سود هر سهم و عملیات مستمر


صورت جریان وجوه نقد

نخستین هدف صورت جریان وجوه نقد تهیه‏ی اطلاعاتی در ارتباط با دریافت‏ها و پرداخت‏های نقدی واحد تجاری در طی یک دوره حسابداری می‏باشد. دومین هدف آن تهیه‏ی اطلاعاتی با مبانی نقدی در ارتباط با فعالیت‏های عملیاتی، سرمایه‏گذاری و تامین مالی واحد تجاری است. بنابراین صورت جریان وجوه نقد گزارشی از دریافت‏های نقدی، پرداخت‏های نقدی و خالص تغییرات در نتایج نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی، مالیات بر درآمد، بازده سرمایه‏گذاری، سرمایه‏گذاری و تامین مالی شرکت در طی یک دوره حسابداری است.

طبقه بندی جریان نقدی:

صورت جریان وجوه نقد برای انعکاس تغییر در جریان نقد طی سال طراحی شده است. در این میان، تعریف وجوه نقد از اهمیت بالایی برخودار است. وجوع نقد به موجودی نقد و سپرده‏های دیداری نزد وبانک‏ها و موسسات اعم از ریالی و ارزی (شامل سرمایه‏گذاری کوتاه مدت بدون سررسید) اطلاق می‏گردد.

طبق استانداردهای حسابداری ایران، صورت جریان وجوه نقد باید به ترتیب منعکس کننده جریان‏های نقدی طی دوره، تحت سر فصل‏های اصلی زیر باشد:

  1. فعالیت‏های عملیاتی
  2. بازده سرمایه‏گذاری و سود پرداختنی بابت تامین مالی
  3. مالیات بر درآمد
  4. فعالیت‏های سرمایه‏گذاری
  5. فعالیت‏های تامین مالی

صورت جریان وجوه نقد هم چنین باید شامل صورت تطبیق مانده‏ی اول دوره و پایان دوره وجه نقد باشد.

شامل وجه نقد متآثر از عملیاتی است که در تعیین سود خالص به کار می‏روند. برای مثال دریافت‏های نقدی بابت فروش کالا و خدمات و نیز پرداخت‏های نقدی به عرضه کنندگان جهت تحصیل موجودی و کارمندان جهت هزینه‏ها.

مبلغ جریان های نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی، یکی از شاخص‏های اصلی ارزیابی توانایی فعالیت‏های عملیاتی شرکت در ایجاد وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وام ها،نگهداشت توان عملیاتی و پرداخت سود سهام است. موارد منعکس در این طبقه از صورت جریان وجوه نقد، جریان‏های ورودی و خروجی وجه نقد مرتبط با سود عملیاتی است. نمونه‏ای از جریان‏های نقدی معمول که در این طبقه قرار می‏گیرند به شرح زیر می باشند:

مشتریان حاصل فروش کالا و ارائه خدمات

سایر درآمدهای عملیاتی مانند وجه نقد دریافتی حاصل از حق الامتیاز، حق الزحمه و کارمزد

بابت قردادهای منعقد شده سود هر سهم و عملیات مستمر با اهداف تجاری و عملیاتی

به فروشندگان کالا و خدمات

بابت حقوق و دستمزد

بابت مزایای پایان خدمت کارکنان

بابت قراردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی

تفاوت بین جریان های ورودی و جریان های خروجی عملیاتی وجه نقد؛ خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی نامیده می شود. بسیاری از تحلیل‏گران، این مبلغ را بیش از سایر موارد دیگر مورد استفاده قرار می دهند، زیرا این مبلغ، معیار اندازه گیری سود خالص عملیاتی بر مبنای نقدی است. برای گزارش فعالیت های عملیاتی دو روش وجود دارد:

ب( روش غیر مستقیم

رویکرد مستقیم

در این رویکرد، خالص جریان نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی با جمع تک تک جریان‏های ورودی نقدی(از مشتریان و سایر منابع) و سپس کسر تک تک جریان‏های نقدی خروجی (هم چون خرید کالا و پرداخت بابت هزینه‏ها) بدست می‏آید.

برتری اصلی این رویکرد، انعکاس جداگانه دریافت‏ها و پرداخت‏های ناخالص نقدی عملیاتی است. اطلاع از منابع مشخص دریافت نقدی و مقاصد مربوط به پرداخت‏های نقدی انجام شده در دوره‏های گذشته می‏تواند در براورد جریان‏های نقدی آتی مفید واقع شود، لیکن این رویکرد با ارائه‏ی جزئیات مربوط به خالص جریان‏های نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی، به این امر کمک می کند.

نحوه‏ی عمل در روش مستقیم بدین صورت است که با در اختیار داشتن مانده‏های ابتدا و پایان دوره حساب‏های دفتر کل و تعدیل حساب‏های صورت سود و زیان تعهدی، به جریان‏های نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی دست می‏یابیم.

رویکرد غیر مستقیم

این رویکرد با سود عملیاتی شروع و با انجام تعدیلاتی به شرح زیر به خالص جریان نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی دست می‏یابیم:

اثر معاملات و رویدادهایی که دارای ماهیت غیر نقدی است اما در محاسبه سود عملیاتی منظور شده اند. مانند استهلاک و هزینه‏ی مطالبات مشکوک الوصول و هزینه‏ی مزایای پایان خدمت کارکنان.

اثر اقلامی که در محاسبه سود و زیان عملیاتی دوره جاری منظور شده اند، لیکن جریان های نقدی مرتبط با آن ها در این دوره انجام نشده است مانند افزایش یا کاهش در مانده حساب‏های موجودی کالا، حساب‏های در یافتنی، حساب‏های پرداختنی و پیش پرداخت هزینه‏ها.

چرا از سود عملیاتی شروع می کنیم نه از سود خالص؟

آن گروه از جریان‏های نقدی که مرتبط با بخش عملیاتی سود و زیان است، در صورت جریان نقدی به عنوان جریان نقدی عملیاتی طبقه‏بندی می‏شود و فعالیت‏های عملیاتی عبارت از فعالیت‏های اصلی و مستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. از آنجایی که سود خالص شامل اقلام غیر عملیاتی نیز می‏باشد، بنابراین استفاده از سود عملیاتی ارجع‏تر است.

برتری اصلی روش غیرمستقیم آن است که تفاوت بین سود عملیاتی و جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‏های عملیاتی به گونه برجسته‏ای نشان داده می‏شود. به نظر بسیاری از استفاده کنندگان از صورت‏های مالی، چنین روشی در ارائه‏ی تصویری از کیفیت سود واحد تجاری، حائز اهمیت اساسی است.

پرداخت‏های مرتبط با سود و کارمزد تامین مالی، سود سهام و درآمد سرمایه‏گذاری در سر فصل جداگانه‏ای طبقه‏بندی می‏شوند. مطابق با استانداردهای ایران، به دلایل زیر سر فصل جداگانه‏ای به نام ” بازده سرمایه‏گذاری‏ها و سود پرداختنی بابت تامین مالی ” در صورت جریان نقدی پیش بینی شده است:

  • جلوگیری از خدشه دار شدن یکنواختی ارائه صورت های مالی و در نتیجه تضعیف قابلیت مقایسه
  • ایجاد و هماهنگی بین صورت جریان نقدی و صورت سود و زیان
  • جلوگیری از تاثیر ساختار سرمایه واحد تجاری بر جریان نقدی ناشی از فعالیت‏های عملیاتی

بازده سرمایه‏گذاری و سود پرداختنی بابت تامین مالی دربرگیرنده‏ی دریافت‏های حاصل از مالکیت سرمایه گذاری و سود دریافتنی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت بانکی و نیز پرداخت های انجام شده به تامین کنندگان منابع مالی بابت سود تضمین شده است. نمونه اقلامی که در این طبقه قرار می‏گیرند به شرح زیر است:

سود و کارمزد دریافتی

سود سهام دریافتی شامل سود سهام دریافتی از شرکت‏های سرمایه‏پذیری که در سرمایه‏گذاری در آن‏ها به روش ارزش ویژه در حساب ها انعکاس یافته است.

سود وکارمزد پرداختنی

سود سهام پرداختنی

حصه‏ای از اقساط اجاره به شرط تملیک پرداختنی که هزینه تامین مالی محسوب می‏شود..

جریان نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد، در سرفصل فعالیت‏های عملیاتی منعکس نمی‏شود و بصورت یک سر فصل جداگانه گزارش می‏شود. دلائل این موضوع را می توان سود هر سهم و عملیات مستمر به شرح زیر دانست:

  • مالیات بر درآمد مربوط به فعالیت‏های عادی و غیر عادی است. بنابراین انعکاس آن در سر فصل‏های فعالیت‏های عملیاتی گویای ماهیت آن نیست.
  • تخصیص اختیاری مالیات بر سر فصل های مختلف

اهمیت رقم مربوط به مالیات بر درآمد و گزارشگری رقم پرداختی بابت مالیات جریان های نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد برای اغلب استفاده کنندگان صورت‏های مالی دارای اهمیت ویژه است. جریان‏های نقدی مرتبط با این طبقه، تنها منحصر به پرداخت‏ها یا علی الحساب‏های پرداختی از بابت مالیات بر درآمد و یا استرداد مبالغ پرداختی از همین بابت است و در برگیرنده‏ی جریان‏های نقدی مربوط به سایر انواع مالیات‏ها هم چون مالیات‏های تکلیفی، و مالیات‏های مستقیم وضع شده بر تولید یا فروش نمی‏باشد.

این طبقه شامل جریان‏های ورودی و خروجی نقدی مربوط به تحصیل یا فروش دارایی‏های عملیاتی (اموال،ماشین آلات و تجهیزات)، خرید و فروش سرمایه‏گذاری‏های کوتاه مدت و بلند مدت، دارایی‏های نامشهود و نیز پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری به جز کارکنان می باشد. نمونه اقلامی که در این طبقه قرار می‏گیرند به شرح زیر می باشند:

فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات

فروش دارایی‏های نامشهود

تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات

سرمایه بلند مدت در اوراق بهادار و اوراق مشارکت

وام‏های نقدی پرداختی به سایر اشخاص

تحصیل سایر دارایی های مورد استفاده در عملیات مانند دارایی های نا مشهود

این طبقه شامل جریان‏های ورودی و خروجی نقدی مربوط به فعالیت‏های تامین مالی (استقراض یا انتشار سهام) جهت دریافت وجه نقد برای واحد تجاری است. جریان‏های خروجی نقد زمانی رخ می‏دهد که اصل مقادیر به مالکان و اعتبار دهنده‏گان برگشت داده شود. نمونه اقلامی که در این طبقه قرار می‏گیرند به شرح زیر هستند:

محل انتشار نقدی سهام

اعتبار دهندگان از محل انتشار اوراق بدهی

به اعتبار دهنده گان بابت اصل وام و استقراض دریافتی

بابت حصه اصل اقساط اجاره به شرط تملیک

بازخرید سهام (سهام خزانه)

یک قاعده اساسی

افزایش دارایی و کاهش بدهی و هزینه و ستانده = بدهکار = خروج وجه

کاهش دارایی و افزایش بدهی و درآمد و آورده = بستانکار = ورود وجه

فرض : قاعده فوق بر قرار است . مگر خلاف آن ثابت شود.

نمونه ای از مواردی که بر خلاف قاعده پیش گفته هستند :

استهلاک دارایی‏ها – مطالبات مشکوک الوصول- درآمد سرمایه گذاری (روش ارزش ویژه) معاوضه دارایی‏ها (بدون سرک نقدی)- تخصیص اندوخته- سود سهمی- تبدبل سهام ممتاز- تبدیل اوراق قرضه (هر دو روش)- انتشار غیر نقدی سهام- تجدید ارزیابی دارایی ثابت- افزایش ارزش سرمایه گذاری‏ها- کاهش ارزش سرمایه گذاری‏ها -کاهش ارزش موجودی‏ها- ضایعات غیر عادی- هزینه جذب نشده تولید و سایر موارد مشابه غیر موثر بر جریانات نقدی

در هر یک از موارد نمونه ذکر شده فوق نه اقلام بدهکار شده منجر به خروج وجه ، و نه اقلام بستانکار شده منجر به ورود وجه می گردد.

مبادلاتی نظیر نمونه های پیش گفته ، نباید در متن صورت جریان وجوه نقد انعکاس یابد.

(برخی از آنان نظیر انتشار غیر نقدی سهام ، معاوضه دارایی‏ها و … در یادداشت‏های همراه صورت‏های مالی به گونه‏ای مناسب افشا می‏گردد)

منابع تهیه صورت جریان وجوه نقد

الف ( ترازنامه ابتدا و پایان سال مربوط

ب ( صورت سود و زیان و صورت گردش سود انباشته سال مربوط

ج ( برخی اطلاعات تفصیلی طی سال مربوط (اغلب این اطلاعات به فعالیت‏های سرمایه‏گذاری و تامین مالی مرتبط است).

ارتباط بین ترازنامه و سودوزیان با صورت جریان وجوه نقد

پیش پرداخت و سفارشات کالا

بیمه و مالیات پرداختنی

صورت جریان وجوه نقد

انواع فعالیت‏های واحد تجاری که منجر به جریانات نقدی می‏گردد (بر اساس استاندارد حسابداری شماره 2 ایران)

تصويب سود 320ريالي به ازاي هر سهم در مجمع عمومي فولاد کاوه جنوب کيش (سهامي عام)

تصويب سود 320ريالي به ازاي هر سهم در مجمع عمومي فولاد کاوه جنوب کيش (سهامي عام) تصويب سود 320ريالي به ازاي هر سهم در مجمع عمومي فولاد کاوه جنوب کيش (سهامي عام)

مجمع عمومي عادي سالانه شرکت فولاد کاوه جنوب کيش(سهامي عام) براي دوره مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398، تقسيم 320ريال سود به ازاي هر سهم را تصويب کرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش، مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت فولاد کاوه جنوب کيش(سهامي عام) با رعايت پروتکل هاي بهداشتي ابلاغي از سوي ستاد ملي مقابله با بيماري کرونا روز چهارشنبه 25 تيرماه 1399 در حالي برگزار شد که اين مراسم بصورت زنده نيز از طريق سايت شرکت براي سهامداران پخش مي شد.
پس از قرائت قرآن، سرود ملي و خيرمقدم مجري، در ابتداي مراسم مهندس «عبدالمجيد شريفي» به عنوان رئيس مجمع عمومي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش انتخاب شد. پس از آن وي از اعضاي هيأت رييسه مجمع جهت حضور در جايگاه دعوت کرد.
رئيس مجمع راس ساعت 14 با اشاره به حضور 4/ 81 درصدي سهامداران و امکان مشاهده اين مراسم به صورت پخش زنده، رسميت جلسه مجمع را اعلام کرد.
مهندس «علي دهاقين» مديرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کيش با ارائه گزارش عملکرد هيأت مديره براي دوره مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398 اظهار داشت: شرکت در سال 1398 رکوردهاي متعددي را در حوزه توليد، فروش و صادرات به ثبت رسانده است. فاز 2 فولادسازي با ظرفيت 1.2 ميليون تن و پروژه آبشيرين کن در شش ماهه نخست سال 1399 راه اندازي خواهد شد. وي در ادامه گزارش هيات مديره شرکت تصريح کرد: سال 1399 از سوي مقام معظم رهبري مدظله العالي به عنوان سال «جهش توليد» نامگذاري شده و اين شرکت نيز تلاش دارد با راه اندازي فاز 2 و افزايش ظرفيت توليد شمش به 2.4 ميليون تن، مديريت هزينه ها، افزايش بهره وري و استمرار صادرات، جايگاه شرکت را به عنوان يک مجموعه فولادساز موثر در کشور و منطقه ارتقا دهد.

دستاوردهای سال 1398

افزايش 15 درصدي مقدار توليد شمش نسبت به سال 1397 (156ر1 هزارتن در مقايسه با 009ر1 هزارتن)
افزايش 23 درصدي مقدار صادرات شمش نسبت به مدت مشابه سال 1397 ( 891 هزار تن در مقايسه با 727 هزارتن)
افزايش 29 درصدي مقدار فروش شمش داخلي نسبت به سال 1397 (312 هزار تن در مقايسه با 242 هزارتن)
افزايش 57 درصدي درآمد عملياتي شرکت نسبت به سال 1397 (189ر53 ميليارد ريال در مقايسه با 823ر33 ميليارد ريال)
کسب سهم 18 درصدي صادرات شمش فولادي کشور
کسب سهم 7 درصدي توليد بيلت کشور
پيشرفت فيزيکي 83/43 درصدي پروژه فاز 2 فولاد سازي (پيشرفت فيزيکي 20/28 درصدي فاز 2 فولاد سازي طي سال 1398)

نقاط قوت و مزیت های رقابتی شرکت

پروژه محور بودن
صادرات محور بودن
توليد محصولات با کيفيت بالا
به روز بودن تجهيزات کارخانه و بهره مندي از دانش فني روز
داشتن توان بالاي مديريت در برنامه ريزي، سازماندهي، اجرا، نظارت، هدايت و کنترل
استقرار کامل سيستم يکپارچه MIS-is SUITE
استقرار سامانه عمليات امنيت سايبري (S.O.C)
برخورداري از نيروهاي جوان و با انگيزه

افتخارات سال 1398

کسب مقام نخست صادرات بين شرکتهاي بنياد مستضعفان
کسب رتبه 56 در ميان 100 شرکت برتر از نظر ميزان فروش/ درآمد سال 1397 (بر اساس نتايج بيست و دومين سال رتبه بندي 100-IMI)
کسب رتبه 6 در ميان 34 شرکت فعال در گروه فلزات اساسي از نظر ميزان فروش/ درآمد سال 1397 (بر اساس نتايج بيست و دومين سال رتبه بندي 100-IMI)
جزو 10 شرکت پيشرو در رتبه بندي سال 1398 (بر اساس نتايج بيست و دومين سال رتبه بندي 100-IMI)
تحقق بيش از 96 درصدي ظرفيت اسمي طي سال 1398 (توليد 156ر1 هزار تن شمش در مقايسه با ظرفيت اسمي 200ر1 هزار تن)
دريافت تنديس طلايي و لوح زرين واحد نمونه صنعتي کشور
واحد نمونه صنعتي استان هرمزگان
صادر کننده نمونه استان هرمزگان براي دومين سال پياپي
دريافت تنديس شرکت ارزش آفرين در جشنواره ملي حاتم (حمايت از توليد ملي)
کسب تقديرنامه سه ستاره جايزه ملي تعالي سازماني

جایگاه شرکت SKS در کشور

مهندس دهاقين با ارايه آماري در خصوص وضعيت توليد فولاد در جهان و ايران، به جايگاه شرکت SKS اشاره کرد و گفت: شرکت فولاد کاوه جنوب کيش در سال 98، با توليد يک ميليون و 156هزار تن بيلت سهم 7درصدي از کل توليد بيلت و بلوم کشور را به دست آورد که معادل 96درصد سود هر سهم و عملیات مستمر ظرفيت اسمي اين شرکت است و همچنين با صادرات 891هزار تن بيلت، داراي سهمي 18درصدي از کل صادرات اين محصول در کشور طي سال گذشته بوده است. وي رشد توليد بيلت اين شرکت طي سال هاي 96، 97 و 98 را به ترتيب 47، 10 و 15درصد اعلام کرد و افزود: روند فروش بيلت نيز از 969هزار تن در سال 97 به يک ميليون و 203هزار تن در سال 98 افزايش يافته است. از اين رقم فروش سال 98، سهم صادرات 74درصد معادل 891هزار تن بوده و 312 هزار تن نيز در بازار داخلي عرضه شده است. مديرعامل شرکت فولاد کاوه جنوب کيش گفت: اين شرکت در سال 97، 601ميليار تومان سود خالص داشته است که اين رقم با افزايش 64درصدي در سال 98 به 972ميليارد تومان رسيده است. همچنين عملکرد سرمايه گذاري پروژه هاي اين شرکت(فاز 2 فولادسازي، آبرساني و تاسيسات جانبي) بيش از 500ميليارد تومان بوده است که 78درصد آن به پروژه فاز 2 اختصاص يافته است. بيش از 97درصد هزينه هاي انجام شده معادل 489ميليارد تومان از محل منابع داخلي شرکت تامين شده است.

تشریح برنامه های سال 99

توليد 1,787,500 تن آهن اسفنجي
راه اندازي فاز 2 فولادسازي (در وضعيت ذوب آزمايشي)
توليد 1.430.000 تن شمش
برنامه ريزي جهت افزايش کيفيت و بهره وري توليد و كاهش ضايعات به منظور کاهش بهاي تمام شده توليد
آموزش هوشمند به منظور افزايش مهارت ها و بهره وري نيروي انساني
بهبود مستمر سيستم هاي مکانيزه و تلاش در حوزه IT به منظور ارتقاء سطح کيفي اطلاعات
افزايش ظرفيت توليد واحد احياء به روش تزريق اکسيژن به کوره ها
پيگيري به منظور تکميل زنجيره ارزشي فولاد
بهره برداري از ظرفيت هاي ايجاد شده در شرکت
توسعه بازارهاي صادراتي

وضعیت پروژه های توسعه

در ادامه اين مراسم، مهندس «حميدرضا سلماسي» عضو هيأت مديره و معاون طرح و توسعه شرکت فولاد کاوه جنوب کيش، ضمن تشکر از تلاش شبانه روزي نيروهاي پروژه و بهره بردار از اجراي پروژه ها با تکيه بر توان داخلي و بدون حضور کارشناسان خارجي سخن به ميان آورد و به تشريح آخرين وضعيت پروژه ها پرداخت: پيشرفت فيزيکي فاز 2 فولادسازي تا پايان سال 1398، به 83.43 درصد رسيد و طي چهارماهه نخست سال 1399 نيز با ثبت پيشرفت 4.4درصدي، رقم تجمعي پيشرفت فيزيکي پروژه هم اکنون 87.87 درصد است. وي گفت: در 25 ارديبهشتماه سال 1399 کوره قوس الکتريکي راه اندازي و اولين ذوب نيز در تاريخ 9 تيرماه انجام شد. با نصب و راه اندازي کوره پاتيلي تاکنون 25 ذوب با موفقيت به ثبت رسيده و سيستم غبارگير نيز در مدار قرار گرفته است. از سوي ديگر سيستم حمل مواد نيز نصب و راه اندازي شده و با پايان نصب تجهيزات، واحد ريختهگري(CCM) هم اکنون در مرحله پاياني راه اندازي است.
مهندس سلماسي در خصوص پروژه هاي تامين، تصفيه و توزيع آب نيز خاطرنشان کرد: تا پايان سال 1394، اجراي خطوط انتقال و آب شيرين کن ROIII و ROIV، با ظرفيت 15هزار مترمکعب عملياتي شده بود که پمپ برداشت آب از دريا به ظرفيت 6هزار و 600 متر مکعب در ساعت راهاندازي و آب شيرينکن ROV به ظرفيت10هزار متر مکعب در خردادماه 1399، نيز در مدار قرار گرفت و هم اکنون شيرين سازي 25هزار متر مکعب در شبانه روز انجام مي شود. همچنين آب شيرين کن 30هزار مترمکعبي نيز آماده بهره برداري است.
وي با تشريح آخرين وضعيت پروژه هاي زيرساختي نيز گفت: پروژه توسعه پست برق 230/33کيلووات GIS جهت تغذيه فاز2 فولادسازي در تيرماه 1399 مورد بهره برداري قرار گرفته و هم اکنون وظيفه تغذيه کوره فاز 2 را بر عهده دارد. همچنين احداث تصفيه خانه ها جهت تصفيه پساب کارخانه فولادسازي و احياءبا ظرفيت تصفيه 130 متر مکعب در ساعت در مراحل پاياني و آماده راه اندازي است.

گزارش توسط حسابرس قانوني شرکت ارائه شد و سپس سوالات بصورت آنلاين توسط سهامداران در خصوص الکترود، بازارهاي صادراتي و . . . مطرح و پس از پاسخگويي توسط مسئولين شرکت حساب هاي شرکت مورد تاييد قرار گرفت.

بر اين اساس مجمع عمومي ساليانه شرکت، تقسيم 320 ريال سود به ازاي هر سهم را تصويب کرد.

میزان تولید شرکت پالایش نفت جی افزایش می‌یابد

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در آئین تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت پالایش نفت جی گفت: میزان تولید شرکت پالایش نفت جی باید در سقف ظرفیت اسمی برنامۀ تولید، برنامه‌ریزی و عملیاتی شود؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان تولید این شرکت در سقف تولید قرار گیرد.

عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، امروز دوشنبه (۲۱ شهریورماه) در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل جدید «شرکت پالایش نفت جی»، با پاسداشت ایام اربعین سیدالشهدا (ع) گفت: برنامه پیاده‌روی اربعین حرکت‌آفرین است، در این ایام دل و جان انسان‌های آزاده به یاد سرور شهیدان می‌تپد؛ امیدواریم برکات آن در همه بخش‌های زندگی‌مان جاری باشد.

بیات با قدردانی از تلاش و کوشش مدیرعامل پیشین شرکت پالایش نفت جی، گفت: این شرکت از بنگاه‌های اقتصادی کارآمد در گروه اقتصادی صندوق‌هاست؛ بنابراین شایسته است از همه کسانی که در گذشته برای این بنگاه تلاش و کوشش کرده‌اند تشکر و قدردانی کنم.

وی در اهمیت و جایگاه صنعت قیر گفت: صنعت قیر به دلیل مباحث تولیدی، اقتصادی و اجتماعی، بااهمیت و خاص است.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، توسعه حاکمیت نگاه اقتصادی در گروه اقتصادی صندوق‌ها را ضروری دانست و افزود: کارکرد عملیاتی شرکت نفت جی با تکیه بر توان موجود باید افزایش یابد و سپس تقویت شود.

بیات افزود: تولیدات شرکت نفت جی به‌طور عمده برای بخش‌های توسعه و آبادانی زیرساخت‌های کشور مصرف می‌شود. مباحث اشتغال‌زایی، تولید و ایجاد آبادانی در کشور از موضوعاتی است که برای زندگی افراد ایجادکنندۀ آن فراتر از مباحث مادی، برکت به‌همراه خواهد داشت.

رئیس هیئت‌رئیسه به سوابق اجرایی مدیرعامل جدید نیز اشاره کرد و گفت: جناب آقای دکتر نیکوسخن از کارکنان و مدیران توانمند، باسابقه و کارآمد صنعت نفت است که در حوزه‌های مختلف ازجمله پالایشی و نفت فعالیت کرده است. شرکت نفت جی نیز در ماهیت به این دو حوزه مرتبط خواهد بود. افزون بر این، در حدود یکسال گذشته، آقای نیکوسخن با فعالیت در کارگروه حسابرسی هیئت‌رئیسه به‌طور تقریبی از اغلب چالش‌ها و فرصت‌های صندوق‌ها آگاهی دارند؛ بنابراین، انتظار می‌رود دانش و تجربه مدیرعامل جدید، سبب شتاب‌بخشی در تحقق اهداف این بنگاه اقتصادی شود.

بیات ادامه داد: تفکر سیستمی که یکی از ویژگی‌های فرهنگ سازمانی کارکنان پرتلاش شرکت پالایش نفت جی است از عوامل موفقیت در کار گروهی است؛ امید است در پرتو این فرهنگ شاهد شتاب‌بخشی در امور باشیم.

رئیس هیئت‌رئیسه در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه تکرار موضوع تعهدات صندوق در میان همکاران در گروه، برای آشنایی بیشتر این عزیزان با مسائل راهبردی صندوق‌هاست، افزود: تعادل بیمه‌ای میان کسورپردازان و شاغلان به دلایل مختلف مانند عدم استخدام رسمی در سال‌های گذشته از وضعیت توازن خارج شده است از این رو سود حاصل از فعالیت‌های شرکت‌های همچون نفت جی در کنار منابع حاصل از کسور قرار می‌گیرد تا تعهدات قانونی صندوق‌ها انجام شود؛ بنابراین تلاش و اهداف کارکنان گروه‌های اقتصادی معطوف به این موضوع باشد که درآمد شرکت صرف انجام تعهد برای بازنشستگان معزز شود؛ همین امر نشان می‌دهد که افزون بر مسئول بودن باید امانتدار نیز باشیم.

بیات در ادامه چند اصل کاری را برای مدیران گروه اقتصادی برشمرد و گفت: شفاف‌سازی و مبارزه با فساد اولویت نخست است.

وی تصریح کرد: سخن از شفاف‌سازی سود هر سهم و عملیات مستمر سود هر سهم و عملیات مستمر و مبارزه با فساد لزوماً مباحث حراستی و حسابرسی نیست بلکه این موضوع بخش پایش کار است؛ بخش عمده شفاف‌سازی معطوف به اصلاح رویه‌ها، فرایندها و دستورالعمل‌هاست چون فساد یا مباحثی که بعضاً فساد نیستند اما چالش و هزینه‌زا خواهند بود به‌طور عمده محصول رویه‌ها و فرایندهای ناقص است؛ به‌طور نمونه، تولید ناقص یا کمتر از ظرفیت اسمی یا انباشت سرمایه و کالا بدون ایجاد گردش سود هر سهم و عملیات مستمر اقتصادی، نتیجه رویه و فرایندهای ناقص است. از این رو بهبود مستمر رویه و فرایندها حتی در تصمیم‌گیری‌های هیئت‌مدیره‌ها، کارگروه‌های بازرگانی و برگزاری مناقصات ضروری است.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها ادامه داد: عمده چالش‌های قراردادی و حقوقی که در گذشته پیش آمده است ناشی از عدم جامعیت متن قراردادها و پیش‌بینی اخذ تضامین لازم بوده است. این موضوعات پیامد فرایندهای ناقص است از این رو شفاف‌سازی در فرایندها سبب جامعیت آن‌ها و بهبود عملکرد می‌شود.

بیات افزود: شورای عالی پروژه‌ها به‌طور مستمر در راستای شفاف‌سازی، میزان پیشرفت پروژه‌ها را ماهانه منتشر می‌کند. همین الگو در شورای عالی خدمات نیز اجرایی شده است و شورای عالی تولید که یکی از اعضای آن شرکت پالایش نفت جی است نیز همین رویه را از ماه آینده انجام خواهد داد؛ این اقدام نیز در سطح و نوع خود، سود هر سهم و عملیات مستمر بخشی از شفاف‌سازی امور است.

وی استمرار استیفای حقوق شرکت پالایش نفت جی را یکی از اولویت‌های کاری مدیرعامل دانست و افزود: در مجموعۀ صندوق‌ها افزون بر مسئولیت، امانتدار پیشکسوتان ارجمند هستیم.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها گفت: میزان تولید شرکت پالایش نفت جی باید در سقف ظرفیت اسمی برنامۀ تولید، برنامه‌ریزی و عملیاتی شود؛ بنابراین انتظار می‌رود میزان تولید این شرکت در سقف تولید قرار گیرد. افزون بر این با برنامه‌ریزی و بهبود مستمر فرایندها که در شرکت‌های تولیدی مرسوم است امکان رسیدن به ظرفیت تولید بیشتر از ظرفیت اسمی نیز وجود دارد.

بیات، اهتمام نسبت به تفکر بنگاه اقتصادی را یادآوری کرد و گفت: اشتغال‌زایی، محرومیت‌زدایی و مسئولیت‌های اجتماعی سیاست‌های کلی کشور است؛ اما راهبردی که برای شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌ها ترسیم شده است اصل بنگاه اقتصادی است؛ لذا هر کدام از شرکت‌ها باید نسبت به تعهدات صندوق‌ها متعهد باشند. هر اقدامی چه درزمینهٔ تولید و قیمت باید با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی برای بنگاه اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: تکیه و نگاه صرف به صورت‌های مالی به هیچ وجه برای تنظیم یک بنگاه اقتصادی کافی نیست زیرا بنگاه اقتصادی پویا، متکی بر مدیریت مالی پویاست که هر لحظه، رویکرد اقتصادی را نسبت به شرایط، قابل تغییر نگه دارد. از این رو، در بنگاه اقتصادی هر اقدامی باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.

بیات، توجه به شرکت‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان را از دیگر اصول مورد نیاز برای بنگاه اقتصادی صندوق‌ها دانست و گفت: بسیاری از تأسیسات قدیمی کنونی به مدد فعالیت‌های دانش‌بنیانی توجیه اقتصادی دارند از این رو انتظار می‌رود بخش تحقیق و توسعه شرکت پالایش نفت جی در این زمینه فعالیت کند و به کمک دانش‌بنیان‌ها، فرایندهای تولید را به‌طور مستمر بهبود بخشند.

وی بهره‌مندی از توان دانش‌بنیان‌ها را سبب تقویت برندینگ دانست و گفت: تولید دانش‌بنیان رقابت‌پذیری منحصربه‌فردی ایجاد می‌کند؛ بنابراین در دست یافتن به سهم بیشتری از بازار و تقویت برند کارساز خواهد بود.

بیات، تقویت فرهنگ ارتباطات و تعامل سازنده با جامعه ذی‌نفعان و گروه‌های فنی و اقتصادی را در چارچوب توسعه و رشد شرکت دانست و گفت: ارتباطات مؤثر و درست در تقویت شرکت‌های تولیدی، فراتر از مکاتبات اداری ثمربخش خواهد بود.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها، توسعه در مسیر زنجیره ارزش در راستای مأموریت‌های شرکت را از دیگر اصول گروه اقتصادی صندوق‌ها قلمداد کرد و گفت: هر کدام از شرکت‌های گروه مکلف هستند در حوزه تخصصی و مأموریتی خود توسعه یابند و زنجیره ارزش ایجاد کنند؛ در این میان شرکت اهداف به‌عنوان هلدینگ مادر تخصصی، راهبری را انجام خواهد داد.

بیات ادامه داد: وجود تورم، وجود دارایی و منابع راکد، برای گروه اقتصادی چالش‌زاست؛ بنابراین استفاده از موقعیت‌های اقتصادی برای به حرکت درآوردن منابع راکد و ایجاد ارزش، از الزامات بنگاه اقتصادی است.

وی حفظ کرامت منابع انسانی و جانشین‌پروری را بااهمیت دانست و گفت: هیچ مسئولیتی دائمی نیست؛ از این رو حتی در شرکت‌های تابعه و وابسته و در بین خود کارکنان توجه به مقوله جانشین‌پروری ضروری است. چون استفاده از نیروی‌های کارآمد درون خانوادۀ صنعت کارایی بیشتری خواهد داشت. به‌طور نمونه، حضور وزیر محترم نفت که از بطن و بدنه صنعت نفت و فردی مومن و انقلابی و کاردان در حوزه صنعت نفت است در همین یک سال گذشته، سبب و منشأ تحولات مثبت و اثربخشی در صنعت نفت کشور شده است.

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها خطاب به مدیران حوزه تولید شرکت نفت جی گفت: مولدسازی سرمایه به معنای تولید با حداکثر ظرفیت اسمی و فروش و بازاریابی به‌موقع کالا و دریافت بهای آن است. سرمایه فقط مرحله تولید نیست بلکه چرخه تولید تا فروش و بازگشت سرمایه مورد نظر است. در این صورت مولدسازی منابع و دارای‌ها روی خواهد داد.

همکاری و تعامل اداری و اقتصادی شرکت نفت جی با شرکت سرمایه‌گذاری اهداف به عنوان مجموعه بالادستی و رعایت الزامات ایمنی و محیط زیست از دیگر محورهای مورد تاکید رئیس هیئت رئیسه صندوهای بازنشستگی صنعت نفت بود.

در این نشست، ولی‌اله حاجی‌پور، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اهداف نیز با قدردانی از مدیر عامل پیشین شرکت نفتی جی گفت: برنامه افزایش تولید در شرکت‌های تولیدی گروه اقتصادی در قالب شورای عالی تولید و سایر برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی شرکت سرمایه گذاری اهداف در حال مطالعه و تدوین و بخشی نیز در حال اجرا است.

آئین تکریم، مجید اعظمی و معارفه محمود نیکوسخن، مدیرعامل جدید شرکت پالاش نفت جی، پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۲۱ شهریورماه) با حضور عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها و ولی اله حاجی پور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف در محل این شرکت برگزار شد.

نگاهی به صنعت مالی اسلامی در جهان امروز

صنعت مالی اسلامی بویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ جهان که شاهد ورشکستگی یا ضرر هنگفت بزرگترین بازیگران بانکی و مالی در سراسر دنیا بودیم، صلابت ساختاری و بنیادین خود را در خروج از این چالش پیچیده و طاقت‌فرسا نشان داد و به شدت مورد توجه کاربران و متقاضیان بانکداری متعارف قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، آمارهای معتبر بانک جهانی نشان می‌دهد، اعتماد و اقبال عمومی بالایی نسبت به نظام بانکداری اسلامی در دو دهه اخیر شکل گرفته است. نقطه قوت نظام مالی اسلامی، توجه به منفعت جمعی پایدار برای بانک و ذینفعان به طور همزمان است که آن را نسبت به نظام بانکداری متعارف متمایز کرده است. اما توجه به این مهم خالی از لطف نیست که بدون اهتمام عملی مستمر به عناصر اصیل عدالت محور و اخلاقی، نظام مالی اسلامی نمی‌تواند یک نظام حکمرانی کامل و جامع باشد. در بخش دوم از مجموعه مقالات تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی، به بررسی جایگاه و وضعیت صنعت مالی اسلامی و مزایای بکارگیری آن در اقتصاد امروز جهان می پردازیم.

جایگاه و وضعیت صنعت مالی اسلامی در جهان امروز

صنعت مالی اسلامی با تمرکز بر دیدگاه‌های عدالت محور و اخلاقی و با آرمان "یک منفعت جمعی پایدار برای همه"، در طول بیش از ۵۰ سال خدمات خود در حدود ۱۰۰ کشور جهان، نمونه کاملی از یک نظام کارا را در بستر مالی معاصر جهان به نمایش گذاشته است. رشد مستمر این صنعت در حالیکه بانکداری متعارف در دوره‌های مختلف زمانی، دچار هرج و مرج و خلاءهای ساختاری ناشی از بحران‌های مالی است، نشان از طی طریق صحیح مکتب مالی اسلام دارد.

بحران مالی جهانی از سال ۲۰۰۸، صنعت مالی اسلامی را مورد توجه متقاضیان و سرمایه‌گذارانی قرار داد که از وضعیت و عملکرد بانک‌های متعارف ناراضی بودند.

بانکداری اسلامی نیازمند یک حاکمیت شرعی متفاوت از بانکداری متعارف است، زیرا دستورالعمل‌های مالی اسلامی متمایز از شیوه‌ها و ساختارهای اقتصاد متعارف است. به دلیل بنیان‌های الزام‌آور به اصول شریعت، مؤسسات مالی اسلامی باید به افراد اطمینان دهند که تمام فعالیت‌ها بر مبنای دستورالعمل‌های شرعی بنا نهاده شده است. فقدان چنین چارچوب حاکمیتی ممکن است جرقه‌های ناپایداری را در صنعت مالی اسلامی ایجاد کند که می‌تواند منجر به زیان‌های مالی و ساختاری شود. شکست‌ "بانک اسلامی آفریقای جنوبی"، "Ihlas Finance در ترکیه" و "شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی مصر" و همچنین زیان تجاری "بانک اسلامی دبی" نمونه‌هایی از این قبیل اتفاقات در بازار مالی اسلامی بوده است.

اما در مجموع، صنعت مالی اسلامی در ۲۵ سال اخیر در سطح جهان بسیار گسترش یافته است. آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد موسسات مالی اسلامی (IFI) در ۱۰ سال گذشته، رشد چشم‌گیر داشته و فضای بیشتری را در سطح جهانی به خود اختصاص داده‌اند. همین امر موجب شده است که صنعت مالی اسلامی شاهد تجربه توسعه و رشد پرسرعتی باشد.

به گزارش مجمع جهانی فقه اسلامی در جده، صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۲۰ دارای ارزش تخمینی بیش از ۳.۷ تریلیون دلار بوده است که نشان از پیشرفت سریع ۱۴.۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ دارد. این آمار یکی سریع ترین صنایع در حال رشد جهان است.

مزیت‌های صنعت مالی اسلامی در جهان امروز

بهره‌گیری از نظام مالی اسلامی مزایای زیادی دارد. نظام مالی اسلامی با مسئولیت پذیریِ عدالت محورانه خود با یاری رساندن به "شمول مالی"، کمک شایانی به نظام بانکداری جهانی کرده است. شمول مالی مدنظر صنعت مالی اسلامی، دسترسی به محصولات و خدمات مالی است که برای متقاضیان مقرون به صرفه و مفید باشد تا همه افراد بتوانند نیازهای مختلف مالی خود را برآورده سازند. این محصولات و خدمات باید به شیوه‌ای پایدار و مسئولانه ارائه شوند که به نفع جامعه و محیط زیست باشند. لذا با بهره‌گیری از نظام بانکداری اسلامی، این دیدگاه از شمول مالی را می‌توان با سرعت بیشتری تقویت و ارتقا داد. به این ترتیب، می توان حجم عظیمی از سرمایه در گردش را در قالب پس‌انداز در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای جمع‌آوری کرد.

مورد دوم اینکه با بهره‌گیری از صنعت مالی اسلامی، می‌توان تاثیر اعمال، عملکردها، خدمات و محصولات مضر و زیان‌رسان به جامعه بشری را تا حد زیادی کاهش داد. بسیاری از معاملات و خدمات اقتصاد متعارف، حاصل از صنایع و فعالیت‌هایی است که در اسلام شرعا حرام شده است و بانک‌ها باید از این اصول شرعی پیروی کنند. برخی از این فعالیت‌های مالی شامل قمار، ربا و احتکار و . می شود. عدم وجود چنین بسترهایی در بانکداری اسلامی، به ایجاد اصل عدالت مالی و جلوگیری از زیان عمومی کمک شایان می‌کند.

مورد بعدی این است که بانکداری متعارف، سودهای کلان خود را از طریق پرداخت‌های نرخ بهره کسب می‌کند و در قبال هر نوع ریسکی، ذینفعان و مشتریان بانکی مسئول شناخته شده و متضرر می شوند و نه خود بانک. در حالیکه در نظام بانکداری اسلامی، سود و زیان می‌بایست فی ما بین ذینفع و بانک تقسیم شود، بنابراین ریسکی که بانک متحمل می‌شود، به همان نسبت ذینفع است. همانطور که در بالا توضیح داده شد، در جهت عملکرد بهینه خدمات و محصولات مالی اسلامی، عدالت مالی لازمه اصلی است. بنابراین، در این مورد از نظام مالی اسلامی، اگر بانک از هر کسب و کار یا پروژه ای انتظار یا ادعای سود داشته باشد، باید نسبت معینی از زیان پروژه مذکور را نیز متحمل شود.

ویژگی مثبت بعدی این است که بانک‌های اسلامی به دلیل سیستم منسجم و پایدار بانکداری که اتخاذ کرده‌اند، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف رقابتی شده‌اند. جذابیت بانک‌های اسلامی در اعمال قوانین اسلامی و شریعت است که مبنای همه معاملات بانکی است. ویژگی بانک‌های اسلامی در عدم پرداخت و دریافت نرخ سود نامتعارف و نیز حذف روش‌های ربوی، باعث شده این صنعت روز به روز بیشتر به سمت توسعه سرمایه‌گذاری های کلان که منجر به توسعه اقتصادی و به تبع آن، توسعه اجتماعی می‌شود، حرکت کند.

مزیت بعدی اینکه سیستم بانک‌های اسلامی دارای یک نهاد نسبتا مستقل ناظر و رصدکننده فراگیر هستند تا اطمینان حاصل شود که کلیه خدمات، محصولات و عملکردهای بانک منطبق با فقه و شریعت اسلامی صورت می پذیرد. هیئت نظارت شرعی (SSB)، یک سیستم منحصر به فرد کنترل، ممیزی و حسابرسی در بانک‌ها و یک نهاد مستقل تنظیم کننده احکام شرعی در صنعت مالی اسلامی که موجب افزایش و حفظ شهرت و حس اعتماد در بین مشتریان بانکداری اسلامی شده که در این پرونده، به طور مبسوط و مفصل به آن پرداخته می‌شود.

مزیت بعدی، بستر کنترل ریسک در صنعت مالی اسلامی است. بانکداری اسلامی به سمت تشویق ثبات در سرمایه گذاری حرکت می کند. از منظر نظام مالی اسلامی، سرمایه‌گذاری‌ها باید با فرآیندهای آگاهانه و آهسته‌ ی تصمیم‌گیری در مقایسه با امور مالی متعارف همراه باشد. موسسات مالی اسلامی به رویکردهای دارای ریسک بالا، پایبند نیستند و این رویکردها را از عملیات های جاری خود دور نگه می‌دارند. متولیان صنعت مالی اسلامی معتقدند که ریسک باید با تجزیه و تحلیل و انجام انواع ممیزی های فشرده ،کاهش یابد. این امر به ارتقا و ایجاد فضاهایی برای ثبات بیشتر در سرمایه گذاری کمک می کند.

و در نهایت باید گفت صنعت مالی اسلامی درصدد است که در آینده نزدیک، کلیه معاملات و خدمات خود را در قالب ارزهای ملی کشورهای در آنها فعال است ارائه دهد تا از نوسانات و بی ثباتی بازار ارز بین الملل در امان باشد و سیطریه دلار و یورو را که موجبات بسیاری از چالش ها و تلاطم های اقتصادی شده اند، کاهش دهد.

ممنوعیت ورود زائران افغانستانی و پاکستانی به عراق

ارز اربعین

قیمت دینار در بازار امروز اعلام شد؛ سخنگوی دولت گفت: در حوزه ارتباطات هم تقویت آنتن دهی در مرزها صورت گرفته است و بالنی هم با تدبیر وزارت ارتباطات برای تقویت ارتباطات مردم در سفر به عتبات عالیات مستقر می‌شود. همچنین حوزه‌های جدیدی برای ارائه خدمات فناورانه در سهولت ارتباطات فراهم شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت دینار در بازار امروز اعلام شد.

آخرین نرخ دینار عراق

امروز در بازار ارز تهران قیمت دنیار عراق ۲۰ (بیست) تومان نرخ گذاری و خرید و فروش شد.

ممنوعیت ورود زائران افغانستانی و پاکستانی به عراق/ محدودیت تردد از سه مرز

ایسنا نوشت، سید مجید میراحمدی در یکصد و دومین نشست ستاد مرکزی اربعین حسینی با بیان اینکه مدیریت پنج میلیون زائر اربعین با توجه به شرایط آب و هوایی نیازمند تعامل نزدیک و قوی با طرف عراقی است و در این خصوص تعامل مستمر با دولت عراق در دستورکار است، اظهار کرد: براساس گزارش دریافتی از استانداران مرزی کشور، روند عبور زائران به خوبی در حال انجام است و تاکنون حدود دو سوم امکانات و تجهیزات مواکب انتقال داده شده است.

وی در ادامه با اشاره به مشکل پیش آمده در ارتباط با عدم موافقت طرف عراقی برای ورود اتباع افغانستان و پاکستان اظهار کرد: در این خصوص اعلام شده این زائران تا زمان اعلام نظر نهایی دولت عراق، وارد مرزهای کشور نشوند.

۵ دستور بانک مرکزی برای تسهیل دریافت ارز اربعین

ایسنا به نقل از بانک مرکزی نوشت، این بانک در سود هر سهم و عملیات مستمر بخشنامه‌ای برای تسهیل در پرداخت ارز اربعین به متقاضیان در شعبات منتخب ۲۱ بانک عامل تاکید کرده است:

۱ – سرپرستان خانوار می‌توانند به منظور خرید ارز اربعین اعضای خانواده خود (همسر و فرزندان) که در سامانه سماح ثبت نام نموده اند، با در دست داشتن کلیه مدارک هویتی خود و اعضای خانواده به شعب بانک های عامل فروش ارز اربعین مراجعه نمایند. عدم حضور سایر اعضای خانواده در شعبه فروش ارز بلامانع بوده و سرپرست خانوار می تواند با کارت بانکی خود نسبت به خرید ارز برای اعضای خانواده خود اقدام نماید.

۲- بانک‌های عامل مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایید که شعب منتخب آنها تا تاریخ ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به ارائه خدمات ارز اربعین تا ساعت ۱۸ هر روز اقدام نمایند.

۳- بانک های عامل مکلفند تا پایان روز چهارشنبه ۱۶ شهریورماه نسبت به معرفی شعب کشیک فروش ارز در روزهای تعطیل تا تاریخ ۲۶ شهریور اطلاع رسانی نمایند.

۴- فروش ارز اربعین صرفاً با ارائه کارت ملی متقاضی ثبت نام شده در سامانه سماح امکان پذیر بوده و دریافت کپی مدارک هویتی ممنوع است.

۵- فروش ارز به زائرین بالای ۵ سال و زیر ۱۸ سال که در سامانه سماح ثبت نام نموده اند به سرپرست سود هر سهم و عملیات مستمر ایشان امکان پذیر است. بانک‌ها موظفند کدملی زائرین مزبور را در پایان هر روز به اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی در قالب فایل اکسل ارسال نمایید. ثبت عملیات فروش موضوع این بند در سامانه سنا الزامی نیست.

اینترنت رایگان برای زائران اربعین

سخنگوی دولت گفت: دولت تلاش کرده است تا زیرساخت‌های کشور را فعال کند که از ۱۰ فرودگاه کشور پرواز به عراق انجام شود تا تردد زائران به عتبات عالیات تسهیل یابد.

به نقل از ایمنا، علی بهادری‌جهرمی روز سه‌شنبه _پانزدهم شهریورماه_ در نشست خبری با خبرنگاران که در محل ساختمان کوثر برگزار شد، گفت: در آستانه حادثه عظیم اربعین حسینی هستیم و با توجه به فروکش کردن کرونا تا حدود زیادی، پیش‌بینی شده است که مشارکت عظیمی در سفر به عتبات عالیات صورت گیرد و رئیس جمهور در جلسه‌های متعدد پیگیر این موضوع شد که این موضوع نیازمند همکاری همه از جمله دولت و مردم است.

۱۰ فرودگاه در کشور برای این سفر آماده شده است

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: در این زمینه دولت تلاش کرده است زیرساخت‌های کشور را فعال کند که از ۱۰ فرودگاه کشور پرواز به عراق انجام می‌شود، مرزها نیز افزایش دوبرابری داشت و قطار تهران-کربلا هم فعال و تقویت شده و توسعه یافته است.

بهادری‌جهرمی تصریح کرد: در مرز زمینی شش مرز فعال است و حتی توصیه شده است که زائران با خودروهای شخصی به مرز حرکت کنند، حتی میزهای خدمت در مرزها برقرار شده است. مبلغ بیمه نیز بر مبنای دو سال قبل اما ارائه خدمات‌دهی افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل حضور زائران در سفر به عتبات عالیات اقدامات متعددی صورت گرفته است و حتی تسهیلات متعددی هم برای زائران به صورت برخط به منظور سهولت انجام شده است.

ارائه خدمات اینترنت رایگان برای زائران اربعین

سخنگوی دولت افزود: در حوزه ارتباطات هم تقویت آنتن دهی در مرزها صورت گرفته است و بالنی هم با تدبیر وزارت ارتباطات برای تقویت ارتباطات مردم در سفر به عتبات عالیات مستقر می‌شود. همچنین حوزه‌های جدیدی برای ارائه خدمات فناورانه در سهولت ارتباطات فراهم شده است.

وی ادامه داد: سامانه‌ای در پیام رسان «بله» برای اعلام وضعیت زائرین مهیا شده است که نیاز به اینترنت ندارد و امکان موقعیت یابی برای زائرین وجود دارد. یکی از شرکت‌ها امکان اشتراک گذاری وسیله نقلیه را فراهم کرده است و کسانی که مسیرهای مشترک دارند می‌توانند همدیگر را از طریق این سامانه پیدا کنند.

رئیس شورای اطلاع رسانی ادامه داد: از دیگر اقدامات ارائه اینترنت و وای فای رایگان در برخی از موکب‌ها صورت گرفته است که از طریق سروش پلاس و روبیکا امکان تماس رایگان فعال شده است.

تسهیلات سه و پنج میلیون تومانی برای زوار اربعین

سخنگوی دولت این را اضافه کرد: با تلاش‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تسهیلات ۵ میلیون تومانی برای سرپرست‌های خانوارهای زائر و سه میلیونی برای دیگر زائران در نظر گرفته شده و این تسهیلات بر سود هر سهم و عملیات مستمر خط و بدون‌نیاز به ضامن و با ضامن قرار دادن یارانه‌ها انجام می‌شود.

بهادر جهرمی تاکید کرد: باتوجه به افزایش چشمگیر زائران، هر آنچه که برای تسهیل سفر فراهم شود، باز هم به میزان انتظار و آنچه که باید باشد، نخواهیم رسید بنابراین درخواست می‌کنیم مردم هم همکاری کنند.

ارائه خدمات پزشکی برخط برای زائران

بهادری جهرمی افزود: در جلسه اخیر دولت رییس جمهور به همه دستگاه‌ها دستور داد تا حداکثر امکانات را برای سفر اربعین فراهم کنند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از شرکت‌ها امکان اشتراک‌گذاری وسیله نقلیه را برای زائران فراهم کرده است تا از طریق این سامانه با هم قرارهای مشترکی در رفت و برگشت به مرز داشته باشند گفت: این امکان برای اسنپ، تپسی و ماکسیم فراهم شده است و خدمات پزشکی آنلاین برای زوار نیز فراهم خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.