراق قرضه دولتی و سایر ابزارهای بازار پول باشد. اگر می خواهید سریع ثروتمند شوید ، روشن باشید که با پنهان کردن صورت حساب های خود در زیر فرش ، نمی توانید سرمایه خود را رشد دهید!

5. شاخص های سهام

چندین مطالعه نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق مشاوران مالی سرمایه گذاری نمی توانند بازار سهام را شکست دهند. کاملاً مشهور است که بازارهای مالی کارآمد هستند. به همین دلیل بهتر است که روی کل شاخص سهام سرمایه گذاری کنید. هزینه های مدیریت دارایی بسیار زیاد است. حتی اگر مدیر دارایی موفق به شکست بازار شود ، پس از برداشتن هزینه مدیریت ، بازده خالص کمی بالاتر یا کمتر از سودآوری پرتفوی بازار است.

6. سبد سرمایه گذاری را متنوع کنید

چه در معاملات و چه در سرمایه گذاری ، هیچ کس از نتیجه 100٪ معامله بعدی که باز کرده اید و یا سرمایه گذاری که انجام می دهید ، نمی داند ، بنابراین استفاده از تنوع در نمونه کارها ضروری است.

متنوع سازی صرفاً با سرمایه گذاری در سهام یا محصولات مختلف ریسک را کاهش می دهد.

7. سرمایه خود را در دراز مدت سرمایه گذاری کنید

در مورد سرمایه گذاری در میان مدت یا حتی بلند مدت ، مهم است که زمان لازم برای رسیدن به سطح جذاب سودآوری را بدانید.

عدم فروش سهام خود بدون دلیل خوب نکته دیگری در مورد وارن بافت است. تصمیم سرمایه گذاری مورد بحث نتیجه یک تأمل طولانی و قابل تأمل است و تصمیم برای برداشت سود باید یک تصمیم کاملاً فکر پذیرفتن اشتباهات در تحلیل شده باشد و نه یک واکنش احساسی نسبت به نوسانات روزمره در بازارهای مالی.

8. صبور باشید

یکی از بهترین نکات تاکنون این است که در هنگام سرمایه گذاری صبور باشید. همه مشاوران مدیریت ثروت برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار حداقل یک دوره 5-4 ساله را توصیه می کنند.

شما همچنین می توانید در ارزها ، کالاها و سایر CFD سرمایه گذاری کنید ، اما تا زمانی که شما آموزش مناسب فارکس را کامل نکنید ، بهتر است یک حساب آزمایشی (قبل از شروع یک حساب واقعی) امتحان کنید تا تجارت CFD را روی شاخص ها یا حتی سهام انجام دهید.

9. ضرر و زیان را بپذیرید

طبیعت انسان به گونه ای طراحی شده است که پذیرش سریع سود در بورس برای ما آسان و تحمل زیان آن بسیار دشوار است چه در بورس سهام و چه در سایر بازارهای مالی ، دانستن اینکه معاملات سودآور را پذیرفتن اشتباهات در تحلیل چه موقع باید باز بگذارید و چه موقع ضررها را به موقع محدود کنید ضروری است. اگر در کاری اشتباه کنید و بد پیش برود ، بهتر است ضررها را قبل از اینکه بزرگتر شوند ، متحمل شوید. حتی بزرگترین سرمایه گذاران در برخی سرمایه گذاری ها ضرر می کنند. رمز موفقیت در معاملات موفقیت آمیز اجازه دادن به معاملات برنده و دانستن زمان پذیرفتن ضرر است.

10. سرمایه گذاری های خود را ساده انجام دهید

اگر می خواهید خود را از ابتدا غنی کنید ، ابتدا باید درک کنید که بهترین سرمایه گذاری ساده ترین سرمایه گذاری است. اگر بازار ارز خیلی پیچیده به نظر می رسد و همچنان می خواهید بازده خوبی از سرمایه خود بدست آورید ، می توانید از شاخص های سهام مانند CAC 40 ، DAX 30 یا SP 500 استفاده کنید. شاخص ها یک راه حل مناسب برای سرمایه گذاری با سطح ریسک قابل قبول ارائه می دهند.

خلاصه اشتباهات تجاری و چگونگی جلوگیری از آنها

برخی از بهترین اقداماتی که می توانید برای جلوگیری از اشتباهات فارکس انجام دهید ، مطالعه ، تحقیق ، برنامه ریزی ، پیگیری برنامه های معاملاتی ، یادداشت برداری از پیشرفت خود و انجام همه اینها در عین محافظت از سرمایه گذاری است. پیروی نکردن از این تکنیک های ساده بزرگترین اشتباهی است که معامله گر فارکس می تواند مرتکب شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.