نمونه پورتفولیوی ترکیبی


فرآیند مدیریت پرتفولیوی پروژه ها

بر اساس استاندارد مدیریت پورتفولیو که از سوی مؤسسه مدیریت پروژه بعنوان شناخته شده ترین مرجع در این زمینه ارائه شده است ، فرایندها در استاندارد مدیریت پورتفولیو در سه گروه فرایندی (Process group) بشرح ذیل تفکیک می‌شوند :
۱ ـ گروه فرایندی تعریف (Defining) : این دسته شامل هشت فرایند بوده که چگونگی پیاده‌سازی اهداف و استراتژی سازمانی در پورتفولیو را نشان می‌دهد . این گروه از فرایندها در نمونه پورتفولیوی ترکیبی زمان به‌روز رسانی اهداف استراتژیک ، برنامه‌ها و بودجه‌ها بیشتر بکار گرفته می‌شوند .
۲ ـ گروه فرایندی همسویی (Aligning) : این گروه شامل شش فرایند بوده که برای مدیریت و بهینه‌سازی پورتفولیو اجرا می‌شوند و چگونگی دسته‌بندی ، ارزیابی ، انتخاب و ورود اجزاء به پورتفولیو و اصلاح یا حذف آنها را مشخص می‌نمایند .
۳ ـ گروه فرایندی تصویب و کنترل(Authorizing & Controlling) : فرایندهای این گروه چگونگی تصویب پورتفولیو و نظارت عالیه بر پورتفولیوی جاری را مشخص می‌سازند . همچنین این فرایندها چگونگی نظارت بر تغییرات استراتژیک را تعیین کرده و همچنین بررسی شاخص های عملکردی بطور ادواری برای اطمینان از همسویی اجزاء سبد با اهداف استراتژیک و منافع حاصله برای سازمان را دربر می‌گیرند .
در مجموع استاندارد مدیریت پورتفولیو شامل ۱۶ فرایند است که مطابق در سه گروه فرایندی و در پنج حوزه دانشی دسته‌بندی می‌گردند که برای استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو می‌بایست بر روی طرح‌ریزی و اجرای این فرایندها تمرکز نمود .
ـ فرایندهای استاندارد مدیریت پورتفولیو در قالب گروههای فرایندی و حوزه‌های دانشی
با توجه به فرایندهای فوق ، مراحل اجرای فرایند مدیریت پورتفولیو در یک سازمان شامل موارد ذیل می‌باشد :
ـ ارزیابی وضعیت کنونی فرایند مدیریت پورتفولیوی موردنظر
ـ تعریف چشم‌انداز و برنامه مدیریت پورتفولیو
ـ اجرای فرایندها
ـ بهبود فرایندها
بدین‌ترتیب مشخص است که استقرار یک سیستم کارآمد در سایه مطالعه و شناخت سازمان و پروژه‌هایش و با برنامه‌ریزی و طراحی مناسب و اقدامات اجرایی مستمر تحقق خواهد یافت . اگرچه مزایا و محاسن سیستم مدیریت پورتفولیو در یک سازمان پروژه‌محور به حدی است که بدون آن پیگیری استراتژی و تحقق اهداف سازمان به‌دشواری قابل تصور است اما استقرار این سیستم نیز چندان آسان و بدون مشکل نیست . از این رو در برخی سازمانها علیرغم ضرورت استقرار چنین سیستمی برای مدیریت استراتژیک پروژه‌ها ، اجرای کامل و مناسب آن بدلیل پاره‌ای چالش ها و موانع عملی نشده است و حتی ممکن است در صورت اجرا بدلیل عدم‌توجه به ویژگی ها ، قابلیت ها و کارکردها ، این سیستم در حد یک فرایند صوری باقی مانده و اثرات سازنده بر آن مترتب نشود . از این رو شناخت چالش ها و مشکلات فراروی استقرار و پیاده‌سازی این سیستم امری ضروری است که در اینجا به چند چالش و مشکل اساسی آن اشاره می‌شود :
مدیریت پورتفولیو فرایندی است تکراری و منظم که بطور ادواری و مستمر برای مدیریت سبد پروژه‌های هر سازمان اجرایی می‌شود . البته باید درنظر داشت که برای سازمانی که در آغاز استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو می‌باشد ، ابتدا باید فرایند مدیریت پورتفولیو ایجاد گردد که ایجاد این فرایند در یک سازمان بدلیل ندرت وقوع کمتر شفاف شده است . در این موارد ابتدا باید در گام نخست تشریح و تعریف جامعی از سیستم مدیریت پورتفولیو بعمل آورد و در این گام موسوم به گام تعریف باید بسترها ، مبانی و ساختارهای لازم برای استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو را مشخص نمود . اهمیت این اقدامات به حدی است که در ویرایش سوم استاندارد از آنها در قالب مستقلی تحت عنوان گروه فرایندی تعریف یاد‌شده است . این گروه فرایندی در مواردی که سازمان در حال شناسایی و به‌روزرسانی اهداف استراتژیک و بودجه‌ است بیشترین فعالیت را دارند . گروه فرایندی همسویی پس از تعریف و تدوین اهداف ، برنامه‌ها و بودجه‌های سازمان به غالب‌ترین فعالیت ها تبدیل می‌شوند . این فعالیتها معمولاً برای اداره فعالیتهای مستمر و جاری پورتفولیو بکار می‌روند . گروه فرایندی تصویب و کنترل نیز بخش فعال پورتفولیو هستند و معمولاً وظیفه‌ای جاری در حاکیت سازمانی به شمار می‌آیند . با استقرار سیستم مدیریت پورتفولیو و انجام این فرایندها ، اقلام تحویلی کار شامل خود پورتفولیو و برنامه استراتژیک ، منشور ، برنامه مدیریت و نقشه راه پورتفولیو حاصل خواهند آمد .
فرآیند مدیریت پرتفولیوی پروژه ها
تعریف kuntson از مدریت پورتفولیو پروژه شامل 5 مرحله زیر است:
• تتثبیت
• انتخاب
• اولویت بندی
• تصویب
• تخصیص منابع
فرآیندهای PPM از نظر Kendall و Rollins شامل موارد زیر است:
• مشخص کردن ترکیبی از پروژه های در راستای اهداف تجاری سازمان
• ایجاد باالنس در پرتفولیو از طریق وزن دهی به معیارها
• برنامه ریزی و اجرای پروژه ها
• آنالیز عملکرد پروژه
• ارزیابی پروژه های جدید
• فراهم سازی آنلاین اطالعات راهبردی برای تصمیم گیران مدیریت پرتفولیوی پروژه ها
مراحل از نظر Kendall و Rollins تاثیر ترکیبی پروژه ها را برروی هم بررسی می کند. به طور مثال پروژه A در ازای یک معیار خاص نمره 2 و پروژه B در ازای همین معیار نمره 3 را دریافت می کند، اما در صورت نگاه ترکیبی به آن ها نمره 8 تعلق می گیرد.
فرآیندهای استاندارد مدیریت پرتفولیوی پروژه ها به دو بخش تقسیم می شوند
بخش اول: اولویت بندی پروژه ها، تشکیل پرتفولیوی پروژه ها و اجرای آن ها
• شامل دو فاز
• فاز اول:
o مشخص کردن معیارهای انتخاب پروژه
o اولویت بندی معیارها
o انتخاب پروژه بر اساس این معیارهاتشکیل پرتفولیوی پروژه ها
• فاز دوم
o مدیریت پرتفولیوی پروژه ها
بخش دوم: نظارت و ارزیابی پروژه ها
• با اهداف
• رسیدن به اهداف سنتی مدیریت پروژه که شامل فرآیند کنترل پروژه است
• رسیدن به اهداف پرتفولیو

پورتفولیو عکاسی چیست؟

اما یک پورتفولیو چیست و چگونه باید یک پورتفولیو عکاسی بسازیم؟

یک پورتفولیو عکاسی به سادگی میتواند یک مجموعه عکس از کارهای شما باشد این مورد معمولا در آموزش عکاسی ذکر میشود که بسته به هدف و مورد استفاده آن (ارائه به گالری، نشان دادن به مشتری جهت گرفتن کار، تولید یک رپرتاژ تصویری و …) تعداد عکسهای آن بین 15 تا 50 عدد عکس متغیر است. از دیدگاه تجاری نیز یک پورتفولیو در واقع یک مجموعه منتخب از تصاویر است که بیانگر دید، روش و سبک کاری شماست که میتوانید آنرا در هنگام جلسات با مشتریان خود به همراه داشته باشید.

از نظر هنری اما، یک پورتفولیو انتخاب عکس هایی از شماست که بتواند یک مجموعه هنری را که قدرت ایده ها و توانایی اجرایی شما را برای بیننده نشان میدهد به طریقی بازگو کند که به مخاطب اطمینان دهد شما قادر به بازگویی صحیح آن موضوع خاص بوده اید.

اشتباه عمومی متداول در انتخاب برای یک پورتفولیو این است که باید همیشه بهترین عکس های خود را در آن بگنجانید! با اینکه امکان دارد که در مواقعی این حرکت کاملا درست باشد اما به احتمال زیاد، مهم تر این است که با انتخاب خود بتوانید یک مجموعه هماهنگ و همگون با یکدیگر به وجود آورید که بخش روایی آن صحیح انجام شده باشد و نه صرفا بهترین آثار شما در آن مجموعه قرار داشته باشند.

در واقع پورتفولیو صحیح، یک گروه عکس با داشتن خط و سبک مشترک بین آنهاست که به واسطه کنار هم قرار گرفتن آنها توانایی روایت کردن داستان توسط شما، چه از نظر خلاقیت و چه از نظر تکنیکی واضح باشد. یک پورتفولیو باید بیانگراستایل شخصی شما و قدرت تسلط شما بر موضوع انتخاب شده باشد.

تصاویری که برای ساخت پورتفولیوی عکاسی انتخاب میشوند وظیفه اصلیشان تعریف یک داستان، انتقال یک هیجان و یا احساس است و نه بهترین عکس هایتان. اغلب خود من هم مجبور به انتخاب عکس های عادی تر برای یک مجموعه عکس شده ام فقط برای اینکه توانایی تعریف و ارتباط بیشتر با عکس های کل مجموعه را داشته باشد.

بازخوانی یک پورتفولیو و یا به اصطلاح بهتر، بازدید پورتفولیو عکاسی که متاسفانه در ایران هنوز جا نیفتاده است میتواند یکی از بهترین روش ها برای کمک به یک عکاس جهت انتخاب بهتر و دقیق تر عکس ها و همچنین کمک به تصحیح ایرادات متداول و یا غیرمتداول عکاسان آماتور و یا حتی حرفه ای باشد.

این گونه دورهمی ها که در کشور های دیگر، بسیار زیاد برگزار میشود در واقع محلی است برای اجتماع عکاسان در کنار هم و به صورت عموما رایگان که به شما امکان بازدید کارهایتان توسط عکاسان برتر و شناخته شده در سبک ها و زمینه های متفاوت عکاسی را میدهد. حتی گاهی بعضی از عکاسان بسیار معروف حرفه ای هم با مراجعه به دوستان مورد اعتماد خود و یا متخصصان عکس از آنها در ایجاد یک مجموعه و انتخاب عکس های پورتفولیوی خود کمک میگیرند.

در چنین دورهمی هائی با دو گونه از عکاسان برخورد میکنیم. نوع اول کسانی هستند که از عکاسی به عنوان یک علاقه و یا تفریح استفاده میکنند و برای تصحیح عکس هایشان مراجعه نموده تا با دریافت راهنمایی بتوانند در آینده کارهای جذاب تری ارائه نمایند.

نوع دوم، حرفه ای ها هستند و یا کسانی که قصد تبدیل شدن به یک حرفه ای را دارند. آنها با نشان دادن کارهایشان در قالب یک پورتفولیو این قصد را دارند که بتوانند از کیفیت کارهایشان اطمینان پیدا کرده و یا با گرفتن توصیه ها و نصایح اساتید به درجه بالاتری از عکاسی ارتقاء پیدا کنند.

کارهای ارائه شده نیز بسیار متفاوت است و بسته به تخصص و دید هر عکاس فرق میکند و میتواند شامل عکاسی صنعتی، عکاسی پرتره، عکاسی خیابانی و یا عکاسی هنری جهت ارائه در نمایشگاه ها و یا موزه ها نیز بشود. درست به همین دلیل نیز در برخی از مراسم های بازخوانی پورتفولیو در سطح جهانی مانند فستیوال معروف فوتولوکس علاوه بر عکاسان مختلف، از دارندگان گالری و همچنین فتو ادیتور های مجلات بسیار معروف نیز جهت حضور در این مکانها دعوت میشود و به این طریق آنها میتوانند در صورت دیدن یک موضوع جذاب و یا یک استعداد درخشان راهنمایی ها و یا سرمایه گذاری های لازم را بر روی عکاس مورد نظر انجام دهند.

این اتفاقات میتواند شرایط بسیار ایده آلی برای عکاسان باشد تا بدون جستجو و پیچیدگی های بیهوده بتوانند با اشخاص درست در زمینه توانایی خود آشنا شوند. نمونه دیگر این ارتباط در فستیوال بین المللی آرلس بود که از اساتید عکاس خواسته شد تا علاوه بر انتقاد درباره عکس ها و یا توصیه های فنی، تکنیکی و یا بصری اجازه این را داشته باشند تا بتوانند در صورت لزوم ارتباط بین فتو ادیتور ها و یا گالری ها و یا موزه هایی که ابراز علاقه نموده اند را با عکاسانی که در نمایش پورتفولیو خود شرکت کرده بودند برقرار کنند.

در این مطلب با نکات کلیدی ساخت پورتفولیوی عکاسی آشنا شدید. در آخر به نظر من یکی از بهترین کارها که میتواند توسط برخی آموزشگاه های عکاسی و یا برخی مجموعه های فرهنگی و هنری و به خصوص انجمن عکاسان ایران انجام شود.

اینگونه دورهمی ها است که هم از لحاظ رده بندی کاری باعث ارتقاء سطح کاری عکاسان میشود و هم از لحاظ اجتماعی باعث شناخت و نزدیکی بیشتر آنها با یکدیگر میگردد. امیدوارم که روزی نه چندان دور بتوانیم چنین اتفاقاتی را بیشتر به وجود آوریم و این دورهمی ها باعث در کنار هم قرار گرفتن بیشتر عکاسان ایرانی شود. نظرات و سوالات خود در مورد پورتفولیوی عکاسی را میتوانید در بخش دیدگاههای همین صفحه مطرح نمائید. اگر به دنبال آموزش عکاسی مقدماتی میباشید یک پیشنهاد ویژه برای شما داریم.

1. پرتفولیو عکاسی چیست؟

پورتفولیو مجموعه‌ای از بهترین آثار یک عکاس می‌باشد که بر اساس موضوع دسته‌بندی می‌شود.

به بیانی دیگر، ابزاری برای نمایش مهارت‌ها و توانایی‌های عکاس به مخاطبان است که در نهایت به معیاری برای همکاری یا عدم همکاری با وی تبدیل می‌شود.

2. کاربردهای پرتفولیو عکاسی

پرتفولیو عکاسی، یک بازاریاب است!

به عبارتی می‌توان گفت یک رابط بین عکاس و بازار هدف است. بنابراین حتی اگر اهداف تجاری نداشته باشید، ساخت آن ارزشمند است زیرا همکاری‌های بسیار مهمی برایتان به ارمغان می‌آورد.

بورسیه دانشگاهی و دوره‌های آموزشی

پرتفولیو عکاسی یک نگاه کلی به سوابق گذشته، چشم‌انداز‌های آینده و استعدادهای شماست. بنابراین هرچه در این زمینه بهتر باشید، شانس بیشتری برای کسب جایگاه مورد نظر خواهید داشت.

برای و دریافت بورسیه، قطعاً نیاز به یک پورتفولیوی حرفه‌ای خواهید داشت.

مصاحبه‌ی شغلی

خودتان را جای کارفرما بگذارید، آیا حاضر هستید بدون دیدن نمونه آثار قبلی و مهارت‌های یک عکاس با او قرارداد امضا کنید؟

3. انواع پرتفولیو عکاسی

پورتفولیوی خود را به سه روش می‌توانید بسازید. در آموزش ساخت پورتفولیو عکاسی تمامی موارد ذکر شده است.

1- پرتفولیو عکاسی چاپی

این نوع از پورتفولیو قدیمی‌ترین روش ایجاد مجموعه‌ای از عکس‌هاست که علاوه بر حمل دردسرساز، مستلزم وجود کاغذ، جلد، چاپ با کیفیت و رعایت استاندارهای مختلف است. با این وجود، هنوز هم در نظر بسیاری از افراد تأثیرگذارترین روش است.

گرچه برخی فکر می‌کنند این روش به علت صرف زمان و هزینه زیاد منسوخ شده است، گروه دیگر معتقدند جلوه‌های بصری بهتری نسبت به سایر روش‌ها دارد و هنوز بسیار کاربردی است.

2- پرتفولیو عکاسی دیجیتالی

ننوع دیجیتالی پورتفولیو، نمونه‌ آثاری که روی لپ‌تاپ/تبلت دارید است که دارای مزایای زیر می‌باشد:

 • همیشه همراه خود دارید و در زمان اندکی می‌توانید انتخاب کنید کدام عکس‌ها نمایش داده شوند.
 • به راحتی می‌توانید آن را ویرایش و به‌روزرسانی کنید.

3- پرتفولیو عکاسی تحت وب

ساخت پورتفولیو تحت وب، خدمات بسیار زیاد و دقیق، به‌روزرسانی راحت‌تر و همچنین دسترسی آسان برای بسیاری از مشتریان را در بر دارد که می‌تواند باعث ایجاد همکاری‌های بسیار خوبی شود.

عیب ساخت وبسایت این است که ممکن است باعث دزدیده شدن آثار عکاسی شما شود.

به یاد داشته باشید کفه ترازوی مزیت‌های این روش همواره سنگین‌تر است.

4. اجزای تشکیل‌دهنده پرتفولیو عکاسی

یک نمونه پورتفولیو عکاسی خوب و کامل شامل بخش‌های زیر است:

 • عکس‌ها و شرح مختصری از آنها
 • عکس روی جلد مرتبط با محتوا

با تبدیل شدن پرتفولیو عکاسی به رسانه‌ای برای ارائه آثار عکاسان به جهان، دانستن بایدها و نبایدهای ایجاد آن ضروری است.

5. ویژگی‌های یک پرتفولیو عکاسی خوب

مشخص کردن مخاطب هدف

برای شناخت بهتر مخاطبان بهتر است خود را جای آنها قرار دهید و از خودتان بپرسید آنها می‌خواهند چه چیزی را ببینند؟

پس تصاویری را انتخاب کنید که مخاطبان حاضرند به‌خاطرشان هزینه بپردازند.

مسیر و برنامه مشخص

عکس‌های خود را می‌توانید بر اساس زمان، مکان، سبک، نوع مشتری و … گروه‌بندی کنید.

سپس تصمیم بگیرید چه بخشی کارآمدتر است؟ همان را انتخاب و سازماندهی کنید.

سادگی و نظم پورتفولیو عکاسی

مختصر و دقیق باشد، مردم حوصله دریافت اطلاعات اضافی ندارند.

هرچه کار با سایت شما راحت‌تر باشد، احتمال ماندن در سایت بیشتر است.

اگر پورتفولیوی شما چاپی است، از داشتن کاغذهای شلوغ و مطالب طولانی خودداری کنید، بگذارید تصاویر خودشان صحبت کنند.

کمیت یا کیفیت؟ مساله این است.

بدترین حالت، پر کردن پرتفولیو عکاسی با آثار اضافی است.

برای استفاده‌های تجاری، یک مجموعه خوب در هر بخش تخصصی بین 8 تا 12 عکس دارد و تعداد بیشتر، تقریباً بدون کاربرد است.

فراموش نکنید که کارفرماها افرادی پرمشغله هستند و فرصت دیدن تصاویر زیادی را ندارند.

آغاز و پایان قدرتمند

اولین عکس، تأثیر شگفت‌انگیزی دارد و در خاطر بینندگان ماندگار است. بسته شدن با یکی از قوی‌ترین تصاویر نیز باعث تثبیت آن می‌شود.

توالی‌سازی عکس‌ها

هنگام تصمیم‌گیری درباره ترکیب عکس‌ها، فاکتورهای زیادی وجود دارد.

 • رنگ: استفاده رنگ‌های متضاد در کنار هم باعث آشفته‌سازی می‌شود.
 • حالات: مثل چهره خشمگین، غمگین، خندان
 • حرکات: مثل نشستن، قدم زدن، دویدن، پریدن

6. اشتباهات رایج در تهیه پرتفولیو عکاسی

به‌روزرسانی نکردن پرتفولیو عکاسی

جهان و ما در حال تغییر هستیم، به‌روز نبودن آثار به مخاطبان این پیغام را می‌دهد که اخیراً هیچ کاری انجام نمی‌دهید یا مهارت و علاقه‌ای برای کار در سبک جدید ندارید.

تصاویر مشابه زیاد

ممکن است بینندگان فکر کنند شما یک عکاس تنبل و فاقد خلاقیت هستید که فقط چندین عکس از یک موضوع می‌گیرید.

آپلود فایل با حجم بالا و کند شدن سایت

آپلود عکس با کیفیت بسیار بالا باعث کند شدن سایت می‌شود، بنابراین مخاطبان سایت را ترک می‌کنند و دیگر مهم نیست چه عکس‌های فوق‌العاده‌ای داشته‌اید. به علاوه ممکن است باعث دزدیده شدن آثار باکیفیت شود.

انتخاب عکس‌های مورد علاقه خود بدون مشورت با دیگران

با پرسش از دیگران مطمئن شوید تصاویر متنوع و برتری انتخاب کرده‌اید، نه فقط تصاویر محبوب خود را.

اگر باید توضیح دهید چرا یک عکس صرفاً از نظر شما عالی است بدون اینکه ویژگی خاصی داشته باشد، آن را در مجموعه عکس‌ها نگذارید.

بی‌توجهی به دریافت بازخورد

دریافت بازخورد باعث رفع ایرادات و یافتن ایده‌های جدید می‌شود که در نهایت موجب رسیدن به بازار هدف می‌شود.

ننوشتن اطلاعات تماس در پرتفولیو عکاسی

بسیار ساده به نظر می‌رسد اما تعجب‌آور است اگر بدانید چه تعداد از عکاسان، فرصت‌های زیادی را به دلیل ننوشتن اطلاعات تماس از دست می‌دهند!

ننوشتن توضیح مختصر درباره عکس‌ها

درست است که عکس‌ها باید بیانگر داستان نمونه پورتفولیوی ترکیبی شما باشند، اما نباید از تأثیر نوشتن خلاصه‌ای از زبان خودتان بر درک بهتر آنها چشم‌پوشی کرد.

این ویدیو را ببینید تا مطالب گفته شده را بهتر درک کنید.

7. 4 تا از بهترین سایت‌های ساخت پرتفولیو عکاسی و خصوصیات آنها

توجه! برای استفاده از این سایت‌ها به قندشکن احتیاج دارید.

Adobe Portfolio به شما امکان ایجاد وبسایت‌های تک و چند صفحه‌ای را می‌دهد.

اگر از فوتوشاپ یا لایت روم استفاده می‌کنید و عضویت Creative Cloud را دارید، به رایگان می‌توانید از تمام امکانات آن استفاده کنید.

برخی از ویژگیها:

 • امکان ایجاد 5 سایت با صفحات نامحدود و پیوند آنها با Lightroom و Behance.
 • اگر وبسایت حرفه‌ای می‌خواهید، می‌توانید دامنه شخصی خریداری کنید.
 • عیب Adobe Portfolio این است که نمی‌توانید عکس‌ها را به وسیله وبسایت خود بفروشید.

برای ایده گرفتن، دیدن اینپرتفولیو عکاسی در سایت Adobe Portfolio را از دست ندهید.

پلتفرمی بین وب‌سایت و شبکه اجتماعی است که توسط شرکت Adobe پشتیبانی می‌شود، بنابراین شاید برای عکاسان حرفه‌ای ایده‌آل نباشد.

برخی از ویژگیها:

 • می‌توانید به صورت کاملاً رایگان از آن استفاده کنید اما با برخی محدودیت‌ها در طراحی مواجه خواهید بود.
 • می‌توانید موقعیت‌های شغلی را ببینید و برای آنها درخواست دهید، کارفرما هم می‌تواند به صفحه شما بیاید و نمونه کارهای شما را ببیند.

در مقایسه با سایر سایت‌ها شاید طراحی جذابی نداشته باشد اما کار با آن بسیار راحت است.

برخی از ویژگیها:

 • کاملاً رایگان است و اگر نمی‌خواهید هزینه اضافی برای ساخت یک پرتفولیو عکاسی بپردازید، گزینه خوبی است.
 • می‌توانید عکس‌های خود را به صورت آنلاین بفروشید.

به وسیله قالب‌های ساده به عکس‌ها اجازه می‌دهد حرف بزنند و کاملاً سبک شما را منعکس کنند، آن هم به صورت رایگان.

برخی از ویژگیها:

 • ابزارهای آنلاین برای ویرایش تصاویر
 • عیب Wix این است که نسخه رایگان با تبلیغات همراه است.

8. مراحل ساخت پرتفولیو عکاسی به‌وسیله سایت Adobe Portfolio

آیا می‌خواهید بدانید چگونه در کمتر از 5 دقیقه می‌توان یک پرتفولیو عکاسی خوب ساخت؟ این ویدئو پاسخگوی سوأل شماست.

9. 4 وبسایت برتر و الهام‌بخش برای نمونه پرتفولیو عکاسی

Nate عکاس طبیعت و حیات وحش است. وبسایت او دارای تصاویری با عرض کامل است که توجه بینندگان را جلب می‌کند.

در این وبسایت بخشی نیز نمونه پورتفولیوی ترکیبی مختص جورنال است که در آن داستان عکس‌ها و همچنین توصیه‌هایی برای سفر و عکس‌برداری حیات وحش ملاحظه می‌شود.

Wayne به سراسر دنیا سفر می‌کند و علاقه زیادی به عکاسی از مردم و مناظر دارد.

نکته قابل توجه این است که او عکس‌های خود را به وسیله وبسایت به فروش می‌رساند. مختصر توضیحی راجع به عکس‌ها نیز نوشته شده است.

گروه Yumpic، عکاس اختصاصی غذا هستند.

Lena که عکاس اصلی سایت است، علاوه بر نمونه کارها از وبلاگ‌نویسی نیز برای کسب اعتماد مشتریان استفاده می‌کند.

Yasamin این وبسایت را بر اساس موضوعات مختلف دسته‌بندی کرده است. سادگی موجب جست‌و‌جوی راحت، نظم و زیبایی سایت می‌شود، بنابراین بازدیدکنندگان زمان زیادی را صرف دیدن بخش‌های مختلف می‌کنند.

در بخشی مجزا نیز آثار منتشر شده در مجلات و روزنامه‌ها را قرار داده است.

این یک پایان نیست، آغازی است برای شما تا با اطلاعات کسب شده یک مجموعه حرفه‌ای از عکس‌ها ایجاد کنید. شروع کنید و مطمئن باشید از تصورات شما بسیار آسانتر خواهد بود.

مالی پاورپوینت مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)

220تعداد صفحات : 43دانلود پروژه پاورپوینت مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)، ارائه کلاسی دروس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالیحجم فایل : 1570 KBpowerpointمالی+مالی پاورپوینت مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)

پاورپوینت مدیریت پورتفولیو (پورتفوی) دانلود پروژه پاورپوینت مدیریت پورتفولیو (پورتفوی)، ارائه کلاسی دروس تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری رشته های حسابداری و مدیریت مالی دسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی- مدیریت سرمایه گذاری- سمینار در مسائل مالی) پروژه دانلودی حاضر؛ در زمینه مدیریت پورتفولیو (پورتفوی) می باشد که همراه با تصاویر، نمودارها، جداول و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس) درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی ، مدیریت سرمایه گذاری و سمینار در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. فهرست مطالب تعریف سرمایه گذاری معنی عام و خاص پورتفوی تعریف مدیریت نمونه پورتفولیوی ترکیبی پورتفوی مدل انتخاب مدیریت پورتفوی مارکویتز متنوع سازی مرز کارآ مفروضات مدل مارکویتز بازده مورد انتظار هر سهم ریسک هر سهم بازده مورد انتظار پورتفوی ریسک پورتفوی ضریب همبستگی روابط بین ضریب همبستگی، بازده مورد انتظار پورتفوی و ریسک انواع ریسک پورتفوی کارآ مجموعه سبدهای سهام ممکن مجموعه سبدهای سهام کارآ (مرز کارآ) مدل تک شاخصی مدل های چندشاخصی نظریه بازار سرمایه مفروضات نظریه بازار سرمایه دارائی بدون ریسک خط بازار سرمایه (cml) مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) بازده اضافی بازار کارآ ویژگی های بازار کارآ انواع بازار کارآ معیار شارپ معیار ترینر معیار جنسن نسبت ارزیابی *************** اشاره ای به بخشهایی از متن پاورپوینت دانلودی معنی عام و خاص پورتفوی معنی عام : سبد دارایی های واقعی و مالی است. تعریف داراییهای واقعی : این داراییها برای تولید کالاها یا ارائه خدمات در اقتصاد به کار می روند نظیر انواع ماشین آلات و تجهیزات . داراییهای مالی نیز ادعا نسبت به سود ایجاد شده توسط داراییهای واقعی می باشند. معنی خاص : سبد اوراق بهادار است. تعریف مدیریت پورتفوی به فرآیند ترکیب اوراق بهادار در یک سبد سرمایه گذاری سازگار با ترجیحات و نیازهای سرمایه گذار و نظارت و ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری را گویند. ریسک پورتفوی بازده مورد انتظار پورتفوی از میانگین موزون بازده تک تک سهام موجود در سبد سهام تشکیل می شود، اما ریسک پورتفوی که با واریانس یا انحراف معیار محاسبه می شود نه تنها به میانگین موزون ریسک تک تک سهام موجود در پورتفوی ، بلکه به کوواریانس بین بازده سهام پورتفوی نیز بستگی دارد. … خرید و دانلود آنی فایل به اشتراک بگذارید خرید با ارز دیجیتال

144تعداد صفحات : 13پاورپوینت بررسی رنگ در معماریحجم فایل : 1546 KBpowerpoint-علوم انسانی+-علوم انسانی پاورپوینت بررسی رنگ در معماری دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در معماری پاورپوینت بررسی رنگ در معماری مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت بررسی رنگ در معماری تعداد اسلاید:…

169تعداد صفحات : 26مقاله وسایل حفاظتی اضافه ولتاژحجم فایل : 19 KBwordبرق ،الکترونیک و مخابرات+برق ،الکترونیک و مخابرات مقاله وسایل حفاظتی اضافه ولتاژ دانلود مقاله وسایل حفاظتی اضافه ولتاژ مقاله وسایل حفاظتی اضافه ولتاژ مقاله وسایل حفاظتی اضافه ولتاژ بخشهایی…

211تعداد صفحات : 90پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پایة سوم راهنماییحجم فایل : 122 KBwordروانشناسی و علوم تربیتی+روانشناسی و علوم تربیتی پایان نامه شیوه های فرزندپروری، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر…

369تعداد صفحات : 150مجموعه سوالات با ارزش گزینش و مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های اجراییحجم فایل : 2542 KBpdfآزمون استخدامی+آزمون استخدامی مجموعه سوالات با ارزش گزینش و مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش و دستگاه های…

214تعداد صفحات : 20فلزات سنگینحجم فایل : 15 KBwordشیمی+شیمی فلزات سنگین دانلود فلزات سنگین فلزات سنگین فلزات سنگین فهرست نقش بهداشتی فلزات سنگین شناسایی عوامل آلوده كننده آبها از نظر فلزات سنگین فلزات سنگین (اثرات- منابع- كاربرد) كروم كبالت كادمیوم…

336تعداد صفحات : 9دانلود پروپوزال و روش تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد اثر بخشی واقعیت درمانی بر کاهش اختلالات خلقیحجم فایل : 36 KBword-پژوهش ها+-پژوهش ها اثر بخشی واقعیت درمانی بر کاهش اختلالات خلقی دانلود اثر بخشی واقعیت درمانی بر…

پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه

پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه | پاورپوینت,خرید,خرید پاورپوینت,خرید پاورپوینت پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه,خرید خرید پاورپوینت,خرید خرید پاورپوینت پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه,خرید خرید پاورپوینتپاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت پورتفولیوی پروژه دارای 15 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.
دسته بندی: مباحث رشته ها » پاورپوینت

تعداد مشاهده:
1
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .ppt
تعداد صفحات: 15

حجم فایل:55
کیلوبایت

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت پورتفولیوی پروژه دارای 15 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. تعداد اسلاید : 15 اسلاید فرمت فایل: پاورپوینت .ppt و قابل ویرایش آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس قسمتی از متن نمونه:مدیریت پورتفولیوی پروژهPPM(PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT)تفکرمدیریت پورتفولیو ابزرای در جهت اطمینان از کیفیت پروژهمقدمه: قبل از اینکه به مقوله مدیریت پورتفولیو بپردازم, لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که علارغم تلاشهای به کار رفته در جهت ایجاد اصطلاحی به جای پورتفولیو هنوز نتوانسته ایم واژه و عبارتی مناسب جایگزین آن کنیم. پورتفولیو در لغت به معنی مقام, سهام و در علوم بازرگانی به معنی موجودى اوراق بهادار ،اسناد بهادار جمع آورى شده می باشدمدیریت پورتفولیورا میتوان به عباراتی چون مدیریت سبد کاری پروژه٫مدیریت بسته های کاری پروژه و … تعبیر کرد.اگر قبول کنیم که کیفیت مهم است, بنابراین کنترل پروژه ضروری به نظر می رسد.و کنترل پروژه بدون مدیریت پورتفولیو غیر ممکن است. پس رابطه بین دو موضوع روشن است: مدیریتپورتفولیوی پروژه برای اطمینان یافتن از کیفیت پروژه ضروری است.مدیریت پورتفولیودر حال تبدیل شدن به جزء با اهمیت و بحرانی در مرحله توجیه پروژه و مرحله ارزیابی آن است و سازمانها را قادر می سازد سرمایه های موجود و پیشنهادی خود را با ارزیابی صحیحی از تخصیص محدود منابع, زمان و بودجه ترکیب کنند.شرکت ها باید بتوانند منابع صحیح را به پروژه های صحیح اختصاص دهند.ما در محیطی زندگی می کنیم که علارغم تقاضاهای نامحدود با محدودیت منابع روبرو هستیم. بعضی اوقات این بدان معنی است که به پروژه هایی که در جهت تحقق اهداف استراتژیک شرکت ها و سازمان ها ایجاد نمی شوند و ارزش زیادی را به ارمغان نمی آورند, باید خاتمه داد.لازم به ذکر است که عدم بکارگیری صحیح مدیریت پورتفولیو می تواند باعث تضاد سردرگمی و فشار و استرس شود.


پرداخت و دانلود

برچسب ها:
خرید پاورپوینت خرید پاورپوینت خرید خرید پاورپوینت پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه خرید خرید پاورپوینتپاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه خرید خرید پاورپوینت خرید پاورپوینت پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه

طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی آموزشگاه علوم رایانه | طرح توجیه با موضوع فنی,مالی و اقتصادی آموزشگاه علوم رایانه دانلود طرح توجیه با موضوع فنی، مالی و اقتصادی آموزشگاه علوم رایانه دسته بندی: کتاب » کسب و کار و…

پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی | خرید,خرید خرید فایل,خرید خرید فایل پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی,خرید خرید فایلپاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی,خرید فایل,خرید فایل پاورپوینت ساختار کتاب ریاضی پنجم ابتدایی,فایل دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع ساختار کتاب…

پاورپوینت مسائل نوجوانان و جوانان | پاورپوینت مسائل نوجوانان و جوانان دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مسائل نوجوانان و جوانان دارای 201 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس…

پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند | ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند,پاورپوینت دستورالعمل سلامت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند دارای 30 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل…

پاورپوینت پرونده شکایت شرکتA&M Records علیه شرکت Napster | پاورپوینت پرونده شکایت شرکتA&M Records علیه شرکت Napster دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع پرونده شکایت شرکتA&M Records علیه شرکت Napster دارای 10 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و…

پاورپوینت کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد– ویژه اولیای مدارس و دانش آموزان ( خانواده محور) | آموزان,آموزشی,اولیای,پاورپوینت,پاورپوینت کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد,پیشگیری,خانواده,دانش,سوء,کارگاه,محور),مدارس,مصرف,مواد,ویژه,ویژه اولیای مدارس و دانش آموزان ( خانواده محور) دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت…

پاورپوینت جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال | پاورپوینت جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع جامعیت پایگاه داده وسیستم فعال دارای 64 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ،…

پاورپوینت نايسريا ها | خرید,خرید خرید فایل,خرید خرید فایل پاورپوینت نايسريا ها,خرید فایل,خرید فایل پاورپوینت نايسريا ها,فایل دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع نايسريا ها دارای 19 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ…

پاورپوینت فعالیت یادگیری فارسی اول ابتدایی تشخیص صدا و بخش ها و ترکیب | اول ابتدایی,پاورپوینت,پاورپوینت فعالیت یادگیری فارسی اول ابتدایی تشخیص صدا و بخش ها و ترکیب,تشخیص صدا و بخش ها و ترکیب,فارسی,فعالیت یادگیری دانلود عنوان پاورپوینت درسی :…

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و اهمیت بازاریابی شفاهی (فصل دوم) | تحقیق,خرید فصل دوم تحقیق,خرید فصل دوم تحقیق ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های اوقات فراغت,خرید فصل دوم تحقیقادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و…

پاورپوینت مراقبت و درمان فرایندی در حال تغییر | پکیج,خرید دانلود پکیج,خرید دانلود پکیج پاورپوینت مراقبت و درمان فرایندی در حال تغییر,خرید دانلود پکیجپاورپوینت مراقبت و درمان فرایندی در حال تغییر,دانلود,دانلود پکیج,دانلود پکیج پاورپوینت مراقبت و درمان فرایندی در حال…

پاورپوینت باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه PGPR است | پاورپوینت باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه PGPR است دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه PGPR است دارای 37 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و…

پاورپوینت پياده سازي ISO 90012000 و مهندسي مجدد فرآيندها | پاورپوینت پياده سازي ISO 90012000 و مهندسي مجدد فرآيندها دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت پياده سازي ISO 90012000 و مهندسي مجدد فرآيندها دارای 40 اسلاید و با فرمت .ppt…

جزوه فاکتور های انسانی و ارگونومی | ارگونومی,جزوه,جزوه دستنویس و تایپی,جزوه کامل,فاکتور های انسانی,مهندسی صنایع دانلود جزوه کامل درس فاکتور های انسانی و ارگونومی دسته بندی: جزوات درسی و مقالات » صنایع تعداد مشاهده: 2390 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.rar فرمت…

پاورپوینت آشنایی با نرم افزار تکلا استراکچر در بخش فلزی (Tekla Structure X Steel) | (Tekla,Steel),Structure,آشنایی,استراکچر,افزار,بخش,پاورپوینت,پاورپوینت آشنایی با نرم افزار تکلا استراکچر در بخش فلزی (Tekla Structure X Steel),تکلا,فلزی,نرم دانلود پاورپوینتپاورپوینت آشنایی با نرم افزار تکلا استراکچر در بخش فلزی…

پاورپوینت معماری کامپیوتر انتقال ثبات ها و ریزعمل ها | خرید,خرید خرید فایل,خرید خرید فایل پاورپوینت معماری کامپیوتر انتقال ثبات ها و ریزعمل ها,خرید خرید فایلپاورپوینت معماری کامپیوتر انتقال ثبات ها و ریزعمل ها,خرید فایل,خرید فایل پاورپوینت معماری کامپیوتر انتقال…

پاورپوینت مطالعات تحليلي مشاهده اي | پکیج,خرید دانلود پکیج,خرید دانلود پکیج پاورپوینت مطالعات تحليلي مشاهده اي,خرید دانلود پکیجپاورپوینت مطالعات تحليلي مشاهده اي,دانلود,دانلود پکیج,دانلود پکیج پاورپوینت مطالعات تحليلي مشاهده اي دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مطالعات تحليلي مشاهده اي دارای 19…

پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه | پاورپوینت,پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه,پاورپوینت عکاسی هنر میان مایه,خلاصه,عکاسی هنر میان مایه,کتاب دانلود دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب عکاسی هنر میان مایه جهت رشته هنر در قالب 67 اسلاید و با…

پاورپوینت Coherent Scattering (الاستيك) | تحقیق,تحقیق پاورپوینت Coherent Scattering (الاستيك),دانلود خرید تحقیق,دانلود خرید تحقیق پاورپوینت Coherent Scattering (الاستيك),دانلود خرید تحقیقپاورپوینت Coherent Scattering (الاستيك) دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع Coherent Scattering (الاستيك) دارای 24 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل…

پاورپوینت زیج حیاتی | خرید,خرید خرید فایل,خرید خرید فایل پاورپوینت زیج حیاتی,خرید خرید فایلپاورپوینت زیج حیاتی,خرید فایل,خرید فایل پاورپوینت زیج حیاتی,فایل دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع زیج حیاتی دارای 46 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده…

پاورپوینت انواع سیستم عاملهای موبایل | پاورپوینت انواع سیستم عاملهای موبایل دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع انواع سیستم عاملهای موبایل دارای 59 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ نمونه پورتفولیوی ترکیبی ، تحقیق و کنفرانس…

پاورپوینت تدریس نگارش ششم دبستان درس ششم بحث ای وطن | پاورپوینت تدریس نگارش ششم دبستان درس ششم بحث ای وطن دانلود پاورپوینت تدریس نگارش ششم دبستان درس ششم بحث ای وطن در قالب ppt ودر 9 اسلاید می باشد…

پاورپوینت مبانی محاسبات کارمزد کارگزاری به ازاء هر کارگزار حقیقی در قالب نمایندگیهای بیمه کشاورزی | پکیج,خرید دانلود پکیج پاورپوینت مبانی محاسبات کارمزد کارگزاری به ازاء هر کارگزار حقیقی نمونه پورتفولیوی ترکیبی در قالب نمایندگیهای بیمه کشاورزی,خرید دانلود پکیجپاورپوینت مبانی محاسبات کارمزد کارگزاری…

پکیج آموزشی ارل نایتینگل آموزش افزایش دوبرابری درآمد ماهیانه | آموزش افزایش دوبرابری درآمد ماهیانه,ارل نایتینگل,افزایش دوبرابری درآمد ماهیانه,پکیج آموزشی,پکیج آموزشی ارل نایتینگل آموزش افزایش دوبرابری درآمد ماهیانه دانلود افراد موفق، ثروتمند و بانفوذ از سراسر دنیا به او نامه…

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی مدیریت سود و ماهیت هزینه (فصل دوم) | تحقیق,خری,خرید,خرید خرید فصل دوم تحقیق,خرید خرید فصل دوم تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تعاریف و مفاهیم دانش ضمنی (فصل دوم),خرید خرید فصل دوم تحقیقادبیات نظری و پیشینه…

پاورپوینت ماهيت پرخاشگری در انسان | پاورپوینت,خرید,خرید پاورپوینت,خرید پاورپوینت پاورپوینت ماهيت پرخاشگری در انسان,خرید خرید پاورپوینت,خرید خرید پاورپوینت پاورپوینت ماهيت پرخاشگری در انسان دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع ماهيت پرخاشگری در انسان دارای 29 اسلاید و با فرمت .ppt و…

پاورپوینت آموزش ساختمان چشم علوم پنجم ابتدایی | آموزش,پاورپوینت,پاورپوینت آموزش ساختمان چشم علوم پنجم ابتدایی,ساختمان چشم,علوم پنجم ابتدایی دانلود پوینت آموزش درس1 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ارتباط با دیگران فرمت: پاورپوینت ppt تعداد اسلاید: 9 دسته بندی: مباحث رشته ها…

پاورپوینت تنظیم اطلاعات مالی | خرید,خرید خرید فایل,خرید خرید فایل پاورپوینت تنظیم اطلاعات مالی,خرید خرید فایلپاورپوینت تنظیم اطلاعات مالی,خرید فایل,خرید فایل پاورپوینت تنظیم اطلاعات مالی,فایل دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع تنظیم اطلاعات مالی دارای 25 اسلاید و با فرمت .ppt…

چگونه توانستم هنر گوش کردن را در دانش آموزان کلاسم تقویت کنم | آموزان,تقویت,توانستم,چگونه,چگونه توانستم هنر گوش ک,چگونه توانستم هنر گوش کردن را در دانش آموزان کلاسم تقویت کنم,دانش,کردن,کلاسم,کنم,گوش,هنر دانلود دانلود ورد با موضوع چگونه توانستم هنر گوش کردن را…

پاورپوینت حجم کار ذهنی | پاورپوینت حجم کار ذهنی دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع حجم کار ذهنی دارای 12 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد. دسته…

pc_sen_Solution | الکترونیک,پی سی سن,حل المسائل دانلود حل المسائل الکترونیک دسته بندی: جزوات درسی و مقالات » برق ، الکترونیک و مخابرات تعداد مشاهده: 730 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.pdf فرمت فایل اصلی: PDF تعداد صفحات: 186 حجم فایل:5,245 کیلوبایت …

پاورپوینت آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت | پاورپوینت آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش و توانمند سازي كاركنان دولت دارای 72 اسلاید و با فرمت .ppt و قابل ویرایش و آماده برای ارائه…

پاورپوینت مروری بر برنامه های ایمن موفقیت ها و چالش ها | پکیج,خرید دانلود پکیج,خرید دانلود پکیج پاورپوینت مروری بر برنامه های ایمن موفقیت ها و چالش ها,خرید دانلود پکیجپاورپوینت مروری بر برنامه های ایمن موفقیت ها و چالش ها,دانلود,دانلود…

پاورپوینت بررسی سیستم فناوری اطلاعات ایالات متحده امریکا | پاورپوینت بررسی سیستم فناوری اطلاعات ایالات متحده امریکا دانلود پاورپوینت بررسی سیستم فناوری اطلاعات ایالات متحده امریکا ودر 63 اسلاید وقابل ویرایشpptxقسمتی از متن فایل:: دسته بندی: مباحث رشته ها »…

پاورپوینت روشهای تصویر برداری در تشخیص سنگ کلیه | برداری,پاورپوینت,پاورپوینت روشهای تصوی,پاورپوینت روشهای تصویر برداری در تشخیص سنگ کلیه,تشخیص,تصویر,روشهای,سنگ,کلیه دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع پاورپوینت روشهای تصویر برداری در تشخیص سنگ کلیه دارای 28 اسلاید و با فرمت .ppt و…

نمونه کارهای معماری و ۱۰ نکته برای ایجاد آن

نمونه کارهای معماری و 10 نکته برای ایجاد آن

نمونه کارهای معماری بزرگترین ابزار در دست یک دانش آموز یا یک معمار حرفه ای است تا خود و کار خود را به کارفرمایان، مشتریان یا آموزگاران ارائه دهد. چه بدون هیچگونه تجربه یک کار معماری گرفته باشید یا بخواهید کار حرفه ای و تحصیلی خود را به دیگران ارائه دهید، قوانین طلائی برای سازماندهی کار و ارائه تجارب شما در حرفه معماری وجود دارد.

همیشه به یاد داشته باشید که نمونه کارهای معماری بازتاب شخصیت شما، نگرش شما و دیدگاه شما نسبت به جهان است، پس فقط خودتان باشید و از راهنمایی های ساده ای برای بهتر کردن آن استفاده کنید. همچنین برای توسعه حرفه معماری خود استراتژی های دیگر را نیز نمونه پورتفولیوی ترکیبی مداوم چک کنید.

نکاتی برای ارائه نمونه کارهای معماری

۱- گوش دادن به مخاطبان

نخستین سؤالی که باید قبل از شروع سازماندهی نمونه کارهای معماری خود بپرسید « مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ »

اگر برای موقعیتی در یک شرکت معماری درخواست میکنید، مقداری تحقیقات آنلاین انجام دهید. سعی کنید که زمینه پروژه های خود (چشم انداز، طراحی محل اقامت، طراحی داخلی) را پیدا کنید و بر این اساس تنظیم کنید. برجسته کردن پروژه هایی که بیشتر به آنها مربوط است و تمرکز بر آنهایی که فکر میکنید میتوانند یک چشم انداز جدید را به شرکت اضافه کنند. آنهایی را نشان دهید که به طور کامل نقش مورد نظر خود را درک کرده اید، اما شما همچنین باید یک نقطه نظر جدید و نوآورانه در مورد طراحی و معماری ارائه دهید.

۲- PDF و یا نمونه کارها آنلاین، کدام یک برای شما بهتر است؟

اگر چه نمونه کارهای معماری خود را در یک قالب آنلاین می توانید بسیار آسان تر و سریع تر نمایش دهید، ولی PDF هم گزینه جایگزین خوبی به شمار میرود. گاهی اوقات با قطعی سرورها مواجه میشوید و ناوبری در سایت می تواند به کاری سخت و پیچیده تبدیل شود، در اینصورت کارفرما به آسانی شما را نادیده گرفته و متقاضی دیگری را پذیرش میکند. PDF به راحتی قابل دانلود و ارائه است و برای خواندن آن احتیاج به اینترنت ندارید. علاوه بر این، شما کنترل کاملی در ظاهر و قالب بندی کار خود دارید و همچنین این مزیت را دارید که مهارت طراحی گرافیکی خود را نمایش دهید. فقط مطمئن شوید که اندازه فایل شما بیش از ۵ مگابایت نیست تا بتوان آن را به راحتی توسط ایمیل دریافت کرد.

۳- یک صفحه CV جذاب ایجاد کنید

نمونه کارهای معماری و 10 نکته برای ایجاد آن 8

این معمولاً صفحه اول نمونه کارهای شماست، بنابراین باید یک نتیجه خوب را بدست آورید. یک عکس حرفه ای مناسب از خودتان انتخاب کنید و تنها به اطلاعات مربوط و مورد نیاز در مورد تحصیل و تجربه کاری خود بپردازید. در این دوره از جهانی شدن جهت گسترش پروژه های خود در خارج از کشور، دانستن زبان های خارجی بسیار مهم است، بنابراین فراموش نکنید که آنها را ذکر کنید، و همچنین مهارت های کامپیوتری خود را در مورد برنامه های طراحی و معماری که شما به راحتی می توانید استفاده کنید را نام ببرید. معماری ترکیبی از شخصیت ما و دانش ما از طریق آموزش و پرورش و تجربیات در زندگی روزمره ما است بنابراین اگر در وقت آزاد خود علاقه مند به عکاسی، مسافرت یا سرگرمی های دیگر هستید، سعی کنید آنها را به صورت جزئی از شخصیت خود نام ببرید.

۴- بهترین پروژه های خود را انتخاب کنید

نمونه کارهای معماری و 10 نکته برای ایجاد آن 6

گاهی اوقات میتوانیم به کوهی از پروژه هایی نمونه پورتفولیوی ترکیبی که از ابتدای تحصیل معماری تا آخرین طرح هایی که برای یک دوست انجام دادیم رجوع کنیم. این کارهای انبار شده نشان دهنده عدم خود ارزیابی شماست بنابراین زمانی را به این کار اختصاص داده و ۸ یا ۱۰ تا از بهترین طرح های خود را انتخاب کنید که نشان دهنده نبوغ، مهارت و درک شما از معماری باشد. اگر نسبت به نتیجه طرحی شک دارید یا آن را منطبق بر سلیقه و خواسته شرکت خود نمیبینید آن را رها کرده و از لیست خود حذف کنید. در صورتیکه مایلید کسب تجربه و مهارت خود را در گذشت ایام نمایش دهید به سالهای قبل برگردید، شاید بازگشت و شروع از ۵ سال قبل گزینه عاقلانه ای باشد.

۵- کم هم زیاد است

عنوان نمونه کارهای خود را تا حد ممکن ساده و کوتاه انتخاب کنید.

معرفی ها و متن های طولانی تمایل به خواندن را از بین میبرند و آنها را از هدف اصلی منحرف میکنند، جهت معرفی یک تصویر و چند خطی که گویای شخصیت و مهارت های شما باشد کفایت میکند. معمولاً، شرکت ها بیش از یک دقیقه در هر پورتفولیو صرف نمیکنند، بنابراین اطمینان حاصل کنید که در این زمان آنها می توانند بهترین کار و تجربه از شما را بدست آورند. ایده کلی هر پروژه را به آنها بدهید، برخی از سرنخ ها در مورد مشکل طراحی، فرایند و راه حل نهایی، با استفاده از حداقل جملات همراه با تصاویر مربوطه با کیفیت بالا. به جای تجزیه و تحلیل کامل در هر مرحله از فرآیند طراحی، تصاویری را با نظرات کوتاه نشان دهید که اهداف شما نمایش داده و محتوای بصری آنها را نشان میدهد.

۶- معرفی پروژه های تیمی

نمونه کارهای معماری و 10 نکته برای ایجاد آن 7

اگر چه نمایش نمونه کارها یک موضوع بسیار شخصی است، مهم است نشان دهید که میتوانید در تیم نیز کار کنید. همه ما در پروژه هایی که نیازمند کار گروهی و روابط بین رشته ای هستند، شرکت کرده ایم. ارتباطات، انعطاف پذیری و کمک به تیم با نقش خاصی که به آن داده شده است، مهارت بسیار بالایی در شرکت های بزرگ است. نام پروژه همه آن چیزی است که شما انجام میدهید، اعتباری که به همکاران دیگر میدهید و تمرکز بر قسمت هایی از پروژه که شما خودتان تکمیل کردید.

خواه فقط یک طراحی فنی، یا یک راه حل برای یک مشکل عملکردی باشد، مشارکت شخصی شما باید به عنوان یک عامل ارزشمند برجسته شود.

۷- توجه به فونت ها و دستور زبان

نمونه کارهای معماری و 10 نکته برای ایجاد آن 4

یک متن ممکن است دارای حداقل جملات و کوتاه باشد، اما اشتباه در تلفظ و دستور زبان به راحتی قابل مشاهده باشد. همیشه قبل از ارسال نمونه کارها از اصلاح املایی و گرامر استفاده کنید. طرح ها و ایده های شما ممکن است عالی و نوآور باشند اما یک متن غلط و نادرست غیر حرفه ای به نظر میرسد. سعی نکنید متن خود را با فونت های مختلف نگارش کنید، این نشان میدهد شما نظم و انسجام ندارید. میان ۲ یا ۳ فونت یکی را انتخاب کنید (Comic Sans ممنوع است!) و یک اندازه را برای همه متن تنظیم کنید.

۸- از مهارت های طراحی خود استفاده کنید

نمونه کارهای معماری و 10 نکته برای ایجاد آن 3

استفاده از تکنولوژی در فرایند طراحی ضروری است و همیشه در موقعیت های کاری مورد نیاز است. رندرینگ و نمایش های ۳D به ما یک دید کلی از نتیجه نهایی و انواع گزینه ها در مواد و سطوح میدهد. با این حال، داشتن توانایی برقراری ارتباط از طریق طرح های سریع و رسم الزامی است. بنابراین، اگر شما در طراحی یا ساخت مدل با دست خوب هستید، تردید نکرده و آن را در بین نمونه کارهای معماری خود قرار دهید. این توانایی شما را در درک مفاهیم و ایده های اولیه نشان میدهد، همکاران شما در کوتاه مدت آن را درک نموده و همچنین متوجه میشوند که شما دارای قابلیت سریع حل مسئله هستید.

۹- از فضای خالی نهراسید

نمونه کارهای معماری و 10 نکته برای ایجاد آن 2

ارائه کار شما همانند محتوای آن بسیار مهم است. پرتفو های سرشار از تصاویر و متون معمولاً محکوم به نادیده گرفتن میشوند. بهتر است صفحات بیشتری با محتوا کمتر در هر صفحه داشته باشید تا از هر اینچ صفحه خود برای استفاده از همه چیز در آن استفاده کنید. پس زمینه خود را تمیز نگه دارید و از یک رنگ زننده استفاده نکنید چرا که توجه مخاطب را از پروژه شما سلب میکند. سفید یا خاکستری روشن گزینه خوبی قلمداد میشود. سعی کنید یک فرمت سازگار با بخش های منطقی را حفظ کنید که فضای لازم برای دیده شدن تصاویر شما میدهد. حفظ یک سیستم نمونه پورتفولیوی ترکیبی و هندسه خوب در سراسر مجموعه، غالباً از شما یک چهره خوب به عنوان معمار در ذهن مخاطب حک میکند. تصور کنید طراحی پرتفوی شما به عنوان یک سنتز معماری است بنابراین نسبت، هندسه، زیبایی شناسی و عملکرد، عوامل مهمی در فرایند طراحی هستند. همیشه به کیفیت فکر کنید نه مقدار.

۱۰- بروزرسانی مداوم

نمونه کارهای معماری سند زندگی (زنده و جاودان) است و باید با هماهنگی معماران با هر پروژه جدید و با چالش هایی که در زمینه حرفه ای خود دارند رو به رو شوند. بهترین گزینه آن است که هر شش ماه یا حداقل سالانه آن را به روز کنید. انتظار طولانی است ولی به شما امکان میدهد که اسناد و مدارک از دست رفته را بازیابی نموده و آنها را سامان دهید. پروژه های خود را سازماندهی کنید و برای هر فرصت شغلی که ممکن است با آن مواجه شوید آماده باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.